forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

yabanci_basinDünyan?n önde gelen medya organlar? Ba?bakan Erdo?an'?n M?s?r, Tunus ve Libya'y? kapsayan ziyaretine büyük önem veriyor. ??te dünya medyas?ndan öne ç?kan yorumlar... 

Times gazetesi Erdo?an'? Türkiye'nin Atatürk'ten sonraki en güçlü lideri olarak tan?mlarken Independent Erdo?an'?n ziyaretlerini Arap dünyas?n?n lideri olma aray??? olarak yorumlad?. 


Daily Telegraph ise Erdo?an'?n Ahmedinejad'a rakip oldu?unu savundu. ??te dünya bas?n?nda Erdo?an'?n M?s?r, Tunus ve Libya ziyareti... 

?NG?L?Z BASINI 

INDEPENDENT

?ngiltere'de yay?mlanan Independent gazetesi, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n M?s?r, Tunus ve Libya'y? kapsayan bölge ziyaretini, Arap dünyas?n?n lideri olma aray??? olarak yorumlad?. 

Gazetenin yazarlar?ndan Patrick Cockburn, "Erdo?an'?n ?srail'e negatif yakla??m?, Araplar?n gözündeki cazibesini art?r?yor. ?srail'in yaln?zl???, Arap dünyas?ndaki ayaklanmalar, Arap ülkelerinin zay?fl??? ve ABD'nin bölgede gücünün azalmas? Türkiye'ye yarad?" dedi. 

DAILY TELEGRAPH

Daily Telegraph gazetesi de Erdo?an'?n ?srail kar??tl???nda ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinejad'a rakip oldu?unu savundu. 

Gazete, Erdo?an'?n Avrupa Birli?i üyeli?i giri?imlerinden sonuç alamay?nca Araplar aras?ndaki en duygusal konu olan Filistin davas?n?n savunuculu?una soyunarak bölgede gücünü art?rmak istedi?ini yazd?. 

TIMES

Times gazetesi de, Erdo?an'?n bölge ziyaretinde Türkiye'yi ?slam, demokrasi ve ekonomik refah? bir araya getiren bir model olarak sunmaya haz?rland???n? belirtti. 

Mübarek döneminde M?s?r'?n Türkiye'yi rakip olarak gördü?ünü kaydeden gazete "Ama Mübarek ?imdi yarg?lan?yor ve Kahire'de alg? de?i?iyor. Zay?flam?? bir ülke, güçlü bir ortak ar?yor" dedi. 

Gazete, habere e?lik eden bir analizde Erdo?an'? Türkiye'nin Atatürk'ten sonraki en güçlü lideri olarak tan?mlad?. 

GUARDIAN 

Guardian'da yazan Michigan State University'den Prof. Muhammed Eyub ise, Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak ortaya ç?kmas?yla Orta Do?u'nun art?k eskisi gibi olmayaca??n? belirtti. Eyub özetle ?öyle dedi: 

"Bölgede ?u anda ya?ananlar ?srail'in Do?u Akdeniz'de art?k rakipsiz olmad???n? gösteriyor. ?srail'in i?gal topraklar?na yönelik politikalar? uluslararas? forumlarda bundan böyle ciddi s?navlarla kar??la?acak." 

"Türk d?? politikas? ba??ms?zl???n? ilan etti'"

"Bölgedeki demokratik ayaklanmalar sonras?nda, Türkiye'nin pozisyonu, Filistin ve ?srail i?gali konusundaki ana ak?m Arap görü?üne daha da yak?nla?acak. Bu durum, Türkiye'nin Arap dünyas?ndaki konumunu güçlendirecek ve Filistin konusunda daha aktif bir rol üstlenmeleri için Arap hükümetleri üzerindeki bask?y? art?racak." 

"Türk demokrasisi güçlenmeseydi, Türkiye ?imdiki pozisyonuna gelemezdi. ?imdi hükümet askerin müdahale korkusu olmadan politika yürütebiliyor. ?u anda bölgede tan?k olduklar?m?z, Orta Do?u'yu Avrupa'ya ba?layan stratejik bir güç olarak Türkiye'nin ça??n?n geli?ine i?aret ediyor. Bu Ankara'n?n d?? politikada ba??ms?zl?k ilan?d?r. Orta Do?u bundan böyle asla ayn? olmayacak." 

 M?s?r'daki kriz, Erdo?an için f?rsat

Yunan bas?n?, Arap dünyas?nda ya?anan krizin, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an hükümetine, Türkiye'nin, bölgedeki geli?meler ile Bat?, AB ve ABD aras?nda gereklilik arzeden bir arabulucu olma rolünü güçlendirme f?rsat? verdi?i de?erlendirmesinde bulundu. 

AFP: Türkiye bölgesel gücünü art?rmak istiyor

Frans?z haber ajans? AFP ise, Türkiye'nin M?s?r'daki protestolara gösterdi?i tepkiyi anlatt?; "Türkiye bölgesel rolünü güçlendirmek istiyor" yorumunu yapt?. 

Ba?bakan Erdo?an'?n dün ve bugün M?s?r'daki iktidar de?i?ikli?ine güçlü deste?ine de?inen AFP, bu iste?in "Türkiye'nin bölgesel güç rolünü sa?lamla?t?rmak arzusunu yans?tt???n?" belirtti. 

AFP, gözlemcilere dayand?rd??? haberinde, Erdo?an'?n bu demokrasi yanl?s? tavr?n? memnuniyetle kar??larken, Müslüman ve laik Türkiye'nin, bölgesel bir güç ve bir demokrasi modeli olarak M?s?r krizinden güçlenerek ç?kaca?? de?erlendirmesi yapt?. 

Reuters: Müslüman Türkiye, laik demokrasi modeli 

Reuters haber ajans?n?n M?s?r olaylar?na ili?kin analizinde de, "Devlet Ba?kan? Hüsnü Mübarek'in devrilmesi halinde, M?s?rl?lar?n ve di?er Arap ülkelerinin gözlerini, ?slamiyet ve demokrasinin evlili?ine ili?kin ipuçlar?n? yakalamak üzere Türkiye'ye çevirebilecekleri" belirtildi. 

Göreceli istikrar?, canl? ekonomisi ve muhafazakarlarca yönetilen Türkiye'nin s?k s?k, Müslüman bir ülkede demokrasiye ve bölgedeki Bat? etkisine ili?kin örnek olarak gösterildi?ine i?aret edilen analizde, "Tunus'tan Ürdün'e ve Yemen'e dek yay?lan ayaklanma dalgalar?n?n ve M?s?r Devlet Ba?kan? Hüsnü Mübarek'e acilen reform ça?r?lar?n?n yap?ld??? bir a?amada Orta Do?u analistlerinin dikkati, yükselen bir diplomatik güç olarak Türkiye'ye çevrildi" denildi. 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri