forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

okan-bayulgenOnline Medya Derne?i Okan Bayülgen, Sevilay Yükselir ve Av. Gökhan Ahi ile Gezi olaylar? özelinde sosyal medyay? konu?tu. En dikkat çekici aç?klamalarsa Gezi’nin de gündemindeki Okan Bayülgen’den geldi.

Gezi Park? olaylar?ndan sonra yerli ve yabanc? bas?na hiç bir aç?klama yapmayan, röportaj vermeyen Okan Bayülgen, Online Medya Derne?i için sessizli?ini bozdu ve çok önemli aç?klamalarda bulundu.

Online Medya Derne?i’nin Marmara Medya Merkezi’nde gerçekle?tirdi?i Sosyal medya konulu panel Gazeteci Yazar Sevilay Yükselir, ünlü ?ovmen Okan Bayülgen ve Avukat Gökhan Ahi‘nin kat?l?m? ile gerçekle?tirildi. Online Medya Derne?i Yönetim Kurulu Üyesi M. Sait Bilgin‘in moderatörlü?ünü yapt??? panele Okan Bayülgen’in esprileri damgas?n? vurdu.

Sosyal medyaya son bir y?ld?r ilgi duymaya ba?lad???n? belirten Sevilay Yükselir, Gezi olaylar? süresince sosyal medyan?n çok kötü s?nav verdi?ini dile getirdi. At?lan tweetlerin ciddi bir biçimde provokasyona hizmet etti?ini söyleyen Yükselir bunun en iyi örne?inin “panzerin alt?nda ezilen Aylin” yalan?n?n oldu?unu dile getirdi.

Yükselir kendisini en çok ?a??rtan?nsa bu yalanlara ünlü isimlerin ara?t?rmadan atlam?? ve provokasyona hizmet etmi? olmas? oldu?unu söyledi.

Sosyal medyada kendi ad?na aç?lan sahte hesaplardan dert yak?nan Okan Bayülgen Gezi olaylar? s?ras?nda televizyonlar?n görevini yapmamas? nedeni ile sosyal medyan?n öne ç?kt???n? dile getirdi. Herhangi bir lobinin Türkiye üzerinden oyun oynad???na inanmad???n? dile getiren Bayülgen, ”D??güçler Türkiye’de bir operasyon yapmak istese, ben bir d?? güç olsam bir para ya da bir paye, bir gelecek da??tmak istesem medyada zaten yeteri kadar adam var. Zavall? bir kaç twitter takipçisi olan adamla u?ra?mam.” dedi.

SEV?LAY YÜKSEL?R’?N HALK TV ?SYANI

“Halk TV yay?nlar? gerçekten korkunçtu” diyen Sevilay Yükselir Halk TV’nin kan?n üzerinden siyaset yapt???n? iddia etti. Çözüm sürecinde ve Gezi olaylar? s?ras?nda sürekli provokasyon yapt???n? dile getiren Yükselir ?unlar? söyledi:

“Bu bar?? süreci için bu kadar emek vermi?im. Bu kadar çaba harcam???m. Hakkaten dantel gibi i?ledim bu süreci. Hakan Aygün benim a?abeyim ama kusura bakmas?n kötü bir çizgi izliyor. Halk TV kan?n üzerinden yay?n yap?yor siyaset yap?yor. Çözüm Süreci bitti diye seviniyor. Halk TV’nin fantastik hezeyanlar?na kurban etmem emeklerimi. Benim bir taraf?m Kürt di?er taraf?m Türk. Benim o?lum 16 ya??nda. O?lumu askere davul zurna ile göndermek istiyorum ama bu otamda de?il. Ben Türkün Kürtü Kürtün türkü öldürmesini istemiyorum.”

“ALEV?LER KAVGA ?ST?YOR”

“Alevi oldu?umu hiç saklamad?m ama en a??r ele?tirileri alevilerden ald?m” diyen Sevilay Yükselir, bu hükümetin alevilerle ilgili ciddi çal??malar yapt???n?, ancak alevilerin kendi içinde anla?amad???n?, bu sebeple de hükümetin iyi niyetli çal??malar?n? ellerinin tersi ile ittiklerini dile getirdi:

“AK Parti bir ad?m at?yor. Bu adamlar mütedeyyin. Ama bir ad?m at?yorlar. El uzat?yorlar ama sen elinin tersi ile itiyorsun. Aleviler ben kavga etcem diyor. Ben de diyorum ki etmeyece?im. E?im Kürt sünni ben Türk alevi. Evimizde her?eyin yüzde 25?i var. Evimde nas?l her?eyi bir standartta tutmay? dü?ünüyorsam Türkiye’nin de bunu yakalamas? laz?m. Alevilerin her daim öfke ile çat??mac? yakla??m? ile bir aç?l?m olmaz. Faruk Çelik on numara bir adam. Alevilik konusunda tüm önyarg?lar?n? k?rm?? bir adam ama aleviler sürekli ergen çocuklar gibi hareket etti. En sonunda hükümet çal??may? rafa kald?rd?. Kim kaybetti?”

“TÜRK GAZETELER? PORNO GAZETELER G?B?”

“Türkiye’deki gazeteler sadece mizampaj, foto?raf olarak dünyada Kuzey Afrika ülkeleri dahil dola??n sorun bu gazete hangi gazetelere benziyor diye sorun, ben söyleyeyim; ?ngiliz Bulvaz gazetelerine çok benziyor, Frans?z dedikodu dergilerine çok benziyor. Kuzey Afrika’da hiçbir ?eye benzemiyor.” diyen Okan Bayülgen Türkiye’deki gazeteletin Avrupa’da sat?lan porno gazetelerden hiçbir fark?n?n olmad???n? iddia etti. Bayülgen gelinen noktay? “Türkiye’deki gazeteler y?llarca sataca??z sataca??z zararday?z derdinde bu hale geldi. Ç?kard?klar? gazete ile internet siteleri çok farkl? hale geldi.” sözleri ile özetledi.

Sosyal medyan?n kontrülsüz olu?undan yak?nanan Bayülgen sosyal medyan?n iyi bi?i oldu?u görü?üne kat?lmad???n? ifade etti.

Melih Gökçek’in sosyal medyada kullan?m? takdir eden ve çok zor bir i?i ba?ard???n? belirten Bayülgen, Melih Gökçek’e olan hayranl???n? da gizlemedi.

OKAN BAYÜLGEN B?R YALAN!

“?nternete göre ben bir yalan?m” diyen Okan Bayülgen “Benim ad?m Okan Bayülgen, internete göre soyad?m Görgün. Babam?n ad? Ümit, internete göre Bülent. Ben bu kadar insanlar?n bir adam olarak internett hakk?mda bir tane do?ru bilgi yaz?s? bulam?yorum. Oynamad???m bir sürü filmde oyanam??, oynad?klar?mda oynamam???m, görünmüyorum. ?nternet bir bilgi çöplü?üdür, güvenilmez ama ?slah etmek ve kullanmak zorunda oldu?umuz bir ileti?im alan?d?r da.” dedi.

KÜFÜRLÜ TWEET? RETWEET YAPARSAM CEZA ALIR MIYIM?

Avukat Gökhan Ahi, sosyal medyada ne suç ne suç de?ildir sorusuna ?u cevab? verdi:

“Her türlü ifade serbest ama çocuk pornografisi, ?rkç?l?k ve nefret söylemi bütün dünyada büyük suçtur. Türkiye’de de anayasada ifade özgürlü?ünün s?n?rlar? çizilmi?tir. Üçüncü ki?ilere hakaret edemessiniz. Ne olursa olsun. Vatanda?a ya da devlet görevlisine hakaret etti?inizde i?ler de?i?ik olabiliyor. Haakretin bas?n yay?n yolu ile yap?lm?? olmas? artt?r?c? sebeptir. Örne?in ?erefsiz hakaret s?n?rlar?n? a?an bir kelimedir. Kamuya mal oan ki?ilerde durum biraz de?i?ir. Ünlü ki?ilerin en a??r ele?tirilere gö?üs germesi beklenir. Ama ?erefsiz diyemezsiniz. Peki ?erefsiz tweetini retwwet edersek ne olur? Bu çok tart??mal? bir konu. ?dda etti demekle ayn? ?ey asl?nda retweet. Dümdüz, ekleme yap?lmadan yap?lan retweet bir sorumluluk getirmez. Ancak bir yorumla yap?lan retweet o tweeti sahiplendi?iniz anlam?na gelir. Bu da sizi sorumlu k?lar. ?çerik üretici durumuna dönü?ürsünüz.”

“GEZ?C?LER BANA DÖNEK D?YOR”

“3 gün Gezi’yi destekledim. Ama ?imdi Geziciler bana dönek diyor” diyen Okan Bayülgen’e göre Gezi olaylar? bir uyan??. BU uyan?? politik de?il AVM’ye kar?? bir uyan??. ??te Bayülgen’in çok tart???lacak sözleri:

“Gezi’nin uyan??? ?udur: Bu uyan?? al??veri? manya?? yapmaya çal??t?m?z, abuk subuk dizilerle uyu?turmaya çal??t???m?z genç adam ya da genç kad?n soka?a ç?km?? sokakta bir heyecan bulmu?tur. Heyecan olarak polise ta? atmay? kast etmiyorum. Arkada?lar? ile tart??m?? kendisine benzeyen insanlarla br araya gelmi?tir. Demokrasi mücadelesi her zaman yap?l?r. B?rak?p tatile gidilmez. Sabah i? ak?am direni? olmaz. Demokrasi mücadelesi 24 saat 365 gündür. ?ktidar mücadelesi ise sand?kta yap?l?r. Sen iktidar mücadelesi yapmak için soka?a ç?karsan adam sana gaz de?il kur?un da s?kar. Çünkü sen rejim de?i?ikli?i yapmaya çal???yorsun. O zaman kolluk güçleri hakikaten kar?? ka??ya gelirsin. Plastik mermi de?il gerçek mermi s?kar. ?ktidar mücadelesinin yolu politik mücadeledir. Var olan partileri istemiyorsun, o zaman ba?ka yollar bul. Gezi iklimi bize ?unu sa?lad?. Kimse sanmas?n ki televizyonlar ayn? ?ekilde izleniyor, AVM’ler eskisi gibi doluyor. Bu bir uyan??.”

“MESELE ?KT?DAR MÜCADELES? ?SE B?R DAK?KA BABA”

Gezi eylemlerine verdi?i deste?i daha sonra çeken Okan Bayülgen kendisine gelen ele?tilerilere de ?öyle cevap verdi:

“Twitter’da benim hakk?mda dola?an aforizmalara bak?yorum onaylayamayaca??m bir sürü ?ey… ?u bask?y? hissettim. ?ki gece çocu?u denize sokmam için Antalya dolaylar?nda bilmedi?im han?m?n ayarlad??? bir yere gittik. Twitter’dan da yazd?m kirpi gördük diye. Vay dönek Gezi’yi b?rakt?n m?? Ben hiç Gezi’ye iki kere gittim. Bi kitap okumaya gittim, bir de ne oluyor diye bakmaya… Ben hiç sokakta olmad?m. Eylemin içine girip video olarak payla?t?m çünkü tepem att? o ara. Ama sonra oturdu?um yer, ben Galata’da oturuyorum. Yemek yemeye gidiyorum, daha yemek yeme?e giderken gaz yedim. Ko?arak a?a?? do?ru iniyorum, Okan eylemde alk??. Han?mla ç?k?yoruz ?uraya gidelim diyoruz pat yine gaz. Ko?arak el ele iniyoruz, alk?? kar? koca eylemdeler… ?nad?na bunun üzerine gidiyorum. Senin demokrasi mücadelenin arkas?nday?m can? gönülden kat?l?yorum. Ama iktidar mücadelesi? Bir dakika baba! O ba?ka bir konu. Mesele iktidar mücadelesi ise genç adam lütfen kendini sakla. Ben 12 Eylül öncesini ya?ad?m. Gençlerin gen insanlar?n nas?l siyasi amaçlarla gidebilecekleri üniversiteler yerine örgütlenmek için ba?ka üniversitelere gittiklerini, sa? kanattan ve sol kanattan insanlar?n kendisini nas?l feda ettiklerini gördüm.”

 

BAYÜLGEN’DEN ALABORA’YA DESTEK

“Mesele ba?ka sen hala anlamad?n m??” tweeti ile bir anda provokasyonun merkezine oturan Mehmet Ali Alabora ile ilgili iddialara inanmad???n? dile getiren Okan Bayülgen,Alabora’n?n 1 Haziran’da ?stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’dan olaylar?n durdurulmas? noktas?nda randevu talep etti?ini ancak bu talebin geri çevrildi?ini iddia etti. Alabora’n?n kendisini teelfonla arayarak Taksim’e ça??rd???n? ifade eden Bayülgen, Taksim’de bas?n aç?klamas? yapan sanatç?lara medyan?n ilgisizli?inden yak?nd?. “Bas?n?n olmad??? yerde bar?? aç?klamas?n?n yap?ld??? yerde hükümet istifa diye slogan at?l?yorsa ben orada olmam” diyen Bayülgen Gezi eylemcilerinin ?efkat bekledi?ini söyledi.

BA?ÖRTÜLÜ VEK?L ?STER?Z KAMPANYASINA DESTEK

“Politikac? sevmem, politikaya girmem. Demokratik mücadelenin arkas?nday?m.” diyen Okan Bayülgen ba?? aç?k ayd?nlar?n ba?? kapal? vekil istiyoruz kampanys?na destek verdi.

“Televizyon programlar?nda ba?örtülü konuklar?n stüdyoyu doldurmas? benimle birlikte oldu. Bu konuda da ele?tirildim. Özgürlükten bahsediyoruz ama yedi?imiz b.ka bak” diyen Okan Bayülgen “Bu kampany? kim ba?latt? ise hemen destek verebilirim.” sözleri ile ba?örtülü vekile destek verdi.

OKAN BAYÜLGEN KAYGILI DE??L

Geçti?imiz haftalarda sanatç?lar?n “Kayg?l?y?z” ba?l??? ile gazetelere verdi?i ilana da destek veren Okan Bayülgen, o ilana ilan içeri?ini bilmeden destek verdi?ini söyledi. “Can Dündar arad?. Dedi ki böyle bir ?ey var. Ya?ar kemal imzal?yor ?u imzal?yor bu imzal?yor deyince, bu ustalar? bana söyle ben k?v?rtacak m?y?m, tamam dedim. Metni bile gönder demedim.” diye Bayülgen metni gördükten sonra ya?ad??? ?oku ?u sözlerle dile getirdi:

“Sonra metni okudum. ?öyle bir metin: Kayg?l?y?z! ?öyle demek gibi bir ?ey. Bizden ne köy olur ne kasaba! Ben öyle demem. Öyle bir metin ki kimseye dokunmuyor. Sanki birileri arada bir toplan?p kayg?lan?yorlar. Bir tür panik ataklar? varm?? gibi.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri