forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Tubitak: Ba?bakan Erdo?an'?n ses kayd? montaj...

Aktif .

telekulakkkTB?TAK, ba?savc?l??a gnderdi?i bilirki?i raporunda, Ba?bakan Erdo?an'a ait oldu?u iddias?yla internetten yay?mlanan ses kay?tlar?n?n "montaj" oldu?unu bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???na bilirki?i raporu gnderen TB?TAK, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'a ait oldu?u iddias?yla internetten yay?nlanan ses kay?tlar?n?n montaj oldu?unu bildirdi.

Anadolu Ajans?'n?n abonelerine geti?i habere gre, Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? Anayasal Dzene Kar?? ??lenen Sular Soru?turma Brosu Cumhuriyet Savc?s? Durak etin, soru?turma kapsam?nda ses kayd?yla ilgili bilirki?i raporu istedi.

Ba?bakan Erdo?an?n, o?lu Bilal Erdo?an ile yapt??? iddia edilen gr?melerin internette yay?nlanmas?na ili?kin soru?turma kapsam?nda TB?TAK uzmanlar?nca haz?rlanan bilirki?i raporu, etin'e gnderildi.

Raporun sonu k?sm?nda, ses kayd?n?n Youtube'dan indirilerek, "yayg?n olarak bulunabilen yaz?l?mlarla incelendi?i" belirtilerek, ?unlar kaydedildi:

"Yap?lan spektrum incelemesi s?ras?nda tespit edilen, kayd?n iinde gzlemlenen ok say?da '?k?nt?' bu kayd?n ok say?da farkl? kay?ttan yararlan?larak olu?turulmu? bir montaj oldu?unu ortaya koymaktad?r.

Montajda dikkat eken bir husus, konu?ma btnl?n sa?lamak iin sadece tm kelimelerden olu?an bir montajdan farkl? olarak, kelimelerin dahi para hecelerden olu?turularak, istenen yeni kelimenin tretilerek ortaya ?kar?ld??? ilgin bir uygulama ortaya konmu?tur. 

Bu montaj?n ortaya koydu?u di?er nemli bir husus, montaj? gerekle?tirenlerin elinde Say?n Ba?bakan'a ve ailesine ait geni? bir konu?ma havuzu (gerek telefon dinlemelerinden elde edilmi? veya gerekse di?er yntemlerle legal/illegal yollarla elde edilmi?) bulundu?udur."

Ba?bakan Erdo?an'?n avukat? Ali zkaya, raporun Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???na sunuldu?unu do?rulad?. zkaya, raporda sz konusu kay?tlar?n montaj oldu?una dair tespitlerin yer ald???n? bildirdi. 

KILIDARO?LU MECL?S'TE D?NLETM??T?.. 

17 ve 25 Aral?k operasyonu sonras? piyasaya srlen ve Ba?bakan Erdo?an'la o?lu Bilal Erdo?an aras?nda geti?i iddia edilen ses kayd? internette servis edilmi?ti. Bu ses kayd?nda geti?i belirtilen ifadeler 30 mart yerel seimi srecinde muhalefet taraf?ndan kullan?lm??t?... 

Bu ses kay?tlar?n? ayr?ca CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?daro?lu meclis grubunda dinletmi?ti... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri