forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

28 ?UBAT'IN 'UNUTULMAZ' MAN?ETLER?...

Aktif .

28subat_mansetleri

Bir 28 ?ubat'?n y?ldönümünü daha eda ediyoruz. 28 ?ubat'ta neler olup bitti?ini anlamak için gazete man?etlerine bakmak yeterli... ??te 140 man?etle 28 ?ubat'?n öyküsü... 

Necmettin Erbakan'?n ba?bakanl???nda 28 Haziran 1996'da RP-DYP koalisyonu ?eklinde kurulan 54. Hükümet, Cumhurba?kan? Süleyman Demirel’in deste?i, TSK’n?n yo?un bask?lar? ile asker ve halk? muhafazakâr kesme kar?? k??k?rtan man?etlerin gücüyle iktidardan el çektirildi.

28 ?ubat sürecinin en dikkat çeken tutumu ise dönemin medyas?ndan gelmi?ti. Hemen her f?rsatta irtica ve ?eriat yaygaras? yapan 28 ?ubat '?n "bir k?s?m medyas?" postmodern darbe sürecinin fiili yapt?r?mc?s?yd? adeta.

Haber7.com, Hürriyet, Sabah ve Milliyet’in 54. Hükümet’in i? ba??na gelmesinden sonra nas?l bir tutum sergiledi?ini mercek alt?na alm??. 

Geçti?imiz y?l 27 ?ubat ’ta vefat eden Erbakan için, “son nefesine kadar siyaset yapt?” ba?l?klar?n? kullanan o dönemin “Silahl? Kuvvetler Medyas?”, Ba?bakan Erbakan ve Tansu Çiller için çok a??r man?etler atm??, demokrasiyi ad?m ad?m darbeye kurban ettirdi?i bugün çok net bir ?ekilde belli oluyor.

MAN?ETLER ASKER?N ?K? DUDA?I ARASINDA

Askerin iki duda??n?n aras?ndan ç?kan, "laiklik", "?eriat", "irtica", "rejim" ve "cumhuriyet" gibi sözler için man?etlerini haz?r vaziyette bekleten üç gazetenin o dönem bir i? bölümü yapt??? da ortaya ç?k?yor.

Dinç Bilgin’in sahibi oldu?u Sabah, Erbakan’?n orta?? Tansu Çiller’i hedef al?p,“Tarih Seni Affetmeyecek” suçlamas?n? yaparken, Hürriyet ise Erbakan’? y?pratacak ne bulursa man?etine ta??m??t?.  Milliyet ise TSK’y? baz alarak askerin tepkileri üzerine yo?unla?arak y?prat?c? man?etler at?yordu.

GURUR DUYULAN MEDYA!

Genelkurmay’?n 29 Nisan 1997 günü gazetecilere verdi?i brifinge “ko?ar ad?m”giden gazeteciler, kendilerine verilen talimat niteli?indeki bilgileri, sat?r sat?r sayfa ve kö?elerinden aktar?rken 30 Nisan tarihli man?etleri de asker atm?? oluyordu.

Hürriyet gazetesinin 30 Nisan tarihli “?OK BR?F?NG” man?etinin alt?ndaki ?u sat?rlar da, medyan?n postmodern darbe sürecinde üstlendi?i rolün, asker nazar?ndaki yans?mas?n?n gururlu pi?kinli?i olsa gerek: “Bas?n, irtica konusunda büyük bir s?nav vermi?tir. Bizim gururumuz olmu?tur. Baz? olaylar? gün ?????na ç?kartarak, umudun, ?????n, alevin yans?mas?na yol açm??t?r. Bas?n?n tutumunu ?ükranla kar??l?yoruz.”

?S?MS?Z ÜST DÜZEY KOMUTAN: ?MAM HAT?PLER KAPATILMALI

28 ?uabt sürecinin en ilgi ve dikkat çeken haberleri ise isimsiz üst komutanlar?n talimatlar?n?n yans?t?ld?klar?yd?. Genelkurmay’a davet edilen ‘rütbeli’ gazeteciler talimat niteli?indeki notlar?n? “?sminin aç?klanmas?n? istemeyen bir komutan dedi ki...” sat?rlar?yla ve t?rnak içi kesin ifadelerle aktar?yordu... ??te komutanlardan birinin 31 A?ustos 1996 günkü Sabah gazetesinden yans?t?lan sözleri: “Üst düzey bir komutan, “Böyle giderse 2010 y?l?nda Türkiye 1996’dan karanl?k olacak” dedi. Ad?n?n verilmemesi kayd?yla konu?an komutan?n sözleri ayne ?öyle: “Belki bunu ben göremeyece?im ama hepiniz ya?ayacaks?n?z. 1950 y?l?ndaki Türkiye ile ?imdiki Türkiye ayn? m?? Laiklik konusunda her ?ey daha kötüye gidiyor. Yeni ?mam Hatip Liseleri aç?lmas? durdurulmal?. Durdurulmas? yetmez, kapat?lmal?. ?mam Hatiplerin aç?lmas?n? durdurmayan bir Meclis olur mu?” 

??TE O MAN?ETLER

HER ?EY?N BA?I DEM?REL!

Medyan?n y?pratma kampanyas?n?n en önemli figürlerinden birisi de dönemin Cumhurba?kan? Süleyman Demirel... Senfoni orkestras? dinletisinde "laiklk" ve "rejim" üzerine konu?ma yapacak kadar ileri giden Demirel için, dönemin man?etlerine bak?larak, Erbakan görevi b?raks?n diye adete tüm imkanlar?n? sefer etmi? demek mümkün. Demirel'in süreçteki bir di?er kilit rolü ise siyasete direk müdahale etmeye kalkan askeri korumak ve iktidara futursuzca sald?ran i? ve medya dünyas?n? rahatlatan sözler sarfetmek...

Örne?in; Demirel, Tu?general Osman Özbek’in Erbakan’a etti?i galiz küfrü “Pa?a’n?n öfkesi bir bo?almad?r” ?eklinde de?erlendiriyor ve Sabah bunu 9 sütuna man?et yap?yor.

DENK BÜTÇEYE RA?MEN ?? DÜNYASI TEPK?L?

Memura yap?lan yüzde 50 zam, yükselen ekonomi ve denk bütçeye i? dünyas?n?n da darbe sürecine nas?l bir katk?da bulundu?u dönemin man?etlerinden belli oluyor. Öyle ki medya, olmaz denileni yaparak i?çi ve i?vereni iktidar kar??t? mitinge yapmaya zorlayarak "tarihi bir birle?meye" imza at?yor. Sabah`?n 2 Nisan 1997 tarihli "Avrupa'y? ?a??rt?yoruz" ba?l?kl? man?etine ?a??rmamak ise elde de?il. Man?etin spotu ?a?k?nl?k ya?aman?za yetecek kadar ironik: "Siyasi istikrars?zl??a ra?men, Türk ekonomisinin h?zla büyümeye devam etmesi Bat?l?lar? hayrete dü?ürüyor." (2 Nisan 1977 - Sabah)

?RANLI KADINLAR ?Ç?N, "TE?EKKÜRLER ATATÜRK"

Türkiye'deki iktidardan dolay?, Avrupa ülkelerinin ?eriat tedirginli?i içinde oldu?unu savunan medya di?er taraftan y?pratma politikas?n? ?ran üzerinden devam ettirirken, ?ran’dan gelen çar?afl? kad?nlar?n resminin üzerine “Te?ekkürler Atatürk” man?etini atarak, ba?örtülü bir kad?n görse kan beynine s?çrayacak hale getirilen laik çevrelerin "Türkiye ?ran'm? olacak?" kayg?s?na tavan yapt?r?yor

REFAH’I ?LK GÜNDEN KAPATTILAR

Bugün, hemen her f?rsatta hukukun üstünlü?üne ve yarg?ya sayg?dan dem vuran medya, dönemin Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?s? Vural Sava?’?n Refah Partisi için açt??? kapatma davas?n?, man?etten, “Refah Kapat?l?yor” diye duyurarak, o dönem adalet terazesinin kimlerin güdümünde oldu?unu görmemize yetiyor.

Ç?LLER’? ERBAKAN’DAN KOPARMA HAMLES?

28 ?ubat MGK kararlar?n?n al?nd??? günlerde halka devlet krizi ve gergin bekleyi? man?etleriyle ula?an bu üç gazete, o süreçte Erbakan’? yaln?zla?t?rmak ve direni?ini k?rmak için ise Refahyol'un 'yol'unu bozman?n pe?ne dü?üyor. Üstü süte Çiller’i ve partisini hedef alan man?etlerin sonucunda DYP'den beklenen fireler veriliyor ve Tansu Çiller de art?k teslim bayra??n? çekmi? oluyor. Kritik MGK zirvesi öncesi askerden çekindi?ini aç?kça belli eden Çiller’in Erbakan’? ele?tiren sözleri de man?etlerdeki yerini al?yordu.

MESUT YILMAZ GÖREVE HAZIR

1997’nin May?s ay?nda ise üç gazete ayn? anda Erbakan iktidar?n?n sonun geldi?ini ve Mesut Y?lmaz’?n yerine haz?rland???n?, TBMM’deki kulis çal??malar?n?, hangi vekillerin fire –ihanet edece?i- verece?i sayfalara i?leniyordu.

“ERBAKAN GER?YOR” TAHR?K?

1997'nin Haziran ay?nda ise, gazeteler Erbakan Hükümeti’nin ne zaman istifa edece?ini ve Demirel’in hükümeti kurma görevini kime verece?ini tart??maya açarken, sanki kendi koltuklar?n? terk etmiyormu?cas?na “Erbakan geriyor – direniyor - gitmiyor” man?etleri üst üste at?l?yordu.

VE ERBAKAN G?TT? ZAFER?

MGK kararlar?na ve istifa bask?lar?na direnen Erbakan'?, "imzalam?yor, b?rakm?yor" yaygaras?yla hedef yapan 28 ?ubatç? medya, hükümet istifa edince bu sefer de zafer man?etlerini atmaktan geri kalmad?. Hürriyet, istifa sonras? polemi?e giren Erbakan ve Çilller ile "Etti?ini Buldu" man?etiyle dalga geçiyordu adeta.

28 ?ubat man?etleri için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri