forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

kose_yazarlariSicili hiç de parlak olmayan Türk medyas? kendisiyle yüzle?iyor. 'Merkez medya' olarak adland?r?lan kesimin bütün darbelerde ne kadar etkili oldu?u çok önemli isimlerin a?z?ndan net bir ?ekilde ortaya konuluyor.

 

 

Mehmet Ali Birand'?n 'Genlerimizde darbecilik vard?' aç?klamas?n?n ard?ndan Ya?mur Ats?z'?n yapt??? 'özele?tiri' kamuoyunda büyük yank? buldu.

Kapat?lan Nokta Dergisi'nin eski Genel Yay?n Yönetmeni Alper Görmü?'ün yeni ç?kan kitab? 'Büyük Medyada Ergenekon Habercili?i' sebep oldu?u olaylar ba?lam?nda çok konu?ulaca?a benziyor. Alper Görmü?'ün kitab?n?n yay?mlanmas?n?n ard?ndan yapt??? bas?n toplant?s?nda; Ertu?rul Özkök, Mehmet Yakup Y?lmaz ve ?smet Berkan'?n isimlerini vererek, darbe günlüklerine yönelik yapt?klar? 'sahte', 'düzmece' gibi yorumlar? hat?rlatm??t?. Twitter'da yorum yapan ?smet Berkan, "Asl?nda Alper Görmü? hakl?, ?imdi döndüm bakt?m 31 Mart 2007'de ç?kan yaz?ma, mant?k yürütme i?ini abartm???m..." ifadelerini kullanm??t?. Ard?ndan Mehmet Ali Birand ve Ya?muz Ats?z 'özele?tiri' yapt?. Konuyu kö?elerinde ele alan isimler, Türk medyas?n?n darbelere nas?l çanak tuttu?unu anlatt?. M. Ali Birand, kendisinin de içinde oldu?u 'merkez medya'n?n darbeleri te?vik etti?ini yazd?. Bir gün sonraki yaz?s?nda Ats?z da Birand'? destekledi.

Söz konusu 'itiraflar' Türk medyas? aç?s?ndan son derece önemli bulunuyor. Aç?klamalar? 'samimi' bulan da var, 'timsah gözya?lar?' olarak de?erlendiren de. Gazeteci ve tarihçi Avni Özgürel, ?unlar? söylüyor: "Say?n Birand'?n tecrübesindeki bir gazetecinin neyle kar?? kar??ya oldu?unu bilmedi?ini, anlayamad???n? dü?ünmek, bizzat kendi akl?na ve izan?na hakarettir. Özellikle 28 ?ubat sürecinde Türk bas?n?n?n tavr? bilinçli ve kas?tl? biçimde, darbeye i?tirak etmek amac? ta??r. Medya, darbe sonucu olu?acak siyasi tablodan pay almay? amaçlamaktad?r. 1960'tan itibaren darbeleri görmü?, darbe te?ebbüslerine tan?k olmu?, hepsiyle ilgili sürecin nas?l i?ledi?ini, mekanizman?n nas?l çal??t???n? bilen insanlardan bahsediyoruz. O yüzden bu isimlerin yapt??? itiraflara, 'günah ç?kartmak' denemez!"

Radikal yazar? Oral Çal??lar ise her ?eye ra?men, pi?manl?klar?n bir anlam? oldu?u kanaatinde. Yanl??lar?n? itiraf eden insanlar?n samimiyetlerinin sorgulanamayaca??n? söyleyen Çal??lar, "Her ?eye ra?men, Türk bas?n?n?n darbeyle ve darbecilerle olan ili?kisi çok parlak de?il. Çok yüz k?zart?c? bir geçmi?i var." diyor.

YEN? S?YASETÇ?, YEN? MEDYA

Bir ba?ka isim Etyen Mahçupyan ise itiraflar?n kendisini ?a??rtmad???n? anlat?yor. Mahçupyan, "Bize 'Kimler böyle bir itirafta bulunur?' diye sorsalar, bu isimleri sayard?k. Onlar?n namuslu bir çizgide yürüdüklerini dü?ünüyorum. ?imdi konu?makta fayda var. Çünkü sonradan, konu?mayanlar aç??a ç?kacak, de?ifre olacak. Önümüzdeki dönemde normlar?m?z daha özgürlükçü, adaletçi bir noktaya do?ru gidecek. O zaman da tarihle hesapla?ma ortaya ç?kacak. Hesapla?man?n ba??nda ?ttihatç?l?k gelecek. Muhtemelen, medyada yeni bir yap?lanma olacak ve ?öyle bir ayr?m ortaya ç?kacak: hâlâ medyada kalanlar, kalamayanlar. Yeni anayasa da geliyor. Bundan sonra Türkiye, yeni bir zihni atmosfere gelmi? olacak. Bu yeni bir siyasetçi, i?adam?, gazeteci demek..." ?eklinde konu?uyor.

Rotahaber internet sitesi Genel Yay?n Yönetmeni Ünal Tan?k ise itiraflar? samimi buluyor. Türk medyas?ndaki özür ve itiraf sürecinin devam?n?n gelece?ine inanan Tan?k, bunun gerekçesini ise ?öyle aç?kl?yor: "Baz?lar?, ortam bunu gerektirdi?i için ve ortamda ayakta kalabilmek için özür dileyecek. 2007'deki genel seçimlerde bir co?ku vard?. Bugün belki o co?ku yok; ama o seçimden daha yo?un kat?l?mlar var. 12 Haziran seçimlerinde AK Parti en kötü ihtimalle mevcudu muhafaza ederek sand?ktan ç?kacak. Bunu gördükleri için de önümüzdeki dönemin yat?r?m?n? yapanlar var. Baz? isimlerin bu nedenle özürlerine tan?k olabiliriz!"

Fatih Vural / Zaman

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri