forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrul_ozkok_buyukAK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Hüseyin Çelik, Hürriyet yazar? Ertu?rul Özkök'ün "Ara Rejim Çuvall?yor" yaz?s?na cevaben gaziantep'te bir bas?n toplant?s? yapt?. 

Özkök ve Hürriyet Gazetesi'ni adeta topa tutan Çelik, bu gazetede Özkök'ün genel yay?n yönetmenli?i döneminde at?lan man?etlerden örnekler vererek "Biz bugüne kadar cuntac?lar?n yan?nda yer alan kalem?örlere boyun eymedik, bundan sonrada e?meyece?iz." dedi.

Çelik, Gaziantep'te düzenledi?i bas?n toplant?s?nda, AK Parti'nin, 2001 y?l?nda halka yeni bir umut olmak ve Türkiye'yi her alanda yeniden aya?a kald?rmak üzere kurulan, kurulu?unun üzerinden 16 ay geçmeden iktidara tek ba??na gelmi? bir siyasi parti oldu?unu söyledi. Çelik, ?öyle devam etti:


''Bildi?iniz gibi, AK Parti'den önce siyaset kurumu, çözüm üretemeyen, vesayet alt?nda ve statükonun bask?s? alt?nda adeta inim inim inleyen, statükonun pençesinde can çeki?en bir konumdayd?. Fakat AK Parti, iktidara geldikten çok k?sa süre sonra, hepinizin izledi?i ve gözledi?i gibi, Türkiye'yi ileri demokrasiye ta??mak, hukukun üstünlü?ünü tesis etmek ve Türkiye'yi her alanda geli?mi? demokratik ülkelerin seviyesine ç?karmak için büyük gayret gösterdi. D?? politikadan ekonomiye, e?itimden sa?l??a her alanda ülkemizin ve insan?m?z?n yüzünü güldürebilmek için ve standartlar?m?z? yükseltebilmek için çaba sarf etti.''
Partinin kurulu?undan itibaren, ''devlet ad?na millet üzerinde siyaset yapmayacaklar?n?, millet ad?na devlet nezdinde siyaset yapacaklar?n?'' söylediklerini ifade eden Çelik, halk?n avukatl???n? yapmak üzere kurulduklar?n?, faaliyetlerini bugüne kadar buna göre sürdürdüklerini belirtti.
-''H?ÇB?R MAFYA, H?ÇB?R ÇETEYE, H?ÇB?R CUNTAYA BOYUN E?MED?K''-
AK Parti'nin, kurulduktan sonra anlams?z yasaklarla mücadele etti?ini, kar??s?na mafyalar, çeteler, cuntalar ç?kt???n? dile getiren Çelik, ?öyle konu?tu:
''Hiçbir mafya, hiçbir çeteye, hiçbir cuntaya boyun e?medik, bundan sonra da in?allah e?meyece?iz ama de?erli bas?n mensuplar?, y?llarca derin devletin payandas? ve ara rejimlerin ?ak?akç?l???n? yapan, Türkiye'de ne yaz?k ki, bir merkez medyas? vard?. Bu merkez ve kendisine merkez medya diyen baz? medya kurulu?lar?, hükümetleri deviriyorlard?, bakan tayin ediyorlard?, cumhurba?kan?n?n kim olmas? gerekti?ine karar veriyorlard?, ne olmas? gerekti?ine ve ne olmamas? gerekti?ine bu insanlar karar veriyorlard?. Ve kendilerini bu konumda görüyorlard?.''
Demokrasilerde medyan?n dördüncü güç olarak kabul edildi?ini vurgulayan Çelik, ''Medya demokratik toplumlar?n olmazsa olmaz?d?r. Halk?n haber alma hakk?n? kullanmas? ve halk?n her alanda bilgi sahibi olmas?, kamuoyu olu?mas? aç?s?ndan yaz?l? ve görsel medyam?z?n çok önemli oldu?unu her vesileyle söyledik ama demokratik ülkelerde dördüncü güç olan medya, Türkiye'de zaman zaman farkl? üstler ve güçler yüklenmeye ba?lad?. Türkiye'de medyan?n gücünden ziyade güçlerin medyas?ndan söz edilir oldu'' dedi.
-''CUNTACILARIN GÖZDES? OLAN ?NSANLARDI''-
Çelik, ?unlar? söyledi:
''Özellikle 60 darbesinden önce, 28 ?ubat postmodern darbesinden önce adeta ara rejim tahrikçili?i yapan, derin devlet ile i?birli?i yaparak halk?, milleti, milletin iradesini yönlendirmeye, yönetmeye kalk??an baz? medya kurulu?lar?n?n hangileri oldu?unu kamuoyu ve sizler çok iyi biliyorsunuz. Sözün tam bu noktas?nda önemli bir figür çok ortaya ç?k?yor; bu da y?llarca, on y?llarca Hürriyet gazetesinin genel yay?n yönetmenli?ini yapm?? olan Ertu?rul Özkök'tür. Ertu?rul Özkök dün yazm?? oldu?u 'Ara rejim çuvall?yor' ba?l?kl? kö?e yaz?s?nda iktidar?m?z? ara rejim kurmakla suçlam??. ?u andaki, Türkiye'deki yönetimi ara rejim yönetimi olmakla itham etmi?tir. De?erli bas?n mensuplar? kimin ara rejim sevdal?s? oldu?unu, kimin ara rejim te?vikçisi oldu?unu, kimin ara rejim tahrikçisi oldu?unu hem medyam?z hem halk?m?z, herkes çok iyi bilmektedir.
Hat?rlamaya çal??al?m, 28 ?ubat'tan önce cuntac?lar?n verdi?i talimatlarla man?et atan, gazetecilerin and?çlarla fi?lendi?i, gazetecilerin and?çlarla bask? alt?na al?nd???, gazetecilerin and?çlarla i?lerine son verildi?i bir dönemde Ertu?rul Özkök ve benzeri baz? gazeteciler, bu cuntac?lar?n gözdesi olan insanlar konumundayd?. Ve onlar, verilen talimatlarla man?et atmaya devam ediyorlard?. Say?n Ertu?rul Özkök bununla da yetinmiyordu, daha sonra yazd??? yaz?larda 12 Eylül'ü me?rula?t?rmaya ve 28 ?ubat anlay???n? savunmaya devam etti.
Ayn? ?ah?s, ?u anda bizi ara rejim heveslisi olmakla ve ara rejim kurmakla suçluyor. Ve maalesef kendisiyle birlikte adeta k?lcal damarlar?na kadar Cumhuriyet Halk Partili, ara rejim özlemcisi, ara rejim destekçisi olan baz? kalem?örlerle birlikte halk?n iktidar?na ve halk?n iradesine sald?rmaya devam ediyor. Hani hep bildi?imiz çok güzel bir söz var; der ki, 'dinime tan eden bari Müselman olsa.' Biz 28 ?ubat sürecinde, Say?n Ertu?rul Özkök'ün yönetimindeki Hürriyet gazetesinin att??? man?etleri çok iyi biliyoruz.''

AKParti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Hüseyin Çelik, ''Asl?nda ben Say?n Ertu?rul Özkök'e ?unu tavsiye ederdim: Ke?ke kendisi de Oktay Ek?i ile birlikte Balyozcularla ve Ergenekoncularla birlikte o da CHP'den aday olsayd? da tak?m tamamlansayd?. Bu tak?m birbirine çok yak??an bir tak?md?'' dedi.
28 ?ubatç?lar?n, cuntac?lar?n, halk?n iradesine yönelik ''gerekirse silah bile kullan?r?z'' söylemini, Ertu?rul Özkök'ün Hürriyet gazetesinde man?et yapmaktan çekinmedi?ini dile getiren Çelik, ?öyle konu?tu:
''(Tayyip muhtar bile olamaz) man?etlerinin sahibi, öte taraftan bak?n 411 milletvekili TBMM'de anayasa de?i?ikli?ine (evet) oyu verdi. Özgürlükleri geni?leten, üniversitelere al?nmayan genç k?zlar?m?z?n gözya?lar?n? dindirmeye yönelik yap?lan bir anayasa de?i?ikli?iydi ve Ertu?rul Özkök'ün yönetimindeki Hürriyet gazetesi yüzde 75 halk ço?unlu?una dayal? olan bu 411 milletvekilinin iradesini gazetesinde ?u ?ekilde man?et at?yordu: (411 el kaosa kalkt?). Bu anlay?? hükümet kurup hükümet deviriyordu. Bu anlay?? bakan azlettirip, bakan tayin ettiriyordu. Cumhurba?kan?n?n kim olmas? gerekti?ine, kim olmamas? gerekti?ine bu zihniyet karar veriyordu. Ve iktidarlar üzerinde olu?turduklar? bask?yla milletin iradesi yerine kendi iradelerini koyuyorlard? ve bu ?ekilde ülkeyi idare etmeye çal???yorlard?.
Ayr?ca üniversitelerdeki yasakç?l??? sürdüren zihniyete kar?? AK Parti Genel Ba?kan?'n?n yapm?? oldu?u aç?klamay? bak?n ?u ba?l?klarla veriyordu: hocalara gözda??... Bunu ço?altabiliriz. Say?n Recep Tayyip Erdo?an'?n siyasetten yasaklanmas?, cezaevine at?lmas?, bir daha siyaset yapamamas?yla ilgili olarak çok ciddi bir gayret vard?. Bu gayretin içinde Vural Sava?lar, Nuh Mete Yükseller, bunun bir yarg? aya??, bir medya a?? vard?. Hürriyet gazetesindeki bir haberi okuyorum. (Soruyor: Erdo?an'?n belediye ba?kanl??? dü?üyor mu? Evet dü?üyor. Yeniden belediye ba?kan? olabilir mi? Hay?r olamaz. Erdo?an milletvekili aday? olabilir mi? Hay?r olamaz. Erdo?an parti genel ba?kan? olabilir mi? Hay?r olamaz). Bak?n bunlar hepsi milletin haf?za kay?tlar?nda yer alan ve haf?z kay?tlar?ndan silinmemi? olan man?etlerdi.''
-''M?LLET?N DE?ERLER?NE, ?RADES?NE HAKSIZLIK...''-
Çelik, Ertu?rul Özkök'ün y?llarca ba?yazar? olan ve ?u anda, 80'inden sonra CHP'nin milletvekili aday? olan Oktay Ek?i ile birlikte milletin de?erlerine, iradesine, haks?zl?k etmeye devam ettiklerini dile getirdi.
Oktay Ek?i'nin ''1960 darbesinin ?ak?akç?s?'' oldu?unu, 1961 Anayasas?'n? haz?rlamak üzere kurulan Kurucu Meclis'te CHP'lilerin teklifiyle milletvekili yap?lan, Kurucu Meclis'te milletvekili olmak üzere görevlendirilen biri oldu?unu ifade eden Çelik, ?öyle devam etti:
hcelik''Bugün CHP saflar?nda. Asl?nda ben Say?n Ertu?rul Özkök'e ?unu tavsiye ederdim. Ke?ke kendisi de Oktay Ek?i ile birlikte Balyozcularla ve Ergenekoncularla birlikte o da CHP'den aday olsayd? da tak?m tamamlansayd?. Bu tak?m birbirine çok yak??an bir tak?md?. Ülkede bugün gerçekten her alanda demokratik standartlar yükselmi?ken, i?kenceye s?f?r tolerans, kötü muameleye s?f?r tolerans denmi?ken. Her türlü ayr?mc?l???n önüne geçilmi?ken, faili meçhul cinayetler ortadan kalkm??ken, ola?anüstü hal uygulamalar?, yarg?s?z infazlar ortadan kald?r?lm??ken, hukukun üstünlü?ü kavram?n? yerle?tirmeye yönelik anayasa de?i?iklikleri yap?lm??ken, yap?lmaya çal???l?rken bütün bunlar? yapan da AK Parti hükümeti iken, AK Parti bütün bu uygulamalara imzas?n? atm??ken, siz AK Parti'yi, AK Parti'nin Türkiye'de tesis etmi? olan yönetimini ara rejim olarak nitelendireceksiniz.
Y?llar y?l? bu ülkede halk?n iradesini frenlemeye çal??an insanlar (irtica geliyor) dediler, (irtica tehdidi var) dediler. (Laiklik elden gidiyor) dediler, (Atatürkçülük elden gidiyor) dediler. Bunu bu dedi?im merkez medya yapmad?, CHP ile birlikte yapt?, CHP zihniyetiyle. Tek parti özlemcisi olan, tek parti dönemi özlemcisi olan ara rejim özlemcisi zihniyetle birlikte bunu yapt?. (?rtica geliyor), efendim (?eriat geliyor), (Cumhuriyet ortadan kalk?yor), (Atatürkçülük efendim yara al?yor) gibi maalesef man?etlerle ülkede kaosu, gerginli?i kabartmaya çal??t?lar. Bakt?lar bu tutmuyor sonra bunun yerine (sivil dikta vard?r) demeye ba?lad?lar.
Bir süre de (sivil dikta var) dediler. Bakt?lar bu da tutmuyor, sonra irtica yerine ?imdi bir cemaat ürettiler, sabah ak?am ne olsa ne bitse, milletin ba??na gökten ta? dü?se (bunu cemaat yapt?) demeye ba?lad?lar. ?rtica tehdidi yerine kendi ak?llar?ndaki ürettikleri senaryo içinde ba? aktör olan irtica yerine, ?imdi cemaati koymaya ba?lad?lar. Bütün hesap milletin iktidar?n? önlemek, milletin iradesini hiçe saymakt?r. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte kendisine merkez medya diyen Ertu?rul Özkök, Oktay Ek?i zihniyetinin düdü?ü k?r?lm??t?r. Art?k milletin düdü?ü ötmektedir ve bunu herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor.''
-''HAKKI DA DE??L, HADD? DE DE??L''-
Ertu?rul Özkök ve onun zihniyetini ta??yanlar?n kendilerine ''Beyaz Türk'' demeye devam edebilece?ini; ancak hangi yüzün ak, hangi yüzün kara oldu?unu milletin çok iyi bildi?ini dile getiren Çelik, ?öyle devam etti:
''Say?n Ertu?rul Özkök'ün ve o zihniyetteki insanlar?n geriye dönük olarak lütfen yazd??? yaz?lara bak?n, çeli?kilere bak?n, kimler ad?na kalem oynatt?klar?na ?öyle bir bak?n. Dolay?s?yla bizi ara rejim heveslisi veya ara rejim kurmakla suçlayan, itham eden Say?n Ertu?rul Özkök'e bu ithamlar?n? iade ediyorum ve kendisini tekrar huzurlar?n?zda k?n?yorum. Her alanda dedi?im gibi binbir türlü zorluklarla bo?u?arak Türkiye'yi anlams?z yasaklardan kurtara kurtara bugüne gelmi? olan Ba?bakan?m?z?, partimizi ve hükümetimizi bu ?ekilde itham ve izam etmek Ertu?rul Özkök ve benzerlerinin hakk? da de?il haddi de de?ildir. Meselenin böyle de?erlendirilmesi gerekiyor. Ben bugüne kadar bir kö?e yazar?n? do?rudan muhatap alarak bir bas?n toplant?s? yapt???m? hat?rlam?yorum. Ama bizim suskunlu?umuzu, bizim özellikle toleransl? davran???m?z? birileri bizim zaaf?m?z olarak de?erlendirmemelidir.
Elbette herkes bizi ele?tirebilir. Ama kimsenin bizi ara rejim kurmakla itham etmesi kesinlikle kabul edilebilir bir ?ey de?ildir. ?ktidar hazmeden olmal?d?r ama iktidar ve iktidar partisi kimsenin ?amar o?lan? falan da de?ildir. Bu zümre herkesi susturmaya, siyasetçiler üzerine bask? kurmaya al??m??lard?. Kendinden ?üphesi olan arkas?nda bohças? olan siyasetçi de buna boyun e?mi?ti. Ama bizim s?rt?m?zda bohçam?z yok, bizim ba??m?z dik, aln?m?z ak. Bugüne kadar iktidar olarak, hükümet olarak parti olarak biz mafyalara, cuntac?lar, çetelere boyun e?medik. Onlar ad?na kalem oynatan kalem?örlere boyun hiç e?medik. Bundan sonra da e?meye niyetimiz yok. Herkes lütfen kendi konumunu çok iyi bilsin.'

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri