forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

press_filmiBu hafta gösterime girecek olan 'Press'in yönetmeni Sedat Y?lmaz ntvmsnbc'ye anlatt?: ''90’l? y?llarda gazeteciler öldürüldü?ünde haber bile olmuyordu. ?imdi bas?n özgürlü?ü isteyen baz? isimlerin o zaman nas?l gazetecilik yapt???n? biliyoruz. Büyük medyan?n günah? çok yani...''

 

NTVMSNBC.COM

1990'l? y?llar?n ba??nda Özgür Gündem gazetesinin çal??anlar? bask?lara, yasaklara, ölümlere inat gazetecilik yapmaya çal???rlar. ??te o dönem, Diyarbak?r'da Özgür Gündem'in ç?kmas?n? sa?layanlar?n hikayesini anlatan 'Press' bu hafta gösterime giriyor. Sedat Y?lmaz ilk uzun metrajl? filminde Türkiye en a??r tahribata yol açan dönemlerinden birini gazetecilerin gözünden anlat?yor. Tanklar, jetler, ne idi?i belirsiz tak?m elbiseliler aras?nda gazetecilik yapmaya, ya?amaya çal??an insanlar?n hikayeleri...

Sert bir film Press. Hem anlatt??? hikaye hem de estetik aç?dan. Kamera sokaklarda gezerken de büro içerisindeyken de karanl?k ve korku seyredene nüfuz ediyor. Dönemin ruhunu çok iyi yans?t?yor, üstelik bu sert hikayeyi ajitasyona kaçmadan, mizahi bir dille anlat?yor.

Y?lmaz, ilk filminde bu a??r hikayenin alt?ndan ba?ar?yla kalk?yor. Hem Kürt sorununa dair önemli ?eyler söylüyor hem de 'özgürlük' meselesinin alt?n? dolduruyor.

Y?lmaz, filmin gündemdeki bas?n özgürlü?ü tart??malar?yla da örtü?tü?ünü söylüyor ama eklemeyi de ihmal etmiyor: ''O günkü medya gazeteci ölümlerini görmüyordu. Gazeteciler öldürüldü?ünde haber bile olmuyordu. Press'in buna vesile olmas?n? isterim...''

Gündemle ili?kili bir film, isterseniz oradan ba?layal?m…
Press’in bu tarihte gösterime giriyor olmas? hesaplad???m?z bir ?ey de?il. Sadece tesadüf. Sonuçta devletin oldu?u her yerde, en demokratik ülkelerde bile bask? araçlar? vard?r. Devlet dedi?imiz ?ey hakimiyet arac?d?r zaten. Bugün de bas?n özgürlü?ü tart???yor ve bu tart??mada ‘Press’in 90’l? y?llar? da konu?al?m’a vesile olmas?n? isterim. Çünkü 90’l? y?llarda gazeteciler öldürüldü?ünde haber bile olmuyordu. Dü?ünün haber bile olmuyordu.

Gazetecilerin öldürüldü?ü dönemi anlatt???n?z için size en fazla sorulan sorudur: Günümüzdeki tutuklanmalar, bas?n özgürlü?ü tart??malar? hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?
Öncelikle merkez medya dedi?imiz yap?n?n günah? çok. Ve bugün bile bas?n özgürlü?ü tart???l?rken oralar hiç tart???lm?yor. 65 tane gazeteci gözalt?nda diye dövizler ta??n?yor ama sadece 5 tanesinin ismini biliyorlar. Di?er 60 ki?i ise sadece rakam. Di?er 60 ki?inin neredeyse tamam? sosyalist bas?n ya da Kürt bas?n?. Bu yeterince ?ey anlat?yor.

OKTAY EK??’N?N BASIN ÖZGÜRLÜ?ÜNE ?NANMAM
Di?er taraftan soka?a ç?kmak son derece do?ru, olmas? gereken bir ?ey… Ama buradan Türkiye’deki medya bas?n özgürlü?ü istiyor gibi bir sonuç ç?kar?lamaz çünkü medya Türkiye’de devletin yans?mas?. 90’l? y?llarda medya tek elde toplanm??t?. Bir milim ba?ka bir yere kaym?yordu, beton gibiydi. O dönem Mehmet Ali Birand ve Cengiz Çandar bir ?ey söylemek istedi?inde ba?lar?na gelmeyen kalmam??t?. ?imdi ise parçal?, de?i?ik odaklar var. Birbirlerini suçluyorlar, tart???yorlar. Farkl? güç odaklar?n?n iktidar sava??... Yoksa Oktay Ek?i’nin bas?n özgürlü?üne hayatta inanmam, Kürtler de inanmaz. Belki fazla önyarg?yla yakla??yorum ama 90’l? y?llarda Oktay Ek?i’nin ya da o bak?? aç?s?n?n nas?l gazetecilik yapt???n? biliyorum.

Soka?a ç?kmak her zaman güzeldir ama kendilerinin can? yand??? için yap?yorlar bunu biliyoruz. Gazeteciler öldürüldü?ünde görmeyenleri ne yapaca??z, nereye koyaca??z o tutumu? Süleyman Demirel’in bir laf? var, filmin sonunda da yer alan: ‘’Bunlar?n hepsi terörist, birbirlerini öldürüyorlar’’. O günkü medya da aynen böyle dü?ünüyordu sadece dile getirmiyordu. Gazeteci oldu?unu dü?ünse haberini yapard?, dile getirirdi ama öyle dü?ünmüyordu, yok say?yordu.

Peki ç?k?? noktan?z neydi? ?lk filminiz için akl?n?zdaki hikaye bu muydu?
Asl?nda ç?k?? noktas? çok pratik nedenlere dayan?yor. Yazd???m ilk senaryo 12 Eylül döneminde geçen bir idam öyküsüydü. Ama bunu yaz?p çizdikten sonra nas?l çekece?im sorun oldu. Dönem filmi, kostümler, aksesuarlar, sonuçta para gerektiren bir i?. ‘Press’i tercih etmemin nedeni ise filmin yüzde 70’inin tek mekanda geçmesi. Bu, prodüksiyonu kolayla?t?ran bir ?ey. Press’in öyküsünden dolay? bu i?in alt?ndan kalkar?m dedim ve ba?lad?m. Yani buradaki tercih sanatsal bir ?ey de?il, somut nedenlerle alakal?.

Film Özgür Gündem çal??anlar?n?n gazetecilik yapt??? zaman? anlat?yor. Hikayeyle sizin bir ba??n?z var m??
90’l? y?llarda ö?renci hareketinin içinde yer al?yordum ve o tarihte, 1992’de Özgür Gündem sosyalistlere hitap ediyordu. Tabii ben de okuyordum. Gündem gazetesinin ya?ad?klar?n? yak?ndan biliyordum ama özel bir ba??m yok.

Karakterler kurmaca m??
Bütün karakterler kurmaca ama gerçek olaylardan yola ç?karak olu?turulmu? karakterler. Mesela ba?karakter F?rat tipik bir karakter. Da??t?mc? olarak i?e girer ve daha sonra gazetecili?e ba?lar. Tipik bir durum bu. Kurmaca karakterler ama gerçek hikayeler. Diyarbak?r galas?nda izleyenler, ‘’?uras? ?una benziyor’’ gibi kendi aralar?nda konu?tular, yorumlad?lar. O dönemi bilenler filmdeki karakterleri tan?yorlar yani... Ayr?ca, filmin senaryo dan??man? olan Bayram Balc?, o tarihlerde gazetecilik yapm?? birisi. Gazetenin ar?ivinden de faydaland?m.

OHAL dönemi Diyarbak?r’?n? anlatan ba?ka bir film yok galiba…
Tam emin de?ilim ama galiba yok. Kaz?m Öz’ün ‘F?rt?na’s? var ama orada da hikaye ?stanbul’da geçiyor.

DEVLET BUNU YAPAR MI?
Hikayeye gelirsek. Sert bir film; sahneler, diyaloglar, atmosfer… ?zleyicinin reaksiyonu sizce nas?l olacak?

Bence de sert film ama izleyen herkes böyle dü?ünmeyebilir çünkü filmi 2008’de çekmi?tik. O zaman Ergenekon davas? henüz yoktu. Ergenekon davas?n?n ?öyle bir sonucu oldu; birçok ?ey konu?ulur oldu. Bir ?eyler daha rahat dillendirilmeye ba?land?. Bu da filmin daha kolay kabul edilmesini sa?lad?. Devletin yapt??? ?eyleri gösteriyoruz sonuçta. Yani önceden ‘’devlet bunu yapmaz’’ noktas?ndayd? insanlar ?imdi o nokta a??ld?. ?nsanlar?n gün ortas?nda aniden öldürülmesi, her an ölümle kar?? kar??ya kalma durumu yeterince sert tabii ki. Amaç bir ?eyleri e?ip bükmeden göstermekti. Örne?in filmdeki o foto?raf gerçektir: ‘’?nsanl?k yerlerde sürükleniyor’’ Gündem’in o man?eti çok ünlüdür. Ana ak?m medya onu tart??mam??t?r ama yurt d???nda etkisi olmu?tur. ?nsanlar? sömürmek ad?na de?il, gerçe?i vermek ad?na o sertlik verilmeli diye dü?ünüyorum.

‘Press’ ?lk dakikas?ndan finale kadar amatör ruhunu kaybetmiyor. Filmin esteti?ini kurarken ba?tan beri akl?n?zda olan bir ?ey miydi?
Amatör ruh olmasayd? böyle bir film olmazd?, bu kadar sahici olmazd?. Bu sadece imkanlarla ilgili bir ?ey de?il. ?mkanlar?m olsayd? da oyuncu tercihim de?i?mezdi. Ama olanaks?zl?klar?n da etkisi var. Örne?in; sette bir kuru s?k? tabanca vard? herkesin elinde o tabanca var. Bütün karakterlerde ayn? tabanca. Bir ba?ka örnek; Diyarbak?r’a 3 tane ???k götürebilmi?tik - uzun metrajl? bir film için komik bir rakam - Daha sonra ikisi bozuldu bir ???k kald?. Bir tane ???kla ne yapabilirsek onu yapt?k. Gece sahnelerinin hepsini gündüz çektik sonra geceye çevirdik…

?LK H?KAYE TAMAMEN ?ÇER?DEYD?
Film, ortalarda aral?ks?z 15 dakikadan uzun bir süre tek mekanda geçiyor. Özgürlük ve hapis olma aç?s?ndan önemli sahnelerden biri ve biçimsel olarak en farkl? bölüm galiba…
Karakterler oraya hapisler. Büro eve dönü?üyor. Asl?nda ilk ba?ta tüm hikayeyi büronun içinden anlatmay? dü?ünüyordum ve d??ar?daki sava??n yans?malar?n? içeriye yans?tmay? dü?ünüyordum ama senaryoda bunu anlatman?n çözümlerini bulamad?m. O bölüm, o anlatamad???m biçimin etkisidir asl?nda. O s?k???p kalma, fasitlik, k?s?r? döngü, zaman?n ba?ka ?ekilde akmas?...

‘Press’ a??r tahribat yaratan bir dönemde geçmesine ra?men as?k suratl? bir film de?il. Bu tercihinizin nedeni nedir?
Eskiden beri Türkiye’de bir s?k?nt? bu. ?stanbul sinemas?n?n devrimcilere ve muhalif Kürtlere bir bak?? aç?s? var. Çok sayg? duydu?um yönetmenler de var aralar?nda ama devrimci karakter varsa filmde ka?lar? çat?k, as?k suratl? olarak resmedilir. Ben de devrimci gelenekten geliyorum. ?çeride çok ciddi bir mizah var biliyorum. ?çeride ya?ananlar mizahla da anlat?l?rd?. Kürtlerin ayr?ca kendine özgü bir mizah? var buna art? olarak. Bunu da yans?tmaya çal??t?m. Bir di?er etken de zaten sert bir meseleyi anlat?yoruz. ?zleyiciye i?kence etmemek için de bunun önüne geçmeye çal??t?m. Ama sert anlat?lacak hikayeler de var. ‘Olimpo Garaj?’ örne?in, gayet serttir ama onun öyküsü öyle kurulur. Duygusal olarak a??rd?r. Hakk?yla alt?ndan kalkm??t?r da.

‘Politik film’ tan?mlamas?na kar?? m?s?n?z?
Ben net bir ?ekilde yapt???m i?i politik sinema diye tan?ml?yorum ve aç?kças? bu birilerinin kulaklar?n? t?rmal?yorsa bunu umursam?yorum. Bundan sonra çekece?im film de politik film olacak. ?leride bir a?k filmi de çekebilirim o ayr?. Bir öyküyü anlat?rken kendimi rahat hissediyorsam, buna inanm??sam önemli olan bu. Ama ortaya ç?kan sinema benim kategorik olarak yapt???m i?le de?il potansiyelimle, becerimle ilgili bir ?ey.

Peki böyle a??r ve kirli bir o dönemin çok fazla beyazperdeye gelmemesinin nedeni nedir sizce?
Genelkurmay’?n bahsi bile eskiden yasakt?. Genelkurmay bir aç?klama yapard? herkes s?raya dizilirdi. ?imdi böyle ?eyler daha rahat. Ama sadece bununla ilgili de?il. Kültür Bakanl???’n?n deste?i çok önemli. Projenin harekete geçmesi için çok etkili. Özcan Alper, Hüseyin Karabey ilk filmlerini bu destekle hayata geçirdiler. ?kinci olarak hem sette kullan?lan hem de set sonras? kullan?lan teknoloji ula??labilir oldu, ucuzlad?, herkes kullanabiliyor art?k. Bizim gibi derdi olan insanlar için öykülerimizi anlatmak daha kolay art?k. Ama siyasi atmosfer de önemli. Siyasi atmosfer a??r olsa dilimiz daha ba?l? olacak. Ama as?l neden, sinema yapmakla ilgili ko?ullar?n daha iyi olmas?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri