forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

BLOG YAZARLI?I VE GAZETEC?L?K...

Aktif .

new_york_times_blog3New York Times Gazetesi Blog Uzman? Jeremy Zilar, Medya Derne?i'nin katk?lar?yla ?stanbul Üniversitesi'nde bir konferans verdi. Yo?un ilgi gören 'Yeni Medya Araçlar? ve Dijital Devrim' ba?l?kl? konferans, ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi'nde gerçekle?tirildi. 

Konferansta kat?l?mc?lara blogculu?un temel prensiplerini ve iyi bir blo?un ne gibi özelliklere sahip olmas? gerekti?ini anlatan Jeremy Zilar, Amerika’daki baz? önemli blog örneklerinden sözetti ve mesleki deneyimlerini payla?t?. Konferansa ?stanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, ?leti?im Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Aydemir Okay ve Medya Derne?i Genel Sekreteri Deniz Ergürel kat?ld?.


?nternet üzerinden de canl? olarak da yay?nlanan konu?mas?nda Zilar, 2006 y?l?nda New York Times'da blog uzman? olarak çal??maya ba?lad???nda gazetede sadece 5-6 blog oldu?undan, ?u anda ise 58 aktif blog bulundu?undan sözetti. Gazetesinin web sitesinde (www.nytimes.com) 170'den fazla blog ba?latm?? olan Jeremy Zilar zamanla bloglar?n say?s?n? 58’e indirdiklerini söyledi. Zilar, New York Times’daki blog uzmanl??? görevinde yazarlar?n ve editörlerin bloglar?n? ?ekillendirmelerine ve geli?tirmelerine yard?mc? oldu?u kadar bloglarda kullan?lan yeni medya araçlar?n? ve teknik altyap?y? da belirleyen bir isim. 

“Blog asl?nda yay?n yapmakt?r. Bloglar belli ba?l? konular? içerirler; günceldirler. Web sitelerinden farklar? bir insan dokunu?una sahip olmalar?d?r” diyen Zilar bloglar?n anatomisinden sözederken, herhangi bir blo?un ana sayfas?n?n (home) blog trafi?inin sadece %23'ünü, yaz?lar?n ters kronolojik s?rayla bulundu?u yaz? (post) sayfas?n?n trafi?in %73'ünü, yaz? ar?ivinin ise (archive) blog trafi?inin %4'ünü çekti?ini belirtti.

Bir blo?un ba?ar?s?nda içeri?in nitelikli olmas? ve do?ru i?lenmesinin ?ekil ve tasar?m?ndan çok daha önemli oldu?unu söyleyen Jeremy Zilar, “Ayr?ca her blo?un bir manifestosu olmal?. Bir blo?a ba?lamadan önce bir manifesto yazmal?s?n?z. Blo?unuzun ad? da bu manifestoyu desteklemeli.” dedi. Ba?ar?l? bir blog için alt?n kural?n iyi bir isim ve iyi bir misyon tan?m? belirlemekten geçti?ini söyleyen Zilar, New York Times'daki de?i?ik bloglardan da örnekler verdi.
“Blo?unuzu anne baba ya da karde?inizin izlemesi önemli de?il. Önemli olan hedef kitlenize ula?abilmektir” diyen Zilar, bunun için içerik ve sunumun öneminden sözetti. Wordpress, Blogger, Twitter, Tumblr gibi servisler hakk?nda konu?urken “içerikteki verilerimize ne kadar sahibiz?” sorusu üzerinde duran Zilar “Blog servisi al?rken kendi verilerinize sahip olman?za izin verilip verilmedi?ine mutlaka bak?n” önerisinde bulundu.

"Bir blo?un sürdürülebilir olmas? için kendinize 'Her hafta ?u gün ?u saatte yazaca??m' gibi ula??labilir hedefler koyun. Bir blo?un bir numaral? katili suçluluk duygusudur. Yazamad???n?zda suçluluk duyars?n?z, bu suçluluk yüzünden hiç yazamazs?n?z. O yüzden ula??labilir hedefler belirlemek çok önemli.” ?eklinde konu?tu. Zilar, sunumu bittikten sonra kat?l?mc?lar?n sorular?n? yan?tlad?.

Jeremy Zilar’?n Medya Derne?i’nin katk?lar?yla ?stanbul Üniversitesi’nde vermi? oldu?u konferans?n kayd?na internetteki bu adresten ula?abilirsiniz:

http://www.unimedya.tv/yeni_medya_araclari_ve_dijital_devrim/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri