forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Der Spiegel

derspigel-kucuAlmanya'da yay?mlanan Der Spiegel dergisi, bu haftaki kapa??n? Gezi Park? olaylar?na ay?rarak, Türkçe ba?l?kla ç?kacak. 

Spiegel dergisinden yap?lan aç?klamada, pazar günü ç?kacak bu y?l?n 26. say?s?nda 10 sayfa Türkçe özel ek haz?rland??? ve dergi kapa??ndaki ba?l???n da "Boyun E?me" oldu?u belirtildi.

Derginin yay?n hayat?nda ilk kez Türkçe ba?l?k kullanaca?? ve özel ek ç?karaca?? ifade edildi.

derspigel-boyunegmeDerginin genel yay?n yönetmeni yard?mc?s? Klaus Brinkbaumer, "Bizler Almanya'da ya?ayan 3 milyon Türk'ün Almancalar?n?n yetersiz oldu?una inanm?yoruz. Türkiye'de ya?anan olaylar Almanlar, Türkler ve Avrupal?lar gibi herkesi ilgilendiriyor. Hükümetin bu olaylar?n üstesinden gelmedeki yakla??m? rahats?z edici. Biz hem Türkçe hem de Almanca olarak bu ya?ananlar? buradaki Türklere ve Türkiye'deki Türklere sunabildi?imiz için mutluyuz" dedi.

NTVMSNBC.com'un haberine göre, Der Spiegel dergisinin bu say?s?n?n fazla bas?laca?? ve Türkiye'de de da??t?laca?? bildirildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri