forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrul_ozkok_3028 ?ubat'ta Hrriyet'in Yay?n Ynetmeni olan Ertu?rul zkk ve Fatih ekirge TBMM'deki darbeleri ara?t?rma komisyonuna bilgi verdi... 

28 ?ubat srecinde hibir askerden man?et ve haber yap?lmas? konusunda talimat almad???n? syleyen zkk "Hi bir askerden man?et iin talimat almad?m" dedi.

28 ?ubat srecinde Genelkurmay Ba?kan? ile bir kez gr?tm. O da bir brifingdi. Benimle birlikte 70-80 gazetecide oradayd?. Son kat?ld???m brifingden sonra Genelkurmay Ba?kan? evik Birin odas?na gittik. evik Birin odas?nda biraz sohbet ettik. Bunun d???nda o dnemde bir gr?mem oldu?un hat?rlam?yorum. Sadece o dnemde evik Bir ile bir telefon gr?mesi yapt?k. O telefon gr?mesi de Fethullah Glen ile ilgiliydi. Fethullah Glenin elinde bulundu?u iddia edilen okullar ile ilgili bir dosyayla ilgiliydi. O s?rada Fethullah Glene yak?nl??? ile bilinen Alaaddin Kaya bey bana telefon etti. Bana, 'biz o okullar? gerekirse devretmeye haz?r?z' dedi. Ben de bunu yazd?m yaz?m olarak. Yan?lm?yorsam evik Bir beni arad? bu konuyla ilgili olarak. evik Birle yapt???m telefon gr?mesinde, yap?lan ?eylerin haks?zl?k oldu?unu kendisine anlatt?m. Ondan sonra yan?lm?yorsam Aladdin Kaya beyle evik Bir bulu?tu. Bunun d???nda askerlerle ili?kim oldu?unu ben hat?rlam?yorum. Arada birka tane hat?rlamad???m olur ama hat?rlamam? gerektirecek haber mahiyetli bir ?ey olsayd? ben hat?rlar?m diye d?nyorum. Gazetecilik ba?ka bir meslek, siyaset ba?ta bir meslek. Haber pe?inden ko?uyoruz. Haber yapt?ktan sonra o man?et bizim elimizden ?k?yor. Onun de?erlendirmesi bize ait olmuyor. Biz man?eti att?ktan sonra o man?ete bak?yorum, olu?turdu?u etki bazen benim anlam?mla z?t oluyor

S?NCANDA TANKLAR B?Z HABER? ATLADI?IMIZ ??N TEKRAR YRD? YALAN

Etimesguttan tanklar, Yenikentteki tatbikat alan?na giriyor. Burada tanklar geerken foto?raflar? ekilmi?. Bizim, sonradan anlat?ld??? gibi Genelkurmay Ba?kanl???n? aray?p 'tanklar? biz ekemedik, tekrar tanklar? yrtr msnz' ynnde iste?imiz as?ls?zd?r. Orada zaten iki tank Kuds Gecesinin yap?ld??? yerde tatbikat bitene kadar b?rak?lm??, bizim foto?raflar?m?z onlara aittir

"ANDITA DOLDURU?A GELD?M"

Gemi?inde utand??? hususlar?n da bulundu?unu belirten zkk, baz? gazetecilerin i?ine son verilmesine neden olan And? haberinin bunlardan birisi oldu?unu vurgulayarak, Dolduru?a geldik. Kendi arkada?lar? oldu?u iin bunlar? vermiyor diyorlard?. Ama verdik. Onun benim vicdan?mda b?rakt??? yaray?, ac?y? hibir ?ey vermedi. Ama bu uygulamalar halen yryor ?eklinde konu?tu.

"NAZLI ILICAK BU ANDITIR D?YE YAZDI 30 KERE ZR D?LED?M"

Komisyon yelerinin, And? belgesi gibi man?et haberlere konu olan bilgilerin kendilerine nas?l geldi?ine ili?kin sorular? zerine zkk, Bugn bunlar nas?l geliyorsa baz? gazetecilere, yle geliyordu. Nereden geldi?i belli. Nazl? Il?cak ?kard? yazd?, 'bu And?'t?r' dedi ve ben de 30 kez zr diledim dedi.

ARTIK SORUMLULUK TA?IMAK ?STEM?YORUM

Art?k yoruldu?unu ve sorumluluk almak istemedi?ini ifade eden zkk, Hayat?m? ya??yorum, geziyorum. Allah bana bu imkanlar? verdi. Art?k sorumluluk ta??mak istemiyorum dedi.

Darbelerin arkas?nda ABD 'nin oldu?una ili?kin iddialar? komplo teorisi olarak de?erlendirdi?ini belirten zkk, ancak kar?s?n?n bile bu d?ncede oldu?unu ve bu sebeple kendisiyle kavga dahi etti?ini anlatt?.

zkk, bir st dzey askerle sohbet s?ras?nda, gazeteci Emin la?an'?n Darbe yapacak m?s?n?z? sorusuna, sz konusu askerin Ne diyorsunuz Emin bey, byle soru mu olur? diyerek tepki gsterdi?ini de ifade etti. Dan??tay sald?r?s?yla ilgili yazd??? yaz?n?n ok tart???ld???n?, ancak devam eden yarg?lama sonucunda aksi sonu ?karsa yan?ld???n? kamuoyuna a?klayaca??n? belirten zkk, Yarg?lama sonucu ba?ka ?ekilde ?karsa elbette ?kar zr dilerim ?eklinde konu?tu.

FAT?H EK?RGE: O DNEMDE B?R F?TNEN?N ??NDE OLMADIM

28 ?ubat dneminde Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi olan gazeteci Fatih ekirge de komisyona bilgi verdi. ekirge, O dnemde kesinlikle bir fitnenin iinde olmad?m. Gazetecilik yapt?k, haber pe?inde ko?turduk. Asl?nda her ?ey herkesin gzleri nnde oluyordu dedi.

Milli Gvenlik Akademisi'nden ders al?p almad???na ili?kin soruya da ekirge, ?u cevab? verdi:

Milli Gvenlik Akademisi'nden ders alan gazeteciler oldu?unu biliyorum ama ben almad?m. ?sim vermek, gammazlamak olaca??ndan bize yak??maz.

ekirge, maddi durumuna ili?kin soruya ?ki ocu?unu okutabilecek seviyede kar??l???n? verdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri