forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

27 N?SAN E-MUHTIRASININ KALDIRILMASI NE ANLAMA GEL?YOR?

Aktif .

e_muhtiraAskeri vesayetin 2007'de yap?lan cumhurba?kanl??? seçimlerine müdahale amac?yla 27 Nisan 2007 gecesi Genelkurmay Ba?kanl???'n?n internet sitesinde yay?nlad??? 'Postmodern muht?ra' 4 y?l sonra bugün siteden kald?r?ld?.

 

Muht?ran?n TSK'n?n web sitesinden kald?r?lmas? ne anlama geliyor? Siville?me ve demokratikle?me yolunda at?lan bu ad?m askeri vesayetin kalesinin surlar?ndan birini daha m? y?kt?? Uzmanlara sorduk... ??te yan?tlar?:

"OLUMLU ADIM AMA DEVAMI GELMEL?"
Star Gazetesi Ba?yazar? Mehmet Altan:

"Türkiye çok zor bir yer. Dünya vatanda?? olarak bakt???n vakit; son derece gecikmi?,
geç kalm?? bir ad?m. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatanda?? olarak bakarsan; gecikmi? de
olsa, de?i?iyor, geli?iyor, dönü?üyor, normalle?iyor. Dünya vatanda?? olarak
bak?nca, bu e-muht?ra anayasal suçtur. Bu suçu i?ledi?ini bizzat faili TV'lerde
aç?kça söyledi, yarg?lanmad?. Buna ra?men devletin bir kurumunda bu güne kadar bu
e-muht?ra durdu.

Bu ad?m olumludur ama demokratikle?me ve siville?me aç?s?ndan çok önemli bir geli?me de?ildir. Çünkü; Türkiye'deki de?i?imleri cami ve k??la çevresinde çözmeye çal??t???m?z sürece, rövan?lar gelir. Bugün ya?anan 'Kemalizm'in rövan??d?r. Yar?n da biz bunu Avrupa Birli?i normlar?na ta??mazsak, k??lan?n rövan?? gelir. Türkiye'deki rejim tüm ma?durlar?n ma?duriyetini ortadan kald?racak geli?meye henüz gitmiyor. Muhafazaklar antimilitarist ama demokrat olma konusunda cimriler. Siville?menin gelmesi için antimirilazm yetmez. Bütün sistemin ve rejimin demokratikle?mesi laz?m. Yoksa de?i?imlerin geri dönme ihtimali her zaman yüksektir. Elbette at?lan ad?mlar olumludurlar. Ama kal?c? olmas?n? sa?lamak için Türkiye'de darbe yap?lmayacak bir ortam?n daha do?rusu halk?n devletin sahibi olabilecek temel dönü?ümün de sa?lanmas? laz?m. Bunlar olumlu ad?mlar ama rejim dönü?mü? de?il ki, duruyor tüm a??rl???yla. 12 Eylül oldu?u gibi duruyor. 12 Eylül askeri darbedir. Yani bu geli?meyi kurumsalla?m?? bir kal?c?l???n i?areti olarak görmüyorum.

"TSK'YA YAKI?MIYORDU, YER?NDE OLDU"
Zaman Gazetesi Yazar? Ali Bulaç:

Elbette bu demokrasinin yerle?mekte oldu?unun bir göstergesi. At?lan ad?mlar?n sonucunu vermeye ba?lad???n?n i?aretidir ve sevindirici bir geli?medir. Geç kal?nm?? bir uygulama ama geç olmakla beraber yine de iyi. Çünkü art?k TSK'n?n darbe yapma ihtimali çok zay?flad?. Ayr?ca da bu kuruma bu yak??maz. Çok yerinde oldu. Bunu da çok polemik konusu yapmadan do?al bir teamül olarak görmeliyiz. 

"SIRADA 35. MADDE VAR"
Gazeteci Yazar Faruk Mercan:

Önemli bir ad?m. Uzun zamnd?r kamuoyu taraf?ndan talep ediliyordu. Fakat TSK taraf?ndan bu tür talepler biraz geç dikkate al?n?yor. Yeni Genelkurmay Ba?kan?'n?n atanmas?yla web sitesinde yap?lan de?i?iklik gerekçe gösterilerek kald?r?lm?? oldu.
Yeni komuta kademesinin demokratik kurallar bak?m?ndan bir önceki döneme göre daha olumlu olmas? genel bir beklenti zaten. Umar?m bu süreç devam eder. Bildirinin kald?r?lm?? olmas? kadar, TSK'n?n bundan sonra siyasete ve hukuka müdahale etmemesi de önemlidir. Biliyorsunuz I??k Ko?aner iki kez yarg?ya müdahale etti. Birincisi "Balyoz'daki tutuklamalar? anlam?yoruz" aç?klamas?yd?. Di?eri ise kamuoyuna duyurarak kuvvet komutanlar? ile birlikte Hasdal'daki tutuklular? ziyaret etmesiydi. Ümit ederim yeni dönemde bunlar olmaz. 

?imdi s?ra 35. maddeye gelmeli. 35. madde çok rahatl?kla kald?r?labilir çünkü CHP'nin de bu konuda taahhüdü var. Fakat bu da tek ba??na yeterli olmaz. Daha geni? bir demokratikle?me paketi gerekiyor. san?r?m AK Parti de bunu yapacakt?r. 

"B?LD?R? ZATEN YANLI?TI. KALDIRILMASI ?Y? OLDU"
Askeri Yarg?tay Onursal Üyesi Ali Fahir Kayacan:

Gerek görmü?ler ve kald?rm??lar. O bildiri zaten yanl??t? ve yanl?? olan bir ?eyin oradan kalkmas? tabii ki iyi bir geli?medir. Kurumsal bir ?ey de de?ildiz zaten. Dönemin Genelkurmay Ba?kan?'n?n aç?klamas? bu yöndeydi. Bir kurumun ba??ndaki ki?inin görü?lerinin oraya yans?t?lmas? da zaten yanl??t?. Dolay?s?yla bildirinin orada durmas? ba?l? ba??na hatayd?.

Fakat demokratikle?me çok geni? bir kavram. ?u anda Türkiye'de tam demokrasi var m? ki? Adaylar? kim seçiyor? Parti genel ba?kanlar? seçiyor. Yüzde 10 baraj? halen orada duruyor. Yarg? tam ba??ms?z m?? De?il. Demokrasi sadece askerin geri çekilmesi olarak alg?lan?yorsa bu yanl??. Sadece siville?meyle demokratikle?me olmaz. 
Demokratikle?me bu tür sembolik ad?mlarla da olmaz, gerçek ad?mlarla olur. Bu tür sembolik ad?mlar göz boyamak için at?l?r.

35. maddeye gelince... 35. madde zaten hiçbir zaman darbe yapmaya hukuken izin veren bir madde de?il ki... Darbe yapanlar o maddeyi kendilerine göre yorumlayarak, ak?llar?nca kendilerine bir yasal dayanak haz?rlam??lar. Anayasa'daki hangi madde me?ru hükümeti ve demokrasiyi ortadan kald?rmaya izin verebilir ki? Bu zaten mant?k olarak ba?tan yanl??.

Haberturk.com 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri