forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

gazeteci tabancaBBC Türkçe Servisi, Bar?? Müzakereleri s?ras?nda medyan?n almas? gereken tavr? masaya yat?rm?? ve Sri Lanka örne?ini vermi?... 

'Bar??a giden yol' ana ba?l???yla yay?nlanan yaz? dizisinde konu ba?l?klar?ndan biri de medyan?n Bar?? Müzakereleri s?ras?ndaki tutumu... 

Bar?? Müzakerelerinde Gazetecilik: Sri Lanka Örne?i

Mahmut Hamsici / BBC Türkçe

Sri Lanka'da ana ak?m medyan?n büyük bölümü, uzun y?llara yay?lan sava? boyunca sava? politikalar?n? destekleyen bir yay?nc?l?k yapt?klar? ele?tirilerine hedef oldu.

Ancak ço?u gözlemciye göre, bu dönemde bunun istisnalar? da yok de?ildi.

Sava? kar??t? habercilik yapan gazetecilerin baz?lar? ise, uluslararas? gazetecilik örgütlerinin tespitlerine göre, i?ten at?lma, hapis, tehdit, ülkeden ç?kmak zorunda kalma, kaç?r?lma, ölüm gibi bedeller ödedi.

Sri Lankal? Rohita Bashana, bu az say?daki gazeteciden biri olarak görülüyor.

1992'de gazetecili?e ba?layan Bashana meslekteki ilk gününden bu yana, Sri Lanka'daki sava? ve bar?? gündemini sürekli takip etti?ini anlat?yor.

Bashana, Sinhali toplumuna mensup olmakla birlikte Tamiller'le ilgili gerçekleri ara?t?rmaya çal??t??? için birçok tehdit alm??, 2006'da can güvenli?i tehlike alt?nda oldu?u için ülkesini terk etmek zorunda kalm??.

Öyküsü, Norveçli belgeselci Beate Arnestad'n?n haz?rlad???"Silenced Violence" adl? belgesel filmde de anlat?lan Bashana, bugünlerde Almanya'da, kendi tabiriyle "sürgünde" ya??yor.

?imdilerde hem gazetecili?ini sürdürüyor hem de kurucular?ndan oldu?u Journalists for Democracy in Sri Lanka (Sri Lanka'da Demokrasi için Gazeteciler) örgütüyle, 2005'ten bu yana 44 gazetecinin öldürüldü?ü Sri Lanka'daki bas?n özgürlü?ü için kampanya yürütüyor.

Bashana, Sri Lanka'daki sava? ve bar?? müzakereleri sürecinden etnik temelli çat??malar ya?ayan di?er ülkelerin birçok ders ç?karabilece?ini, o derslerden birinin de medyayla ilgili oldu?unu söylüyor.

Bashana'ya göre ülkedeki bar?? sürecinin çökmesinin nedenlerden biri de medyan?n tutumuydu.

"Hem sava? döneminde hem de bar?? müzakereleri döneminde Ba?kent Kolombo merkezli medyada bar??a muhalefet vard?. Bu medya 25 y?l boyunca Tamil bölgesinde ya?ananlar? haberle?tirmemeyi tercih etti. Bar?? süreci boyunca hep güvensizlik ve ku?kuculuk vard?" diye aç?kl?yor bu durumu Bashana.

Ona göre bar?? sürecinde gazeteciler için büyük bir ?ans do?mu?tu ama bu ?ans kullan?lamad?: "Bar?? süreci s?ras?nda daha önce yapamad???m?z konularda haber yapabilme ?ans?m?z do?mu?tu. Bu olanak herkes taraf?ndan ayn? ?ekilde kullan?lmad?. Baz?lar? tutkuyla bundan yararlanmak istedi. Sadece bir avuç gazeteci bunu yapt?. Büyük gazetelerde çal??an gazeteciler devlet veya a??r? milliyetçi kesimler taraf?ndan konmu? s?n?rlar? geçmek istemedi."

Bashana'ya göre medyan?n müzakereler konusunda ku?ku ve güvensizlik pompalayan yay?nc?l???n?n da etkisiyle bar??a demokratik yollarla ula?ma ?ans? kaç?r?lm?? oldu.

Ancak Bashana burada sadece do?ru bir habercilik yap?lmas? gerekti?inden bahsetmiyor ve medyan?n, bar???n in?as? yolunda farkl? roller üstelenebilece?ini de belirtiyor.

"Devletle isyanc?lar konu?tu?unda tart??malar bir düzlemde ba?lam?? demektir. Ama ba?ka bir düzlem daha olmal?, halk?n halkla konu?tu?u bir düzlem. Medya, i?te bu ikinci düzlemde, halk?n halkla müzakeresinde çok önemli bir rol oynar. Bu, resmi de?ildir ama çok önemlidir. Medya, birbirine dü?manca yakla?an kesimlerin dahi birbiriyle tart??mas?n? sa?layabilir. Medya do?rudan halklar aras?nda, yani yükseklerde de?il, tabanda böyle bir tart??ma platformu açabilir."

Bashana medyan?n bu i?levinin faydalar?n? ?u sözlerle ayr?nt?land?r?yor:

"Medya böylelikle süreci pozitif etkileyebilir ve yeni bir güven alan? in?a eder. Medya, bar???n avantajlar?n? insanlara gösteren bir söylem geli?tirmelidir. E?er sa?lam kan?tlarla bar???n ne getirece?i anlat?l?rsa insanlar sava?? savunmaz hale gelir çünkü sonuçta insanlar çocuklar?n? o sava?a gönderiyor. Sri Lanka'da y?llar süren bir sava? oldu, sonrada bar?? ?ans? do?du ama biz bu ?ans? yok ettik. Halbuki medya, insanlar?n yat??mas?na, birbirlerine bakmas?na ve anlamas?na yard?mc? olabiliyor."

http://www.bbc.co.uk/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri