forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

2008'DE AMER?KA'DA YAPILAN Z?RVE ?SYANLARIN ??ARET F??E?? M?YD??

Aktif .

internet_aktivistDnyan?n e?itli yerlerinden dijital aktivistlerin biraraya getirildi?i New York City'de 2008'de dzenlenen "Alliance of Youth Movements Summit"ten (Gen Hareketler ?ttifak? Zirvesi) movements.org do?du. Resmi sitesinde olu?um amac?n? dnyan?n e?itli blgelerinde sosyal de?i?imler yaratmak ad?na internet ve sosyal medyay? kullanarak etkili kampanyalar dzenlemek iin bilgi al??veri?inde bulunmak, e?itim kaynaklar? ve imkanlar?yla aktivistler aras?ndaki ba?ar?l? eylemleri ve deneyimleri payla?mak olarak adland?r?yor.

KEMAL PEHL?VANO?LU / HABERTURK.COM

Neredeyse bir ay gibi k?sa bir srede, Kuzey Afrika'da pek ok lkede hkmetler domino ta?lar? gibi ya y?k?l?yor ya da sars?l?yor. Hergn hatta bazen ayn? gn iinde ba?ka bir lkeye isyanlar?n s?rad???n? gryoruz. Halk hareketlerinin bylesi bir sratle yay?ld???na daha nce hi ?ahit olmam??t?k herhalde. Neredeyse bir Twitter mesaj? h?z?yla seyreden olaylar? takip etmek olduka zor. Neler olup bitti?ini anlamak ise daha da zor. Sonradan ortaya ?kan veya ?kacak bilgiler olaylara yakla??m?m?z? de?i?tirebilir.

Acaba bundan 3 y?l nce, 2008 y?l?nda ABD'de New York City'de dzenlenen bir organizasyon bugnk geli?melere bir ???k tutuyor olabilir mi?

"Center for Global Research" yazar? Tony Cartallucci'ye gre evet. "Google's Revolution Factory - Alliance of Youth Movements: Color Revolution 2.0"( Google Devrim Fabrikas?- Gen Hareketler ?ttifak?:Renk Devrimi 2.0) adl? makalesinde belki biro?umuzun gznden kaan bundan sene nce dzenlenmeye ba?lanan bir zirve toplant?s?yla uluslararas? bir dijital aktivizm hareketine dn?en movement.org'a i?aret ediyor.

ABD'de temelleri at?lan 'Gen Hareketler ?ttifak?'n?n amac? internet ve sosyal medyay? kullanarak etkili kampanyalar dzenlemek

Dnyan?n e?itli yerlerinden dijital aktivistlerin biraraya getirildi?i New York City'de 2008'de dzenlenen "Alliance of Youth Movements Summit"'ten(Gen Hareketler ?ttifak? Zirvesi)movements.org do?du. Resmi sitesinde olu?um amac?n? dnyan?n e?itli blgelerinde sosyal de?i?imler yaratmak ad?na internet ve sosyal medyay? kullanarak etkili kampanyalar dzenlemek iin bilgi al??veri?inde bulunmak, e?itim kaynaklar? ve imkanlar?yla aktivistler aras?ndaki ba?ar?l? eylemleri ve deneyimleri payla?mak olarak adland?r?yor.

?yi bir dijital aktivist olabilirsiniz!

2008'deki toplant?ya M?s?r'daki 'sosyal medya devriminde' etkin olan "6 Nisan Hareketi" de kat?lm??

??in ilgin taraf? 2008'de dzenlenen toplant?ya M?s?r'da ya?anan 'sosyal medya devriminde' etkin rol oynayan '6 Nisan Hareketi' de kat?lm??. Bu ilk zirvede Obama'n?n zaferle ?kt??? ba?kanl?k seim kampanyas?n? yrten Yeni Medya Ekibi, deneyimlerini daha etkili dijital aktif eylemler yrtebilmeleri ad?na payla?m?? kat?l?mc?larla.

Olu?umda sadece ba??ms?z aktivistler yok byk ?irketler ve ABD D??i?leri Bakanl??? yetkilileri de var

Bu organizasyon sadece ba??ms?z aktivistlerin bir araya geldikleri bir yap?lanma de?il. Y?ll?k konferanslarda ayr?ca gelecek vaat eden dijital aktivistlerle biraraya gelmek ve gr?mek isteyen teknoloji, medya, zel ve kamu sektrnden etkin liderler de bulunmu?. Google, Facebook, Howcast, MTV, Youtube, AT&T, JetBlue, Gen-Next, Access 360 Media bunlardan bir ka?. Bir de Columbia Hukuk Fakltesi var.  

Hareket ok da ba??ms?z bir olu?um izlenimi vermiyor. Movements.org'un kurucular? aras?nda Condolezza Rice ve Hillary Clinton'?n dan??manl???n? yapm?? olan Jared Cohen say?l?yor. Cohen ?u anda Google'da yneticilik yap?yor.

Son teknolojik gerelerin de?i?imi nas?l harekete geirebilece?ine dair paneller

2009'da ikinci zirvesini Mexico City'de 14-16 Ekim'de dzenleyen hareket, Latin Amerika'daki ?iddete ve genlerin bu ?iddeti sonlard?rmak ad?na teknolojiyi nas?l kullanabileceklerine odakl?yd?. Bu zirvede D??i?leri Bakan? Clinton gen delegeleri "ykselen sivil aktivistler neslinin ncleri" olarak adland?rd?. Toplant?ya kat?lan 15 devlet ve zel kurulu?, dnyan?n nde gelen teknoloji ?irketleri,son teknolojik gerelerin de?i?imi nas?l harekete geirebilece?ine, hareketlerin olu?umuna nas?l zemin haz?rlayaca??na ve hayatlar? nas?l dn?trebilece?i zerine paneller dzenlemi?ler.

Ortado?u'daki aktivistler ba??ms?z m??

?ddia: 6 Nisan hareketi ABD ba?lant?l?

Tony Cartalluci yaz?s?nda M?s?r'daki isyanda etkin olan "6 Nisan" adl? aktivist grubun hareketinin 2008 zirvesinde ?ekillendi?ini ima ediyor. "Bu Facebook "teknoloji mptelas?" M?s?rl?lar daha sonra ABD Uluslararas? Kriz Grubu kayyumu El Baradei ile Kahire havaalan?nda ?ubat 2010'da bulu?tular ve ard?ndan M?s?r Ba?kan? Hs Mbarek'i hkmetten devirmek ad?na ElBaradei lehine kampanya ve protestolar dzenlediler."

"Hareketin Google, Youtube ve Facebook ile resmi ba?lar? var"

Cartalluci movements org'un ABD D??i?leri Bakanl??? ve Columbia niversitesi ile resmi ba?? bulundu?unu savunuyor. Ona gre byk ?irketlerle de ciddi ba?? var.Kurum sponsorlar? aras?nda Google, Youtube, Facebook gibi en byk sosyal medya a? ?irketlerini ve CBS News, National Geographic, MSNBC, GenNext ve Edelman Hakla ?li?kiler ?irketini, Pepsi ve Omnicon Group'u s?ral?yor.

"ABD D??i?leri Bakanl???'n?n 'de?i?im' grmek istedi?i 'sorunlu noktalarda' al??acak seilmi? bir grup"

?ddias? byk; Herkese a?k grnen bu organizasyon asl?nda ABD D??i?leri Bakanl???n?n "de?i?im" grmek istedi?i "sorunlu noktalarda" al??acak sekin bir grup. "6 Nisan" hareketini de bunlardan biri olarak gryor. "Kendi adamlar? Mohamed El Baradei'yi iktidara ta??yarak bu yeni ordunun nas?l kullanabilece?inin mkemmel rne?i. Onlar?n "color revolution 2.0"'lar? (renk devrimi 2.0)do?rudan ABD D??i?leri Bakanl??? ve ABD ?irketlerinin deste?i ile ynetiliyor."

'Bunlar bu tr dijital eylemlerin de?erini azaltmaz nk..'

Bilgi niversitesi ?retim yesi ve siber aktivizm zerine al??malar? bulunan zgr Ukan, "Diyelim ki M?s?r'da dijital eylemler yrtm? olan 6 Nisan hareketinin byle bir ba?lant?s? var, ABD ile byle bir ba?lant?s? var da ayr?ca, bunun zerinden bir sorgulama yrtmek ok manal? de?il bana gre nk 6 Nisan Hareketi oradaki birok hareketten bir tanesi oysa ok farkl? da??n?k yap?lar var. Onlarla ayn? lde hepsinin de aktif kullan?m? var ve bunlar anar?ik yap?lar. Durumu 6 Nisan hareketine indirgemek mmkn de?il."..."Alt? Nisan hareketi El Baradei destekliyor diyelim, onun iin kampanya yap?yorlar diyelim ne olacak. ?ktidara gelemez, koalisyonda akil adam olabilir belki."

"Mslman karde?ler daha rgtl ve yayg?n onlar da interneti etkin kullan?yorlar ayn? zamanda te yandan Tunus'taki NAWAAD muhalif platformu Fransa'daki Kuzey Afrika diasporas?n?n bir rgt ve bu tip olu?umlar?n d???nda, ba??ms?z"

'Devletlerin bu tr mecralar? kullanmas? son derece normal'

Ukan dijital aktivist hareketler ile  ABD aras?ndaki ba?lant?y? son derece normal kar??l?yor ve bunlar?n bu tr hareketlerin nemini azaltmayaca??n? savunuyor, zira ona gre bu tr olu?umlar?n d???nda kalan ok say?da dijital aktivist var. "Devletlerin sosyal medayadaki aktivist hareketi kullanmas? son derece normal, fakat sosyal medyay? kullanarak bir hareket yaratmak mmkn de?il, varsa onu kanalize etmeye al???rs?n?z fakat nereye varaca??n? kestirmek mmkn de?il."

'?irketler de bu tr bir ekosistem iinde gleniyor, onlar a?s?ndan iinde yer almak son derece mant?kl?'

Keza ?irketlerin ba??n? da normal kar??l?yor "Medyan?n her zaman siyasetle ili?kisi olmu?tur, bunlar?n da var. ?irketler de bu yeni ekosistem iinde gleniyorlar, onlar a?s?ndan kendi mecralar? zerinden yryen bir sosyal hareketin kendilerine kazan sa?layaca??n? grmeleri ve ona gre hareket etmeleri son derece mant?kl?"  

'Fakat eskisine gre bir fark var'

?tkiler gemi?le paralel olsa da ko?ullar?n de?i?ti?ine de vurgu yap?yor; Zira 'Facebook facebook'a ra?men kullan?labilir' fark burada.

O kadar emin olmamal? zira internette ABD'nin siyasi zgrlk taleplerine deste?i ile devletin denetime ynelik ad?mlar? at ba?? gidiyor

Yine de bu konuda ok emin olmamal?. nk sylemle eylemin tezat gitti?i durumlar olabiliyor.Kuzey Afrika'da olaylar patlak verdi?inde Bat? Medyas? devrimi h?zla adland?rd?, "sosyal medya devrimi", Facebook devrimi", "Twitter devrimi". Ard?ndan da internet ve sosyal medyan?n meziyetlerine vgler geldi; Art?k de?i?en bir dnyada sosyal medyay? etkin kullanan halk kitlelerince in?aa edilecek bir demokrasi a??na giriyorduk.

Obama internette telekulak uygulamalar?nda Bush'u takip ediyor

Tabi bunlar?n gerekle?ebilmesi ve internetin etkin kullan?m? iin temel bir ?art var; zgr olmas?. Peki, Kuzey Afrika rne?inde dijital aktivizm sylemini ne ?karan ABD'de yasal dzenlemeler bu ynde mi geli?iyor hay?r. A?kcas? ABD'de genel gr?; Obama'n?n George W.Bush'tan devrald??? internette kanuni yetki almay? gerektirmeden soru?turma maksadl? takip ve dinleme faaliyeti yrtme konseptini srdrd? hatta daha da temellendirdi?i ynnde.

"Project.censored.org" adl? internet haber sitesinde yer alan "?nternet privacy and personal Access at Risk" adl? makalede, devlet taraf?ndan ki?ilerin internet ortam?nda izlenmesine, takip edilmesine ynelik ad?mlar?n 11 Eyll 2001'deki sald?r?ya kar??l?k olarak "Kitle gzetleme program?yla" ba?lad???, Bush ynetimi s?ras?nda internet zerinden takip teknolojilerinin geli?tirildi?i ve bu teknolojileri, gerekti?inde devlet soru?turmas? kapsam?nda devleti bilgilendirmek maksad?yla, ABD'nin byk telekomnikasyon ve internet servis sa?lay?c?lar?n?n kulland??? syleniyor.

'Deep Packet Inspection'?n gznden hi bir ?ey kam?yor

Bu ama kapsam?nda geli?tirilen "Deep Packet Inspection" teknolojisinin kullan?ld???ndan bahsediliyor. Sofistike algoritmalar sayesinde bu teknoloji veri,ses, video ve anahtar kelimelerin tespitine imkan veriyor. Makalede Obama ynetiminin bu teknolojilerin kullan?mas?na ynelik herhangi bir kanunu devreye sokmad???n?n, bunlar?n kullan?m?n?n ?u an ABD'de yasak olmad???n?n alt? iziliyor.

'Bu uygulama e?itli lkelerde internet zgrl?n k?s?tlamada kullan?ld?'

Makalede arp?c? bir a?klama gze arp?yor; Deep Packet ?nspection(DPI) kurumlara internet ileti?imi zerinde inan?lmaz bir kontrol yetkisi veriyor. Bu teknoloji ?ran ve di?er lkelerdeki internet zgrl?n k?s?tlamaya ynelik kullan?ld?. ABD'de DPI'n?n benimsenmesi telefon ve kablolu yay?n ?irketlerinin internet trafi?ini izlemesine, ara?t?rmas?na, internet trafi?ini engellemesine imkan sa?l?yor ve a?k ve zgr internete byk engel te?kil ediyor.

'Fakat gzetlenmeyi aldatacak kontra sislemler geli?tiriliyor'

Ukan bu geli?meleri kabul etmekle birlikte internette zgr faaliyeti engelleyemeyece?i kan?s?nda, zira devletin bu tip gzetleme aralar?na kar?? olan gruplar da bunlar? a?acak yntem ve yaz?l?mlar geli?tiriyor diyor. "rne?in, Telecomics Avrupa merkezi iinde ABD vatanda?? pek bulunmayan ve Arap co?rafyas?nda ya?ananlarla ciddi ba?? olan bir grup ve internet zerinde gzetlenmeyi aldatacak sistemler geli?tiriyorlar"

"Kripto anarjistler var mesela. Deep Packet ?nspection'?n dahi k?ramayaca?? e?itli algoritmalar geli?tirmi? durumdalar."

'Ortada bir tezat var'

Sonuta srekli kar??l?kl? mevzi sava?lar?yla geen bu srete bir tezat oldu?u muhakkak, bir yandan sosyal medya devrimleri denilerek internet zerinden yrtlen muhalif tav?r Arap co?rafyas?nda yceltilirken te yandan ABD'nin internette bu tip tepkilerin zaman iersinde seslendirilmesini engellemeye ynelik dzenlemelere gitme abas? pek de samimi say?lmaz, zellikle bu dzenlemelerin ve bu dzenlemelerle geli?tirilen yaz?l?mlar?n dnyan?n e?itli lkelerinde de kullan?lmaya ba?lamas?yla.

http://www.haberturk.com/ 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri