forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

tayfun acarerrBilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurulu (BTK) Ba?kan? Dr. Tayfun Acarer, 22 Kas?m’da yürürlü?e giren “Güvenli ?nternet” uygulamas?n?n gerekçeleriyle ilgili detaylar? aç?klad?.

Türk ailesinin internet konusunda çok hassas oldu?unu belirten BTK Ba?kan? Dr. Tayfun Acarer, bunun gerekçesini ?öyle aç?klad?: “?nternetteki sak?ncal? içerik konusunda her y?l 200 bin kullan?c? ?ikayeti al?yoruz. Bu say? Avrupa ülkelerinde ortalama 4-5 bin, en fazla olan ?ngiltere’de ise 40 bin seviyesinde.”

UTESAV Ba?kan? ?srafil Kuralay ise “Güvenli ?nternet” uygulamas?na lobilerin direndi?ini kaydetti

Uluslararas? Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Ara?t?rmalar Vakf?’nca (UTESAV) düzenlenen ve bir ‘Dü?ünce Platformu’na dönü?en “Haliç Bulu?malar?”n?n konu?u olan Dr. Tayfun Acarer, “Güvenli ?nternet”in esas?nda Türk ailesinin beklentilerini kar??lama iste?inden ve kanuni bir zorunluluktan dolay? yürürlü?e girdi?ini söyledi.

ÇEK?RDEK A?LEN?N YEN? ÜYES? ?NTERNET

Gazete yazar ve yönetmenleri yan?nda internet medyas?ndan da kat?l?mc?lar?n oldu?u “14. Haliç Bulu?malar?”nda konu?an Tayfun Acarer, Türk ailesinin internet konusunda çok hassas oldu?unu belirterek ?öyle devam etti: “?nternetteki sak?ncal? içerik konusunda her y?l 200 bin kullan?c? ?ikayeti al?yoruz. Bu say? Avrupa ülkelerinde ortalama 4-5 bin, en fazla olan ?ngiltere’de ise 40 bin seviyesinde.” ?nternetle birlikte “Çekirdek aile” kavram?n?n geni?ledi?ine dikkat çeken Acarer, “Eskiden çekirdek aile dendi?i zaman anne-baba ve çocuklar anla??l?yordu. ?imdi bu tan?mlama anne-baba-çocuklar ve internet ?ekline döndü” diye konu?tu.

KANUN? B?R ZORUNLULUK

“Güvenli internet, internetteki içeri?in güvenli olu?uyla ilgili bir konu” diyen Tayfun Acerer, Güvenli ?nternet uygulamas?n?n kanuni gerekçesini de ?öyle aç?klad?: “Tüketici Haklar? Yönetmenli?i’nde, ‘?steyen internet kullan?c?lar? güvenli interneti ücretsiz olarak alma hakk?na sahiptir’ deniyor. ??te biz de dileyen kullan?c?ya bu seçene?i sunuyoruz. Bu bir zorunluluk de?il, tercih konusu. Üstelik ücretsiz ve profiller aras?nda geçi? serbestli?i var. Yani cep telefonlar?ndaki numara ta??ma gibi… Profili belirleyen kullan?c?d?r, dilerse tamamen ç?kabilir. Bu yüzden slogan?m?z? ‘Seçmek özgürlüktür’ diye belirledik.”

LOB?LER KAR?I ÇIKIYOR

UTESAV Ba?kan? ?srafil Kuralay da do?ru bilginin yay?lmas? payla??lmas?nda hayat?m?z? kolayla?t?ran internetin yanl?? verilerin da??t?m?na da ortam sa?lad???na dikkat çekerek, “Yanl??lar daha h?zl? yay?l?yor ve kötüler maalesef daha çabuk hakim oluyor” dedi. Yeti?kinlerin kendilerini koruyabilece?ini, ancak çocuklar?n tehlikelerle kar?? kar??ya bulundu?unu anlatan Usrafil Kuralay, ?öyle devam etti: “Bilginin kirlenmesi, ?iddete yönlendirme ve pornografik içerik internetin bir gerçe?i. Önlem olmad??? taktirde çocuklar ?iddete ve yanl??a maalesef daha çabuk adapte oluyorlar. ”
?nternetteki özgür ortam? bozmadan zararl?lara kar?? önlem al?nabilece?ini dile getiren Kuralay, bu amaca hizmet eden Güvenli ?nternet uygulamas?na kar?? ç?kanlar?n söz konusu sak?ncal? içerikten yarar sa?layan lobiler oldu?unu vurgulad?.

Çocuklar Facebook’ta korumas?z

Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl??? (T?B) ?nternet Daire Ba?kan? Osman Nihat ?en ise Türk ebeveynlerin yüzde 90’?n?n çocuklar?n?n zararl? içerikle kar??la?mas?ndan endi?e etti?ini, ancak bundan nas?l koruyacaklar?n? bilmediklerini anlatt?. Genel kural olarak 13 ya??ndan küçüklerin Facebook’ta profil olu?turamad???n? hat?rlatan Osman Nihat ?en, ?u verileri payla?t?: “?nterneti en çok kullananlar çocuklar ve gençler. Çocuklar?n yüzde 85’i Facebook profiline sahip ve hesab? olan çocuklar?n 1/3’ü 13 ya? alt?nda. Çocuklar?n yüzde 42’si ki?isel bilgilerini herkesle payla?maktad?r.”

Güvenli ?nternet’le ay?klanan zararl? içeri?in Facebook’ta sergilenebilri?ine i?aret eden Osman Nihat ?en, üniversite ö?retim üyesi pedagog ve psikologlar?n da ye ald??? 11 ki?ilik komisyonun belirledi?i “Güvenli ?nternet Kriterleri”ni tan?tmak için çal??t?klar?n? söyledi. ?en, Avrupa’dan alk?? alan uygulama hakk?nda bilinçlendirme için 7-8 ?ubat tarihlerini “Güvenli ?nternet Günü” olarak kutlayacaklar?n? kaydetti.

UTESAV Mütevelli Heyeti Üyesi Mücahit Y?ld?z da çocuk ve gençlerden olu?an bir kurulla çözümler üretilebilece?i önerisini getirdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri