forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

yasemin_congar'Balyoz Darbe Plan?'n? yay?nlayan Taraf Gazetesi'nin Genel Yay?n Yönetmen Yard?mc?s? Yasemin Çongar, yay?nlad?klar? belgelerle ilgili olarak ilk kez konu?tu. Todays Zaman'a konu?an Çongar, plan? okuyunca deh?ete kap?ld???n? anlatt?.

TODAYS ZAMAN'DA YAYINLANAN RÖPORTAJ

Today's Zaman'da Pazartesi günleri "Monday Talk" Pazartesi Sohbeti için konu?an ve "Balyoz" plan?yla ilgili pek çok noktaya aç?kl?k getiren Taraf gazetesi Genel Yay?n Yönetmen Yard?mc?s? Yasemin Çongar sordu:

"Bir harp oyununda gerçek ki?ileri, ?u diplomat? ?öyle kullanaca??z diye fi?ler misiniz? Ba?bakanl??a girilecek ve gerçek diplomatlar?n adlar?n? vererek ?u, ?u, ?u bürokratlar birinci derecede öncelikli olarak tutuklanacak der misiniz? Gazeteciler için ?u, ?u, ?u gazeteciler gözalt?na al?nacak der misiniz? Hangi vali görevde kalacak, hangisi yerinden al?nacak der misiniz? Yarg?tay üyeleri tek tek ?u s?k?yönetim komutan? yap?lacak, ?u emekli edilecek, bu olumludur görevinde kalacak diye fi?lenir mi?"

Yonca Poyraz Do?an'?n sorular?n? yan?tlayan Çongar'?n anlatt?klar? "Balyoz" ?stanbul gibi büyük ?ehirlerde El Kaide ve PKK gibi örgütlerin e? zamanl? büyük eylemler yapmas?yla darbe ortam?n?n olu?turulaca??n? belirtiyor. Bu dendikten 6 ay sonra El Kaide ?stanbul'da çok büyük e? zamanl? büyük eylemleri oluyor.

Çongar'a göre "Ya bu çok korkunç bir tesadüf ya da ordu içinde birileri El Kaide'nin ne yapaca??n? önceden tahmin edebiliyor, buna garanti gözüyle bakabiliyor ya da bunu bir araç olarak kullanmay? planlayabiliyor ya da belki El Kaide'yi etkileyebilecek güce sahip. Bir ?ey söylemek istemiyorum ama çok büyük ?üphe uyand?ran bir ifade belgede var."

Today's Zaman: Belgeler size ne zaman geldi, ne zaman okumaya ba?lad?n?z, okurken neler hissettiniz?

Çok önce elimize geçti ve biz rahat rahat oturup okuduk diye bir ?ey yok. Belgeler elimize geçen hafta geldi. 6-7 ki?i oturup okumaya ba?lad?k. Belgeler sayfa olarak çok ama planlar?n, senaryolar?n oldu?u metinler daha az. Sayfalar?n çok olmas?n?n bir nedeni ola?anüstü fi?lemeler var. Türkiye'de her kamu kurumunda, ba?bakanl?kta veya bir kamu kurumunda kimlerin gözalt?na al?naca??n?n tam listesi var; d??i?leri diplomatlar?n?n askerle ili?kilerine göre fi?lenmesi; bunlar yüzlerce sayfa. Biz öncelikle plan, senaryo ve bu giri?imi ortaya ç?karan belgeler üzerinde yo?unla?t?k. Tamamen rutine uygun bir seminer yap?lm??, onun bir ses kayd? ve 175 sayfal?k bir dökümü var. Ve o seminerde nas?l rutinin d???na ç?k?ld???n? gösteriyor.

TZ: 5-7 Mart 2003'de Selimiye K??las?'nda olan.

Evet, iç tehdit öne al?n?yor. Önümüze çe?itli CD'lerde 100'den fazla dosya, o dosyalar?n her biri yüzlerce sayfal?k doküman geldi. S?rayla okumaya ba?lad?k çok yo?un ?ekilde. Esas sorunun cevab? ?u: Deh?ete kap?ld?k. Bir iyi taraf? da, ne kadar bu kadar? da olmaz denen planlar ç?ksa da biz hala deh?ete kap?lmaya devam ediyoruz.

TZ: Bu tür belgeler neden hep Taraf'a geliyor ya da neden hep Taraf bu tür belgeleri yay?nl?yor?

Daha ziyade verenlere sormak laz?m ama Taraf iki y?l? a?t? ç?k?yor, bu tür belgeleri yay?nlayan, tabu olan kurumlar? sorgulamaktan ve onlar? sorgular nitelikteki belgeleri yay?nlamaktan çekinmeyen bir gazete oldu. Bu tür belgeler ba?ka gazetelere gidiyor mu bilmiyorum, gidiyorsa da yay?nlam?yorlar. Haberciliklerinden bunu görüyoruz. Kafes Eylem Plan?'n? da Taraf yay?nlad?, ?rticayla Mücadele Eylem Plan?'n? da ilk Taraf yay?nlad?, Ergenekon'a konu olan bir çok belgeyi de, örne?in Lahika belgesi ve Cumhuriyet Çal??ma Belgesi'ni de Taraf yay?nlad?, Ergenekon iddianameleri daha haz?rlanmadan bugün iddianamelere konu olan belgeler Taraf'da yay?nlanm??t?.

TZ: Veren kaynaklara bakt???n?z zaman orduda ne gibi bir de?i?ime i?aret ediyor? Ordu art?k homojen de?il mi?

Türkiye de?i?iyor, ordu da de?i?iyor. Hiçbir kurum olmad??? gibi ordu da art?k homojen de?il. Ordu içindeki Kafes Plan? da bir cuntaya i?aret ediyordu. Ayn? ?ekilde Fethullah Gülen cemaatine ili?kin eylem plan? da ordu içindeki bu haz?rl?klardan bir ?ekilde haberdar olan, hatta konumlar? gere?i baz? a?amalarda içinde de yer alm?? olan ki?ilerin art?k ordunun bu tür çal??malar yapmas?n? istememesinden kaynakl? bir feryad? bu. Hakikaten ordunun siyasetten elini çekmesi ve asli görevine dönmesi gerekti?ini dü?ünüyorlar. ?ngilizce tabiriyle "whistleblower" denen ki?iler asl?nda bunlar. Çal??t?klar? kurumda bir yozla?ma ve çürüme var, esas görev alan?n?n d???na ç?kma var veya görev tariflerini a??r? yorumlama var. Bu çal??mlar? yaparken de suçun alan?na girme, kendi toplumuna kar?? suç i?leme, seçilmi? hükümete kar?? suç i?leme, s?n?rlar?n? a?ma var ve bu birçok onurlu subay? çok rahats?z ediyor art?k. Bunlardan bir k?sm? rahats?zl?klar?n? belki içine at?yorlar ama bir k?sm? da bas?nda da bir kanal bulduklar? için kamuoyunun gündemine getirmek, tart??t?rmak ve bence yarg?ya intikal ettirmek istiyorlar.

TZ: Bu subaylar?n kademeleri nedir?

Gayet üst rütbeli. Zaten planlar?n gizlilik derecesine, ne kadar s?n?rl? dola??mda tutuldu?una bak?l?rsa bu anla??labilir. Sorumlu ve subay seviyesinde insanlar, ordunun profesyonel elemanlar?. Askerlik mesle?ine sayg? duyan insanlar bunlar. Er olarak ilginç bir belge görüp çalan insanlardan söz etmiyoruz.

TZ: Çetin Do?an'?n aç?klamalar? konusunda ne dü?ünüyorsun?

Çetin Do?an'?n aç?klamalar? aras?nda çeli?kiler gördüm. T24 kanal?na yapt??? aç?klamada Balyoz harekat plan?na konu olan, senaryoyu diyeyim, kabul ediyor, bu tür çal??malar?n genelkurmay?n bilgisi dahilinde yap?l?r, tabi ki iç tehdit alg?lamas? vard?r ve bu normaldir diyor. Daha sonra bir televizyon kanal?na yapt??? aç?klamada metinle kendisi aras?na mesafe koydu ve zaten ba?ka komutanlar?n imzas?n? ta??yan Oraj, Çar?af, Sakal gibi – camilere sald?r? yap?lmas?n?, Türk jetlerinin dü?ürülmesini planlayan -- planlar? kesinlikle ihanet olarak nitelendirdi ve hiçbir ilgim yok dedi.

Gördü?üm kadar?yla, alt?nda kendi imzas? olan, kendi sesini duyabildi?imiz, kendi yönetti?i bir toplant?da konu?ulan senaryodan tam olarak kendisini uzakla?t?ramayaca??n? anlam?? durumda ve bunun me?ru zeminde yap?lm?? çal??ma oldu?unu söylüyor. O zaman kafama ?u soru geliyor: Nas?l Türk ordusu nas?l me?ru zeminde birinci maddesi birkaç ay önce seçimle i?ba??na gelmi? hükümeti dü?ürmek olan ve onu dü?ürmek için kendi halk?na kar?? eylem yapmay? içeren, kar???kl?k yaratmay?, kaos yaratmay? içeren, sonra yönetime el koymay?, ola?anüstü hali, s?k?yönetimi içeren bir senaryoyu oynar? Türk ordusunun görevi niçin bu olsun? Harp oyunu oynan?r, herhalde dünyan?n bütün ordular? oynar, ama dü?man ya da olas? dü?man ülkelere kar?? oynan?r. ?ç tehdit alg?lamas? varsa bile ülke içindeki kar???kl?k yarat?c? unsurlara kar?? belki oynanabilir, yine de askerin görevi mi de?il mi tart???l?r.

?öyle bir ?ey olsa anlayaca??m, bir kaos ortam? ya?an?yor Türkiye'de bir ekonomik kriz oluyor, i?te ayaklanmalar oluyor, halk meydanlara ta??yor, o s?rada bankalar tahrip ediliyor veya hükümet binalar?na sald?r?l?yor ve askerim görev üstlenmesi gerekiyor bu durumda ne yapal?m?

TZ: Oyun böyle bir oyun de?il.

Oyun tam tersine ortal?k süt liman ama bir tehdit alg?lamas? var çünkü i?ba??na gelen hükümeti dü?man addediyorlar, irticac? addediyorlar ve bunu dü?ürmek için asker ne yapabilir, kar???kl?k nas?l yaratabilir? Yan harekat emirlerine bakt???n?zda, bir camiye sald?r? oluyor da asker bunu nas?l önler oyunu yok, ya da durumu nas?l sakinle?tirir, veya sald?rganlar? nas?l yakalar oyunu yok ortada. Tam tersine asker ki?ilerin camilere hangi giri?lerden girecekleri, bomban?n nas?l konulaca??, hangi araçlar?n kullan?laca?? derecesinde son derece ayr?nt?l?, bir sabotaj derecesinde insanlar?n ölebilece?i, tabi ki kaos ve terör yaratacak bir eylemi nas?l gerçekle?tirebilecekleri üzerine bir oyun var.

Çetin Do?an hastal?kl? kafalar bu haberi yapm?? ifadesini kulland?, asl?nda ordu içinde hastal?kl? kafalar?n, bir tak?m hastal?kl? oyunlar oynad??? ortaya ç?k?yor. Kald? ki yine konu?malardan ve eldeki metinlerden bunun bir harp oyunuyla s?n?rl? olmad???n? bir harp oyunu kisvesi alt?nda asl?nda bir darbe plan?n?n masaya yat?r?ld???n? görüyoruz ve bu darbe plan?n?n uygulamaya konmaya ba?lad???n?n belirtileri de tamamen fi?leme belgelerinde gözüküyor. Bir harp oyununda gerçek ki?ileri, ?u diplomat? ?öyle kullanaca??z diye fi?ler misiniz? Ba?bakanl??a girilecek ve gerçek diplomatlar?n adlar?n? vererek ?u, ?u, ?u bürokratlar birinci derecede öncelikli olarak tutuklanacak der misiniz? Gazeteciler için ?u, ?u, ?u gazeteciler gözalt?na al?nacak der misiniz? Hangi vali görevde kalacak, hangisi yerinden al?nacak der misiniz? Yarg?tay üyeleri tek tek ?u s?k?yönetim komutan? yap?lacak, ?u emekli edilecek, bu olumludur görevinde kalacak diye fi?lenir mi?

Artt?rabilirim örnekleri. Tamamen bir darbe ortam?nda bürokrasi nas?l yenilenecek bu var. Darbeden sonra kurulacak hükümetin program? var. Bunun neresi harp oyunu? Siyasi bir metin yaz?lm??. Yeni bir hükümet program? yap?lm??. Hangi ülkeyle ili?kiler kesilecek, hangi te?ekkül yeniden devletle?tirilecek, hangi politika nas?l de?i?tirilecek – bu zaten askerin hiçbir a?amada görevi olamaz.

TZ: Darbe öncesi süreçte planlananlar?n ne kadar? hayata geçmi? acaba?

Fi?leme zaten ba?l? ba??na bir eylem. Tek tek fi?lenmi? insanlar. Belli yerlere mühimmat gömüldü?ünden bahsediliyor, darbe ortam?nda kullan?lmak üzere ki son zamanlarda ortaya ç?kt? baz?lar?. Allaha ?ükür camilere sald?r? gerçekle?medi?ini biliyoruz. Belgede diyor ki -- Aral?k 2002'de ilk yaz?l?p Mart 2003'de tart???lan bir belge-- darbe ortam? ?stanbul gibi büyük ?ehirlerde El Kaide ve PKK gibi örgütlerin e? zamanl? büyük eylemler yapmas?yla olu?turulacakt?r. Bu dendikten 6 ay sonra El Kaide ?stanbul'da çok büyük e? zamanl? büyük eylemler yapt?. Ya bu çok korkunç bir tesadüf ya da ordu içinde birileri El Kaide'nin ne yapaca??n? önceden tahmin edebiliyor, buna garanti gözüyle bakabiliyor ya da bunu bir araç olarak kullanmay? planlayabiliyor ya da belki El Kaide'yi etkileyebilecek güce sahip. Bir ?ey söylemek istemiyorum ama çok büyük ?üphe uyand?ran bir ifade belgede var. Onun d???nda, ba?ka bir gazetede okudu?um, zaman?nda Ege'de it dala?lar?, hangisi gerçekten bir plana dayan?yor, insan?n kafas?nda soru i?aretleri oluyor. Bunun oyun olarak dü?ünülmesi bile korkunç zaten. Bunu oyun olarak oynayabilen bir hastal?kl? zihin, kendi ordusunun uça??n? dü?ürmenin plan?n? yapan bir hastal?kl? zihin ba?ka neler yapar bilemiyorum.

TZ: ?smi geçen ki?ilerden ?ener Eruygur, Özden Örnek ba?ka darbe planlar?ndaki isimler, ba? aktörler.

Darbe günlüklerinde Çetin Do?an'?n haz?rl?klar?n?n izleri var, Mustafa Balbay'?n günlü?ünde yine Çetin Do?an'?n bir darbe haz?rl??? içinde oldu?unu ima eden konu?malar var; dönemin M?T müste?ar?yla yap?lm?? örne?in. Suga diye bir plan var, örne?in, tamamen donanma plan?, içinde ad? geçen ?ah?slar?n çok büyük bir yüzdesinin ad? oldu?u gibi Kafes plan?nda da geçiyor. Özden Örnek imzal? bir plan ama alt kademelerde o planda görev alm?? ki?ilerin ço?u -- yani Feyyaz Ö?ütçü var, Kadir Sa?d?ç var, daha var, var, var – bu da ?unu dü?ündürüyor: çe?itli dönemlerde çe?itli darbe planlar? yapm??, çe?itli darbe oyunlar? oynam?? ordu içindeki subaylar, belki bu giri?im akim kal?yor, ama daha sonra benzeri bir plan? yeniden yaz?yorlar, yeniden oynuyorlar ve belki yeniden hayata geçirmeye çal???yorlar. Bunlar bir süreklilik arz ediyor. Nitekim Kafes plan?n?n 2009 tarihli oldu?unu biliyoruz.

TZ: Kafes ile nas?l ba?lant?lar ç?k?yor?

Kafesle ilgili ?u var. Okudu?unuz zaman Rahip Santoro cinayeti olmu?, Hrant Dink cinayeti olmu?, Malatya Zirve katliam? olmu? ve gayr? Müslümleri öldürmek, onlar? tehdit etmek üzere yeni bir plan? 2009'da yaz?yorlar ve o planda zaten bu Santoro cinayetinden, Hrant Dink cinayetinden "operasyon" olarak söz ediyorlar. Dolay?s?yla hakikaten Türkiye'nin faili meçhul kalan süikastlar?nda, bir tak?m sabotaj eylemlerinde, bombalamalar?nda ne kadar devletin içindeki karanl?k güçlerin rolü vard?, bu hep bir ?üphe ve yava? yava? ?imdi baz? davalar ve soru?turmalar üzerinden ç?kmaya ba?layacak. Ama bu planlar, bu ?üpheyi en az?ndan kuvvetlendiren planlar.

__________________________________________________

TZ: Bu vehamet kar??s?nda toplumun tepkisini nas?l de?erlendiriyorsun? Baz? ayd?nlar duyarl? ama genelde pek öyle de?il.

Türkiye'de demokrtaik bilinç, vatanda?l?k bilinci çok fazla olgunla?m?? de?il. Türkiye bütün anayasalar?yla, en son 1980 darbe anayasas?yla devletin baba oldu?u, güç oldu?u, devletin kendi vatanda??na kar?? kendisini koruyan bir anayasayla o vatanda?? yönetmeye al??t??? bir toplum. Biz, s?radan birer vatanda? olarak bu askerlerin maa??n? ödüyoruz. Bizim ödedi?imiz vergiler sayesinde oradalar ve onlar seçilmi? siyasetçilerin memurlar?. Bize hizmet etmekle sorumlular. Anayasayla verilmi? görevin d???na ç?kamazlar, ç?kt?klar? zaman sorgulan?rlar. Bir darbenin cezas? vard?r. Bu bilinç yerle?mi? de?il. Bu ülke seçimle i?ba??na gelmi? bir ba?bakan?n? bir darbeyle asm?? bir ülke; 12 Eylül'ün hesab?n? sormam?? bir ülke; darbe suçu i?leyen generallerin daha sonra hiçbir darbe suçundan yarg?lanmad??? bir ülke. ??te ilk defa bir darbe plan? soru?turmas? belki bugünlerde ba?layacak ve ilerleyecek. Y?llar?n bir birikimi var. Sonuçta yine deh?et duyuyoruz, umursam?yoruz ve kan?ksad?k de?il. Kimse için bu geçerli de?il. Ama s?radan bir vatanda? olarak bunu sormak bizim hakk?m?z, bu bize kar?? i?lenmi? bir suç, hiçbir general bunu yapamaz, hiçbir birinci ordu komutan?, zaman?n jandarma genel komutan? bunu yapamaz bilinci tam olarak yerle?mi? de?il. Türkiye'de hala seçilmi? hükümetler iktidar de?il. Hala seçilmi? hükümetler kendi sorumluluk alan?ndaki konularda kendisini bire bir yetkili hissetmiyor, o yetkiyi kullanmaktan zaman zaman korkuyor, hala darbe ve askeri müdahaleden korkuyor ve bu korku a??lmad?kça – bence a??l?yor – ama tam olarak a??lmad?kça da aç?kças? tank?, topu, tüfe?i olan bir güç kar??s?nda sesi kesilmi? bir sivil kitleden bahsediyoruz. Bu çok zararl? ama bunlar? sorgulayan gazeteler, giderek bunlar? sorgulayan ayd?nlar, siyasetçiler sayesinde de?i?meye de ba?lad? bir ?eyler. Seferberlik Tetkik Kurulu'nun kozmik odas?na girilip orada bir sivil savc?, yarg?ç ara?t?rma yapabildi. Bu bir ilk oldu. Ergenekon davas?n? bu aç?dan çok önemsiyorum. Kafes soru?turmas?n? çok önemsiyorum. Kafes'de ad? geçen üst rütbeli generallerin neden hala ifadesinin al?nmad???n? sorgulamak gerekti?ini dü?ünüyorum. Sorumlu gazeteciler olarak davalarla, hakaretlerle kar??la?may? göze al?p bu sorular? sormam?z laz?m.

TZ: Taraf'a aç?lm?? davalar?n say?s? kaç? buldu?

Toplam olarak 100'ü geçti. Benim ki?isel olarak hakk?mda san?yorum 7 ya da 8 dava var. Bir tanesinden, Abdurrahman Yalç?nkaya yarg?ya hakaretten bir dava açm??t?, AK Parti'nin kapat?lma cezas?n? ele?tirmemden dolay?, ondan beraat ettim. Di?erleri de gizlili?i ihlal, devlete hakaret, yarg?ya hakaret, suçu ve suçluyu övme gibi çe?itli suçlardan yarg?lan?yorum. Ahmet Altan'?n da en az o say?da davas? var. Muhabir arkada?lar?m?z?n çok say?da davas? var ve bunlar?n ço?u da ya yarg?ya ele?tiri, ya orduya ele?tiri ya da Kürt meselesinde genel gidi?at? ve genel politikalar? ele?tiri ya da devletin gizlili?ini if?a suçlar? davalar?. Yani bir ki?isel hakaret davas? ya da iftira davas? de?il.

TZ: Bunlara kar?? Türkiye'de meslek örgütlerinden pek bir dayan??ma görülmüyor. Uluslararas? meslek örgütleri nas?l bu aç?dan?

Uluslararas? bas?n örgütleri Türkiye'de duruma bakt?klar? zaman bütün bu davalar? görüyorlar, ses ç?kar?yorlar. Hemen her gazetede çal??an, her grupta çal??an bir çok meslekta??m?zdan dayan??ma görüyoruz. Somut bir eylem olmasa da dostluk görüyoruz. Bir de ?u var yarg?, ordu, devlet ele?tirildi?i zaman aç?lan bütün davalara ses ç?karmayan ama bir vergi cezas? üzerinden bütün bas?n özgürlü?ü ayaklar alt?nda kampanyas? yapan geni? bir kesim var. Bu beni sadece güldürüyor aç?kças?. En az?ndan illegal oldu?u henüz kan?tlanmam?? bir vergi cezas?n?n çok büyük bir bask? unsuru oldu?u kabul edilebiliyor ve üzerinden bas?n üzerinde müthi? bir bask? oldu?u iddias? ortaya at?labiliyor ama di?er davalar görülmüyor. Özellikle o gazetelerde, özellikle Hürriyet'te ve o grubun gazetelerinde bu davalar baz? kö?e yazarlar?n?n çabalar?yla dile getiriliyor ama onun d???nda görülmüyor.

TZ: Taraf ilk defa bu belgeleri yay?nlamaya ba?lad???nda di?er bas?n görmüyordu pek, ?imdi daha çok gazete görüyor bu haberleri de?il mi?

Hürriyet çok küçük görmü? 1'den, yalanlama üzerinden. Di?er bütün gazetelerde hemen hemen man?et. Milliyet'te geni? bir ?ekilde man?et. Star'da öyle, Sabah ve Zaman'da var. Ergenekon'la ilgili yazmaya ba?lad???m?z zaman, Ergenekon ad?n? ta??yan ilk belgeyi Taraf yay?nlam??t?, birinci iddianame bile ç?kmam??t?. O zaman "peri masal?, hayaller dünyas?nda geziyorlar, masalar?nda oturmu? yazm??lar" gibi bir sürü ?ey yaz?ld?. Sonra bir dava konusu oldu. Ergenekon'dan asr?n davas? diye söz edilmeye ba?land?. Bugün ele?tirseler de ele?tirmeseler de herkes Türkiye'nin en önemli konular?ndan birinin bugün Ergenekon davas? oldu?unu biliyor. En ba?ta tamamen uydurma diye bahsediyorlard?. Taraf'ta veya herhangi bir gazetede herhangi bir gazetecinin bunlar? uydurmas? için deli olmas? laz?m. Bu belgeler bir ?ekilde devlet içindeki bir de?i?imin sanc?lar?n?n da sonucu olarak ortal??a dökülmeye ba?lad?. Uzun süre derinliklerde kalm?? s?r ortal??a saç?l?yor. Biz bu s?rlar?n ula?abildi?imiz kadar?n? de?iyoruz, ayd?nlatmaya çal???yoruz, tart???yoruz. ?imdi o peri masal? dedikleri dava çerçevesinde tutuklu generaller var.

TZ: Hala Ergenekon uydurma diyenler var.

Tabi ama sonuçta bir dava var. E?er Türkiye'nin sivil kurumlar?n?n hiçbirine güvenmeyip sadece orduya ve orduya yak?n bir kesime güvenen bir dünya görü?ü varsa bilemem, belki her ?ey uydurma. Uydurma diyenlere ?unu diyorum, Türkiye'de 17,000 faili meçhul var, Türkiye'de hala çözümlenmemi? say?s?z siyasi süikast var. Bunlar oldu, bombalama eylemleri oldu, Türkiye'de darbeler oldu, darbe planlar? oldu ve bunlar? birileri yapt?. Çözülmemi? süikastlerde dünyan?n neresinde olursa olsun, devlet içinde birileri i?birli?i yapm??t?r. Bu Amerika'da Kennedy süikast? için de geçerli. Türkiye'de U?ur Mumcu dahil, Abdi ?pekçi dahil, Hrant Dink dahil bütün siyasi süikastler için geçerli, ortada bir bilanço var, ak?t?lm?? bir kan var, süren bir sava? var ve o sava??n çözüm a?amas?na gelindi?i noktalarda o sava?? provakae etmi? 33 asker olay? gibi eylemler var. Ortada bu kadar kan varken, birileri bunlar? uydurdu denilemez. Buras? öyle bir ülke olmasayd?, evet o cinayetler, darbeler hiç olmad? bu iddialar peri masal?, burada böyle ?eyler olmaz diyebilirdiniz. Ama burada gerçek bir ülkenin, gerçek suçlar?ndan, gerçek kan?ndan söz ediyoruz.

TZ: Tehditler al?yor musunuz?

Zaman zaman ciddiye almam?z gereken tehditler oldu. Bunlar?n büyük bölümünü avukatlar?m?z arac?l???yla savc?l??a intikal ettirdik. Onun d???nda normal bir gazetenin güvenlik düzenlemesi burada da var. Ama korumalarla gezmek, ola?anüstü önlemler almak gibi ?eyler yapm?yoruz. Biraz dikkatli oluyoruz. Ara s?ra özel güvenlik ya da polis dikkatli olun, tehdit alg?s? var diye uyard?klar? oldu. Sonuçta gazeteciyiz, i?imizi yap?yoruz. Yapt???m?z sabah uyan?p i?imize gelmek ve ak?am da evimize gitmek. Yasad??? görü?meler yapm?yoruz, casusluk yapm?yoruz, bir tak?m binalara girip belge çalm?yoruz. Yakalanacak bir ?eyimiz yok. ?unu da biliyoruz, yasal kararlara dayanmadan telefonlar?m?z dinleniyor ve e-maillerimiz izleniyor. Muhtemelen ?u anda yapt???m?z söyle? bu odan?n dinlenmesi arac?l???yla dinleniyor. Bundan da çekinmiyoruz. Bizi dinleyenler, e-maillerimizi izleyenler en fazla çe?itli ki?ilerle samimiyet derecemizi, ?akala?ma biçimimizi – evet, bu da özel hayata müdahale – görüyorlard?r. Ama onun d???nda gazetecilik d??? bir faaliyet görmeyecekler. Dolay?s?yla kaçacak, çekinecek, saklanacak bir durum yok. Ama Türkiye gazetecilerin öldürüldü?ü bir ülke, bunu da biliyoruz. Ya Türkiye'de gazetecilik yapmayacaks?n, ya korkarak yapacaks?n ve hiç tehlikeli alanlara bula?mayacaks?n, ya da gönlünden geçti?i gibi yap?p kötü bir ?ey olmamas? için dua edeceksin.

TZ: Balyoz'dan sonra tehdit oldu mu?

Özel bir tehdit olmad?.

TZ: Elde bekleyen ba?ka çarp?c? belgeler var m??

Hiç belge bekletmiyoruz. Bu konularda aktif çal??an muhabir arkada?lar?m?z var. Onlar?n haber kaynaklar? var. Konu?uyor, soruyorlar. Balyozda camiyle ilgili bir ?ey konu?uluyor ve onun üzerine gidip daha fazla bir ?ey buluyorlar ya da Balyoz'da ad? geçen bir komutan? soru?turuyorlar. Elimizde belge tutmuyoruz. ?yi bilgi varsa kullan?yoruz, yoksa at?yoruz. 25 y?ll?k gazeteciyim, ?una çok rastlad?m, bildikleri enteresan toplant?larda duyduklar?n? not alan, günlü?ünü tutan – ?imdi davalara bile konu oluyor – gazeteciler var ama bunlar? hiç yazmam??. Genelkurmay'da toplant?lara kat?lm??, anlat?lanlar? yazmam??. Veya bir siyasetçi hakk?nda yolsuzluk dosyas?na ula?m?? ama yazmam??, üzerine gitmemi?. Bazen ?öyle ?eylerle de kar??la?t?k. Ba?ka gazetelerden arkada?lar?m?z?n, yay?nlad???m?z belge için bize geldi ama biz yay?nlamad?k dedi?i oldu. Biz öyle yapm?yoruz. E?er kendi kaynaklar?m?zdan bunun bir do?ruluk derecesi oldu?una ula?abiliyorsak ve bu da kamuoyunun ilgisini çekecek, bilmesi gereken bir ?eyse zaten yay?nl?yoruz.

TZ: Bundan sonra ordunun rolüyle ilgili yap?lacaklar hakk?nda çe?itli tart??malar var, profesyonel bir ordu kurulmas? gibi, ara?t?rmalar için meclis komisyonu kurulmas? gibi. Bunlara ne diyorsun?

Asl?nda meclisin gerçek bir meclis olabilmesi için bütün bu konularda komisyon kurmas? laz?m. Allaha ?ükür bir Hrant Dink komisyonumuz oldu ama bir Ergenekon komisyonu da olmal?. Kafes plan? üzerine bir komisyon olmal? ve sorumlu milletvekilleri bunlar? gündemde tutmal?. Bu ordunun ilk ortaya ç?kan darbe plan? de?il. Çe?itli darbe planlar? yapm??, iç tehdit alg?lamas? yapm??, seçilmi? hükümeti iç tehdit alg?lamas?n?n parças? yapm??, çe?itli cemaatleri bunun parças? yapm?? ve bunlara kar?? eylemler planlamay? gündeme getirmi? bir ordudan söz ediyoruz. Diyelim ki hiçbir zaman bunu eyleme ve suça dönü?türmek istemediler, bu suçu sadece bir harp oyunu olarak konu?tular. Ama bu harp oyununu konu?maya saatlerini, inan?lmaz say?da personelini, enerjisini ve aylar?n?, günlerini, sayfalarca dolusu metnini harcam?? bir ordudan söz ediyoruz. Bu bana ordunun yapacak i? bulamad???n? ve fazla zaman? oldu?unu dü?ündürüyor. Türk ordusunun küçülmesi gerekti?ini dü?ünüyorum. Bu da zorunlu askerli?i azaltarak olabilir. Gönüllülük esas?nda, çok daha k?sa süreli bir mecburi hizmet olabilir. Bir ordu camileri nas?l basar?z? harp oyunu olarak oynuyorsa, o orduda yanl?? giden bir ?eyler var. Galiba bütün bunlar ordudaki indoktrinasyonu, ordudaki e?itimi ve ordudaki iç tehdit alg?lamas?n?, ordunun demokrasiye olan sayg?s?n?, siyasi, seçilmi? hükümetle ili?kilerini yeniden gözden geçirecek ?ekilde ya bir iç hizmet kanunu yap?lmas?, hem demokratik/sivil hareket edece?ini garanti eden sivil bir anayasa yaz?lmas? ve bu çerçevede küçülmesi laz?m. NATO'nun ikinci büyük ordusuyuz. Bunu hak eden bir d?? tehdit bence yok, ama de?erlendirilebilir.

TZ: Hükümetin askerle ili?kilerindeki tutumu konusunda neler diyeceksin? Yeterince dik durabiliyor mu hükümet?

Yeterince dik duram?yor ama dik durmaya çal???yor. Türkiye'nin demokratikle?mesini ve siville?mesini istemeyen bir meclis muhalefetiyle kar?? kar??ya ve siviller biraz dik durmaya ba?lad?lar m?, biraz ordunun siyasi etkinlik alan? daralt?lmaya ba?land? m? "sivil vesayet" diye hayk?rmaya ba?layan, ayd?n geçinen bir tak?m ki?ilerin oldu?u bir ortamda var oluyor bu hükümet. Bir çaba var ama yeterli cesaret yok. Hükümetin bütün üyeleri san?r?m bu konuda ayn? derecede kararl? de?il. Bir de ?öyle bir yanl??l?k yap?yorlar. ?lkelerden ziyade ki?iler üzerine kurulu politikalar yürütebiliyorlar. Yani asker hiçbir ?ekilde siyaset yapmaz, siyaset konu?maz, siyasete müdahale etmez ve siyasete müdahale anlam?na gelecek, yarg?ya müdahale anlam?na gelebilecek herhangi bir aç?klamay? kim yaparsa yaps?n hükümet buna kar?? konu?mal?d?r. E?er Org. Ba?bu? f?rkateynin üstüne ç?k?p, devam eden bir soru?turmay? etkileyecek ?ekilde konu?uyorsa, hükümetten bunun bir kar??l??? mutlaka olmal?d?r. Olmad??? zaman orada yanl?? giden bir ?eyler vard?r. Hükümetten tan?d???m insanlardan bazen ?öyle yorumlar duyuyorum, asl?nda Org. Ba?bu? çok iyi bir insan, asl?nda o demokrat ama ne yaps?n onun da gözetmesi gereken dengeler var. Ba?bu? Demokrat olabilir ama demokratl??a uymayan hareketleri gerçek demokrat siyasetçiler taraf?ndan ele?tirilmelidir, hesab? sorulmal?d?r ve üzerine gidilmelidir. Bu yap?lmad? bugüne kadar. Yanl?? bir ?ey. Pa?a seçmece var Türkiye'de. Bütün pa?alar görevini yapmal?, yapmad??? zaman da emekli edilmeli.

TZ: Hala Taraf'a Fethullah Gülen'in deste?i var m? diye soranlar oluyor? Var m??

Fethullah hoca bize maddi bir destek vermiyor. Gazeteyi görüp görmedi?ini, Taraf'? okuyup okumad???n? da aç?kças? bilmiyorum. Kan?tlamaya çal??mak da komik. Bizim banka hesaplar?m?z denetleniyor. Bütün yaz??malar?m?z izleniyor. Bu dedikodular? ç?karanlar, sadece Fethullah da de?il, i?te George Soros, yok efendim CIA, benim ?srail ordusunda 21 ya??nda görev yapt???ma kadar, hakk?m?zda ç?kar?lan dedikodular var, bunlar?n ço?u gülüp geçilecek ?eyler. Biz küçük bir gazeteyiz, az paras? olan bir gazeteyiz.

TZ: Mali zorluklar sürüyor mu?

Sürüyor. Gazeteyi çok k?t kanaat ç?kar?yoruz. Patron, Ba?ar Bey, bu kadar büyük zarar? göze almasayd?, ya da bir noktada dur deseydi, ki o noktaya birkaç kere geldik, biz bugün gazeteyi ç?karamazd?k. Hep direndi, kredilerle, ve bu gazeteye inand?, bu gazetenin bir ?ekilde ayakta duraca??na inand?. Giderimiz çok dü?ük oldu?u için, sat?? rakam?yla iyi kötü kendini döndüren bir noktaya geldi gazete. Tiraj 50-55-60 bin aras?nda oynuyor. Fena olmayan bir rakam. Az bas?yoruz, az da??t?yoruz. Bu kemiksiz bir sat?? yani promosyon içermiyor, bizim abonelik sistemimiz yok. Do?rudan bayi sat???. Tabi daha iyi olmas?n? istiyoruz ama birikmi? borçlar?m?z var. Halen onlar? ödüyoruz. ?u da var, bu gazetede ba?ka herhangi bir gazetede çal??sa ?u anda kazand???n?n dört, be? kat? para alacak pek çok deneyimli gazeteci çal???yor. Çok de?erli bir yazar kadromuz var. Ba?ka yerlerde çal??salar buradan ald?klar? ya da ço?u zaman alamad?klar? paran?n kat kat üstünü alabilirler. Taraf'ta çal??man?n bir ayr?cal???, bir özgürlü?ü var. Bu özgürlük ço?umuzun maddi olanaklardan vazgeçmemizi sa?lad?. Bize birileri destek olsa herhalde daha iyi ya?ard?k...

TZ: Amerika'dan döndü?ün zaman Türkiye'de bu kadar heyecanl? bir gazetecilik hayat?n olaca??n? tahmin ediyor muydun?

Bu gazeteye kat?lmak için döndüm ama aç?kças? bu gazetenin bu kadar uzun süre ayakta kalabilece?ini tahmin etmiyordum. 30-35 bini a?an bir sat?? rakam?na bu kadar çabuk ula?aca??n? tahmin etmiyordum, bu kadar çok ses getirece?ini tahmin etmiyordum ve Türkiye'nin genel olarak de?i?im ivmesinin artt??? bir ortamda o ivmeyle bu kadar uyumlu hatta o ivmeyi artt?ran bir rol oynayabilece?ini bu kadar tahmin etmiyordum. Çok eksiklerimiz var, onu da söyleyeyim. Gazetede yapmak istedi?imiz bir sürü ?eyi yapam?yoruz. Dünyay? çok daha iyi izleyen bir gazete yapmay? istiyoruz ba??ndan beri. ?imdi "Le Monde diplomatique" ile bir anla?ma yapt?k ve onu Türkçe basarak ek vermeye ba?lad?k. Taraf sadece orduyu ele?tirsin, ba?ka bir ?ey yapmas?n diye isteyen bir gazete de?il. ?yi bir kültür sayfas? olsun, iyi d?? haberler yaps?n, yava? yava? magazin yapmaya ba?las?n, eklerimiz olsun istiyoruz. Maddi olanaks?zl?klar nedeniyle Avrupa'da, Washington'da muhabirin olam?yor, bir sürü olay? yerinde izleyemiyorsun, ekler ç?karam?yorsun, ka??t alam?yorsun, vs. Ama bu s?n?rl?l?klar içinde yapabilece?imizin gerçekten iyisini yapt???m?z? dü?ünüyorum. Hatta tahminlerimi a?an ?ekilde yapt???m?z? dü?ünüyorum.

TZ: Beklentilerinin daha a?a??da oldu?unu söylüyorsun.

Döndü?üm zaman 2007 Eylülüydü galiba. Böyle bir Ergenekon davas? ya?anacak, bu kadar ileri gidilecek, ordunun bu sorgulanamaz tavr? bu kadar geni? bir ?ekilde sorgulanmaya ba?lanacak, Kürt meselesi konusunda bir aç?l?m olacak ve bu sava?? art?k bitirmek, PKK'y? da?dan indirmeye dönük kültürel ve siyasal anlamda, hatta anayasal anlamda de?i?ikliklerin de tart???ld??? bir ortama bu kadar h?zl? gidece?imizi çok da fazla dü?ünmüyordum. Hep bu de?i?ime inan?yordum, bunun için konu?mak, yazmak, çizmek, ba??rmak gerekti?ini dü?ünüyordum. Ama bu kadar dalga dalga yay?laca??n? bilemiyordum. Ordu içinde ordunun de?i?mesini isteyen insanlar var, gazetecili?in de?i?mesini isteyen insanlar var, sadece Taraf de?il, Taraf'?n yapt???n? ba?ka gazetelerde yapmaya çal??an çok say?da meslekta??m?z var, yarg? içinde bu böyle, hukukçular aras?nda böyle, siyasiler aras?nda böyle. Bunun giderek bir sinerji olu?turdu?unu görüyorum. ?nsan görmeden bunun böyle olabilece?ini bilemiyor.

TZ: Türkiye'de geçmi? darbelerde Amerikan deste?inin oldu?u biliniyor. Bu darbe planlar?na bakt???nda Amerika'dan destek veya köstek anlam?nda herhangi bir ili?kiye rastl?yor musun?

Daha önce Sar?k?z ve Ay????? belgelerinde de görmü?tüm, Balyoz'da da benzeri bir hava var. Kesinlikle Amerika veya NATO ile paralel bir operasyon gibi görülmüyor. Hatta tam tersi daha içe dönük bir operasyon gibi görünüyor. Bir hükümet program? yap?yorlar, o programda ?ran'la ili?kilerin tamamen kesilmesi var. Belki Amerika'n?n çok da hazetmedi?i bir ülkeyle ili?kileri b?çak gibi kesiyor ama öteki taraftan bütün uluslar aras? ili?kilerin kesilmesi var; devletle?tirmeler var. Tamamen devletçi, ulusalc?, içe kapan?k bir ?ey de var. Yani tamamen din kar??t?, anti-?slam, anti-Kürt, anti-Arap ama ayn? zamanda anti-Bat? ve tamamen içine dönük. Zaten biliyoruz ki Sar?k?z ve Ay????? hamleleri büyük ölçüde Annan Plan?'na verilen deste?in önünü kesmek, K?br?s'ta bir aç?l?m?n önünü kesmek için planland???n? biliyoruz. O s?rada aç?l?m sürecini Avrupa ve Amerika'n?n da destekledi?ini de biliyoruz. Yani ne Amerika ne de Avrupa Birli?i... Türkiye'nin art?k 12 Eylül zihniyetiyle yönetilemeyece?ini dü?ünüyor Washington da Brüksel de, zaten dünyan?n geneli de. Küreselle?mi? dünyada ekonomik ili?kiler kesinlikle buna cevaz verecek ili?kiler de?il. Ama bütün bunlar?n fark?nda olmayan, hatta bütün bunlardan rahats?z olan bir ordu zihniyeti var. Bu küreselle?mi? dünya, bu ili?kiler, bar?? aray???, Obama dünyas?n?n e?er Bush dünyas?ndan bir fark? varsa onun dikte etti?i daha fazla diyalog, daha aç?k ili?kiler süreci böyle siyasete müdahale eden, darbe planlayan, seçilmi? hükümetleri devirmeyi planlayan bir ordu zihniyetini kabul edebilecek bir zihniyet de?il. Dünyan?n gitti?i do?rultuyu takip edemeyen tam tersi bir noktada çak?l?p kalm?? bir ordu zihniyeti var.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri