forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

internet_gazete
ABD'de Gazetelerin lyor gibi grnd? bu gnlerde baz? uzmanlar gazetelerin bir ?ekilde ayakta kalmay? ba?aracaklar?na inan?rken baz?lar? da gazetecili?in kamula?t?r?lmas? veya kooperatiflerin kurulmas? gerekti?ini savunuyor.
ALEX GOLDMAN- ABD'de gazetelerin lyor gibi grnd? bu gnlerde baz? uzmanlar gazetelerin bir ?ekilde ayakta kalmay? ba?aracaklar?na inan?rken baz?lar? da gazetecili?in kamula?t?r?lmas? veya kooperatiflerin kurulmas? gerekti?ini savunuyor.
Ancak baz?lar? gazetelerin gelece?i hakk?nda konu?maya pek hevesli de?iller. Bu hafta iinde New Yorkda Wired taraf?ndan dzenlenen Disruptive by Design konferans?na kat?lan cretsiz kavram?n?n szcs ve Wired?n editr Chris Anderson kendisine sorulan bir soru zerine bu sene tm derdim gazetelerin cretsiz olup olmamas? sorusunu yan?tlamak olacak" diyordu.
Anderson ayr?ca sektrn cretsiz ile cretli aras?nda kesin bir seim yapmaktansa baz? blmleri cretsiz olarak sunup baz? blmlerde ise teknoloji endstrisinde son derece popler oldu?u zere freemium* modelini tercih edeceklerini belirtiyor.
Anderson haber sitelerinin yay?n hakk? tek bir ki?ide olan haberler (exlusive) iin cretlendirme yapamayacaklar?n? zira bu ieri?in ba?ka bir yerde kopyalanabilece?ini belirtiyor ve en popler olan ieriklerini de cretsiz sunmalar? gerekti?ini zira bu ieri?e reklamlar ile sponsor sa?lanabilece?ini sylyor. Bunlar? cretlendirmek yerine long tail* * gurusu gazetelerin ni? ierikleri cretlendirebileceklerini ifade ediyor.
Anderson "Spesifik bir i?letme yat?r?m? veya bir camia ierik iin deme yapacak ve neredeyse eski gi?e rekorlar? k?rma modelinin altst olmas?nda fiyat-duyars?z hale gelecektir," diyor.
Anderson "Ni? ne kadar kk olursa o kadar iyi olur," diye ekliyor.
Web Cephesinin Bak???
Amazon.comun ?cra Kurulu Ba?kan? (CEO) Jeff Bezos bu konuda birka ciddi problem belirlemi?. Bezos konferansta "Bir resesyonun tam da bu dnemde gndeme gelmesi durumu olduka gle?tirdi, diyor ve ekliyordu:
En byk yap?sal sorun art?k ok fazla reklam alan? kayna?? olmas?. Bloglar?n olu?turdu?u atmosfer reklam alan? iin ok byk bir kaynak sa?l?yor. Eskiden bir reklamc?l?k sat?? birimine ihtiyac?n?z varken art?k yok. Ayr?ca eskiden bir da??t?m mekanizmas?na da ihtiya duyulmaktayd?. Pazara giri?in nnde bulunan en nemli barikatlar?n baz?lar? kal?c? olarak y?k?ld? ve bu durum de?i?meyecek.
Bezos ayr?ca The New York Times gibi global markalara sahip baz? gazetelerin global bir izleyici kitlesini ekebilece?ini de belirtiyor. Bezos :
Bu gazeteler olduka zor geecek bir gei? srecini a?abilirlerse ayr?cal?kl? zellikler iin de baz? f?rsatlar do?acakt?r.
diyor. Bezos Kindle gibi e-kitaplar?n gelecekteki gazetecilik sektrnn bir paras? olacaklar?n? da szlerine ekliyor.
Yine bu hafta dzenlenen Jeff Pulverin 140 Characters*** konferans?nda Tim OReily tm yay?nc?larda oldu?u gibi gazetecili?in ayakta kalmas?n?n da bir camia tan?mlamak ve ona hizmet sunmaktan geti?ini belirtiyor.
Elbette ki Internet yay?nc?l?k endstrisini de olduka de?i?tirmekte. Simon & Schuster ile Scribd aras?nda kitaplar?n online teslimat? zerine yap?lan bir anla?mada bunu destekler nitelikte. Ancak gazetecilik i?letme modeli gerek anlamda bir sorunla kar??la?t??? iin tm di?er yay?nc?l?k sektrlerine gre ok daha h?zl? bir de?i?im geirmekte.
*- Freemium terimi, temel hizmetlerin cretsiz olarak sunuldu?u, ileri dzey hizmetler veya bir tak?m ayr?cakl? zelliklerin ise ayr?cal?kl? hesap yelerine sunuldu?u yeni bir i?letme modelini tan?mlamak iin kullan?lmaktad?r. Terim, sz konusu i?letme modelinin ierdi?i free zellikler ile premium zelliklerin bir arada sunulmas?ndan yola ?karak bu ad? alm??t?r. zellikle Web 2.0 firmalar?n?n bu modeli benimsemesi ile poplerlik kazanan freemium i?letme modeli, her ne kadar benzer modeller y?llard?r uygulanmakta olsa da, resmi olarak risk yat?r?mc?s? Fred Wilson taraf?ndan 23 Mart 2006 y?l?nda ortaya at?lm??t?r.
**- Birebir eviride Uzun kuyruk anlam?na gelen Long Tail pazarlama tekni?i 2004 y?l?nda Chris Andersonun Wiredda yay?nlanan makalesiyle isim buldu. Genellikle Amazon gibi firmalar?n kulland???, farkl? ni? be?eni ve kltrlerden az say?da m?teriyi ekerek, ok kategoride azar azar rn satmak yoluyla toplamda yksek sat?? elde etmeyi hedefleyen bir strateji olarak adland?r?labilir. Konu hakk?nda daha detayl? bilgiyi Long Tail Hala Trkiyede Konu?ulmuyor ?T BTZ Konferans? ve Long Tail ?nternetin Dinamiklerini Anlamada Yararl? Bir Model ba?l?kl? makaleleri t?klayarak edinebilirsiniz.
***- Tim Oreilly ve 140 Characters ile ilgili haber iin OReilly Yay?nc?l?kta Ba?ar?y? A?kl?yor makalesini okuyabilirsiniz.
YAZININ KAYNA?I: Turk.internet.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri