forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

yabanci-basinTaksim Gezi Park?'ndaki olaylar?, aralar?nda CNN International ve BBC gibi ünlü televizyon kanallar? ile Reuters gibi haber ajanslar?n?n da bulundu?u yabanc? medya kurulu?lar?n?n "Türkiye'de iç sava? var" gibi yans?t?yor. 

CNN International’?n d???nda ABD içine yay?n yapan CNN kanal?n?n dün ö?leden sonra 7 saat kesintisiz Türkiye yay?n? yapmas? Amerikal?lar? dahi ?a??rtan bir durum oldu.

Türkiye'de aralar?nda Bakanlar?n da oldu?u pek çok kimse tepkilerini her f?rsatta dile getirirken, sosyal medya üzerinden örgütlenen yüzbinlerce ki?i de uluslararas? medya kurulu?lar?na kar?? kampanya ba?latt?.

Taksim Gezi Park? protestolar?n? takip etmek için ?stanbul’a adeta “ç?karma” yapan uluslararas? bas?n mensuplar?, canl? yay?nlardaki manipülatif haberleriyle tepki topluyor. Dünyan?n önde gelen kanallar?ndan CNN'in saatlerce canl? yay?n yapmas?, Associated Press (AP) ve Reuters’?n meydandan uzun süre canl? yay?n noktas? kiralamas? dikkat çekiyor. Protestolar? yak?ndan takip eden bas?n kurulu?lar?, dün Atatürk Kültür Merkezi ve Atatürk An?t?’ndaki pankart ve dövizleri temizlemek istemesiyle ba?layan olaylar? son dakika haberleri olarak duyurdu.

Taksim Meydan?’ndan heyecanla haber yapan kanallar?n ba??nda Amerikan CNN televizyonu geliyor. Aral?ks?z yapt??? canl? yay?nlar, CNN izleyicilerine 1991’deki büyük Körfez Sava?? ba?lamadan önce yap?lan yay?nlar? hat?rlatt?. Kanal, ?stanbul’daki geli?meleri, uluslararas? olaylar? takip eden ba? muhabirlerinin de aralar?nda bulundu?u kalabal?k bir ekiple izliyor. CNN’nin ?stanbul’dan Taksim Meydan?’ndan yapt??? saatler süren aral?ks?z canl? yay?na ra?men Suriye’deki insani krizi yans?tan canl? yay?nlar yapmamas? ku?kuyla kar??lan?yor. CNN International’?n d???nda, ABD içine yay?n yapan CNN'in de dün ö?leden sonra 14.00’ten 20.45’e kadar yakla??k 7 saat kesintisiz Türkiye yay?n? yapmas? ise Amerikal?lar?n dahi anlam veremedi?i bir olay olarak kay?tlara geçti.

CNN’de ünlü habercisi Christiane Amanpour’un program?nda, ikinci haftas?n? dolduran Gezi Park? olaylar?nda en gergin gecenin ya?and??? ileri sürüldü. 81 ilin bulundu?u Türkiye’de sadece Taksim Meydan?’ndaki ya?ananlardan yola ç?karak tüm ülkenin çat??ma ortam?nda oldu?u izleniminin verildi?i programda, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n ba? dan??man? ?brahim Kal?n telefonla canl? yay?na al?nd?. Ancak Kal?n’?n “DHKP-C Amerikan Büyükelçili?i’ne bomba att???nda terörist, Taksim Meydan?’na ç?k?nca demokratik protestocu mu oluyor?” sorusu kar??s?nda ?a??ran Amanpour, Kal?n’? “program bitti” anlam?na gelen “The show is over” sözleriyle yay?ndan ald?.

Bu arada, ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, New York Times ve Washington Post ve Los Angeles Times geli?meleri internet sayfalar?ndan an? an?na aktard?. Gazeteler polisin yine a??r? ?iddet uygulad??? görü?ünü savunurken, New York Times sadece bir uzman?n görü?ünden yola ç?karak, analistlerin ülkenin gelece?inden endi?e duyduklar?n? konu alan bir haber yay?mlad?. Haberde, analistin, “Ba?bakan Erdo?an’?n bir çözüm bulmak yerine seçmenler aras?ndaki bölünmeye neden oldu” iddias?na yer verildi. Marjinal gruplar?n ?iddete ba?vurmas?na ili?kin ayr?nt?lara yer verilmeyen haberde, 2 haftad?r devam eden gösterilerde 3 ki?inin öldü?ü aktar?l?rken, 5 bin ki?inin yaraland???n? öne sürdü. 

Los Angeles Times’tan Carol Williams geçti?imiz günlerde yay?mlanan yaz?s?nda Ba?bakan Erdo?an’? diktatörlere benzetirken, USAToday’den Byron Acohido ise ülkede internet kullan?m?n?n engellendi?i yalan?na yer vermi?ti. Acohido, “Cumartesi günü TechCrunch hem Facebook'a hem de Twitter'a ?stanbul'dan ve Türkiye'nin ba?ka bölgelerinden eri?imin engellendi?ini bildirdi” ifadelerini kullanm??t?.

Göstericilerin verdi?i zarardan bahsedilmiyor

 Katar merkezli El Cezire televizyonu da Gezi Park? olaylar?na önem gösteren bir haber kanal?. Kalabal?k ekibiyle geli?meleri aktaran Kanal, M?s?r devriminde Tahrir Meydan?’nda uzun süre görev yapan ekibini ?stanbul’da görevlendirdi. 

Öte yandan Rus bas?n? da Taksim olaylar?na yo?un ilgi gösterdi. Özellikle ?ngilizce yay?n yapan Rus haber kanal? Russia Today (RT), Türkiye'den uzun süreli canl? yay?n gerçekle?tiren kanallardan. Son günlerindeki haberlerinde "Türk bahar?", "Türk sava??", " Taksim yang?n yeri" ve "?stanbul sava? alan?" gibi üst ba?l?klar kullanan RT, Türkiye'den gelen foto?raf ve videolar? sürekli yeniledi. RT'nin internet sitesinde olaylar ba?lad???ndan beri Gezi Park? haberleri en üst s?radan verilirken, canl? yay?n yapan sayfas?n?n hemen üstünde protestolarla ilgili ayr? bir bölümde geli?meler an? an?na duyuruluyor. Olaylar? Twitter hesab?nda son dakika olarak veren RT’nin, mesajlar?n?n sonuna "#occupy gezi" (geziyii?galet) gibi etiketler koymas? dikkat çekti. Rusya devlet televizyon kanal? "Vesti" ise saat ba?? bültenlerinde Türkiye'ye geni? yer ay?rd?. Kanal?n Taksim protestolar?n? gösteren haber videosunun internete verilen bölümünde, "Kalabal?klar Tahrir'de oldu?u gibi Taksim'i almak istiyor" ba?l??? kullan?l?rken, marjinal gruplar?n kamu mal?na ve çevreye verdi?i zararlardan bahsedilmedi. 

SOSYAL MEDYADA DEZONFORMASYON

Bu arada, sosyal medyada yo?un bir dezenformasyon kampanyas? yürüten marjinal gruplar bilgi kirlili?ine neden oluyor. Twitter’da, “Asker polisle çat??aca??n? aç?klad?”, “Polis biber gaz?n? b?rakt?, kimyasal gaz kullan?yor”, “Polis gerçek mermi kullan?yor” gibi ifadeler s?k s?k payla??l?yor. 

Haberin tamam? için t?klay?n... http://www.aa.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri