forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Cem Ayd?nlNTV
cem_aydinDo?u? Yay?n Grubu Genel Müdürü Cem Ayd?n, bir süredir NTV ve CNBC-e ekranlar?nda dönen ‘yay?n ilkeleri’ spotlar?n?n seyirci ile payla??lmas?na neden ihtiyaç duyuldu?unu MediaCat dergisine anlatt?.


Derginin sorular?na Ayd?n’?n verdi?i yan?tlar ?öyle:

NTV Yay?n ?lkeleri daha önce de ekran?n?za gelmi? miydi, yoksa bu bir ilk mi?

Bizim için ilk diyebiliriz. Yay?n ilkelerini ekrana ta??ma ihtiyac?n? daha önce hiç duymad?k. Bu döneme özgü bir durum. 2000 y?l?nda “yay?n ilkeleri ve çal??ma yönetmeli?i” ad? alt?nda kitapç?k haz?rlad?k. ??e yeni ba?layanlara verdi?imiz, temel yay?nc?l?k anlay???m?z?, kurallar?m?z?, çal??anlar?n hak ve sorumluluklar?n? anlatan bir çal??ma. Bugün de i?e yeni giren arkada?lara bu kitapç?k verilir. Ama ilkeleri ekrana verelim gibi bir dü?üncemiz bu y?la kadar hiç olmad?.

Grubunuzdaki di?er kanallarda da bu ilkeler ekrana geliyor mu?

CNBC-e için bir çal??mam?z var. Kas?m ay?nda o da ekrana gelecek. Ekonomi haberleri ve finans yay?nc?l?? ile ilgili güncellenmesi gereken maddeler var. Arkada?lar onun üzerinde çal???yor.

Niçin yay?n ilkelerinizi bildirmek durumunda kald?n?z? Türkiye medyas?nda son dönemde ya?anan çalkant?lar buna ne derece etki etti?

Kafalar?n kar???k oldu?unu bir dönemden geçiyoruz. Eskiden tarafs?z yay?nc?l???m?zla övünürdük. Kafa kar???kl??? son dönemde kavramlara da yans?d?. Tarafs?zl?k sanki duyars?zl?k, tepkisizlik gibi alg?lanmaya ba?land?. Kutupla?man?n getirdi?i tahammülsüzlük, siyasi tepki ve beklentiler marka alg?m?z için bir risk olu?turmaya ba?lad?. Biz de ne yapt???m?z?, ne yapmaya çal??t???m?z? hangi ilkelerle yolumuzu belirledi?imizi izleyici ile payla?al?m, yapt??m?z i?in vurgusunu art?ral?m istedik. “Ne yapt???n?z de?il nas?l alg?land??? önemli” diye bir söz vard?r ya bazen bu alg?y? da yönetmek gerekiyor. Özellikle kafalar?n kar??t??? dönemlerde. Biz de bu dönemde kendimizi anlatma ihtiyac? duyduk. “Biz tarafs?z yay?nc?l?k yap?yoruz ama tarafs?z yay?nc?l?k yapmam?z herkesi tatmin edece?imiz anlam?na gelmez. Kusura bakmay?n” dedik. “Bizi bir tarafta görmeye çal??may?n biz sadece demokrasi, insan haklar? ve hukukun üstünlü?ünden yana taraf?z” dedik.

Sizin yay?n ilkelerinizle RTÜK’ün belirledi?i yay?n ilkelerinin ayr?ld???/benze?ti?i/farkl?la?t??? noktalar bulunuyor mu?

Bildi?iniz gibi yay?n ilkeleri zaten evrensel yay?nc?l?k kurallar?ndan olu?uyor. RTÜK kanununda bu ilkelerin ço?u var. Bu alandaki en kapsaml? çal??may? BBC’de gördük. En çok da onlar?n çal??mas?ndan etkilendik diyebilirim.

Ekrana gelen ilkelerde özellikle üzerinde durdu?unuz konular bulunuyor mu? (Özel hayata sayg?, tarafs?zl?k vb.)

Tarafs?z yay?nc?l?k anlay???m?z? vurgulamak için ba?lad?k bu tan?t?mlara. ?zleyiciye bize güvenmeye devam et, siyasilere bizi kendi taraf?ndan görmeye çal??ma demek için ba?lad?k. Geri kalan ilkeleri ise di?er yay?n kurulu?lar? ile fark?m?z? belirginle?tirmek için kulland?k do?rusu.

“Biz ne yap?yoruz’ diye de tamamlay?c? tan?t?malar ekledik ilkelerin arkas?na. “Kronometre tutmuyoruz, e?it güçte ifade imkan? tan?yoruz” diyerek siyasilere, kendi siyasi görü?ünü ekranda daha fazla görmek isteyen izleyicilere derdimizi anlatmaya çal??t?k.

Bu ilkeler ne kadar süreyle ekrana gelecek? Bu projeyi ayn? zamanda bir ‘sosyal ya da mesleki sorumluluk’ projesi olarak de?erlendirebilir miyiz?

Önümüzde seçimler var, güncelleyerek seçimlere kadar devam etmemiz gerekir diye dü?ünüyorum, ama güncelleyemezsek izleyici de s?kmamak laz?m, “tamam karde?im anlad?k” dedirtmemek laz?m.

Mesleki bir sorumluluk projesi diye ba?lamad?k ama tarafs?z oldu?unu iddia eden kanallar?n da biraz olsun bu ilkeleri dikkate almalar? medyam?z için faydal? bir durum olur.

Mesleki sorumluluk duygusu ya vard?r ya da yoktur, sosyal sorumluluk projelerinde de samimi de?ilseniz s?r?t?r ve izleyici samimiyetsizli?inizi fark eder. Bizim en büyük fark?m?z da bu, samimiyet.

Sorumluluk projesi olarak gündemimizde ba?ka bir çal??ma var. ntvmsnbc’nin çat?s? alt?nda medyan?n içinde bulundu?u durum, sorun ve s?k?nt?lar?n tart???labilece?i bir platform olu?turmay? planl?yoruz. Medya sektöründe çal??anlar?n, yöneticilerin, okuyucu ve izleyicilerin meseleler üzerine samimiyetle konu?abildi?i, kavga etmeden tart??abildi?i ve fikir sahibi olabilece?i bir zemin olu?turmay? hedefliyoruz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri