forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

GAZETEC?LER YARGI KARARIYLA MESLEKTEN MEN ED?LEB?L?R M??

Aktif .

ET?KETLER:Havva Karakaya

soruisareti_adammBas?n Konseyi K?r?ehir Postas? Gazetesi sahibi ve yaz? i?leri müdürü Havva Karakaya’ya verilen meslekten men cezas?n?n hukuksal dayana??n?n olmad???n? savundu. 

 

K?r?ehir'de bir gazetecinin mahkeme karar?yla, süreli olarak "Meslekten Men" edilmesi üzerine bir aç?klama yapan Bas?n Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hasan S?nar, "Bu karar?n yaln?zca hukuka ayk?r? bir karar de?il; ancak ayn? zamanda Yarg? erkinin, ceza hukuku kurallar?n? ileti?im özgürlü?ünü giderek artan bir ?ekilde k?s?tlamaya yönelik yorumlama gelene?inin yeni ve farkl? bir yans?mas? oldu?unu" ifade etti… Haftal?k K?r?ehir Postas? Gazetesi'nin sahibi ve yaz? i?leri müdürü Havva Karakaya hakk?nda, K?r?ehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi taraf?ndan TCK md. 125 vd. uyar?nca "Hakaret" suçuna ili?kin olarak verilen mahkûmiyet cezas?nda ayr?ca, süreli ?ekilde "Meslekten Men" (TCK md. 53/e) güvenlik tedbirinin uygulanmas? üzerine bir aç?klama yapan Dr. Hasan S?nar, gazetecilerin yarg? karar?yla "meslekten men edilmesi"nin hukuksal dayana?? bulunmad???n? ifade etti. 

Meslekten men ?eklindeki güvenlik tedbirinin Türk Ceza Kanunu'nun 53/e. Maddesinde, "Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?unun iznine tabi bir meslek veya sanat?, kendi sorumlulu?u alt?nda serbest meslek erbab? veya tacir olarak icra etmekten yoksun b?rak?lmak" ?eklinde düzenlendi?ini ve K?r?ehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, gazetecilik mesle?ini "kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?lar?n?n iznine tabi bir meslek" kapsam?nda mütalaa etmek gibi hatal? bir de?erlendirmede bulundu?unu ifade etti.

TCK md. 53/e'de yer alan "kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?lar?na tabi bir meslek" ?eklindeki düzenlemenin örne?in bir Baroya ba?l? olarak faaliyet yürütmesi gereken avukatlar ya da Mühendisler Odas?na ba?l? olarak faaliyet gösteren mühendisler gibi, bir meslek kurulu?u çat?s? alt?nda örgütlenme zorunlulu?u bulunan meslekleri kapsad???n? belirten Dr. Hasan S?nar; oysa gazetecilik vasf?na haiz olmak için ve gazetecilik mesle?ini ifa etmek için, herhangi bir meslek kurulu?unun iznine veya onay?na ihtiyaç bulunmad???n?, nitekim Bas?n Konseyi'nin de di?er bas?n meslek örgütleri gibi "gönüllülük" temelinde faaliyet gösterdi?ini ve bu çerçevede, TCK md. 53/3 uyar?nca "meslekten men" ?eklindeki güvenlik tedbirinin gazeteciler yönünden uygulanabilir bir yapt?r?m olmad???n?n alt?n? çizdi. 

Dr. Hasan S?nar, Haftal?k K?r?ehir Postas? Gazetesi'nin sahibi ve Yaz? ??leri Müdürü Havva Karakaya hakk?nda, süreli ?ekilde "Meslekten Men" (TCK md. 53/e) güvenlik tedbirinin uygulanmas?na ili?kin olarak "yarg? yoluyla gerçekle?tirilen bu hukuka ayk?r? uygulama tespit edebildi?imiz kadar?yla, daha önce literatürde emsali bulunmayan ve dolay?s?yla ceza hukuku literatürüne geçen bir uygulamad?r" ifadesini kulland?.

Bir gazetecinin yarg? karar?yla "meslekten men" edilmesine Bas?n Konseyi'nin tepkisini ironik bir üslupla aktaran Dr. Hasan S?nar, hukuka ayk?r?l?k sorununun ötesinde, bu somut olaydaki gibi yarg? organlar?n?n ileti?im özgürlü?ünü k?s?tlamaya yönelik olarak geli?tirdikleri son derece yarat?c? ve dahiyane çözümleri(!) ibretle izlediklerini belirttikten sonra, "ke?ke yarg? organlar? ayn? yarat?c?l??? özgürlüklerin k?s?tlanmas? için de?il, ancak aksine özgürlüklerin geni?letilmesi için kullan?labilse; çünkü o zaman hem belki Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi'nde en fazla mahkum edilen ülkelerden biri olma utanc?ndan kurtulur hem de geli?mi? demokrasilerdeki g?ptayla izledi?imiz ifade özgürlü?ü standartlar?n? kendi insan?m?za da sunabilirdik" ifadelerini kulland?.

TGC: Havva Karakaya'ya verilen ceza hukukun temel kurallar?yla çeli?iyor 

K?r?ehir Postas? Gazetesi Sahibi ve Yaz? ??leri Müdürü Havva Karakaya'ya verilen meslekten men cezas?n? de?erlendiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) gazetecili?in kamu kurumu niteli?indeki meslek örgütüne üye olunarak yap?lan bir meslek olmad???na dikkat çekti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, K?r?ehir Postas? Gazetesi sahibi ve yaz?i?leri müdürü Havva Karakaya’ya verilen meslekten  men cezas?n?n, hukukun  temel kurallar? ile çeli?en bir uygulama oldu?unu vurgulad?. Aç?klamada ?öyle denildi: “Meslekta??m?z Havva Karakaya’ya verilen meslekten men cezas?, niteli?i yönünden ülkemizdeki ilk uygulamad?r. Karar?n dayanaklar? irdelendi?inde bu kararda da, Hopa Cumhuriyet Savc?l???’n?nkine benzer bir yakla??mla kamu görevi yapan gazeteciler ile kamu görevlisi olan memurlar?n niteliklerinin örtü?türüldü?ü görülmektedir. Karar?n gerekçesinde belirtildi?inin aksine gazetecilik, kamu kurumu niteli?indeki meslek örgütüne üye olunarak yap?lan bir meslek de de?ildir. Anayasa Mahkemesi’nin, bayram gazetesinin meslek örgütlerince yay?nlanmas?n? öngören yasa maddesini 1993 y?l?nda iptal ederken “Bütün gazeteci ve yazarlar?n mesleki görevlerini yerine getirmelerinin engellenmesi” gerekçesiyle birlikte temel haklar?n kullan?lmas?n?n durdurulmas?n?n ancak sava?, s?k?yönetim ve ola?anüstü hallerde mümkün oldu?una, bu durdurman?n bile uluslar aras? hukuktan do?an yükümlülüklerin ihlal edilmemesi ko?uluna ba?l? oldu?u vurguland??? da bilinmektedir. 1680 Say?l? Bas?n Yasas?’nda baz? suçlar?n i?lenmesi halinde gazetecilerin yaz? i?leri müdürlü?ü ile muhabirlik yapamayacaklar? öngörülmü?ken 2004 y?l?nda yap?lan 5187 Say?l? Bas?n Yasas?’nda bu kural?n da kald?r?lm?? oldu?u ortadayken meslekten men cezas? verilebilmesi, bas?n hukukunun bu aç?dan da gözden geçirilmesini zorunlu k?lmaktad?r. Karar?n temyiz süresinin geçmi? olmas? nedeniyle sorunun Adalet Bakanl???’n?n kanun yarar?na bozma yetkisini kullanmas?yla çözümlenebilece?i anla??lmaktad?r. Adalet Bakanl???’n?n yetkisini kullanmas?n? bekliyoruz.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri