forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

faruk_eskiogluGazeteci Faruk Eskio?lu, Do?an Grubu'na kar?? y?llard?r sürdürdü?ü hukuk mücadelesinin bir türlü sonuçlanmamas? üzerine bir yaz? kaleme alm??.

Acikgazete.com'da yay?nlanan yaz?s?nda Eskio?lu, ?unlar? kaleme alm??...

(...)

1998-2000 aras?nda 20 ay boyunca Hürriyet Ekonomi'de tam gün "muhabir" olarak çal??m??t?m. ??veren olan Do?an Grubu çat?s?ndaki Hürriyet Gazetesi, çal??t???m dönemde sigorta primlerimi yat?rmad??? için bir türlü emekli olam?yordum... Ne yaz?k ki 2 Haziran Per?embe günü Bak?rköy ?? Mahkemesi’nde görülen son dava da “müracaat”a b?rak?ld?. Bunun anlam? davan?n zaman a??m?ndan dü?mesi engellenerek yeniden hak aramak üzere zamana b?rak?ld?. Bir di?er deyi?le her?ey silba?tan…

Hürriyet’te birlikte çal??t???m Ekonomi Servisi Müdürü Müdürü Vahap Munyar (Ayn? zamanda gazetecilerin haklar?n? korumakla yükümlü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti-TGC Ba?kan Vekili), mahkemeye gelerek benim Hürriyet'te sigortay? hak edecek bir i? yapmad???m?, yaz? ve foto?raflar?m? d??ar?dan gönderdi?imi söyleyerek patronu ad?na ?ahitlik yapm??lard?. (Sak?n bana ‘do?al’ demeyin. Çok k?z?yorum…)

Munyar ile çömezleri Nurten Erk ve Emre Özpeynirci’ye ra?men mahkemede Hürriyet'te 20 ay tam gün çal??t???m? kan?tlad?m. Fakat i?veren ve SSK avukatlar?, i?ten ayr?ld?ktan sonra 5 y?l* içinde dava açmad???m gerekcesiyle davay?, usulden hak dü?ürücü süreye (zaman a??m?na) sokmaya çal??t?. Böylesi aptal bir zaman a??m? nedeniyle kamu zarar edecek, ben hakk?m? yitirece?im ve haks?z kazanç elde eden i?veren ile onun kraldan çok kralc?lar? k?na yakacakt?... Buna izin veremezdik.

Türkiye’de bir çal??an?n i?verenin dosyalar?n? denetleme yetkisi yoktur. ??veren sigorta primlerini yat?rmam??sa bu Çal??ma Bakanl???'n?n görevidir ve yaln?zca da onun denetimindedir. Çal??anlar i?verenin yasalara uydu?unu, Çal??ma Bakanl??? müfetti?lerinin de i?ini yapt???n? dü?ünür ve normalde emekli olmak istedi?inde eski i?vereninin katakullesini anlayabilir. Ma?dur çal??an, yarg?ya gitti?inde de “Ooo hem?ehrim aradan çok zaman geçmi?. Senin hakk?n zaman a??m?na u?ram??” denilmesi büyük haks?zl?k ve vicdans?zl?kt?r…

Bizim mahkeme süresince SSK avukatlar? da "i?veren ile benim emekli olabilmem için kumpas kurabilece?im" senaryosuyla bana kar?? savunma yapt? ve sürekli davan?n dü?mesi için çaba gösterdi... Garip ama gerçek...

(...)

Faruk Eskio?lu'nun yaz?s?n?n tamam?n? okumak için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri