forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ito medya?stanbul Ticaret Odas?'nda ''Türk medyas?nda habercilik ve ahlaki de?erler'' ba?l???yla bir panel düzenlendi. Panelin konu?mac?lar?, Kemal Öztürk, Erdo?an Akta?, Mehmet Ocaktan ve Atilla Girgin'di...


?stanbul Ticaret Odas? (?TO) 27 No'lu Bilgi ve ?leti?im Hizmetleri Meslek Komitesinin düzenledi?i ''Türk medyas?nda habercilik ve ahlaki de?erler'' konulu toplant?ya konu?mac? olarak kat?lan AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, 1995 y?l?nda mesle?e yeni ba?lam?? bir muhabir olarak Saraybosna'daki pazar yeri katliam?na tan?k oldu?unu, haberini geçtikten sonra foto?raf çekmeyerek yaral?lara yard?m etti?ini söyledi. Bu olay üzerine genel yay?n yönetmeni Mehmet Ocaktan'?n ''Sen önce gazetecisin, foto?raf çekmeliydin'' dedi?ini anlatan Öztürk, gazetecilikte etik tart??mas?n? ilk defa o diyalogla ya?ad???n? dile getirdi.

Öztürk, ''Önce gazeteci miyiz, insan m?y?z'' tart??mas? gazetecinin çok kadim, çok eski bir tart??mas?. Bir tercihte bulunmam gerekiyorsa 'Önce insan?m' diyen gazetecilerdenim ve o tavr?m? sürekli sürdürdüm'' dedi.

Yay?n ilkelerinin belirlenmesi

Etik ve ahlaki de?erler tart??mas?n?n ki?iden ki?iye, kurumdan kuruma de?i?ti?ine dikkati çeken Öztürk, Anadolu Ajans?na Genel Müdür olduktan sonra ajans?n en önemli tart??ma konular?ndan birinin Kaddafi'nin öldürülü?ü ile ilgili görüntülerin yay?mlanmas? oldu?unu söyledi.

Öztürk, haber toplant?s?nda editörlerle yapt??? tart??malar sonucunda Kaddafi'nin linç edili?ini içeren görüntüleri, AA olarak yay?mlamay? reddettiklerini aktard?.

Yay?n ilkelerinin olaylara, insanlara ve yere göre de?i?memesi gerekti?ini belirten AA Genel Müdürü Öztürk, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n yay?n yönetmenleri ve gazete sahipleri ile terör konusundaki toplant?s?n? da hat?rlatarak, burada asl?nda hükümetin terörle mücadele konusunda medyan?n da destek olmas?n? istedi?ini kaydetti.

Toplant?dan sonra AA olarak Türkiye'de yay?n yapan di?er ajans yöneticilerini arad?klar?n? ve onlara bu yay?n ilkelerinin ortak bir deklarasyonla yay?mlanmas?n?n faydal? olaca??n? teklif ettiklerini belirten Öztürk, sonuçta ajanslar olarak ortak yay?n ilkesi konusunda mutabakata vard?klar?n? ve bunu kamuoyuna deklare ettiklerini belirtti.

Bütün ajanslar?n bu yay?n ilkelerini tart??arak bir karara vard?klar?na dikkati çeken Öztürk, ''Medya ahlak?, medya eti?i ve ilkeler gibi bu tür kurallar konusunda ben merkezli olarak kurallar? empoze etmekten yana de?ilim'' dedi.

Bu ilkeleri belirlerken, Türk Ceza Kanunu'ndaki birçok kanun maddesini, bas?n-yay?n ilkelerini incelediklerini dile getiren Öztürk, sözlerini ?öyle sürdürdü:

''Sonuçta bunun editoryal bir tercihle ve editoryal bir mücadeleyle gerçekle?mesi gerekti?ine karar verdik. ?stedi?iniz kadar yay?n ilkeleri, kanun maddesini yap?n. Yeri geldi?inde sadece bir 30 saniyede verece?iniz bir karard?r. Kaddafi'nin görüntüsü 35 saniye en fazla... Bunu Reuters ve BBC de dahil dünyadaki bütün haber ajanslar? büyük bir i?tahla yay?mlad?lar. Demek ki son bir dakika içerisinde daha verece?iniz konudur ve bir editoryal tercihtir ama büyük bir ?evk ve i?tahla BBC bütün yay?n ilkelerini hiçe sayarak Kaddafi'nin görüntülerini yay?mlad?. Kaddafi bir diktatör ve onu linç edenler onun yönetti?i ülkenin çocuklar?yd?. Oradaki mesaj?n bilinçalt?ndaki yans?mas?n? ben biliyorum ne demek istiyorlar ama söz konusu olan bir diktatörü bile yarg?layacak kadar güçlü bir medeniyete sahipseniz o diktatör olsa bile bir ölüye, bir cenazeye sayg? gösterip yay?mlamaman?z gerekir. Bu sizin medeniyet gücünüzü gösterir. Bizim için fark etmemesi gerekiyor s?radan bir vatanda??n da ölümünü vermemek gerekiyor.''

Kemal Öztürk, Kaddafi meselesinin Anadolu Ajans? aç?s?ndan önemli bir k?r?lma noktas? oldu?unu, bunu Arap Ajanslar Birli?i toplant?s?nda da tart??ma konusu yapt?klar?n? dile getirdi.

Türkiye'nin dönem ba?kanl???n? yapt???, 50 y?l önce UNESCO taraf?ndan kurulmu? Asya Pasifik Ajanslar Birli?inin Tayland'da yap?lan 50. y?l toplant?s?nda bu yay?n ilkelerini yine tart??ma konusu yapt?klar?n?, çünkü onlarda da bir yay?n ilkesi sorunu oldu?unu ifade eden Öztürk, Pasifik Ajanslar Birli?inin 50. y?l deklarasyonunda Anadolu Ajans?n?n etik ilkeleri koyma karar? ald???n? vurgulad?.

''Sosyal medya kurals?z vah?i ormana dönmü? durumda''

En büyük problemin sosyal medyada oldu?una i?aret eden Öztürk, ''Sosyal medya inan?lmaz kurals?z bir vah?i ormana dönmü? durumda. ?steyen istedi?ine hakaret edebiliyor, isteyen istedi?i hakk?nda manipülasyon yapabiliyor'' dedi.

Öztürk, Ankara'da yap?lan toplant?da Murat Yetkin'den dinledi?i bir olay? anlatarak, Arap Bahar? tart??malar? esnas?nda Tahrir Meydan?'ndaki twitterlar?n kimler taraf?ndan kullan?ld???na dair Amerika D??i?leri Bakanl???n?n bir ara?t?rma yapt?rd???n? ve bütün o eylemleri yöneten ki?inin Paris'te kahve içmeyi, pizza yemeyi seven, Güney Afrika'da ya?ayan bir ki?i oldu?unun ortaya ç?kt???n? anlatt?.

Yani Tahrir Meydan?'ndaki eylemleri yöneten ki?inin Tahrir Meydan?'ndakilerle ili?kisinin olmad???n?n sonradan anla??ld???n? ifade eden Öztürk, ''Manipülasyona aç?k bir ortamda her ?eyin yap?labilece?i bir sosyal medya sorunuyla çok ciddi bir ?ekilde yüzle?me vakti geliyor'' dedi.

Öztürk, sosyal medyan?n kendine özgü hiçbir kural? olmad???n?, sosyal medyan?n gazeteleri inan?lmaz derecede zarara u?ratt???n? ve tirajlar?n?n dü?mesine neden oldu?unu ifade etti.

Öztürk, üç mecran?n bask? alt?nda oldu?unu, televizyonlar?n reyting bask?s?yla habercili?in büyük zarara u?rad??? kanaatini ta??d???n? kaydetti.

Televizyonlar?n reyting, gazetelerin görünürlülük bask?s? alt?nda oldu?unu aktaran Öztürk, ?imdi de internette internet habercili?inde bir t?klama bask?s?n?n ba?lad???n? söyledi.

Haber sitelerinin izlenmek u?runa yapmad?klar? ?eyin kalmad???n?, özellikle bu u?ra??lar?n cinsellik üzerine yo?unla?t???n? dile getiren Öztürk, normal bir haberin bile ç?plak bir kad?n üzerinden anlat?ld???, internet medyas? çok t?kland??? için reklamlar?n oraya kayd??? ?eklinde tart??malar?n ortaya ç?kt???n? belirtti.

''Haber Akademisi kurduk''

AA Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, ''Kendi habercimizi kendimiz yeti?tirme karar? ald?k Anadolu Ajans? olarak. ?leti?im fakültesinden mezun olmu? bir ö?rencinin bizde gazetecilik yapmas? imkans?zd?r. Haber yazamaz, foto?raf çekemez, habercilik refleksi yoktur dünyay? da tan?m?yordur. Bu üniversitenin sorunundan kaynaklanm?yor. Ki?isel olarak kendinizi yeti?tiremezseniz, üniversitenin verece?i ?eylerin çok fazla bir k?ymeti olmaz. Onun için biz Haber Akademisi kurduk'' diye konu?tu.

Üniversite mezunu olanlar? özellikle de ileti?im fakültesi ö?rencilerini ald?klar?n? dile getiren Öztürk, bu ö?rencilerin haberci olarak 4 ay e?itimden geçirilece?ini, sonra onlar?n içinden seçileceklerin Anadolu Ajans?nda çal??aca??n? bildirdi.

Öztürk, ''Bunu yapmak zorunday?z çünkü kalifiye eleman s?k?nt?m?z her geçen gün art?yor. Bu aç??? da kendimiz kapataca??z diye ümit ediyoruz'' dedi.

AA Genel Müdürü Öztürk, sözlerini ?öyle tamamlad?:

'' Türkiye'de medya çok sanc?l? bir döneme giriyor. Önümüzdeki dönemlerde özellikle gazeteler ba?ta olmak üzere sosyal medya ve konvansiyonel medya aras?ndaki ili?kinin sa?l?kl? kurulamamas?ndan dolay? büyük s?k?nt?lar ya?ayaca??z. Maalesef meslekta?lar?m?zdan çok büyük oranda i?siz kalanlar var. Sosyal medyan?n bask?s? nedeniyle gazetelerin s?k?nt?lar? var. Bir sanc?l? döneme giriyoruz. Bu sadece medya eti?i ve ahlak? aç?s?ndan tart???lmamas? gerekiyor. Enteresand?r tart???lm?yor da... Meslekta?lar?m?z?n geçim s?k?nt?s?n?n da büyük oranda olaca?? bir döneme girdi?imizin kanaatindeyim.''

D??ER KONU?MALAR...

Toplant?n?n aç?l?? konu?mas?n? yapan ?TO Yönetim Kurulu üyesi ?srafil Kuralay da Türk medyas?nda nicelik anlam?nda bir geli?me ya?and???n?, ancak nitelik anlam?nda geli?me oldu?unu dü?ünmedi?ini, özellikle televizyonlardaki dizi, reklam ya da programlar?n toplum de?erlerini çok fazla dikkate almad???n? söyledi.

Oturum yöneticili?ini yapan Marmara Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Gazetecilik Bölüm Ba?kan? Prof. Dr. Türkan U?ur Dai de ileti?im fakültelerinin yeniden yap?land?r?lmas? gerekti?ine dikkati çekerek ''Bu fakülteler ça?a ve küresel rekabete uygun olarak medyan?n çe?itli kademelerine yönetici yeti?tirebilecek ?ekilde yap?land?r?lmal?'' dedi.

A Haber Genel Müdürü Erdo?an Akta? da medyan?n yöneticiden çok iyi yeti?mi? muhabirlere ihtiyac?n?n oldu?unu söyledi.

MÜ ?leti?im Fakültesi Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Atilla Girgin de ahlak?n toplumun içinde var olan de?erler bütünü oldu?unu vurgulayarak, ''Ahlaks?z toplumdan ahlaks?z bas?n ç?kar. Ahlak?n e?itim ve kültürel yönü vard?r. Bunlar? göz ard? ederek, Türkiye'de üstün bir bas?n ahlak? beklemek kusurdur, hatad?r'' dedi.

25 y?ld?r ileti?im fakültesinde gazetecilik dersi verdi?ini, her y?l daha kötü ö?renci geldi?ini dile getiren Girgin, ahlak e?itiminin aileden ba?lad???n?, okullar?n bunun üstüne bir ?eyler koydu?unu belirtti.

Medya Derne?i üyesi Mehmet Ocaktan da Türk medyas?n?n önemli bir geli?me kaydetti?ini, çok çe?itli bir yelpaze haline geldi?ini dile getirerek, art?k tekelle?me dönemindeki s?k?nt?lar?n ortadan kalkt???n? belirtti.

Ocaktan, ''Yanda? medya'' söyleminden çok rahats?z oldu?unu, ancak asl?nda herkesin taraf oldu?unu ifade ederek, ''Ben ülke ç?karlar?n? önemseyen bir insan?m. Buna taraf deniyorsa ben de taraf?m. Ancak siyasi duru? ve kimlik habere yans?t?lmamad?r'' ?eklinde konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri