forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

??te TRT'nin yeni projeleri...

Aktif .

ET?KETLER:?brahim ?ahin

ibrahim-sahin-trtTRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin dizi sektörüyle ilgili; "Bu de?i?imi do?ru okuyamayanlar iflas edecek. Kas?m'da büyük iflaslar olacak. Mevcut bütçelerle, olu?an balon fiyatlarla bu i?i sürdürmek mümkün görünmüyor" dedi.

TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, "Herkesin bir derdi var. Biz bu hikayeye talibiz. Senaryosu olan herkesi bize ba?vurmaya bekliyoruz" ça?r?s? yapt?. ?ahin, bu hikayelerden 30 film çekeceklerini ve bu filmlerde genç oyunculara f?rsat tan?yacaklar?n? söyledi.

Hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, yeni yay?n dönemi haz?rl?klar?n? ve yap?mc?l?k sektörünün içinde bulundu?u s?k?nt?lar? Hürriyet'e de?erlendiren ?brahim ?ahin, Türk dizilerinin yurt d???nda ba?ar? elde etmesinden sonra sektörde  'balon fiyatlar?n' olu?tu?unu söyledi. Ba?rol oyuncular?n bölüm ba?? fiyatlar?n?n 100-120 bine ç?kt???n?, senaristlerin fiyatlar?n?n artt???n? ifade eden ?ahin, "Bir yanda da piyasaya Amerikal? ve Arap yap?mc?lar girdi. ?nan?lmaz fiyatlar olu?tu. Ama izleyici art?k birbirine benzeyen, uzun dizilerden s?k?ld?. Üç be? y?l önce tutan oyuncu ve senaryolar art?k tutmaz oldu.

"KIVANÇ TATLITU? B?LE PATLADI"

2014 y?l? TV piyasas?n?n alt üst oldu?u bir y?l. K?vanç Tatl?tu? bile patlad?. Eski içeriklerle yeni dönemde ayn? sonuçlar?n al?namayaca?? görüldü. ?uanda hem yap?mc?lar, hem kanal yöneticileri ecel terleri döküyor. Çünkü izleyicilerin ihtiyaçlar?, beklentileri de?i?ti.

"KASIM'DA BÜYÜK ?FLASLAR OLACAK"

Bu de?i?imi do?ru okuyamayanlar iflas edecek. Kas?m'da büyük iflaslar olacak. Mevcut bütçelerle, olu?an balon fiyatlarla bu i?i sürdürmek mümkün görünmüyor" dedi.

"H?KAYES? OLAN BA?VURSUN"

Bu y?l TRT'nin 50,Türk sinemas?n?n 100. y?l?n? kutlad???n? an?msatan ?ahin, TRT'nin kanunla verilmi? görevlerinden birinin de sinema sektörüne katk?da bulunmak oldu?unu söyledi. Bunun için TRT olarak 30 tane televizyon filmi yapt?rma karar? ald?klar?n? belirten ?ahin, "Türkiye'de henüz girilmemi? hikayeler oldu?una inan?yoruz. Herkesin bir derdi var ve biz bu hikayeye talibiz. Hayat?m? yazsam roman olur, derler ya i?te biz film olacak hayat hikayelerini bekliyoruz. 10 ki?ilik profesyonel bir kurul olu?turduk. Elinde senaryosu olan, ?irket ya da ki?i hiç fark etmez, kim olursa olsun 31 Temmuz'a kadar bize ba?vurabilir. Bunlar içinden seçece?imiz 30 tanesini TV filmi yapt?raca??z. Biz herkesin yapt???n? de?il, kimsenin yapmad???, girmeye cesaret etmedi?i i?lere giriyoruz. Böylece sektöre yeni senaristler, oyuncular ve yap?mc?lar kazand?rmay? hedefliyoruz" diye konu?tu.

"SEYD? BE??R ES?R KAMPI UNUTULMASIN"

?brahim ?ahin, TRT'nin herkesin anne babas?yla çocu?uyla birlikte, kafas?n? çevirmeden izleyebilece?i, mesaj? olan içerikler haz?rlamaya çal??t???n? vurgulad?. Yeni yay?n dönemi için yapt?klar? haz?rl?klar hakk?nda da bilgi verdi.

?ahin, Mini Seri Projesi kapsam?nda haftan?n bir günü, tarihe tan?kl?k etmek ad?na, en çok izlenen saatte yay?nlanmak üzere 4-5 bölümlük mini diziler çekildi?ini söyledi. Bunlardan Ç?ra?an Bask?n? ve Büyük Kafkas Sürgünü'nün yap?m a?amas?nda oldu?unu; Medine Müdafaas?, Seydi Be?ir Esir Kamp?, Kut'ül Amare Zaferi, Seddülbahir  Savunmas?, ?ttihat ve Terakki 31 Mart, Zenci Musa'n?n ise haz?rl?klar?n?n sürdü?ünü belirtti. ?ahin, bu projeyle 19.yüzy?l ve 20.yüzy?l?n ba?lar?nda ya?anan hadiseler hakk?nda izleyiciyi bilgilendirmeyi ve bugün Türkiye'de ya?ananlar ile 100 y?l önce ya?ananlar aras?ndaki benzerliklere dikkat çekmek istediklerini vurgulad?. ?ahin, "Bu ülke 100 y?l önce de rahat b?rak?lmad?, bugün de b?rak?lm?yor, yar?n da b?rak?lmayacak. Biz tarihte olup bitenlerden izleyicimizi haberdar etmek istedik" dedi.

?ahin, yap?m a?amas?nda olan bir di?er dizinin ise Osmanl? dönemi polisiyesi Filinta Mustafa oldu?unu belirtti. Osmanl? Sherlock Holmes'u da denebilecek dizinin, 19.yüzy?l Galata's?nda geçti?ini, ?stanbul'da yabanc? istihbarat örgütleri ile Osmanl? istihbarat? aras?ndaki sava?lar?n, i?birliklerinin  anlat?ld???n? söyledi. Dirili?'te ise Osmanl?'n?n kurulu? sürecinde ya?ananlar?n ekrana yans?yaca??n? vurgulad?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri