forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ercan_ipekciAnadolu Ajans?'nda muhabir olarak al??an ve 15 bin lira maa? ald??? ortaya ?kan TGS Ba?kan? Ercan ?peki, Anadolu Ajans?ndaki geli?melerle ilgili olarak AA Genel Mdrl? nnde bir bas?n a?klamas? yapt?...


 

??te Ercan ?peki'nin a?klamas?... 

Hepinize kat?ld???n?z, destek verdi?iniz iin te?ekkr ederiz. Tm meslekta?lar?m?za, tm s?n?f karde?lerimize, i?i ve memur sendikalar?n?n yneticilerine, temsilcilerine, di?er meslek kurulu?lar? temsilcilerine, Ankara Barosu yneticilerine, Anadolu Ajans?n?n mcadeleci al??anlar? ad?na te?ekkr ediyorum.

Uzun soluklu bir mcadelenin ierisinden ?karak bugne geldik. Anadolu Ajans? al??anlar?, ok gergin, ok stresli, 8 ay sren bir toplu i? szle?mesi mzakeresi geirdi. Anadolu Ajans? i?vereni, zellikle emeklilerin zerinden bir politika yrtmeye al??t?. Sanki emekliler buradan ayr?ld?ktan sonra her ?ey gllk glistanl?k olacakm?? gibi bir hava yarat?lmak istendi. al??anlar bask? alt?na al?nd?. Buradaki yelerimizin al??ma saatleri sorun edildi. Yemek saatleri sorun edildi. Haftal?k izinleri mesele haline getirildi. cretleri, fazla mesaileri sorun oldu. Btn bunlar toplu szle?me masas?nda birer birer konu?uldu ve aralar?nda bakan dan??manlar?n?n, Bas?n Yay?n ve Enformasyon Genel Mdrl? temsilcilerinin de bulundu?u Ynetim Kurulu yelerine, denetilere, hukuk m?avirlerine teker teker anlat?ld?. Anadolu Ajans?n?n i?levi, al??anlar?n hangi ?artlar alt?nda al??t?klar?, tazminatlar?, fazla mesailerinin btn ayr?nt?lar? kendilerine izah edildi ve 8 ayl?k stresli bir mcadelenin sonucunda bir toplu i? szle?mesi imzaland?. Bu toplu i? szle?mesinin arkas?ndan beklenen emeklilikler vard? ve 15 arkada??m?z 30 Hazirana kadar kendi istekleriyle i?yerlerinden ayr?ld?klar?n? ifade ettiler. 30 Haziran itibariyle herhangi bir s?k?nt? olmadan emekli oldular ve ili?iklerini kestiler.

?imdi, ncelikle ben, bugn elimize geen bir yaz? var... O yaz?dan dolay? Anadolu Ajans? Genel Mdrne te?ekkr etmek istiyorum. nk biz geen hafta grev de?i?ikli?inden sonra kendisine yeni grevinde ba?ar?lar dilemek zere TGS Ynetim Kurulu kendisini ziyarete gitmi?tik. O da, sa?olsun, bizim kendisine gsterdi?imiz o ilgi ve alakadan dolay? te?ekkr mesaj? gndermi? Umar?m, kar??l?kl? olarak bir diyalog ierisinde bu kurumsal ili?kimiz seviyeli olarak devam eder Bu yaz?s?ndan dolay? ben de kendisine te?ekkr ediyorum. Diyalog kap?lar?n? da a?k tutmas?n? bir kez daha rica ediyorum.

Bir ba?ka konu da, bugn, Anadolu Ajans? Ynetim Kurulu bir a?klama yapt?. Bu a?klamada, Trkiye Gazeteciler Sendikas? Ynetim Kurulunun Anadolu Ajans?nda emeklili?e zorlama, al??ma saatlerinin de?i?tirilmesi, bask?lar, tehditlerle ilgili olarak sessiz kald???n?, ta ki sendika yneticilerinin de emeklili?i gndeme gelinceye kadar diye bir iddia da yer al?yor. 

TGS yneticilerinin emeklilikleriyle ilgili ilk dzenleme Temmuz ay?nda yap?ld? Henz AA ynetimi de?i?meden, nceki ynetim taraf?ndan, nceki Genel Mdr taraf?ndan, al??anlarla hibir konu?ma ihtiyac? duyulmadan, keyfi olarak, bu personelin r?zas? al?nmadan 9 ki?inin grev yerleri de?i?tirildi. Bu 9 ki?inin aras?nda, bu sendikan?n Genel Ba?kan?, Denetleme Kurulu yesi ve Ynetim Kurulu yesi vard?. Biz o dnemde 6-7 Temmuz tarihlerindeki bu genelge ile ilgili olarak hibir sorun yapmad?k. Kendimizle ilgili olan bir dzenlemeyle ilgili olarak bu konuyu gndeme getirmedik, al??anlara yans?tmad?k. Sendikan?n Ynetim Kurulu yeleri bu rencide edici davran??tan dolay? emekliliklerini verdiler, Denetleme Kurulu yeleri emekliliklerini verdiler

Genel Ba?kan da ?unu syledi: Biz, sizden al??anlar? rahats?z etmeyen, huzurlu bir ortam ierisinde gerekli imkan? tan?man?z? bekliyoruz. Ama sizin bu yapt???n?z davran??, sendika yneticilerine yapt???n?z bu davran??, sessiz kal?n?rsa, arkas?ndan di?er al??anlara daha a??r bir ?ekilde yans?r... Onun iin bu ortamda, Genel Ba?kandan emeklilik dilekesini asla beklemeyin, nce al??anlar?n bask? alt?nda tutulmayaca??n?, burada toplu i? szle?mesinin hibir maddesinin ihlal edilmeyece?ini, emeklilikle ilgili hibir zorlama yap?lmayaca??n?, kimsenin tehdit edilmeyece?ini, bask? alt?nda tutulmayaca??n? uygulamalar?n?zla gstermelisiniz. Burada 8 ay boyunca verilmi? mcadeleyle kazan?lm?? olan haklar aynen korunmal?, devam etmeli... Burada al??anlar?n hibir hakk?na tek bir zarar gelmemeli. Bunu uygulaman?zla gstereceksiniz, ondan sonra Genel Ba?kan emeklilik dilekesini verecek... Onu istemenize gerek bile yok, kendi gnl r?zam?zla ayr?laca??m?z? biz ok ncesinden beyan ettik zaten...

Bunun zerinden olay? ?ahsile?tirerek, dava yrtmeyin. Bu ?artlar alt?nda Genel Ba?kandan emeklilik dilekesini de beklemeyin. Burada arkada?lar?m? yaln?z b?rakarak, onlar? bu mcadelede yaln?z ba??na b?rakarak hibir yere gitmiyorum. Bu konu burada kapanm??t?r Bir daha zerinde bile durulacak bir konu de?il Bizim zerimizden kimse politika retmesin.

Bizim derdimiz, her ?eyi masa ba??nda diyalogla zmek Amac?m?z bu... Bir sendikan?n amac? budur; i?yerine bar??? getirmektir, i?yerinde bar???n kal?c? olmas?n? sa?lamakt?r Bizim de amac?m?z bu. Onun iin toplu i? szle?mesi gr?meleri s?ras?nda defalarca gndeme geldi?i gibi hi kimseyi zorlamadan, kendi haline b?rak?ld??? zaman do?al sreci ierisinde Anadolu Ajans?n?n da ykn kald?rabilece?i say?da ki?inin emekli olabilece?ini kendilerine iletmi?tik. Bunun garantisini vermek mmkn de?il, bu ki?isel bir karard?r ama arkada?lar?m?zla yapt???m?z temas erevesinde belli say?da arkada??m?z?n kendi iste?iyle emekli olaca??n? tahmin ediyorduk. Nitekim 15 ki?i, 30 Haziran itibariyle ayr?ld?.

Biz, 9 ki?ilik olay? sorun bile yapmad?k, sendikal mesele haline getirmedik. Ama sonrakileri sendikal mesele haline getirece?imizi syledik.

A?ustos ay?nda bir ynetim de?i?ikli?i oldu. Devir teslim trenine belki de ilk defa ilgili Devlet Bakan? kat?ld? ve buradaki ynetim de?i?ikli?inin siyasi iradenin tercihi oldu?unu ifade etti. Bu erevede, hemen arkas?ndan al??anlar?n zlk haklar?na ynelik, al??ma saatlerine ynelik, sabah mdrlerle yap?lan toplant?larda mesajlar iletilmeye ba?land?. nce bir yurtd??? muhabirimizin i? akdi feshedildi, e?itli gerekeler ileri srlerek Arkas?ndan hibir mesleki kusuru olmayan arkada?lar?m?z?n verdi?i fla? haberlerle ilgili savunmalar? al?nd?. Akabinde dzeltme ve hata haberleriyle ilgili herkesten savunma istenece?i, istenmesi gerekti?i sylendi. Sanki dzeltme yapmak bir kabahatmi?, bir sumu? gibi gsterilmeye al???ld?. al??ma saatlerinin 08.00e ekildi?i sylendi. Ak?am ge ?k?lmas? gerekti?i sylendi. Haftal?k izinlerin 1e indirildi?i sylendi. Her gn al??anlar yeni bir srprizle, yeni bir bask?yla kar?? kar??ya b?rak?ld?. Bu bask?ya hi kimse dayanamaz. Byle bir bask? alt?nda habercilik yap?lamaz. Her an, bir hata yaparsam ba??ma bir i? gelecek, savunmam al?nacak, grev alan?m de?i?tirilecek, i?ten at?lacakm???m, para cezas? verilecekmi? korkusuyla habercilik yap?lamaz.

Bu zamana kadar Anadolu Ajans? al??anlar? hibir zveriden ka?nmadan grevlerini yerine getirdiler, gece al??t?lar, sabah erken geldiler, depreme gittiler, uak kazas?na jandarmayla beraber ilk ula?anlar onlar oldu Hibir arkada??m?z ben mesaimi istiyorum demedi. zveriyle al??t?, habercilik anlay???yla al??t? Btn bunlar? yok sayamazs?n?z. Ynetimler de?i?tike suu al??anlarda bulamazs?n?z, byle bir yakla??m toptan btn al??anlar?n hantal oldu?u, al??mad???, retmedi?i gibi bir yakla??m, kt niyetli bir yakla??md?r, al??anlar? rencide edici bir yakla??md?r.

al??ma saatlerinin 08.00e ekilmesi, ak?am ge ?k?lmas? talimat? szl olarak veriliyor; toplu i? szle?mesine ve kanunlara ayk?r? oldu?u bilindi?i iin resmi bildirim yap?lm?yor Ama bunun bu ?ekilde devam ettirilmesi halinde tespitini yapt?raca??m?z? ve yasal yollara ba?vuraca??m?z?, toplu i? szle?mesi hkmlerinin ve yasa hkmlerinin ihlalinden dolay? gerekli takibat? yapt?raca??m?z? ben ?imdiden uyar?yorum Ama diyalogla bu sorunlar? zmek iin a?r?m? da tekrarl?yorum Btn al??anlar da ayn? fikirdedir, aksi fikirde olan varsa gelsin ?imdi burada sylesinler

Ynetim, al??ma saatlerindeki bu de?i?ikli?i yaparken, daha ok al???lmas?n? istiyor. Anadolu Ajans? al??an? zaten daha ok al???yor, herkesten daha ok al???yor. Btn medyadan daha ok al???yor nk btn medyaya haber veriyor. Btn medyan?n, halk?n gz kula?? Anadolu Ajans? Onun iin buras? ok nemli, Anadolu Ajans?n?n grmedi?i bir haberi veya talimatla gsterilmeyen bir haberi, medya da grmyor, halk da grmyor Anadolu Ajans? bir haberi sansrlerse, grmezden gelirse, hata yaparsa, ayn? hata oldu?u gibi kamuoyuna yans?yor Anadolu Ajans?n?n habercili?i toplumun gz Halk?n gerekleri ?renmesi iin Anadolu Ajans? al??an?n?n zgrce habercili?ini yapabilmesi gerekiyor. Burada bu habercilik engellenirse o zaman toplumun gzne perde ekersiniz, bu da yanl??t?r.

Meslek ilkelerine uygun habercilik yapabilmeleri iin Anadolu Ajans? al??anlar?n?n zlk haklar?n?n korunmas?, toplu i? szle?mesine ve yasalara, meslek ilkelerine riayet edilmesi gerekiyor Bu konuda hassasiyet rica ediyoruz... Ynetimden hassasiyet rica ediyoruz Ynetimin zerinde etkili olan var ise, siyasi irade var ise ondan da hassasiyet rica ediyoruz. 

Buradaki bu bask?larla, mobbing uygulamalar?yla ilgili olarak Anadolu Ajans? ynetiminin her kademesinde bir huzursuzluk do?du. 3 A?ustostan itibaren her gn i? yerlerinde servislerde s?k?nt?lar? dinledik, her gn arkada?lar?m?z?n yak?nmalar?na tan?k olduk. Sorunlar biriktike birikti Bir hafta brifinglerle geti ve biz Say?n Genel Mdrden randevu talebinde bulunduk. 16 A?ustosta da kendisiyle gr?tk, hem grevinden dolay? kutlad?k hem de btn bu sorunlar? kendisine anlatt?k

Emeklilikle ilgili bask? yapmamalar?n? bir kez daha rica ettik, mobbing uygulamas?na gitmemelerini bir kez daha rica ettik Biz oraya kendimiz iin gitmedik, al??anlar?n haklar? iin gittik Emekli olan arkada?lar?m?z, emeklilik haklar?n? al?p ayr?l?yorlar -bask? alt?nda ayr?lsalar dahi- ama geride kalanlar a?s?ndan son derece tedirgin edici, gelecekleri a?s?ndan kayg? verici bir ortam var, bu ortam hala var ve devam ediyor.
Biz sanki bu taleplerimizi iletmemi?iz gibi bask?lar srd. al??ma saatlerinin uzat?lmas?, haftal?k izinlerin indirilmesi, btn muhabirlerin art?k foto?raf, grnt ekme zorunlulu?u gibi bir tak?m talimatlar, her gn zel haber istenmesi -bir gazeteci grevinin gere?i olarak ne yapmas? gerekiyorsa azami lde yapar-
Ve ard? arkas? kesilmeyen emeklilik zorlamalar? Bir gn ierisinde 52 ki?inin grev yeri de?i?tirildi, grev alanlar? de?i?tirildi Bunlar?n aralar?nda Sendikam?z?n ?ube Ba?kan? ve ?ube Yneticisi de var Adeta bu grev de?i?iklikleri sanki bir cezaland?rmaym?? gibi takdim edildi... Arkada?lar?m?z?n savunmalar? al?nd?, arkas?ndan grev alanlar? de?i?ikli?i yap?ld?. Baz? servisler sanki cezaland?rma servisiymi? gibi ynetim taraf?ndan takdim ediliyor

Emeklilik iin bask? yokmu? Ak?am 17.00ye kadar emeklilik dilekenizi vermezseniz, Somaliye muhabir olarak tayin ediliyorsunuz Byle bir grevlendirme olabilir mi! Bunun ad? bask? de?il de nedir!
Somaliye gitmekten korkan m? var, kaan m? var? ??rnak gitmekten korkan m? var, habere gitmekten korkan m? var? Ama Somaliye grevli olarak gnderdi?iniz foto muhabirini a??r?yorsunuz, te?ekkr bile etmeden, emeklili?ini istiyorsunuz. Bu mudur adalet!

Yapt???m?z gr?mede Say?n Genel Mdr dedi ki, Ben sendikadan korkmam, ben Allahtan korkar?m, Allah korkusuyla, kul hakk? yemem. Bu mudur Allah korkusu? 
?nsanlar? y?ll?k izindeyken evlerinden a??rmak, haftal?k izinlerinde evlerinden a??rmak, il d???nda olanlar? Ankaraya davet etmek, emekli olmalar?n? rencide edici ?ekilde istemek Bu mudur Allah korkusu!
Y?llarca bu ajansa verdikleri hizmetleri, yapt?klar? zel haberleri, gece gndz al??malar?n? yok sayarak, kendi mesai arkada?lar? olan ?imdiki yneticiler taraf?ndan bu arkada?lar?m?za emekli ol demek Bu mudur Allah korkusu!

Daha da vahimi: 4 Ekim itibariyle emeklilik dilekesini veriyorsunuz, yar?ndan itibaren y?ll?k izninizi kullan?yorsunuz demek Bu mudur Allah korkusu! Grmek de istemiyorsunuz bu insanlar?. retimden korkmayan, retimden kamayan bu arkada?lar?m?z? i?yerinden uzakla?t?rmakla geride kalanlar?n i? ykn a??rla?t?r?yorsunuz Byle mi olacak burada adalet, sosyal adalet, byle mi olacak toplu i? szle?mesi dzenine uymak. Y?ll?k izinleri olmayanlara da idari izin kulland?r?lacakm??.
Yani bunca hizmetin bir kalemde silinmesi, yok say?lmas?, arkada?lar?m?z?n sisteme giri?lerinin engellenmesi, sonra bunlar?n tespitini yapt?raca??m?z? duyunca yeniden sistemlerinin a?lmas?, ama yay?n yetkilerinin kald?r?lmas?
Yay?nc? olanlar?n, redaktrlerin zorla emeklili?e sevk edilmesi, y?ll?k izinde olan yay?nc?lar?n da onun yerine greve a?r?lmas?... Byle mi gidecek burada i?ler? Burada al??an insan? y?ll?k izine gnderiyorsunuz, y?ll?k izindeki insan?n iznini kestirip burada al??maya a??r?yorsunuz... Personel say?s?n? o kadar eksilttiniz ki ak?am nbetten ?kan sabah 7de i?ba?? yapmak zorunda kal?yor... nk arkada?lar?m?z grevlerine ba?l?lar, giden de grevine ba?l?, geride kalan da grevine ba?l? ??ler aksamas?n diye, retim devam etsin diye, haber ak??? srsn diye, gece gndz burada al???yor arkada?lar?m?z Hibir mesai talep etmeden...
Ynetim taraf?ndan Bu, geici bir sre, buna bir sre katlan?n denilerek... O zaman geici bir sre bu arkada?lara fazla mesailerini deyin. Geici bir sre fazla mesaileri demek, kuruma yk m getirecek? deyin o zaman fazla mesailerini, toplu szle?meye uygun hareket edin.
Sorunlar iyice bydke yeniden randevu talebinde bulunduk Say?n Genel Mdr ile gr?mek istedik, ama bize verilen cevap, Konu?ulacak herhangi bir ?ey kalmad? diyerek, randevu talebimizin reddedilmesi oldu...
Btn meslek rgtleri, partiler, st kurulu?umuz, hepsi devrede Gr?mek istiyoruz Bu sorunlar? zmek istiyoruz Bu sorunlar? masaya yat?rmak istiyoruz, bar?? ierisinde zmek istiyoruz
Bu kadar ok emeklinin ayr?lmas?; emeklili?inin zerinden 15 gn gemi?, 1 ay gemi?, 6 ay gemi? insanlar?n bu i?yerinden ayr?lmas?, burada i?leri aksat?r... Btn k?demli al??anlar, deneyimli al??anlar, bu i?yerinden ayr?lmak zorunda b?rak?l?yor. Kstrlerek ayr?l?yor, rencide edilerek ayr?l?yor Geride 10-12 y?ll?k meslek tecrbesi olan arkada?lar?m?z kald? Yneticilik deneyimi olan arkada?lar?m?z?n say?s? azald? Btn yk ?u anda onlar?n s?rt?nda, btn yk muhabirlerin s?rt?nda, btn yk di?er idari servislerde al??an arkada?lar?m?z?n s?rt?nda ?rp?n?yorlar bo?luklar? doldurmak iin Buna bir zm bulunmas? gerekiyor. Diyalogla zm bulunmas? gerekiyor, konu?arak zm bulunmas? gerekiyor
Bu emeklilik bask?lar?n?n daha fazla srdrlmemesi laz?m... Emeklilik dilekesi vermeyen arkada?lar?m?z?n zorlanmamas? laz?m Dileke vermi? olanlar?n geriye davet edilmesi laz?m Hl retimde yer alabilecek arkada?lar?m?z var Gnlleri al?narak a?r?lmal?...
Burada al??maya devam eden arkada?lar?m?z a?s?ndan da toplu szle?medeki haklar?na uyulmal? ?? oldu?u zaman hibir yere gitmekten ka?nmayan bu arkada?lar?m?z?n al??ma saatlerine, haftal?k izinlerine riayet edilmeli. Taleplerimiz budur
Biz diyalog istiyoruz, bar?? istiyoruz, bu i?yerinde i? bar??? yeniden kurulsun istiyoruz. Toplu szle?meli dzen devam etsin istiyoruz, ba?ka da bir kayg?m?z yok
Hepinize deste?iniz ve gsterdi?iniz dayan??ma iin bir kez daha te?ekkr ederim

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri