forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

hurriyet_gazeteDiyanet ??leri Ba?kanl??? i?birli?iyle haz?rland??? duyurulan Hürriyet'in Razaman Eki'ne, hiç göz atma f?rsat?n?z oldu mu?

Taraf'ta Ramazan Rasim ad?yla yazan Taraf yazar?n?n Hürriyet’in Ramazan ekiyle ilgili gözlemleri oldukça dikkat çekici...


POST-YAPISALCI RAMAZAN

Günlerdir “Tam tatil zaman?, tekne yolculu?una ç?kanlar seferî say?l?r m?” sorusu üzerine dü?ünüyorum. Bakmad???m f?k?h kitab?, göz atmad???m siyer kalmad?.

Sonuçta hakikat ad?na ?unu söylemek zorunday?m: 7 A?ustos 2011 günkü Hürriyet’te Mehmet Ya?in’in Ya?ar Nuri Öztürk’e sordu?u bu soruya ?slam’?n verecek bir cevab? yok. ?slam f?kh? bu soru kar??s?nda dumura u?ram??, lâl olmu?, çaresiz kalm??t?r.

Anla??lan âlimlerimiz bu soruyla kar??la?mamak için konunun hep etraf?nda dola?m??lar. Kutuplarda oruç-namaz meseleleriyle kafalar? kar??t?r?p bu sorunun yarataca?? kaosu örtbas etmeye çal??m??lar. Yani anlayaca??n?z 1400 y?ll?k ?slam tarihinde Ramazan’da Mavi Yolculuk’a ç?kan bir Müslüman’?n oruç problemiyle kimse ilgilenmemi?.

Bu soruya muhtemelen turizm acentelerinden daha tatmin edici yan?tlar gelecektir.

Ayn? röportajda Ya?in’in “?ftarla sahur aras?nda içki ve cinsel ili?ki serbest midir” sorusunu ise edebim müsaade etmedi?i için burada cevaplayam?yorum. E?er bir gün benimle de 20 soru yap?l?rsa “En s?k kulland???n?z küfür” sorusuna cevap verirken bu soruyu da cevaplamak isterim.

Ben bu i?lerin acemisiyim. O yüzden dün oturup refiklerimiz Ramazan’da neler yap?yor görmek için gazetelerin Ramazan sayfalar?na bakt?m.

Genelde gazetelerin Ramazan sayfalar?nda anlat?la anlat?la ibreti kaçm?? menk?beler, a?z?na burnuna deniz kaçm??, orucunu kurtarmak için plajlarda bekle?enlere acil fetvalar, eski Ramazanlara a??tlar d???nda yeni bir ?ey yok.

Ya da ?öyle söyleyeyim. Hürriyet’e gelene kadar bu böyleydi. Hürriyet’in Ramazan sayfalar?na bakt?m bakt?m hatta bakakald?m. Kendime geldi?imde bu i?i b?rakmaya karar verdim.

Diyanet ??leri Ba?kanl??? ile i?birli?i içinde haz?rlanan Hürriyet Ramazan sayfalar?ndaki felsefi derinli?e, farkl? aç?dan bakma kabiliyetine bendenizin ula?mas?, hele de bana ayr?lan Roni Margulies’in cizyesi kadar bile etmeyen bu alanda hiç mümkün de?il.

?u man?ete bakar m?s?n?z: ?slam toplumunda hapishanenin do?u?u… Rahmetli Foucault’ya bir Ramazan sayfas? haz?rlatsan ancak bu kadar sofistike olurdu. Hz. Ömer hapishane uygulamas?n? ba?latan ilk halife iken, hapishane için özel bir yer yapt?ran ilk Halife Hz. Ali’ymi?.

“?lim Hürriyet’te de olsa gidip al?n?z” deyip bir ba?ka günkü man?ete bakal?m: Bana Müslüman’?m diyenleri say?n?z. Evet, tam da dü?ündü?ünüz gibi. Konu Hz. Muhammed’in yapt?rd??? nüfus say?m?. Bu sayfalar, e?er okuyabilseydi Foucault’nun hidayetine vesile olurdu muhakkak.

En güzeli dünkü man?etti ama: ?lk at yar???n? Hz. Ebubekir’in at? kazand?. ?lk ganyan bayiini kimin açt???n? da yazm??lard?r diye gerisini okuyamad?m.

Yahu ben de üç tane dua, iki tane orucu ne bozar ne bozmaz yaz?p bayraml?k harçl???m? Taraf’tan ç?kar?r?m diyordum. Me?erse memlekette ?leri Ramazan devrine girilmi?. 2023’te oruç süresinin 16 saatten sekiz saate dü?ürülmesi gibi ç?lg?n projeler revaçtaym??.

Ergenekon, ?ike, siyaset, deprem, Kürt sorunundan sonra fetva i?leri de El Ezher ?eyhlerinden Can Atakl?’ya ba?lanm??.

O halde ben de Medineli ensar ile Mekkeli muhacirler aras?nda oynanan dostluk maç? üzerinde çal??mak için çekiliyorum.

Bu Ramazan’da da pide aslan?n a?z?nda…

Taraf Gazetesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri