forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Do?an Grubu,  1999da haz?rlad??? Yay?n ?lkelerini gncelledi. Yeni Yay?n ?lkeleri, Ayd?n Do?an?n Hrriyet Dnyas?nda kat?ld??? toplant?da a?kland?.

??te Do?an Grubu'nun yeni yay?n ilkeleri...

Yaz?l? Bas?n Yay?n ?lkeleri

1) Gazetecilikte temel i?lev, gerekleri bulup bozmadan, abartmadan, sansrlemeden, hibir bask? veya ?kar grubunun etkisi alt?nda kalmadan, objektif bir biimde kamuoyuna iletmektir. 

2) Gazeteci, mesleki al??malar?n? her trl ?kar ve nfuz ili?kisinin d???nda tutar; gazetenin ya da gazetecinin itibar?n? sarsacak trden bir faaliyet ve organizasyon iinde olamaz, herhangi bir profesyonel spor kulbnde ve herhangi bir siyasi partide aktif grev alamaz.

a) Gazete ve dergilerin al??anlar?, seim ncesinde oylar?n?n rengini a?klayarak okuru ynlendiremez, gazeteyi siyasi a?dan ba?layacak tav?r tak?namaz.

b) D??ar?dan katk?da bulunanlar, yazd?klar? konularda maddi ?kar ya da aidiyet ili?kisi iinde bulunduklar? ki?i ya da kurulu?lar hakk?nda okuru bilgilendirir.

3) Ekonomi ve finans blmlerinde al??anlar ve bu alanda yorum yapan k?e yazarlar?, hisse senedi sahibi olamazlar ve borsalarda dolayl? yahut dolays?z hisse senedi al?p satamazlar.

Hibir gazete ve dergi al??an?, bir ticari kurulu?un dan??ma veya ynetim kurulunda grev alamaz.

4) Yay?na konu edilen veya edilmesi d?nlen ki?i ve kurumlardan meslek etik ve geleneklerine  ayk?r? hibir hediye, maddi ?kar ve ayr?cal?k kabul edilmez.

5) Gazete ve dergi al??anlar?n?n yay?n amal? gezilerinin giderlerini kar??lar. Davetle yap?lacak gezilerde ise, gezilere gidilmesi ilgili birim yneticisinin iznine ba?l?d?r. Davetle kat?l?nan gezinin haber yap?lmas? halinde, yay?nda, gezinin davet oldu?u mutlaka belirtilir.

6) Do?rudan haberin unsuru olmad??? srece hi kimse cinsel kimli?i, dili, din inanc? veya inans?zl???, ?rk?, milliyeti, meslek grubu, toplumsal s?n?f? ve fizik engelleri ile tan?mlanamaz; bunlara ili?kin olarak kmsenip a?a??lanamaz.

7) Gazete ve dergil al??anlar?, kad?n ve ocuk haklar? konusunda taraft?r. Kad?na ve ocu?a kar?? ayr?mc?l??a neden olacak, ruhsal ve bedensel a?dan rseleyecek veya rencide edecek haberlere yer verilmez. Kad?na ve ocu?a kar?? ?iddeti nlemeyi amalayan yay?nlar yap?l?r.

8) D?nce, vicdan ve ifade zgrl?n s?n?rlay?c?; demokrasi ve insan haklar?na ayk?r?, ?iddeti, kini ve d?manl??? k??k?rt?c?; din duygular? rencide edici yay?n yap?lamaz.

9) Ki?i ve kurulu?lar?, ele?tiri s?n?rlar?n?n tesinde kk d?ren, a?a??layan lakap ve yak??t?rmalar kullan?lamaz.

10) Polis ve savc?l?k soru?turmalar? ile ilgili haberlerde, ki?ilerin pe?inen sulu ilan edilmemesi ve soru?turman?n olumsuz etkilenmemesi esas al?n?r,  okurun, do?ru ve eksiksiz biimde bilgilendirilmesi amalan?r. Ancak ynlendirme gibi bir gaye gdlmez. Sulayan makamlar?n slubu kesinlikle kullan?lmaz. Yarg? sreci devam eden davalarda ise iddialar ile savunmalar adil ve dengeli biimde yay?nlan?r.

11) Herhangi bir haber, mevcut btn imknlarla ara?t?r?l?p ve bundan ne sonu al?nd??? belirtilerek veya do?rulu?undan emin olunarak yay?nlan?r.

12) Hi kimse, somut bilgi ve belge bulunmad?ka yasalar?n su sayd??? eylemlerle sulanamaz.

13) ?lgilinin r?zas? veya kamu yarar?n?n gerektirdi?i durumlar d???nda ki?ilerin zel ya?am? hibir ?ekilde yay?na konu edilemez. zel ya?am?n dokunulmazl???n? ihll eden gizli grnt kay?tlar? ve telefon dinlemeleri yasal yolla elde edilmi? olsa bile kamu yarar?n? gerektiren haller d???nda yay?nlanamaz.

14) Gizli kamera kullanmak, gizli veya izinsiz ses kayd? yapmak, elektronik postalar? izlemek, bilgisayara ve zel mlke izinsiz girmek de dhil olmak zere, ilgilinin ki?ilik haklar?na sald?r? say?labilecek yntemlerle haber retilemez.

15) ?pheli, san?k ve hkmllerin akrabalar? ile yak?nlar?n?n, habere konu olayla ilgileri bulunmad?ka rumuz ile de olsa isimleri verilemez.

16) Sakl? kalmas? kayd?yla verilen bilgiler, kamu yarar? ciddi biimde gerektirmedike yay?nlanamaz. Ambargo kayd?na uyulur.

17) Kamuoyunu yan?ltmay? amalad??? haller hari, haber kayna??n?n gizlili?ine azami sayg? ve titizlik gsterilir.

18) Haberlerin ara?t?r?lmas?, haz?rlanmas? ve yay?nlanmas?yla ilgili srelerde adil olunmas?, gere?e ba?l? kal?narak haberin znn bozulmamas?, haberin ieri?iyle rt?meyen ba?l?klar kullan?lmamas? ?artt?r.

a) Yay?mlanan haberde sulanan taraf?n gr?ne mutlaka yer verilir. E?er ilgili yan?t vermiyorsa veya kendisine ula??lam?yorsa bu durum haberde belirtilir.

b) Deme ya da al?nt?larda ki?inin yanl?? anla??lmas?na ya da gln duruma d?rlmesine neden olacak zetleme ve de?i?iklik yap?lamaz. Al?nt?larda kaynak ve tarih a?k olarak belirtilir.

c) Kamuoyu ara?t?rmalar?yla ilgili btn haberlerde, yapan kurulu?un ad?, kimin talebi ve finansman? ile yap?ld???, tarihi, gr?len ki?i say?s? ve ara?t?rma yntemi a?k olarak belirtilir.

19) ?iddet ve zorbal??? zendirici veya k??k?rt?c?, bireyler, topluluklar ve uluslar aras?nda nefret ve d?manl??? krkleyici yay?n yap?lamaz. Bir grup ya da ki?i, muhtelif s?fat, de?erlendirme ve yntemlerle tekile?tirilip nefret znesi haline getirilemez. Nefret sular?n? a?r??t?racak ifadelere kesinlikle yer verilemez.

a) Polis ve yarg? haberlerinde, meydana gelen ?iddetin kanl? ayr?nt?larla ve pornografik bir dille anlat?m?ndan ka?n?l?r. ocuklar? cinsel a?dan olumsuz etkileyecek yay?n yap?lmaz.

b) Kamusal kimli?i olmayan ki?ilerin foto?raf ve grntleri, haber de?eri ve kamu yarar? sz konusu olmad??? mddete, izinsiz ekilemez ve yay?nlanamaz.
Yay?nlanan foto?raf ve grntlerin, ar?iv, animasyon, canland?rma gibi nitelikleri mutlaka belirtilir.

c) Cesetleri yak?n plan gsteren, kan ve ?iddet unsurlar? ieren foto?raf ve grntler kullan?lamaz.

d) ?ntihar haberlerinde ynteme ili?kin zendirici ve ?retici ayr?nt?lara yer verilmez.

20) Terr haberleri verilirken, halk?n haber alma hakk? ile terrn propagandas?n? yapmama ilkesi birlikte gzetilir. Bar?? gazetecili?i ve insani kayg?lar esas al?n?r.

a) Terr eylemlerinin kanl? sonular? sansasyonel biimde bytlmez. Etnik ayr?mc?l??a yol amayacak bir dil kullan?l?r.

b) Btn olaylarda oldu?u gibi terr nedeniyle ya?am?n? yitirenlerin isimleri de aileleri ?renmeden nce kesinlikle yay?mlanamaz. Cenaze haberleri insan ac?lar? art?rmayacak ve yeni duygusal travmalar yaratmayacak so?ukkanl?l?k iinde verilir.

21) ?lan ve reklam niteli?indeki yay?nlar?n bu nitelikleri hibir tereddde yer b?rakmayacak ?ekilde belirtilir. Haber veya yaz?n?n unsurlar?ndan olmad??? srece ?irketler ile ticar rnlerin isim ve markas? kullan?lamaz. ?ln - reklm kaynaklar?ndan herhangi bir telkin, tavsiye ile haber yap?lmaz.

22) Cevap ve dzeltme hakk?na sayg? gsterilir ve gere?i yap?l?r. 
a) Gazete ve dergi al??anlar?, yay?n hatalar?n?n tekrar?n? nleyici mekanizmalar olu?turur. ?nternet sitelerinde de dzeltme hakk?na zen gsterilir ve yarg? kararlar?, ayn? sayfada grnr ?ekilde yay?nlan?r.

23) Do?an Yay?n Grubu Ortak De?erleri, btn dijital platformlar?nda yap?lan yay?nc?l??a, gazete ve dergilerin sosyal medyadaki faaliyetlerine ve yay?nlar?na d??ar?dan katk?da bulunanlar? da kapsar.

24) Gazete ve dergi al??anlar?, sosyal medyada da mesleki ve kurumsal kimliklerini unutmamal?, kurumun itibar?n? zedeleyecek ve sayg?nl?klar?na glge d?recek davran??lardan ka?nmal?d?r. Yetkilendirilmedike al??t??? kurum ad?na a?klama yapmamal?, i i?leyi?e ili?kin bilgileri payla?mamal?d?r.

25) Gazete ve dergi al??anlar? drstlk, do?ruluk ba?ta olmak zere geleneksel mesleki kurallar ve etik ilkeleri dijital mecrada da dikkat etmelidir. Grup al??anlar?, milliyet, ?rk, cinsiyet, dil, din, mezhep, s?n?f ve inan ayr?mc?l???, sava? k??k?rt?c?l??? yapmamal?, ?iddet ve nefreti krklememeli; bu ynde ierik yaymamal?d?r.

26) Gazete ve dergi al??anlar?, sosyal payla??m a?lar?nda da kendisiyle ilgili yan?lt?c? bilgi vermeme ykmll?n gz ard? etmemeli, ?effaf olmal?d?r. Ki?isel hesap aarken takma isimle takipilerini ve sosyal a??n? yan?ltmamal?, ad?n? ve foto?raf?n? kullanmal?, al??t??? yay?n kurulu?unu ve grevini belirtmelidir.

27) Gazete ve dergi al??anlar?, elde etti?i haber, bilgi, foto?raf ve grnt gibi ierikleri sadece al??an? olduklar? yay?n kurulu?una verir. Btn bu ierik, ancak al??an? olduklar? yay?n kurulu?unda yay?mland?ktan sonra ya da yneticisinin izniyle sosyal medyada payla??labilir. Ancak maniplasyon yap?lmamal?, ki?i ya da kurumlar, teyit edilmemi? bilgilerle zan alt?nda b?rak?lmamal?d?r.

28) Gazete ve dergi al??anlar? haber, tweet, blog ve iletilerinde reklam, halkla ili?kiler ve propaganda yapmamal?; ilan-reklam kaynaklar?ndan telkin alarak ve maddi ?kar sa?layarak yazmamal?d?r. Gazetecinin yeni medya ortam?nda yazd?klar?, reklam ve ilanlarla i ie sunulmamal?; gazetecilik rnlerinde yan?lt?c? etiketler konulmamal?d?r.

29) Gazete ve dergi al??anlar? sosyal medyay? haber alma arac? olarak da kullanabilir. Dijital mecradan ?renilen her bilgi, her zaman oldu?u gibi do?rulat?lmaya muhtat?r. Dijital alandan edinilen bilginin kayna?? da kontrol edilmeli; yay?m iin onay al?nmal?; haber yaz?l?rken o site, hesap, blog ya da tweetin adresi de verilmelidir.

30) Gazete ve dergi al??anlar? payla?t??? ba?lant?lar, ynlendirdi?i iletiler ve yan?tlad??? tweetlerin do?rulu?unu kontrol etmek; kaynak gstermek ve yanl?? oldu?unu ?renmesi halinde izleyen bir mesajla dzeltmekle ykmldr.

31) Gazete ve dergi al??anlar?, dijital mecrada yazd?klar?n? nc ki?ilerin ba?lam?ndan kopararak ba?kalar?na iletilebilece?inin bilincinde olmal?d?r. Gazeteci, okur ve takipilerini yan?tlarken hakaret, a?a??lama, alay ve sulama ieren dil kullanmamal?, zel hayatlara mdahale etmemeli, ele?tirilere kar?? yap?c? ve anlay??l?
olmal?d?r.

32) Kayna?? Do?an Holding kurulu?u olan bir haber, video, foto?raf, yaz?, yorum vb. ierik ncelikle Do?an Holding kurulu?u linki kaynak gsterilerek payla??l?r.

33) Gazete ve dergi al??anlar?, sosyal medyada payla??lacak bir ierik ya da al?nacak bir aksiyon konusunda tereddtte kal?rsa, blm mdrlerine ya da sosyal medya editrl?ne dan???r.

34) Gizlilik, gvenlik ve rekabet a?s?ndan risk olu?turabilecek detaylar, ofis bilgileri ve toplant? ierikleri sosyal medyada i?aretlenemez ve payla??lamaz.

ORTAK DE?ERLER?M?Z

Do?an Yay?n Grubu, kresel dzeyde, her trl mecradan, 7 gn 24 saat boyunca, her formda ve birok farkl? dilde zel haber, ierik ve hizmet sunan; gndemi belirleyen, okuru ve izleyicisiyle diyalo?a giren ve hayatlar?na de?er katan lider bir medya kurulu?udur.

Ortak De?erlerimiz, yay?nc?n?n ve al??anlar?n en nemli ortak varl???, yay?n ilkelerimizin temelidir. Ortak de?erlerimiz, ayn? zamanda, okur ve izleyicimizle aram?zdaki szle?menin de esas?n? olu?turur. Bizi tercih eden okur ve izleyicimize, mmkn olan en iyi kalitede, meslek etik ilkelerine uygun, yarat?c?, zaman zaman kal?p ve gelenekleri k?ran, ama her zaman izleyicilerimize ve okurlar?m?za sayg?l? bir yay?nc?l?k faaliyeti vaad ediyoruz.

1. GVEN

Genel tav?rlar?m?zla toplumun, yay?nlar?m?zla okurlar?m?z?n ve izleyicilerimizin gvenini kazanmak en nemli de?erimizdir. Do?an Yay?n Grubunun bugnnn ve yar?n?n?n temeli bu gven duygusudur.

2. BA?IMSIZLIK

a) Toplumun ve izleyicimizin gven duygusunun temelinde, Do?an Yay?n Grubunun ynetimi ve al??anlar?yla ba??ms?zl??? yatar. al??anlar?m?z ve yneticilerimiz, mesleki al??malar?n? her trl ?kar ve nfuz ili?kisinin d???nda tutar; Grubun, kurumunun ve ?ahs?n?n itibar?n? sarsacak trden bir faaliyet ve organizasyon iinde olamaz, ba??ms?zl???na glge d?recek ?kar at??mas? durumlar?ndan uzak durur.

b) Ba??ms?zl???m?z?n en temel unsurlar?ndan biri, Do?an Yay?n Grubunun faaliyetlerinin ekonomik gerekler ve basiretli ynetim ilkeleri zerine in?a edilmesidir. Ekonomik de?er yaratmayan faaliyetlerde bulunamay?z. nk ekonomik olmayan bir faaliyet, ba?ka bir kayna?a ba??ml?l?k demektir.

c) Yay?nlar?m?zda yer alan, iln, reklm, sponsorluk gibi ticari unsurlar?, bu nitelikleri hibir tereddde yer b?rakmayacak ?ekilde ayr??t?r?yor ve belirtiyoruz. Yay?n?n ana unsurlar?ndan olmad??? srece ?irketler ile ticar rnlerin isim ve markas?n? kullanmamaya zen gsteriyoruz. ?ln-reklm kaynaklar?ndan herhangi bir telkin, tavsiye ile yay?n yapm?yoruz.

3. DO?RULUK VE GEREKL?K

a) Yay?nlar?m?z?n temel i?levi, gerekleri bozmadan, abartmadan, sansrlemeden, hibir bask? veya ?kar grubunun etkisi alt?nda kalmadan, objektif bir biimde kamuoyuna iletmektir.

b) Hi bir zaman yay?nc?l?k h?z?, do?rulu?un; abartma veya basitle?tirme, gere?in ok ynll?nn nne gememelidir. Bilmedi?imizi a?ka kabul etmeli ve speklasyona neden olmamaya al??mal?y?z.

c) ?zleyicimizi ve okurumuzu, bilerek, kasten yan?ltmamak; bilgi ve zen eksikli?imizden kaynaklanan yan?ltmalar? en aza  indirmek ve en k?sa zamanda dzeltmek hedefimizdir.

4. TARAFSIZLIK, O?ULCULUK VE HAKKAN?YET

a) Yay?nlar?m?z, gere?in farkl? boyutlar?n? yans?tacak ?ekilde o?ulcu, gere?in farkl? ynlerini temsil eden d?nceler ve toplumsal aktrler kar??s?nda ise tarafs?z olmal?d?r.
Tarafs?zl?k ve o?ulculuk, yay?nlar?m?z?n tm dikkate al?nd???nda, ve makul bir sre iinde, toplumda varolan belli ba?l? btn gr?lerin, hi biri gzard? edilmeden ve hakketikleri oranda yans?t?lmas? demektir.

b) Bir d?nceyi, tutumu, davran??? savunan ya da kar?? ?kan gr?leri ve kan?tlar? de?erlendirirken a?k gr?l ve nyarg?s?z olmay? hedefliyoruz.
Farkl? gr?, d?nce, tutum ve davran??lar kar??s?nda hakkaniyetle davranmal?y?z. Kendimizi, farkl? olan?n yerine koyabilmeli, ve hakkaniyetle davran?p davranmad???m?z? byle lmeliyiz.

5. TOPLUM DE?ERLER?NE UYUM

a) ok sesli bir lkede, h?zla de?i?en bir toplumda ya??yoruz.
Bu toplumun, d?nce, inan ve tutum-davran?? zenginli?ini, yay?nc?l???m?z? besleyen bir kaynak olarak gryoruz. Bu farkl?l?k ve zenginli?i birarada tutan demokratik ve laik sistemimize, Anayasam?za ve yasalara sayg?l?y?z.

b) D?nce, vicdan ve ifade zgrl?n s?n?rlay?c?; temel insan haklar?na ayk?r?; ?iddeti, zorbal???, kini ve d?manl??? k??k?rt?c?; bireyler, topluluklar ve uluslar aras?nda nefret ve d?manl??? krkleyici, dini inan ve duygular? rencide edici yay?nlardan ka?n?yoruz.

c) ?iddet olgusu ve su olaylar?n? konu alan her trl yay?nda,  insanlar? ve zellikle ocuklar? etkileyebilecek, zendirici veya yntem ?retici olabilecek ayr?nt?lara, ?iddeti ycelten dil ve anlat?m unsurlar?na yer vermiyoruz.

d) Terr olgusunu konu alan yay?nlar?m?zda, halk?n haber alma hakk? ile terrn propagandas?n? yapmama ilkesini birlikte gzetiyoruz. Terr eylemlerinin sonular?n? lsz ve orans?z ?ekilde bytmemeye, etnik ayr?mc?l??a yol amayacak bir dil kullanmaya zen gsteriyoruz.

e) Yay?nlar?m?zda dnyan?n ve insan hayat?n?n her halini gsteriyoruz. Bunun zaman zaman rahats?z edici, yad?rgat?c? olabilece?ini biliyoruz. Bunu yaparken, insanlara -zellikle de ocuklar, zrller, az?nl?klar gibi zen gsterilmeye ihtiya duyan gruplara- bilinli zarar vermemeye; ve toplumun de?erlerini, gereksiz, lsz ve gerekesiz ?ekilde rencide etmemeye zen gsteriyoruz.

f) Yay?nlar?m?zda, do?rudan haber unsuru olmad??? srece, insanlar? ?rk?, milleti, toplumsal s?n?f?, dili, dini inan veya inans?zl???, meslek grubu ve fiziki veya zihni engelleri ile tan?mlamaktan; bu zellikleriyle alay, kmseme, a?a??lama konusu yapmaktan ka?n?yoruz.

g) Bir grup ya da ki?iyi, muhtelif s?fat, de?erlendirme ve yntemlerle tekile?tirilip nefret znesi haline getirilmiyoruz.
Nefret sular?n? a?r??t?racak ifadelere kesinlikle yer vermiyoruz.

h) Ki?i ve kurulu?lar?, ele?tiri s?n?rlar?n?n tesinde kk d?ren, a?a??layan lakap ve yak??t?rmalar kullanm?yoruz.

i) ?zleyicimizin, ocuklar?n?n korunmas? iin zel bir beklentileri oldu?unun bilincindeyiz. Yay?nlar?m?zda yer alan ya da yay?nlar?m?z?n konusu olan ocuk ve ergenlerin fizik ve duygusal olarak korunmas? iin zel aba gsteriyoruz.

6. K???L?K HAKLARI VE ZEL HAYATIN KORUNMASI

a) Yay?nlar?m?zda ki?ilerin zel ya?am?na sayg?l?y?z. Ki?ilerin zel ya?ant?s?n?, haberle?mesini, yaz??malar?n?, belgelerini; mahremiyet ilkesinin gereklerini gzard? etmemizi gerektirecek bir kamu yarar? olmad?ka a?klam?yoruz.

b) Ki?inin ya?am ?ekli, tav?r ve davran??lar?n?; zel ya?am?n?n, kamu yarar? olmaks?z?n a?k edilmesi iin bahane olarak kullanm?yoruz.

c) zel ya?am?n dokunulmazl???n? ihll eden gizli grnt ve ses kay?tlar?n?, haberle?me zgrl?n ihlal eden her trl kayd?, yasal yolla elde edilmi? veya olsa bile, kamu yarar?n? gerektiren haller d???nda yay?nlam?yoruz.

d) Somut bilgi ve belge bulunmad?ka kimseyi yasalar?n su sayd??? eylemlerle itham etmemeye, yasal soru?turmalarda, ki?i ve kurumlar? pe?inen sulu ilan etmemeye, iddiaya ve savunmaya dengeli yer vermeye, soru?turman?n olumsuz etkilenmemesine, okur ve izleyicimizin ynlendirilmemesine zen gsteriyoruz.

7. ?EFFAFLIK VE HESAP VEREB?L?RL?K

a) Ba?ta yay?nlar?m?z olmak zere, her trl faaliyetimiz iin okur ve izleyicilerimize hesap vermekle ykmlyz. E?er varsa hatalar?m?z? a?ka kabul edip, en h?zl? ?ekilde dzeltmek nceli?imizdir. Ki?iler hakk?nda yanl??, ki?ilik haklar?n? zedeleyen yay?nlardan kaynaklanan cevap ve dzeltme hakk?na sayg?l?y?z.

b) Do?an Yay?n Grubu bnyesindeki btn yay?n kurulu?lar?, yay?n hatalar?n?n tekrar etmesini engelleyecek, okur ve izleyicilerin gr?lerinin, ?ikayetlerinin takip edilebilmesini sa?layacak yap?sal nlemler al?r ve mekanizmalar olu?tururlar.

8. KURUMSAL SAYGINLIK

a) Toplumun sayg?s?n? kazanmak istiyorsak, nce biz kendi kurumlar?m?za ve al??ma arkada?lar?m?za sayg? duymal?y?z.

b) Do?an Yay?n Grubunun her dzeydeki al??an?, kurumun ve al??ma arkada?lar?n?n sayg?nl???na glge d?recek, Grup at?s? alt?ndaki ?irketlerin ticari itibar?n? zedeleyecek davran??lardan ka?nmaya zen gsterir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri