forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Alper Görmü?

alpergormusTürkiye Gazetesi'nde yazmaya ba?layan Alper Görmü?, Soner Yalç?n, Ulusal Kanal ve Halk TV gibi ulusalc? medyan?n depre?en Milli Görü? ve Erbakan 'a?k?n?' yazd?. 

??te Görmü?'ün yaz?s?ndaki ilgili bölüm...

(...) Türkiye’de Kemalist-ulusalc? gelenek, din ve dindarl?k konusundaki tarihsel-geleneksel tavr?n? sürdürdü?ü sürece toplumun geni? muhafazakâr kitleleriyle irtibat kuramayaca??n? nihayet anlam?? bulunuyor.

Ulusal Kanal ve Halk TV’nin son dönemdeki “?slamiyet” yay?nlar?, bunun fark?na varman?n ve geç kalm??l???n tela??yla olay? abartman?n örnekleriyle dolu.
Fakat ulusalc?l?k, geçti?imiz on y?llarda “?slamiyetten ar?nd?r?lm?? milliyetçilik” vasf?n? lafzen de fiilen de o kadar çok vurgulad? ki, dinle aras?na ördü?ü bariyerleri Anti-Kapitalist Müslümanlar vb. küçük gruplarla dostluk kurarak k?rma imkân?n? yitirdi.
Ulusalc?l???n, “dindarlar?n bir bölümüyle ittifak” ihtiyac?n? anlaml? ölçülerde giderecek aktörler üzerinde dü?ünmeye ba?lad???m?zda, hiç ku?kusuz akla ilk olarak Millî Görü? hareketi geliyor... Bu, yaln?z Millî Görü? hareketinin büyüklü?ü ve temsil gücü üzerinden var?lm?? bir sonuç de?il... Gerek Adalet ve Kalk?nma Partisi (AK Parti) kar??tl??? gerekse de ABD ve Avrupa Birli?i alerjisi, Milli Görü?’ü “içerik” olarak da, siyaseten de alternatifsiz k?l?yor.

Nitekim fiili süreç de o yönde tecelli etti. Türkiye’nin ulusalc?lar? uzun bir süredir Erbakan’a kar?? 28 ?ubat’ta reva görülen muamelenin haks?1zl??? üzerinde yaz?p çiziyorlar; bunun, Millî Görü?’le ittifak aray??lar?n?n psikolojik vasat?n? olu?turmaya dönük bir giri?im oldu?u aç?k.

***

Bu yolda at?lan ad?mlar?n son partisi 28 ?ubat soru?turmas?n?n ba?lamas?ndan sonra geldi. Mesela eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Tuncer K?l?nç ?öyle konu?tu:
“Allah gani gani rahmet eylesin, Erbakan millici bir liderdi. Onu do?ru anlayamad?k, askerler Erbakan’? do?ru anlamad?.” (Yeni Akit, 1 Nisan 2013).

28 ?ubat döneminde “Erbakan’a küfür eden general” olarak tan?nan Osman Özbek de geçti?imiz y?l Milat gazetesine verdi?i söyle?ide, “Ke?ke Milli Görü?ü anlasayd?k. O günler hiç ya?anmasayd?. Milli Görü?ün emperyalizmle mücadelesini ve dik duru?unu gerçekten çok önemsiyorum.” dedi (Milat, 23 Mart 2012).

Bu fas?ldan en ?a??rt?c? ç?k?? ise Soner Yalç?n’?n geçti?imiz y?l yay?mlanan kitab? üzerinden geldi: Erbakan: Eziyet Edilerek Yaln?zl??a Yükseltilen ?natç? Bir Siyasal Liderin Portresi... 

Ya?ad??? y?llar boyunca Erbakan’a kan kusturan yay?nlar?n sahibi Soner Yalç?n, kitab?nda Erbakan’? ?öyle tan?ml?yordu:

“Erbakan, siyasi hayat? boyunca itilerek, bast?r?larak, eziyet edilerek, arkadan hançerlenerek yaln?zl??a yükseltildi. Hiç ‘aman’ dilemedi; inanc?na ve dü?ünsel de?erlerine tutkuyla ba?l? kald?. ?nad?n, sabr?n ad? oldu.”
Peki, nedendi bu a?k? 

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri