forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

BANKALARDAN HORTUMLANAN PARALAR NEREYE G?TT??

Aktif .

ahmet_erturkGörev süresi sona eren TMSF Ba?kan? Ahmet Ertürk, 28 ?ubat'ta hortumlanan paralar?n ak?betini anlatt?. TMSF eski Ba?kan? Ahmet Ertürk, takibini yapt??? hortumlanan bankalarda aç?klanamayan zararlar oldu?unu söylüyor. Onun tespitlerine göre bu paralarla toplum mühendisli?i faaliyetleri finanse edildi.


AKS?YON DERG?S?'NDE YAYINLANAN SÖYLE??...

Ahmet Ertürk, Türkiye'nin son alt? y?l?na damgas?n? vuran isimlerden birisi. 2004 y?l?n?n karl? bir Ocak gününde ba??na geçti?i ve 2010 y?l? ocak ay?n?n karl? bir gününde ayr?ld??? Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF), yak?n tarihte medya - ticaret - siyaset üçgeninde kurulan kirli ili?kiler a??n?n ortaya ç?kmas?nda çok önemli rol üstlendi. 28 ?ubat döneminde irtica yaygaras? ile ba?lat?lan postmodern darbe sürecinde hortumlanan onlarca bankan?n ülkeye ve topluma verdi?i hasar? azaltma yolunda en önemli ad?mlar bu alt? y?l boyunca at?ld?. Bankalardan hortumlanan ve bugün bile kimleri haks?z yere zengin etti?i, hangi kirli i?leri finanse etti?i tam belli olmayan paralar?n izi bu dönemde takip edildi.

TMSF'nin son alt? y?ll?k performans?
, kamu alacaklar?n?n tahsil edilmesi kadar ba?ka bir aç?dan daha önem arz ediyordu. Yolsuzluk ve hortumlama yapanlar?n, yan?na kâr kald??? anlay??? önemli ölçüde darbe ald?. Toplum, ülkenin birikimlerini kendi ç?karlar? u?runa kullananlar?n eninde sonunda hesap verece?ine inanmaya ba?lad?.

Bu dönem elbette kolay geçmedi. Ahmet Ertürk, bat?klar?n tahsilat? için tam bir sava? verdiklerini söylüyor. Bunun ona bedeli ise hakk?nda hâlen devam eden 28 dava. Görev süresinin sonunda kendisine yönelik sald?r?lar?n artarak sürece?ini tahmin ediyor. Buna ra?men Türkiye'de kamu görevlilerini korkutarak, sindirerek rant dev?irilen dönemin geride kald???n?n alt?n? çiziyor ve "Görev süremin bitmesini bekleyenler hiç heveslenmesinler." diyor. Ortaya ç?kan darbe senaryolar?nda, Türkiye için uygun görülen ekonomik 'tedbirleri' okudukça 'deh?ete kap?ld???n?' söyleyen Ertürk, bu senaryolara i? dünyas?ndan ve özellikle de büyük sermayeden güçlü itirazlar gelmemesi konusunda ise ?a?k?n. Bu gibi planlardan menfaat uman çevreleri ele?tiren Ertürk, "Bu paranoyadan herkesin korkmas? laz?m. O hastal?kl? ruh hâlinin yar?n kimi vuraca?? hiç belli olmaz. Ben hâlâ i? dünyas?ndan güçlü tepkiler bekliyorum." uyar?s? yap?yor.

Ahmet Ertürk'ün niyeti bundan sonra özel sektörde çal??mak. Ancak ismi önemli kamu kurumlar? için de geçiyor. Görünen o ki, ba?kanl?k dönemi, Türkiye'nin kamu alacaklar?n?n pe?ine dü?tü?ü bir dönem olarak kay?tlara geçen ünlü bürokrat, kariyerinin bundan sonraki bölümünde de çok konu?ulmaya devam edecek. Ahmet Ertürk, alt? y?ll?k TMSF ba?kanl??? döneminin çok fazla gündeme gelmeyen ilginç ayr?nt?lar?n? ve ya?ad?klar? süreçle ilgili çarp?c? tespitlerini Aksiyon'a anlatt?.

-Sizin göreve gelmenizden önce TMSF'nin yap?s?nda bir de?i?im ya?and?. Bu süreci biraz anlatabilir misiniz?

TMSF ilk olarak 1983 y?l?nda Merkez Bankas? bünyesinde bir birim olarak kuruldu. Daha sonra Bankac?l?k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kurulmas?yla onun bünyesine geçti. 2003 y?l? Aral?k ay?nda Meclis'ten geçen 5020 say?l? yasa ile ba??ms?z bir kurulu? hâline geldi. Ba??ms?z bir kurum hâline geldikten sonraki ilk ba?kan? ben oldum. Biz 29 Ocak 2004'te göreve geldik ve hemen devam?nda 13 ?ubat'ta Uzan operasyonunu ba?latt?k. Bu olay çok ses getirdi ve TMSF'nin bir anda kamuoyunda çok tan?nan bir kurum hâline gelmesine sebep oldu. Bizi de bir anda vitrine ç?kard?. Uzan ailesine yönelik zorlu bir operasyonun ekonomik boyutu kadar siyasi ve magazin boyutu da vard?. Ekonomi sayfalar? kadar magazin sayfalar?na da konu olduk ve bu olayla medya sektörüne girdik. Uzan'?n yay?nlar?na el konulmas?yla, TMSF ülkenin önemli bir medya grubu hâline geldi.

-Görev sürenizde sizi en fazla u?ra?t?ran Uzan operasyonu muydu?

Elbette, en fazla ses getiren de oydu. Çok say?da sektöre yay?lm?? bir gruptu. Medyay? da çok etkili ve tart??mal? ?ekilde kullanmaktan çekinmedikleri için çok büyük zorluklar ya?ad?k. Biz daha göreve resmen ba?lamadan önce Uzan grubuna yap?lacak yasal i?lemlerle yat?p kalkt?k diyebilirim. Günler ve geceler boyunca devam eden bir haz?rl?k süreci ya?ad?k. Çok iyi bir model olu?turduk. O bak?mdan operasyon sonras? Uzan ?irketlerinin de?eri dü?mek bir yana artt? ve bu sebeple ?irketleri çok iyi rakamlara satabildik. O kadar ince detaylarla çal??t?k ki; iki televizyon kanal? var, Telsim var, günlük gazete var ve bunlar?n saniye bile aksamaya tahammülü yok. Müdahalenin çok sanc?s?z yürümesi gerekiyordu. Telefon operatöründeki kesinti, televizyondaki s?k?nt? ?irketin de?erini dü?ürecekti. Bunlar? hep hesap ettik. Kimi yönetici atayaca??m?zdan bilgisayar altyap?s?na kadar her ?eyi planlad?k ve hiçbir aksama olmad?. Mesela Kral TV'nin yay?n?n? biz aksatmad?k ama biz devral?nca RTÜK kanal? kapatt?; çünkü Uzanlar RTÜK pay?n? ödememi?ti. Biz bu operasyon s?ras?nda Uzan döneminin parasal sorunlar?n? da çözmek zorunda kald?k. Uzan'?n hiçbir yere para ödememek gibi kötü bir al??kanl??? vard? ve kimsenin bir ?ey söyleme cesareti bulamad??? y?llar ya?an?yordu. Cep telefonu ?irketindeki yükümlülüklerini yerine getirmemi?ti. Yurt d??? tedarikçilere para ödemiyordu. Yurt içinde alacakl?lar? vard?. Onun için bu operasyon bizim aç?m?zdan da büyük bir cesaret ve haz?rl?k gerektiriyordu.

Uzanlar size nas?l tav?r ald??

13 ?ubat öncesi Cem Uzan ve onun yöneticileriyle birkaç kez görü?tük. O görü?melerde biz bir taraftan operasyon haz?rl??? yaparken, bir yandan onlar?n bu i?i masada çözmek isteyip istemediklerine bakt?k. Onlar, 'kimse bize dokunamaz' havas? ile masaya oturdular. Benim Al Baraka'da çal??t???m? haber alm??lar. Ak?am ana haberde sunucu, ayn? zamanda o görü?mede bulunan ki?i, beni, 'Al Baraka'da çal??m?? ama iyi bir adama benziyordu' tarz?nda a?a??lad? ve tehdit etti. Müdahaleden önce ?irketin parasal hareketleri bizim kontrolümüzdeydi. Ay ba??nda çal??ana ücret ödenecek, bunun için bizim onay?m?z gerekiyor. Ödeme biraz gecikti; çünkü öncesinde listeleri kontrol ediyoruz. Gruptan üst düzey bir yetkili aram??, "Ahmet Bey'e söyleyin çal??anlar ?kitelli'den ç?kt?, TMSF'ye bask?na geliyorlar, kendisine bir zarar gelmesin diye arad?m" diye not b?rakm??. Gelen giden olmad? tabii ama bu tehditleri yapt?lar. Tabii bunlardan çok daha ?iddetlisiyle benden önceki kamu görevlileri kar??la?t? ve grubun ha?in tavr? onlar? etkiledi. Bize de ayn?s? olacak diye dü?ündüler. Fakat dü?ündükleri gibi olmad?. Biz her ?eye ra?men uzla?ma istedik ama onlar olacaklara hiç ihtimal vermedikleri için çözümden kaç?nd?lar.

-Sizin operasyonlar?n?z genelde banka sahibi medya patronlar?na yönelik oldu. Yak?n tarihte medya patronlar?n?n finans sektörüne girmesi Türkiye ekonomisini nas?l etkiledi?

Toplumu etkileyen iki önemli güç merkezi banka ve medyad?r. Dünyadaki örneklere bak?ld???nda, her iki sektörün ayn? elde bulunmamas? tercih ediliyor. Bu iki gücün birbirini kontrol etmesi sa?lan?yor. Türkiye'de bu yap?lamad?. Ya medyas? olanlar bankac?l??a girdiler ya da tam tersi oldu. Burada amaç, banka varl???n? medya gücüyle desteklemekti. Bu hem finansal ilkelere hem de ekonomiye hasar veren bir dü?ünce tarz?yd?. Önemli olan, Türkiye siyasi sisteminin göz yummas? hatta bu dengesizliklerden beslenmesi ve siyasi güç dev?irmeye çal??mas?d?r. Ancak kimseye faydas? olmad? ve topluma ciddi hasar verdi. Bu yanl??lara göz yumuldu, hatta alk?? tutuldu.

Bütün bu dengesiz yap?lar, hepimize a??r faturalar ödetti. Türkiye'nin refah düzeyi etkilendi. Varl?k ve de?er kaybettik. Bunun faturalar? da kesildi. Siyasi aktörler bedeli siyaseten ödedi. Oyunun di?er taraf?ndaki faturalar? biz kestik çünkü yasal görevimizdi. Ülkenin çal?nan paralar?n? geri almak bizim görevimizdi. Türkiye'de bugüne kadar yapan?n yan?na kâr kalm??. Böyle bir al??kanl?k olu?mu?. Toplumu pasifle?tiren, çaresizli?e sevk eden bir durumdu ancak biz bunu da k?rd?k. TMSF örne?i gösterdi ki Türkiye'de mekanizmalar iyi çal??t??? zaman yanl??lar?n bedeli ödeniyor. Kurumlar?n iyi çal??mas? laz?m. Baz? olaylar toplumun fark?nda olmas? ile çözülebilir. TMSF, topluma bu sorumlulu?u a??lad?. Biz de mütevaz? bir rol oynad?k.

-28 ?ubat postmodern darbe sürecinde toz duman da??ld???nda, onlarca bankan?n içinin bo?alt?ld???n? gördük. 28 ?ubat darbesi ile bu sürecin finansal boyutu hakk?nda ne gibi tespitleriniz var?

28 ?ubat öncesinde Türkiye'yi o noktaya götüren bir süreç ya?and?. 28 ?ubat'?n altyap?s? kuruldu. Siyasi dengesizlikler ile ekonomik dengesizlikler birbirini destekledi ve rant kapma sürecine dönü?tü. Siyaset ekonomideki dengesizlikleri, ekonomi çevreleri de siyaseti kendi lehine kullanarak hak etmedikleri kazançlara ula?t?lar. Sonuca ula?man?n önemli bir a?amas? demokratik sisteme yap?lan ola?an d??? müdahaleler oldu. Demokratik sistemin en önemli özelli?i ?effafl?k ve hesap verilebilirli?i öngörmesidir. Kapal? bir yap?da her türlü senaryoyu uygulayabilirsiniz. Antidemokratik yap?da toplum mühendisli?i kadar finansal mühendislik de yapabilirsiniz.

28 ?ubat sürecinde ikisi bir arada ve e? zamanl? yürüdü. Biri toplumu, di?eriyse ekonomiyi kendi kirli amaçlar? için yeniden düzenlemeyi amaçl?yordu. Bunlar birbirini destekledi ve 28 ?ubat'tan netice al?nd?. Süreç Türkiye'nin ciddi servet kayb?yla sonuçland? ve sadece sisteme-siyasete de?il ekonomiye de darbe yap?ld?. 28 ?ubat ayn? zamanda finansal darbedir. O y?llarda ya?anan krizler de sözkonusu dengesizliklerin eseriydi. Yine bu çarp?k sistemin eseri olarak ortaya ç?kan 2001 krizi Türkiye'yi 20 sene geriye götürdü.

-Kapal? ekonomik yap?dan ciddi rantlar da dev?irilebiliyor...

Bat?k bankalar meselesine bak?ld???nda, baz? i? adamlar?na bankac?l?k lisans? verilmesi, baz?lar?na banka teslim edilmesi veya yapt?klar?na göz yumulmas? sürecinin ya?and???n? görüyoruz. Buradaki uygulamalar masum bir uygulaman?n de?il, planl? bir senaryonun varl???na i?aret ediyor. Bazen hissediyoruz, bazen de görebiliyoruz. Bat?k bankalar? incelerken, bazen aç?klanamayan bir kay?pla kar??la??yoruz. Gizli, göremedi?iniz kaçaklar var. Bu kaçaklar?n bir k?sm?n?n, di?er amaçlara yani siyaseti ve toplumu yeniden dizayn etme amaçlar?na hizmet etti?ini tahmin ediyorum. Normal ?artlarda bankalar?n yapt?klar? zararlar? aç?klamak için baz? kalemlere bakars?n?z. Mesela yüksek faiz ödemesi, verilen kredinin geri dönmemesi, i?letme masraflar? gibi kalemler vard?r ve bunlardan olu?anlar, aç?klanabilir zararlard?r. Biz ad? geçen bankalar? incelerken, bütün kalemleri üst üste koydu?umuz hâlde, zarar?n toplam?ndan daha yüksek ç?kt???n? gördük. Demek ki paralar?n gitti?i yerlerin gizlendi?i, harcaman?n nereye yap?ld???n?n belli olmad??? noktalar var. Biz gizli harcamalar? tespit ediyoruz ama paralar?n nerede kullan?ld???n? kay?tlardan bulmak mümkün olmuyor. Analiz etti?imizde ise belli politik amaçlar? uygulamak, belli gruplar? finanse etmek, toplumu yeniden dizayn etme noktas?nda provokatif ve karanl?k eylemleri finanse etmek için kullan?ld???n? dü?ünüyorum.

Toplam kaç banka hortumland? bu süreçte?

1994 - 2003 aras? Türkiye'de 25 banka fona devredildi. Devlet aç?klar?n? kapatmak için 30 milyar dolar ödedi. Hazine kayna?? içeriden yüksek faizle borçlanarak ald?. Faizleri hesaplad???n?zda rakam 60 milyar dolara ç?k?yor. Kamu bankalar?n?n zararlar? da dâhil de?il. Görev zarar? k?l?f? alt?nda, kötü yönetim ve kötü amaçlarla kamu bankalar?n? kullanman?n faturas? ise 25 milyar dolar oldu memlekete. Biz 18,5 milyar?n? tahsil ettik. 3 milyar daha tahsilat bekliyoruz. Toplamda 21,5 milyarl?k bir tahsilat olacak. Bu tahsilat, TMSF'nin özerk yap?s? ve özverili çal??mas? ile oldu ama kolay olmad?. Bir sava? vererek geri ald?k. Burada önemli olan bir husus da, memleketin paras?n?n kurtar?lmas? kadar, TMSF'nin ba?ar?s? ile toplumdaki, 'yolsuzluk yapan?n yan?na kâr kal?yor' anlay???n? y?kmas?d?r. Bunu da bir art? olarak memleketin hanesine yazmak laz?m.

-Türkiye'deki darbelerin ekonomik faturas? hakk?nda neler söylenebilir?

Her darbe ülkeyi ekonomik olarak y?llarca geriye götürüyor. Ekonomide önemli olan istikrar ve öngörülebilirliktir. Ekonomik büyüme d??ar?dan kaynak teminine ba?l? bir durum ve bunun içinde demokratik ve ilerisi görülebilen bir yap? olu?turmak gerekiyor. Türkiye y?llard?r 3. dünya ülkeleri ile ayn? kredi notunu al?yor; çünkü d??ar?da darbeler ve istikrars?zl?klar ülkesi olarak biliniyoruz. Bu durum yabanc?lar?n Türkiye'ye bak???n? bir kal?p hâline getirdi. Darbeler kendi hukukuyla geliyor. Darbe hukuku keyfilik, öngörülemezlik, kapal?l?k ve hesap verilemezlik demektir. Böyle bir ortamda ekonomi büyümez. Biz y?llarca bunlara mahkûm edildik ve faturay? bütün toplum ödedi.

Aksiyon Dergisi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri