forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ugur-mumcuErgenekon Tutuklusu Ergün Poyraz, son kitab? ?plikçi'de U?ur Mumcu'yu 'Duran Hoca' kod adl? bir M?T görevlisinin öldürdü?ünü iddia etti.

Poyraz iddias?n? dönemin DGM savc?s? Ülkü Co?kun'a dayand?rd?. Poyraz'?n katili söyledi?ini belirtti?i avukat Turgut Kazan ise böyle bir konu?may? hat?rlamad???n? aç?klad?.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Ergenekon tutuklusu Ergün Poyraz, son yay?mlad??? kitab?“?plikçi”de, Cumhuriyet yazar? U?ur Mumcu’yu“Duran Hoca” kod adl? bir M?T görevlisinin öldürdü?ünü iddia etti. Poyraz, bu bilgiyi eski DGM Savc?s? Ülkü Co?kun’a dayand?rd?. U?ur Mumcu’nun e?i TBMM Ba?kanvekili Güldal Mumcu, böyle bir bilgiden kendisinin haberdar olmad???n? söyledi.

Ergün Poyraz, kitab?nda U?ur Mumcu cinayetine geni? yer ay?rd?. Cezaevinde gazeteciler, siyasetçiler ve di?er ziyaretçilerin kendilerini bir an bile yaln?z b?rakmad?klar?n? dile getiren Poyraz, ?u iddiay? ortaya att?:

“Yine böyle bir ziyaret esnas?nda gelenlere ‘Türkiye’deki faili meçhuller ile ilgili kitap yazd???m?’, sorulan soruya cevap olarak vermi?tim. Hatta U?ur Mumcu’nun katilini de isimle anlatt?m ve kitab?mda yer alaca??n? belirttim. Mumcu davas? avukatlar?ndan Turgut Kazan, hafifçe itiraz edecek gibi oldu: ‘Ama onun katilleri yakalanmad? m??’ Kendisine Mumcu’nun katilinin Duran Hoca kod adl? M?T görevlisi oldu?unu söyledim. Çünkü Mumcu olay?n? ara?t?ran (!) o günün DGM Savc?s? Ülkü Co?kun çok iyi görü?tü?üm biriydi.”

U?ur Mumcu’nun e?i Güldal Mumcu, Cumhuriyet’in sorusu üzerine Poyraz’?n iddialar?na ili?kin bir bilgisi olmad???n? belirtti. Turgut Kazanise Poyraz’? gazeteciler gününde bir grup gazeteci ile ziyaret ettiklerini belirtip bu ziyaret s?ras?nda daha çok tutukluluk sürelerinin uzun olu?unun gündeme geldi?ini ifade ederek, “Poyraz ile görü?memizde U?ur Mumcu cinayetine ili?kin bir konu?ma geçti?ini hat?rlam?yorum” dedi.

Poyraz kitab?nda ayr?ca, eski DGM Savc?s? Ülkü Co?kun’un faili meçhul cinayetleri ayd?nlatamamas?na kar??n sürekli terfi ald???n? da ?öyle anlatt?: “Ülkü Co?kun, Muammer Aksoy cinayetinde binba??yd?. Cinayeti ayd?nlatamad? yarbay oldu. Bahriye Üçok cinayetini de karanl?kta b?rakt?, albay oldu. U?ur Mumcu cinayetindeki ba?ar?s?zl???na ra?men savc?l?ktan Ankara 2 No’lu DGM yedek hâkimli?ine terfi etti. Tarih, bu denli ba?ar?s?z olup da terfi üzerine terfi, k?dem üzerine k?dem alan birini daha zor kaydeder.”

http://www.cumhuriyet.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri