forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Halk TVlCHP
halktvYay?nland??? dönemde 24 saat CHP yay?n? yapan Halk TV'nin paras?n?n parti kasas?ndan ödenmesi bile Halk TV'yi kurtarmaya yetmedi... Kanunlar?n arkas?ndan dola??larak kurulan Halk TV maceras? nas?l sonland??

Dipnot.tv
internet sitesinde CHP'nin Halk TV'yi nas?l kanunlar?n arkas?ndan dolan?larak kurdu?unu ve i?letti?ini ortaya koyan bir haber dikkat çekiyor... 

"Halk TV neden kapand??" ba?l???yla yay?nlanan kulis haberi Dipnot.tv Ankara temsilcisi Sinan Cem  yazm??... 
...
K?l?çdaro?lu, kurmaylar?na Halk TV çal??anlar?n?n maa?lar?n? alamamas? gibi hayati sorunlardan kurtulmalar? talimat? vermi?ti. Hatta, "emek sömürüsü yapmaktansa kanal?n kapanmas?n? tercih ederim" dedi?i rivayet ediliyor. K?l?çdaro?lu'nun bu talimat?n?n CHP'deki sorumlusu tabii ki Mali ??lerden Sorumlu Genel Ba?kan Yard?mc?s? Hur?it Güne? oldu.

Ekonomi Profesörü Güne?, Halk TV'nin dosyas?n? önüne koydu ve çal??t?. Kanal?n kurtar?labilece?ini hesaplad?. Bu amaçla parti içinde bir de inceleme yap?ld?. Trabzonlu bir i?adam? kanal? sat?n alabilece?ini ve CHP'nin istedi?i gibi kullanabilece?ini söyledi.
Para da bulan Güne?, hemen Halk TV hisselerinin devri için giri?imlere ba?lad?. Ancak k?sa süre içinde durum ortaya ç?kt?. Kanal eski Genel Ba?kan Deniz Baykal'?n uzaktan bir akrabas? üzerineydi ve üstelik sözkonusu akraba hisseler konusunda Baykal'?n onay?n? almadan hiçbir i?lem yapmak istemiyordu.

?? döndü doland? Baykal'a geldi anlayaca??n?z. K?sa süre önce CHP'deki koltu?unu ve gücünü kaybeden Baykal'?n tavr? CHP yönetimini ?ok etti. Çünkü Baykal, hisselerin sahibine devir de?il ?irketin kapat?lmas? yönünde telkinde bulunmu?tu. Nuh deyip peygamber demeyen Baykal'?n ?srar? bir türlü k?r?lamad? ve sonunda Halk TV tarih oldu.Oysa yakla?an seçimlerde TV kanallar? mitinglerden daha önemli propaganda arac?na dönü?ecek. Çünkü yeni yap?lan yasal düzenleme ile siyasi partilerin seçim propaganda ilanlar?n? TV'lere vermesinin önü aç?ld?. AKP'nin bütçesi ve 'yanda?' denilen kanallar?n say?s? da hesaba kat?l?rsa, Halk TV'den bile mahrum kalan CHP propaganda faaliyetlerine 1-0 yenik ba?lam?? oldu.

CHP'deki ki?isel çeki?meler bir kez daha partinin ç?karlar?n?n üstünde tutuldu ve hem onlarca insan i?siz kald?, hem CHP önemli bir propaganda arac?n? yitirdi.
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri