forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

merve-kavakciMerve Kavakç?, Meclis Darbeleri Ara?t?rma Komisyonu’na 28 ?ubat sürecinde ya?ad?klar?n? anlatt?... 

 

FAZ?LET Partisi’nden 1999 y?l?nda milletvekili seçilen ancak ba?örtüsü nedeniyle yemin ettirilmeyerek milletvekilli?i dü?ürülen Merve Kavakç?, 13 y?l aradan sonra Meclis’e geldi. TBMM Darbe ve Muht?ralar? Ara?t?rma Komisyonu’nda dinlenen Kavakç?, “O gün genel kurulda ya?ananlar ad? konmam?? bir darbedir” dedi.

DSP o gün ta?eronlu?u üstlendi

Yemin töreninde ya?ananlar? hat?rlatan Kavakç?, “2 May?s 1999’da TBMM’de ya?anan olaylar sonucunda sadece benim görev yapmam engellenmedi, ayn? zamanda bana oy vermi? olan seçmenin temsil hakk? da gasp edildi. O gün genel kurulda ya?ananlar ad? konmam?? bir darbedir. Silahl? Kuvvetler gölgesinde silahs?z DSP güçlerinin TBMM çat?s? alt?nda ta?eronlu?unu üstlendi?i bir darbedir. 2 May?s 1999 günü ‘milli irade k?smen’ yok say?lm??t?r. ‘Seçme ve seçilme hakk?’ yok say?lm??t?r. Din ve ifade hürriyeti engellenmi?tir. Meclis’in itibar? zedelenmi?tir” dedi.

Ba?örtümü parçalayacaklarm??

Kürsüye ant içmek için yürümesi halinde DSP’li kad?n milletvekillerinin ba?örtüsünü çekip parçalamak için haz?rl?k yapt?klar?n? daha sonra ö?rendi?ini anlatan Kavakç?, o dönemde medyan?n sadece kendisini de?il, ailesinin di?er fertlerini de hedef ald???n? anlatan Kavakç?, “Beni, 7 ve 8 ya??ndaki k?zlar?m? ve beraber ya?ad???m anneannem ba?ta olmak üzere di?er akraba ve yak?nlar?m? taciz etmek, hakaret etmek, rahats?z etmek kanal?yla medya linci yürütüldü” dedi. ?kisi de ilkokul üçüncü s?n?fta olan k?zlar?n?n ö?retmeni olan Müge ?nceo?lu’nu bas?n mensuplar?n?n defalarca rahats?z etti?ini anlatan Kavakç?, “K?zlar?m?n ba?lar?n? örtüp örtmediklerini sorarak, foto?raflar?n? s?n?f panosundan çald?lar. Reha Muhtar ‘Merve Kavakç?’n?n çocuklar? zenci mi?' diye haber yapt?” diye konu?tu. 

?lk defa sade vatanda? olarak muhatap buldum

MERVE Kavakç?, Komisyon’da konu?tuktan sonra Meclis bahçesinde gazetecilerin “13 y?l sonra Meclise geldiniz. Heyecanland?n?z m?? Onca olay ya?ad?n?z, siyasete k?rg?nl???n?z var m??” sorusuna “?lk defa sade vatanda? olarak muhatap buldu?um için memnuniyet verici bir davet oldu. Çünkü benim 28 ?ubat’?m devam ediyor. Sade bir vatanda? olarak normal ?artlarda bir muamele görmenin bir ilki ya?and?. Onun için memnunum” kar??l???n? verdi.

U?UR DÜNDAR DAYIMIN OF?S?N? S?LAHLA BASTI

KAVAKÇI, “(Bu kad?na haddini bildirin)?sözleri, bir siyasi lincin start? anlam?na geliyordu. Medya da bu görevi üstlendi. Day?m Orhan Güngen’in Kavakl?dere’deki ofisi U?ur Dündar, korumas? ve bir üçüncü ki?i taraf?ndan uzun ?arjörlü Akrep ad? verilen makineli tüfeklerle bas?ld?. Bu olay yemin töreninin akabinde Dündar’?n hakk?mda yapt??? Arena program?na haz?rl?k a?amas?nda geli?ti’’ diye konu?tu.

Kaynak: http://haber.stargazete.com/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri