forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

twitter-facebookTaksim Gezi Park?’ndaki olaylar? körükleyen en önemli etkenlerden biri sosyal medyadaki dezenformasyon oldu.

Baz? marjinal gruplar, ya?anan çat??may? büyütmek amac?yla sosyal medyadan as?ls?z haberler ve foto?raflar yay?nlad?. Özellikle olaylarda ölenlerin ve birçok a??r yaral?n?n oldu?u iddias? yay?larak, vatanda?lar galeyana getirilmeye çal???ld?.

Taksim’deki olaylarda marjinal gruplar ?iddetin dozunu art?rmak için sosyal medyadan as?ls?z haberler ve foto?raflar yay?nlad?.

Ünlü isimler üzerinden aç?lan sahte hesaplardan yanl?? bilgiler payla??ld?. Baz? haber kanallar? da bu yanl?? bilgileri izleyicilerine duyurdu.

??TE O PROVAKAT?F YALANLAR:

  

Göstericiler, sosyal medyada ilk ba?ta olaylarda ölenlerin oldu?u iddias?n? yayma yoluna gitti. Birkaç sene önce deniz kazas?nda pervaneye s?k??m?? bir adam?n kanlar içindeki hali, panzerler taraf?ndan ezilmi? ?eklinde sunuldu.

Polisi köpe?e biber gaz? s?karken gösteren bir foto?raf da asl?nda yabanc? bir ülkeden.

‘AK Parti ?zmir binas? yan?yor, Bülent Ar?nç’?n o?luna AVM, gaz yiyen çocu?un lensi eridi’ gibi as?ls?z haberler de sosyal medyada bilgi kirlili?ine sebep oldu.

 

 

 

 

 Ayn? ?ekilde yay?lan bir di?er as?ls?z haber ise ?stanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapk?n’?n görevden al?nd???na ili?kin oldu. Oysa sosyal medyada bu haberler yer al?rken Çapk?n, Vali Hüseyin Avni Mutlu ile bir bas?n aç?klamas? yapt?.

Baz? provokatörler ise sabah saatlerinde polisin Taksim’de jammerlarla ileti?imi kesti?i iddias? ile sosyal medyada yank? bulmaya çal??t?.

Eylem 48 saat daha devam ederse Anayasa Mahkemesi hükümeti dü?ürülebilir.

Sabah saatlerinde 'eylemci ço?unluk köprüyü geçti' mesaj?yla payla??lan ve eylemcilerin ne kadar çok oldu?unun anlat?lmak istendi?i foto?raf. Ancak bu foto?raf, Avrasya Maratonu'nda çekildi.

15 milyon tweet at?ld?

Taksim’deki olaylar?n ?iddetlendi?i 31 May?s’ta 15 milyon 247 bin tweet at?ld?.  Sosyal Medya Takip Sistemi kurucusu Yasin Kesen, bu tweetlerin 5 milyonunun Gezi Park? ve sonras?nda ba?lat?lan kampanya ve provokasyonlarla ilgili oldu?unu belirtti.

Yalan ifadelere dava aç?labilir

Ceza avukat? Mahmut Ceren de sosyal payla??m sitelerindeki hakaret, küfür, yalan foto?raf ve ifadelerin yasal düzenleme gerektirdi?ine dikkat çekti. Burada ifade özgürlü?ünün arkas?na saklan?ld???na vurgu yapan Ceren, “Twitter gibi sosyal payla??m sitelerindeki sahte hesaplar, as?ls?z foto?raf ve beyanlar bir ki?iye yönelik ise o ki?i dava açabilir. Ancak toplumsal kaosa ve infiale sebep oluyorsa kamusal tedbir al?nabilir. Örne?in bunlar?n ilgili siteden silinmesinden savc?lar?n kamu davas? açmas?na kadar birçok cezai müeyyidesi var.” dedi.

 http://www.zaman.com.tr/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri