forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

azizyildirim_haberturkTürkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 2011 Y?l? Geleneksel Gazetecilik Ba?ar? Ödülleri'nde Aziz Y?ld?r?m'?n e?kal foto?raf? haberine ödül vermesi Fenerbahçe'yi k?zd?rd?... 


TGC'nin geleneksel ödüllerine bu y?l Aziz Y?ld?r?m'?n e?kal foto?raf? damgas?n? vurdu. TGC, ödülü "Engin Belli- Nihat Uluda?- Habertürk Gazetesi 07.07.2011 tarihinde yay?nlanan “Y?ld?r?m’?n Gözalt? Foto?raf?” ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu" ?eklinde aç?klarken, tepkilerin ard?ndan ?öyle bir aç?klama yapt? ve ödülün foto?rafa de?il habere verildi?ini ifade etti...

??TE FENERBAHÇE'N?N AÇIKLAMASI...

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin aç?klad??? "Geleneksel Türkiye Gazetecilik Ba?ar? Ödülleri" hukuksuzlu?un, temel hak ve özgürlüklerin ihlalinin ülkemiz için ne denli s?radanla?t???n?n göstergesi olmu?tur. ?leri demokrasilerde hukuka sayg?n?n temel hak ve özgürlüklerin korunmas?n?n en büyük teminat? bas?nd?r. Ya?ad???m?z bu örnek tuzun koktu?unu ac? bir gerçek olarak bizlere göstermektedir.
Tuz kokmu?tur, dahas? kokan tuz ödüllendirilmi?tir. Bu foto?raf ve haberi ödüle lay?k görenler bu kareye kendi suretlerini yerle?tirdiklerinde, yani empati yapt?klar?nda içlerinin nas?l ac?yaca??n? anlayacaklard?r. Üstelik bu foto?raf ve haber, 25 milyondan fazla taraftar? olan bir spor kulübünün ba?kan?na aittir. Yani bu foto?raf?n ve haberin yakt??? yürek say?s? milyonlarcad?r.
3 Temmuz 2011 sonras? ya?anan olumsuzluklar?n normalle?tirilmesi için ülkemizin en yetkili mercileri bu denli çaba harcarken, bu ödül normalle?me sürecine vurulmu? a??r bir darbedir. Üstelik söz konusu sürece ili?kin yarg?lama da ba?lam??t?r. Yarg?lama a?amas?nda yap?lan bu ödüllendirme masumiyet karinesinden yararlanan ve henüz hakk?nda nihai karar verilmemi? bulunan Ba?kan?m?z Say?n Aziz Y?ld?r?m'?n yarg?lamas?n? da etkileyecek niteliktedir. Adil yarg?lamay? etkilemek, ceza kanunumuz bak?m?ndan suçtur. Bu suçu i?leyenlerin ise saiki bellidir. ?öyle ki;
-       TGC'nin ödüllendirdi?i bu foto?raf ve haber, ba?kan?m?z Say?n Aziz Y?ld?r?m'?n temel hak ve özgürlüklerine sald?r?d?r.
-       TGC'nin ödülü; esasen kanunun suç sayd??? bir fiilin övülmesi mahiyetindedir. Zira bu foto?raf emniyet kay?tlar?ndan çal?narak yay?nlanm?? olup bunu yapanlar aleyhine ceza yarg?lamas? halen devam etmektedir.
-       TGC'nin ödülü Ba?kan?m?z Say?n Aziz Y?ld?r?m'?n özel hayat?n?n gizlili?inin ihlalinin de aç?kça ödüllendirilmesidir.
-       TGC'nin ödülü, nihayetinde Ba?kan?m?za ve onun nezdinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve büyük Fenerbahçe camias?na hakarettir.
Kendi yazd??? kurallar? ortada iken bu foto?raftan ve haberden ödül ç?karmak ödüle lay?k bir davran??t?r.
Bugün halen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne üye olan ve bu cemiyetin kurallar?na inanan gerçek gazetecilerin bu rezilli?e bir son vermek ad?na ivedilikle ad?m atmas? gerekmektedir.
Bu foto?rafa ve habere verilen ödül iptal edilmeli ve Fenerbahçe Spor Kulübü Ba?kan? Say?n Aziz Y?ld?r?m ve onun ?ahs?nda 105 y?ll?k bir geçmi?e sahip Fenerbahçe Camias?ndan özür dilenmelidir.
Bu ödül Türkiye'de bir k?s?m gazetecinin geldi?i hak, hukuk, ahlak tan?maz noktan?n gazetecilerin en üst örgütü taraf?ndan da onanmas? anlam?na gelmektedir.  Bu meslek yolunda canlar?n? dahi vermi? Abdi ?pekçi, Çetin Emeç, U?ur Mumcu ve spor dünyas?na ad?n? yazd?rm?? ?slam Çupi gibi birçok ismin yan?nda ad?na gazeteci demeye utand???m?z, bu haberi aday gösteren, seçen ve bu seçime onay verenleri k?nam?yor, lanetliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri