forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

soneryalcin_radikalRadikal Gazetesi'nin man?etten verdi?i habere göre, Odatv aramalar?nda ele geçirilen CD’lerde 59. hükümetin üç bakan? ve AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s?’n?n gizli çekim görüntüleri yer ald?. Ayr?ca, Genelkurmay ve Milli ?stihbarat Te?kilat?’na (M?T) ait gizli belgeler de soru?turma dosyas?na girdi.


Radikal'de yay?nlanan haberin detaylar?...


Odatv’den ç?kan 69 ve 72 s?ra numaras?yla s?n?fland?r?lan CD’lerde Genelkurmay Ba?kanl??? internet sitesinde 27 Nisan 2007’de yay?mlanan Genelkurmay bildirisini de?erlendiren üst düzey AKP’lilerin görüntüleri bulunuyor. 

Gizli kamera ve böcek

Görüntülerden elde edilen bilgiye göre, e-muht?ra tart??malar?n?n hâlâ gündemdeki yerini korudu?u 10 Haziran 2007’de, dönemin bakanlar? Ali Co?kun, Cemil Çiçek ve Abdulkadir Aksu, Genel Ba?kan Yard?mc?s? Necati Çetinkaya’n?n makâm odas?ndan ç?karak bir mekânda yemek yedi. Bu lokantada üç saati a?k?n süren görü?me, içeriye yerle?tirilen gizli kamera ve böcek diye tabir edilen ses al?c?s?yla kayda al?nd?. 

Aramalarda ayr?ca M?T’e ait “G?ZL?” ibareli, Abdulkadir Aygan hakk?nda haz?rlanm?? raporlar ile irticai faaliyetler üzerine haz?rlanm?? belge ve dokümanlar da ele geçirildi. Belgeler aras?nda Genelkurmay ?stihbarat Ba?kanl???’na ait “G?ZL?” ibareli resmi dokümanlar da yer al?yor. 
Radikal’e bilgi veren polis kaynaklar?, aramalarda eski ?stihbarat Daire Ba?kan? Sabri Uzun’a da bir kitap yazd?r?lmas? konusunda giri?imlerde bulunuldu?una dair notlar?n ele geçti?ini söyledi. ?ddiaya göre bulunan baz? notlarda Halk TV’nin sat?n al?nmas?yla ilgili ?u ifadeler kulan?l?yor: “6 ayl?k çeklerle de al?n?r. Biz en az?ndan seçim sürecinde AKP’yi bombalay?p CHP’yi yükseltecek bir kampanya yürütürüz. Ba?ar?ya ula??r, CHP’yi iktidara ta??rsak zaten kanal?n sahipli?i konusunu tekrar ele al?r?z.” 

Ayr?ca Odatv internet sitesinin sahibi Soner Yalç?n’?n evinde yap?lan aramalarda el konulan bir ajanda içerisinde kendi el yaz?s? ile baz? ki?ilerin özel hayatlar? ile ilgili notlar bulundu ve dosyaya kondu. 

Soner Yalç?n ve internet sitesinin Yalç?n Küçük taraf?ndan yönlendirildi?i iddialar? da inceleniyor. Bilgisayarlarda, Odatv çal??anlar?n?n Yalç?n Küçük ile yapt??? toplant?lara dair çe?itli notlar bulundu?u öne sürülüyor. Bu notlarda Ergenekon, Balyoz, PKK, Çetin Do?an ve Mehmet Haberal’la ilgili haberler yap?l?rken mutlaka Yalç?n Küçük’e dan???lmas? gerekti?i anlat?l?yor. Ayr?ca Yalç?n Küçük taraf?ndan verilen üst düzey bir komutan lehine haberler yap?lmas? ve aleyhine haberlere cevap verilmesi talimat? da notlar aras?nda. 

CD’lerden ç?kan kay?t Cemil Çiçek, Necati Çetinkaya ve Ali Co?kun 2006 y?l?n?n eylül ay?nda birlikte Bal?kesir’deki bir aç?l??ta. Soner Yalç?n’a ait internet sitesi Odatv’ye yap?lan bask?nda ele geçirilen belgelerin incelenmesi sürüyor. Aramalarda bulunan 2 CD’de, Çiçek, Çetinkaya, Co?kun ve Aksu’nun gizli çekim lokanta görüntüleri ç?kt?.

HABER?N TAMAMI www.radikal.com.tr'de... 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri