forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

spor-grafik-320Dijital spor medyas? ?irketi Perform, 2013 "Küresel Spor Medyas? Tüketim Raporu"nu aç?klad?.

Perform, ‘Küresel Spor Medyas? Tüketim Raporu 2013’ü aç?klad?. Rapor, aralar?nda Türkiye’nin de yer ald??? 14 ülkede, sporseverlerin spor medyas?n? ne ?ekilde kulland???n? kapsaml? bir biçimde ile ortaya koyuyor. Perform’un küresel i? ortaklar? olan ara?t?rma ?irketleri ile birlikte haz?rlad??? ve bu y?l üçüncüsünü yay?nlad??? rapor, bu alanda gerçekle?tirilen en büyük ve en güvenilir ara?t?rma olma özelli?ini ta??yor. Raporda yer alan ülkeler ?öyle s?ralan?yor: ABD, Almanya, Avustralya, Brezilya, Büyük Britanya, Çin, Endonezya, Fransa, Hindistan, ?spanya, ?talya, Japonya, Rusya ve Türkiye.

Türkiye’nin ilk kez bu y?l dahil edildi?i raporda, sporseverlerin hangi spor dal?n? ne kadar ve nas?l takip ettikleri ve sat?n alma al??kanl?klar? gibi birçok konu tüm ayr?nt?lar? ile mercek alt?na al?n?yor. 

Futbolda Brezilya’ya yakla?t?k

Ara?t?rmaya dahil olan 14 ülkede 990 milyon sporsever bulundu?unu ortaya koyan rapora göre, bu ülkelerde futbolu aktif olarak takip edenlerin say?s? 460 milyonu buluyor. Türkiye’deki 22 milyon sporseverin en çok takip etti?i spor dal? yüzde 64’le futbol. Türkiye bu oranla, yüzde 68’le ilk s?rada bulunan Brezilya’n?n ard?ndan ?spanya ile birlikte futbolun en çok takip edildi?i ülke olarak ikinci s?rada yer al?yor. Bu oran ayn? zamanda Avrupa ülkeleri aras?nda Türkiye’yi ilk s?raya ta??yor. Türkiye’deki en popüler di?er spor dal? ise yüzde 48’le basketbol. 

Önce TV sonra internet

Di?er 13 ülkede oldu?u gibi, Türkiye’de de sporun takip edildi?i mecralar aras?nda ilk s?rada TV bulunuyor. Türkiye’deki sporseverler, sporu öncelikle TV’den takip ediyor. Yüzde 94 orana sahip TV’nin ard?ndan ikinci s?rada yer alan internetin oran? ise yüzde 85. Türkiye internetin bu yüksek kullan?m oran? ile ilk s?rada bulunuyor. Sporu, gazete ve dergi gibi bas?l? yay?nlardan takip edenlerin oran? ise yüzde 81’e ula??yor. Bu oran Türkiye’yi ikincili?e ta??rken, Endonezya, yüzde 85’le bu kategorinin birincisi konumunda. 

Mobilde üçüncüyüz

Rapordaki en çarp?c? sonuçlardan biri de mobil kullan?mda ortaya ç?k?yor. Di?er mecralar?n yan? s?ra sporu mobil cihazlar?yla da takip edenlerin ülkemizdeki oran? yüzde 64 seviyesinde bulunuyor. Mobilin ülkemizdeki günden güne artan kullan?m?n? bir kez daha gösteren bu kategoride ilk s?rada yüzde 73’le Endonezya, ikinci s?rada ise yüzde 67 ile Çin bulunuyor.  

Sosyal a?larda Türkiye ilk s?rada

Dikkat çeken bir di?er mecra da sosyal a?lar. Türkiye’deki sporseverlerin yüzde 66’s? sporu takip etmek için, ba?ta Facebook olmak üzere, sosyal medya platformlar?n? kullan?yor. Türkiye’nin ard?ndan ikinci s?rada bulunan Hindistan’da bu oran yüzde 63 olurken, Almanya (yüzde 21) ve ABD (yüzde 25) gibi internet kullan?m?n?n yayg?n oldu?u ülkelerde, sporun sosyal a?larda dü?ük oranda takip edildi?i görülüyor.  

spor-grafik

Haftada 15 saat spor takibindeyiz

Perform’un ara?t?rmas?ndan ç?kan di?er bir ilginç sonuç da sporseverlerin spor olaylar?n? takip etmek için tüm bu mecralarda haftada kaç saat geçirdiklerine ili?kin. Hindistanl? sporseverler haftada 19.1 saatlerini spor takibi için harcarken, Türkiye 15.2 saat ortalamas? ile 14 ülke aras?nda ikinci s?rada bulunuyor. Türkiye’nin ard?ndan 14.6 saatle Çin geliyor.

Bilgisayar kullan?m?nda Avrupa lideriyiz

Türkiye, spor içeri?ine bilgisayar arac?l??? ile eri?im aç?s?ndan da Avrupa ülkeleri aras?nda ilk s?rada yer al?yor. Ara?t?rmaya Türkiye’den kat?lanlar?n yüzde 35’i, online spor içeriklerini günden bir kereden fazla mutlaka kontrol etti?ini belirtirken, en yak?n takipçi olan Almanya’da bu oran yüzde 19’da kal?yor. 

Spora para harc?yoruz

Ücretli abonelik gerektiren platformlar?n kullan?m?nda da Avrupa’da ilk s?rada yer alan Türkiye’de sporseverlerin yüzde 30’unun internet sitesi, telefon ya da tablet üzerinden kullan?lan ücretli platformlara aboneli?i bulunuyor. ?kinci s?radaki ?talya’da bu oran yüzde 19. Türkiye, ?nternet üzerinden canl? yay?nlanan spor kar??la?malar? için ücret ödeyebilece?ini belirten kullan?c?lar aç?s?ndan da 14 ülke aras?nda ikinci s?rada bulunuyor. Yüzde 39’la ilk s?rada bulunan Çin ve Hindistan’?n ard?ndan, kar??la?malar? internetten canl? izlemek için ücret ödeyebilece?ini söyleyen Türk kullan?c?lar?n oran? yüzde 29 olarak belirtiliyor. 

Raporun tamam? için t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri