forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

AK?AM GAZETES? SORGU TUTANAKLARINI YAYINLADI!

Aktif .

nedimsener_ahmetsikAk?am Gazetesi Ergenekon Operasyonu kapsam?nda tutuklanan Nedim ?ener ve Ahmet ??k'?n savc?l?ktaki sorgu tutanaklar?n?n tamam?n? yay?nlad?.

Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda gzalt?nda tutuldu?u emniyette susma hakk?n? kullanan Milliyet gazetesi muhabiri ve Posta yazar? Nedim ?ener'in savc?l?kta ve mahkemede verdi?i ifadelerde sulamalar? reddetti?i ?renildi. Tm sorulara net ve a?k yan?tlar veren ?ener, Emniyet Mdr Hanefi Avc?'n?n kitab?na katk? yapmad???n?, "Ergenekon'un medya yap?lanmas?" iinde yer almad???n?, OdaTv operasyonunda tutuklanan Soner Yal?n'la bir ili?kisi olmad???n? syledi.

Tutuklanarak cezaevine gnderilen ?ener'e, susma hakk?n? kulland??? emniyette yneltiler sorular?n benzerleri Savc? Zekeriya z taraf?ndan soruldu. "Ergenekon'un medya yap?lanmas? iinde yer ald???" iddias? sorusu zerine ?ener, byle bir yap?lanmadan haberi olmad???n?, tak?m bile tutmad???n?, yaln?zca Trkiye Gazeteciler Cemiyeti yesi oldu?unu belirtti.

Nedim ?ener ve gazeteci Ahmet ??k tutuklan?rken savc?l?kta kendilerine 100'e yak?n soru soruldu?u ?renildi. 'Ergenekon'un medya yap?lanmas? yesi' olmakla sulanan ?ener ve ??k'a yneltilen sorular?n bir k?sm?n? Radikal yay?nlad?.

NED?M ?ENER'E: ROLNZ NE?

- Haklar?nda i?lem yap?lan Ergenekon ?phelilerinin T?B (Telekomnikasyon ?leti?im Ba?kanl???) dkmlerinin yap?lan incelemesinde, Serhan Bolluk, Sevgi Erenerol, Serdar ztrk, Ergun Poyraz ve Vedat Yenerer ile telefon gr?meleriniz oldu?u tespit edilmi?tir. Bu ki?ileri nerden tan?yorsunuz?

- Ergenekon'dan i?lem yap?lan Emcet Olcaytu'da elde edilen "nedim ?ener.doc" isimli word belgesinde; "... Nedim ?ener 21 May?s 2005 tarihli rapor Uzan ?mar Bankas?" ibareleri yer al?yor. Emcet Olcaytu'yu tan?yor musunuz? Notta yazan numara size mi aittir?

- Odatv'den ele geirilen belgelerden ve delillerden sizin Ergenekon terr rgtnn medya yap?lanmas? ierisinde faaliyet gsterdi?iniz tespit edilmi?tir. 'ULUSAL MEDYA 2010' isimli dokman? kim haz?rlam??t?r? Rolnz ne oldu?

- 'ULUSAL MEDYA 2010' dokman?nda, Ergenekon ve benzer davalar?n kamuoyunda inan?l?rl???n?n ortadan kalkmas?, tutuklular?n serbest kalmas? ve soru?turmalar? yrtenlerin vatana ihanetten yarg?lanmas? iin kamuoyu olu?turulmas?n?n hedeflendi?i grlm?tr. rgtn bu hedefleri ad?na neler yap?ld?? Siz neler yapt?n?z?

- 'ULUSAL MEDYA 2010' dokman?nda 'Strateji' ba?l??? alt?nda; "Sald?r?lar?n bilinli olarak TSK ve yksek yarg? ba?ta olmak zere anayasal kurumlara kar?? yrtld? i?lenmelidir. Medya gcn etkin bir ?ekilde kullanan AKP ve cemaate kar?? ulusal medya topyekn harekete geirilmeli ve komplolar? bo?a ?karacak kara propaganda unsurlar? etkili ?ekilde kullan?lmal?d?r" yazd??? grlm?tr. Sizin faaliyetiniz oldu mu?

- Odatv'de yap?lan aramada ele geirilen dijital veriler ierisinde 'Hanefi' isimli word belgesinde "Hanefi'nin kitab? referandum ncesi yeti?tirmeli. Nedim'i s?k??t?r?n h?zland?rs?n...", "Referandum srecinde cemaati y?pratmal? ve kamuoyu zerinde gvenirlili?ini azaltmal?; Hanefi kullan?lmal?. Avc? ile direkt gr?meyelim, Nedim'i ve Cumhur'u kullanal?m" yaz?l?d?r. 'Hali'te Ya?ayan Simonlar' isimli kitab?n yaz?m?nda grev alman?zdaki ama nedir? Kitab?n yaz?m a?amas?nda sizi kimler s?k??t?rd??

- Odatv'de ele geirilen dijital veriler iersinde 'NED?M' isimli word belgesinde; "Nedim'in emniyet ba?lant?lar? nemli, irtibatlar?n? devam ettirsin" yaz?l?. Dosyan?n teknik zelliklerine bak?ld???nda notlar?n Soner Yal?n taraf?ndan haz?rland??? anla??lmaktad?r. Yal?n sizin emniyet ba?lant?lar?n?za neden nem vermektedir?

AVCI'NIN K?TABINA EKLEME

- 'Hali'te Ya?ayan Simonlar'?n 'Cemaat' ba?l?kl? ikinci blm rgtn sizin arac?l???n?zla mdahale neticesinde sonradan haz?rlanarak, 12 Eyll referandumundan k?sa sre nce piyasaya srld?n gstermektedir. Kitaba ekleme fikri nas?l geli?ti?

- Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda ?smail Y?ld?z'dan elde edilen belge ierisinde; "Hanefi Avc?, Nedim ?ener mahlas? ile kitap yazar? oldu. Uzanlar ve ak?c? ile ilgili kitaplar yaz?yor. Yak?nda 'Tayyip Baba'n?n iftli?i' diye belki 'Pamukova iftli?i'yle ilgili de resimli roman yay?mlan?r" ibareleri var. Avc? ile kitap al??mas? yapt?n?z m?? Avc?'dan bilgi-belge ald?n?z m??

- 27.02.2011 gn saat 11.47'de ?lhan Kesici ile yapt???n?z telefon gr?mesinde zetle; Odatv'de hakk?n?zda ?kan belgeler ile ilgili bir sre konu?tu?unuz ve Soner Yal?n'a dava aaca??n?z? syledi?iniz, "...btn bilgisayarlar? att?m" dedi?iniz tespit edilmi?tir. rgtsel faaliyetiniz yok ise tm dijital verileri yok etmenizin sebebi nedir?

G?ZL? GREV: PROPOGANDA

Yap?lan ihbarda Ergenekon terr rgt propaganda biriminde ok gizli bir grevli oldu?unuz, Ergenekon davas?n? engellemek iin propaganda ve dezenformasyon faaliyetleri yapt???n?z, ald???n?z talimatlar do?rultusunda kitap ve makaleler yazd???n?z belirtilmi?tir.

Di?er taraftan Odatv'de yap?lan aramalarda elde edilen dijital verilerde; Ergenekon st dzey yneticileri taraf?ndan dava srecini etkilemek, davay? yrten kamu grevlilerini y?pratmak iin baz? kararlar al?nd???, sizin de rgtn belirlemi? oldu?u 'Ergenekon'un bo? bir dava olarak anlat?lmas?', 'Ergenekon, Balyoz, Poyrazky gibi operasyonlar?n polis ve savc?daki F tipi yapt? vurgusu', 'Dan??tay'?n trban eylemi oldu?u vurgusu' gibi konular?n Hanefi Avc? ad?yla ?kan kitapta yer almas?n? sa?lad???n?z, ayr?ca rgt ad?na Avc?'yla irtibat? sa?lad???n?z anla??lm??t?r.

03.08.2009 gn saat 14.16'da Baki zilhan ile yapt???n?z telefon gr?mesini ?ifreli bir ?ekilde yapt?n?z. Gr?mede "Yani dalgaya yakalanmayal?m" diyerek ne ifade edilmektedir? Gr?mede geen "dalga", "tur", "turist" ve "hava durumu" kelimeleri ne anlama gelmektedir?

AHMET ?IK'A: JANDARMA KAYDI

- ??i Partisi Genel Merkezi'nde yap?lan aramalarda, 6 sayfal?k "Haluk ?ahin geldi" ibaresi ile ba?layan el yazmas? dokman ele geirilmi?tir. Bu belgenin bir blmnde "Sabri Uzun'un kar? leminde fotolar? var" ?eklinde notlar?n yaz?l? oldu?u grlm?tr. Bu notlardan herhangi bir bilginiz var m??

- '000KITAP.docx' isimli word dosyas?ndaki '?mam?n Ordusu' ba?l?kl? kitap al??mas?n?n ieri?ine bak?ld???nda, de?i?ik yerlerde k?rm?z? renkle ve byk harfle yaz?lm?? e?itli notlar?n bulundu?u, bu notlar iersinde, "Burada DGM iddianamesindeki kaset zmlerini ayr?nt?s?yla girebiliriz.", "Emin Arslan olay? ard?ndan Mustafa Glc ve Celal Uzunkaya ile Faruk nsel anlat?lacak." "Kitab?n ilgili blmne Nurettin Veren olay?n? da eklersek fena olmaz" yaz?lar? grlm?tr. Bu notlar? kimler yazm??t?r? Siz ne tr al??malar yapt?n?z?

- 01.03.2011 gn Ahmet ??k ile Necati'nin telefon gr?mesinde zetle; Odatv'deki belgelerden 2011 Haziran seimlerinden nce ?karmaya al??t???n?z kitab? Odatv'de yap?lan aramalardan sonra bir an nce yay?mlamak iin faaliyetler yrtt?nz anla??lm??t?r. Ne amala bu karar? ald?n?z? Necati'yle yapm?? oldu?unuz gr?mede Soner Yal?n'?n yazd??? kitaplarla alakal? "Byle yazmas? istenmi?tir" demenizin nedeni nedir? Soner Yal?n'?n ?srail'le ba?lant?l? oldu?unu sylemenizin nedeni nedir?

- 25.02.2011 gn saat 18.54'te Ahmet ??k ile X ?ahs?n yapt??? telefon gr?mesinde zetle; ??k'?n "Evi ne zaman basacaklar diye bekliyorum" dedi?i, X ?ah?s?n "Niye, yle bir ?ey mi var" dedi?i, ??k'?n "O?lum bu Soner Yal?n i?ine ad?m kar??m??", "Ya bir bilgi notu, benim zerinde al??t???m kitap onlar?n bilgisayar?nda ?kt?, nas?l oldu bilmiyorum onlar?n iddias?", "Virsl e-postayla geldi diyorlar o kitaptan yola ?karak", X ?ahs?n "Peki senin kitab?n notlar?n?n bu adam?n bilgisayar?ndan ?kmas?" dedi?i, ??k'?n "Not bana ait de?il, sanki Ergenekoncular haz?rlam?? grnyor", "Orada gzkyor yani kitab?n ay nceki hali" dedi?i tespit edilmi?tir. Odatv'de ele geirilen kitap tasla??n?n 3 ay nceki hali oldu?unu nereden biliyorsunuz?

- Bilgisayar?n?zdaki n incelemelerde; ok say?da, word dosyas? ierisinde dinleme kayd? oldu?u anla??lan zm tutanaklar? ele geirilmi?tir. Belgelerin olu?turuldu?u ?irket ad?n?n 'Jandarma Genel Komutanl???' oldu?u grlm?, dolay?s?yla jandarma taraf?ndan yap?lan dinlemeyle ilgili zm tutanaklar? oldu?u anla??lm??t?r. Belgeleri nas?l elde ettiniz, kulland?n?z m?? Nedim ?ener'le birlikte haz?rlad???n?z kitapla bu belgelerin alakas? var m?d?r?

Ahmet ??k ve Nedim ?ener'in sorgu tutanaklar?n?n tam metni: http://www.aksam.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri