forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:TRT ?ngilizce

trtTRT, tarihinin en büyük projesini 2014'de hayata geçiriyor. ?ngilizce haber kanal? kurmaya planlayan TRT'nin, proje için ilk etapta 250 milyon dolar bütçe ay?rd??? belirtiliyor. 

WSJ Türkiye'nin haberine göre,  Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), 50'inci y?l?na girerken en büyük projesini hayata geçirmeyi planl?yor.

TRT, son y?llarda ba?latt??? yabanc? dilde yay?n stratejisini bir ad?m öteye ta??yarak, uluslararas? alanda ?ngilizce yay?n yapacak bir haber kanal? kurmak için harekete geçti. The Wall Street Journal'?n konuya yak?n kaynaklardan elde etti?i bilgiye göre TRT Genel Müdür ?brahim ?ahin, BBC ve El Cezire televizyonlar?n? örnek alarak kurulmas? planlanan kanal için çal??malara ba?lad?.

Son haftalarda birçok medya kurulu?unun üst düzey yöneticileri ile bir araya gelen ?ahin, uluslararas? alanda yay?n yapacak kanala ili?kin projesini anlat?rken, medya yöneticileri ile görü? al??veri?inde bulundu.

?ahin, yap?lan görü?melerde yeni kurulmas? planlanan kanal için ilk etapta 250 milyon dolar bütçe ay?racaklar?n? aç?klad?.

Konuya ili?kin olarak The Wall Street Journal'a bilgi veren TRT Bas?n Mü?aviri Birol Uzunay, ?ngilizce 24 saat yay?n yapacak kanal? 2014'ün ikinci yar?s?nda yay?na sokmay? planlad?klar?n? belirterek, "Bu TRT tarihinin en büyük projesi olacak" dedi.

Uzunay, Türkiye'nin son y?llarda dünyaya kendini anlatma ihtiyac?n?n artt???n? kaydederek, "Dünyaya kendimizi sadece Türkçe yay?n yaparak anlatamay?z. Birçok ülkenin ?ngilizce yay?n yapan kanal? var. Türkiye'de bu çerçevede bu kanal? kuracak" de?erlendirmesinde bulundu.

Uzunay, kurulmas? planlanan haber kanal?n?n dünyada 30 ülkede ofis açaca??n? ve birçok ülkede temsilcilik kurulaca?? bilgisini verdi. Temsilcilik kurulacak ülke ve bölgeler aras?nda ABD, Avrupa, G.Amerika, Afrika'n?n olaca?? vurguland?.

Gezi olaylar?n?n kanal?n kurulmas?nda önemli bir rol oynad??? belirtiliyor. 

Haberin di?er ayr?nt?lar? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri