forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

?NT?HAL KAMPANYASININ PERDE ARKASI!

Aktif .

omer_dincer2004 y?l?nda o dönemde Ba?bakanl?k Müste?ar? olan Ömer Dinçer hakk?nda çok say?da medya organ?nda '?ntihal' kampanyas? ba?lat?ld?. Bu kampanyan?n bayraktarl???n? ise Hürriyet yap?yordu. Ba?yazar Oktay Ek?i, Ömer Dinçer'e a?za al?nmayacak ifadeler kullanm??t?. 

Olay?n üzerinden 7 buçuk y?l geçti ve Ömer Dinçer Milli E?itim Bakan? oldu. Baz? medya organlar? bu intihal olay?n? tekrar gündeme getirdi... 

Hürriyet'in bugün sürman?etten yay?nlad??? Ömer Dinçer'in sözleri tart??maya yeni boyut kazand?rmaya aday... 

"?ntihal suçlamas? Ergenekon talimat?. Elimde Belge var' ba?l???n?n kullan?ld??? haber asl?nda Hürriyet'in 2004 y?l?nda öncülük etti?i ?ntihal kampanyas?n? tekzip etmesi anlam?n? ta??yor.. 

HÜRR?YET'TE BUGÜN YAYINLANAN HABER

Ergenekon projesidir

- ?ntihal iddias?, tam bir faciad?r. ?ntihal beni en çok yaralayan bir olayd?r. Ergenekon'un benim müste?arl?ktan al?nmam için haz?rlad??? özel bir projedir. O zaman hepsinin bilgisini de ald?m. Çal??ma Grubu'nun 20 maddelik stratejik hedeflerinden bir tanesi de Ba?bakanl?k Müste?ar?n?n görevden uzakla?t?r?lmas?yd?.

- Ben Ba?bakanl?k Müste?arl???'na geldi?imde, Ba?bakanl?k Müste?ar?'n?n oynatmamas? gereken ta?lar? oynatt?m. Ba?bakanl?k Müste?ar?, Türkiye'nin geleneksel anlay??? içerisinde devleti koruyan birisidir. Ben, Ba?bakanl?k Müste?ar? olarak devleti de?il, halk? koruyan bir tav?r içerisinde oldum. Bu bütünüyle Ba?bakanl?k Müste?arl??? tarz?n? de?i?tiren bir anlay??t?r.

Polis bana anlatt?

- Kendini devlet yerine koyanlar? korumad???m için bunlar ba??ma geldi. Ben o tarihlerde, bütün devletin bilgilerinin akt??? merkezi bir yerde duruyordum. Benimle ilgili operasyonu ba?latan ?u anda içeride, Ergenekon'dan tutuklu olan bir pa?a. O talimat? verdi?i günden 3 gün sonra, Emniyet ?stihbarat? bana bilgi notu olarak, ‘?u pa?a ?unlar? ?unlar? ?öyle bir ?ey yapm??t?r' dedi.

- Bana tek taraftan gelen bir bilgi olsa ihtiyatla kar??layabilirim. Ama hem Emniyet'ten, hem M?T'ten bunlar? do?rular bilgiler geldi. Belgeler elimde. Ba?bakanl?k Müste?ar? olmadan benim pe?ime hiç dü?ülmedi. Ne olduysa, ben 2003 Ekim'inde müste?ar olduktan sonra oldu.

- Benim o yazd???m ??letme Yönetimine Giri?, ??letme Yönetimi ve Stratejik Yönetim diye 3 seridir. ??letme Yönetimine Giri? kitab?n? 1994-95'te yazd?m. O dönem, ders kitaplar?nda kaynakça olmazd?, ‘ben öyle olmas?n, ciddiyet gelsin' diye Türkiye'de ilk kez ders kitaplar?nda kaynakça göstermeyi ba?latan hocalardan birisiyim.

Al?nt? 4 y?l sonra

- Ne oldu biliyor musunuz?Kitap1995'te ç?km??. 2003 y?l?nda 6'nc? bask?s?n? yapm???m. 6'nc? bask?y? alm??lar - M?T Müste?ar? o dönem bana, ‘Bu bir kurmay çal??mas?d?r' dedi - Uzman? oldu?unu iddia eden birisi, 2003 y?l? bask?s?n? alm??, sayfa sayfa, bölüm bölüm kar??la?t?rm??, 11 kitaptan 51 ba?l?k halinde intihal iddias?nda bulundu. Benim o iddia edilen kitapta takriben 500'e yak?n dip not var. Ve hiçbir ki?i yok ki, iddia edilen ki?i o dipnot - kaynakçada olmas?n.

- Kitab?m?n 1995'te ç?kt???n? gözard? etti. 1998-2001 y?llar?nda bas?lm?? kitaplardan intihal etmi? konuma dü?tüm. Bu ülke bana onlardan dolay? ceza verdi. Daha komi?ini söyleyeyim; kendi kitab?mdan, ba?ka bir kitab?ma intihal yapmakla da suçland?m ben.

Anam?n ak sütü gibi profesörüm

?NT?HAL tart??mas? önceki gün TBMM'de hükümet program? görü?melerine de damgas?n? vurdu. CHP'li Muharrem ?nce'nin “Korsan yay?n? intihalciler yapar. Bizde intihalci yok. Sa??n?za solunuza bak?n, intihalci görürsünüz” sözleri üzerine kürsüye gelen Dinçer, ?unlar? söyledi: “Benden önce gelip konu?anlar o kadar dürüsttürler ki; kendisinden 4 y?l sonra, 5 y?l sonra ç?km?? kitaptan al?nt? yapt???m için beni intihalle suçlarlar. Bunlar o kadar dürüstler ki; benim kendi kitab?mdan ald???m bilgileri intihal yapt???m iddias?n? dile getirirler. Benim profesörlü?üm de al?nmad?, benim ö?retim üyeli?im de al?nmad?. Bunun bir kurgu oldu?u, bugün kendi arkada?lar?n?n yapt??? bir senaryo icab?yla gerçekle?tirildi?i ve o senaryo sahiplerinin de bugün hesap vermekte oldu?unu unutarak gelip burada konu?ma cesareti gösterirler. Anam?n ak sütü gibi profesörüm. Doçentim de, doktorum da. Bunlar?n hepsi anam?n ak sütü gibi helal.”

Cezas?n? YÖK kald?rm??

TÜRK siyasi hayat?na 11 Nisan 2003 tarihinde Ba?bakan Ba?mü?aviri, 21 Ekim 2003 tarihinde de Ba?bakanl?k Müste?ar? olarak giren Ömer Dinçer'le ilgili “intihal” (a??rma) iddias? 2005 y?l?nda gündeme geldi. 2005'te YÖK Genel Kurulu, Ömer Dinçer hakk?nda “??letme Yönetimine Giri?” isimli kitab?nda intihal yapt??? gerekçesiyle, “üniversite ö?retim mesle?inden ç?karma” cezas? verdi. Ömer Dinçer,Ankara1'inci ?dare Mahkemesi'ne itiraz etti. Mahkeme, 2008'de Dinçer'in itiraz?n? reddetti. Dinçer, Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? görevini yürütürken, YÖK'ün yeni Genel Kurulu, 23 Aral?k 2010'da 5 y?l önce verdi?i intihal nedeniyle ö?retim üyeli?inden ç?kar?lma cezas?n? sessiz sedas?z kald?rd?. Dinçer, 5 y?l sonra hem intihalden hem de intihal nedeniyle verilen cezadan kurtulmu? oldu. Dinçer, 7 Temmuz 2011'de aç?klanan 61'inci hükümetin Milli E?itim Bakan? oldu.

HÜRR?YET 13 TEMMUZ 2011

 

HÜRR?YET GAZETES?N?N 11 ?UBAT 2004'TE MAN?ETTEN YAYINLADI?I HABER

Özür dileten intihal

Ba?bakanl?k Müste?ar? Prof. Dinçer'in 1995 y?l?nda Yard. Doç. Yahya Fidan ile yazd??? "??letme Yönetimi" kitab?n?n birçok bölümünün intihal (çal?nt?) oldu?u ortaya ç?kt?.

?ntihalin Prof. Tamer Koçel'in "??letme Yöneticili?i" kitab?ndan yap?ld??? anla??ld?. Akademik çevrelerdeki ele?tiriler üzerine Prof. Ömer Dinçer Prof. Koçel'den özür diledi ve kitab? yay?ndan çekti.

Laiklik kar??t? konu?malar? tepki çeken Ba?bakanl?k Müste?ar? Ömer Dinçer'in, Yrd. Doç. Fidan'la birlikte yazd??? kitab?n birçok bölümünün Prof. Koçel'in kitab?ndan çal?nt? oldu?u ortaya ç?kt?. Dinçer, skandal?n ortaya ç?kmas? üzerine Koçel'den özür dileyerek kitab? yay?ndan kald?rd?.

Ba?bakanl?k Müste?ar? Prof. Ömer Dinçer'in, Yard. Doç. Dr. Yahya Fidan'la birlikte kaleme ald??? ve Beta Bas?m Yay?m taraf?ndan 1996'da bas?lan ‘??letme Yönetimi’ isimli kitab?n, Prof.Tamer Koçel'in yine ayn? yay?nevi taraf?ndan 1995'te yay?mlanan ‘??letme Yöneticili?i’kitab?ndan intihal (çal?nt?) oldu?u belirlendi. Prof. Koçel'in kitab?ndaki baz? bölümler, kaynak gösterilmeden ve çok küçük de?i?iklerle aynen aktar?lm??. Söz geli?i, Prof. Koçel'in kitab?n?n 1995'te yap?lan 174. sayfas?nda yer alan ‘Sistem Yakla??m?n?n Temel Kavramlar?’ ile ilgili paragraflar, Dinçer ile Fidan'?n kitab?n?n 160. sayfas?nda çok küçük de?i?ikliklerle tekrarlan?yor:

RÖTU? YAPILMI?

Prof. Tamer Koçel:
Sistem ve Alt Sistemler: ‘‘(...) Örne?in bir i?letmenin organizasyon yap?s? sistem olarak ele al?n?rsa, personel seçme, yeti?tirme, terfi, maa? ve ücret yönetimi, e?itim ve geli?tirme, ?ikayetler vb. konularla personel yönetimi faaliyetleri birer alt sistem olu?turacaklard?r. Yine ayn? endrüstri dal?ndaki di?er rakip i?letmelerle birlikte, o endrüstri dal?n?n alt sistemini olu?turacakt?r. Endrüstri dallar? ise, daha büyük bir sistem olan ülke ekonomisinin, alt sistemleridir. Bu durumu ?ekildeki gibi göstermek mümkündür.’’

Prof. Dinçer-Yard. Doç. Fidan: Sistem ve Alt Sistemler: ''(...) Örne?in organizasyon bir sistem olarak ele al?n?rsa, eleman seçme, yeti?tirme, terfi, maa? ve ücret yönetimi, e?itim ve geli?tirme, ?ikayetler vs. ile ilgili personel yönetimi faaliyetleri birer alt sistem olacaklard?r. (...) O endrüstri dal?ndaki di?er rakip firmalarla birlikte, o endrüstri dal?n?n alt sistemini olu?turacakt?r. Endrüstri dallar? ise, daha büyük sistemin, ülke ekonomisinin, alt sistemleridir. Bu durumu a?a??daki ?ekil 11'deki gibi göstermek mümkündür.'' 

K?TAP P?YASADA YOK

Kültür Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Taner Koçel, Prof. Ömer Dinçer-Yard. Doç. Yahya Fidan imzal? kitap piyasaya ç?kt???nda intihal iddialar?n?n akademik çevrelerde bir hayli konu?uldu?unu söyledi. Prof. Koçel, Prof. Dinçer'in kendisini arayarak özür diledi?ini ve kitab? piyasadan çekti?ini belirtti. Beta Bas?m Yay?m da, kitab?n uzunca bir süredir piyasada olmad???n? vurgulad?.

Yay?nevi ayn?

Prof. Dr. Ömer Dinçer ile Yard. Doç. Yahya Fidan'?n yazd??? ‘??letme Yönetimi’ adl? kitap ve bu çal??mada birçok bölümü intihal edilen Prof. Dr. Tamer Koçel'in ‘??letme Yöneticili?i’ kitab?, Beta Bas?n Yay?m taraf?ndan bas?lm??.

AKP ideolo?u da özür dilemi?ti

AKP'nin yeni ideolojisini anlatan ve Dr. Yalç?n Akdo?an taraf?ndan yaz?lan ‘Muhafazakar Demokrasi’ adl? kitab?n da, Dr. Bekir Berat Özipek'in, ‘Muhafazakarl?k/Ak?l, Toplum, Siyaset’ adl? doktora tezinden intihal oldu?u ortaya ç?km??t?. Konunun tart???lmaya ba?lamas? üzerine Dr. Akdo?an, Yeni ?afak Gazetesi'ndeki kö?esinde özür dilemi?ti.
Hürriyet. 11 ?ubat 2004 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri