forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

MISIR'DA HALK MI DARBE YAPTI; YOKSA EL CEZ?RE M??

Aktif .

elcezire_misirEl Cezire Televizyonu, bu sürede tarihi bir rol oynad?. Sürekli olarak Tahrir'i canl? vermeye çal??arak insanlar?n tek bir noktada toplanmas?n? sa?lad?. Ülkenin dört bir yan?nda yap?lan gösterileri kendisine ula?t?r?lan görüntülerle dünyaya duyurdu. Akademisyenler, insan haklar? savunucular?, göstericiler sürekli Cezire'nin ekranlar?ndan halka seslendi.M?s?r'da halk m? darbe yapt?, yoksa Cezire mi?

M?s?r'da Devlet Ba?kan? Hüsnü Mübarek kar??t? gösteriler s?ras?nda önce internet ve ard?ndan da telefonlar sustu?unda çok az kimse ülkede dalga dalga yay?lan protestolar?n ba?ar?l? olaca??n? tahmin etmi?ti. Çünkü kar??lar?nda Ortado?u'nun en güçlü polis ve istihbarat örgütü vard?. Ancak devreye öyle bir güç girdi ki; rejim hangi yola ba?vurduysa bir türlü susturamad?: Katar merkezli El Cezire Televizyonu.

Önce ofisi kapat?ld?, sonra muhabirleri tutukland?, bas?n kartlar? ellerinden al?nd?. Hatta internet sitesi bile zaman zaman blokland?. Nilesat'taki yay?n? bile durduruldu. Mübarek taraftarlar? da muhabirlerine sald?rd?, ekipmanlar?n? k?rd? ya da el koydu. Ancak o, kimi zaman bant geçi?leriyle, kimi zaman uzaktan ve kalitesi dü?ük görüntülerle kalabal?klar? meydana toplad?, insanlara cesaret verdi.

Muhalifler de Cezire'nin çekim alan?na giren yerlerde kalabal?klar olu?turarak halk? meydanlara ça??rd?. Arkas?nda Katar Emiri'nin bulundu?u El Cezire Televizyonu, bu sürede tarihi bir rol oynad?. Sürekli olarak Tahrir'i canl? vermeye çal??arak insanlar?n tek bir noktada toplanmas?n? sa?lad?. Hatta kimi zaman kalabal?klar?n miktar?n? birkaç kat fazla göstermekten çekinmedi. Ülkenin dört bir yan?nda yap?lan gösterileri kendisine ula?t?r?lan görüntülerle dünyaya duyurdu. Akademisyenler, insan haklar? savunucular?, göstericiler sürekli Cezire'nin ekranlar?ndan halka seslendi. Polisin zaman zaman ?iddete ba?vurdu?u görüntüler, gazetelere yönelik ?iddet, Cezire'nin aray?p da bulamad??? görüntüler oldu.

18 gün boyunca Arapça ve ?ngilizce kanal?ndan birkaç uydu üzerinden kesintisiz 24 saat yay?n yapt?. Rejimin 'provokasyon yap?yor' iddialar? kanal? durduramad?. 2003 y?l?ndaki Irak Sava?? s?ras?nda da benzer bir yay?n politikas? güden El Cezire, ABD'nin sert ele?tirilerine maruz kalm?? ancak Irak'ta olup bitenleri tüm ç?plakl???yla dünyaya vermeyi ba?arm??t?. El Cezire, Tunus'taki 23 y?ll?k Zeynel Abidin bin Ali iktidar?n?n k?sa süre içinde çökmesinde de ba?rol oynad?. 1996'da yay?n hayat?na ba?layan Cezire, Katar Emiri taraf?ndan desteklenmesine ra?men yay?n politikas?na fazla müdahale etmemesiyle biliniyor ve s?k s?k da Arap liderlerin ?im?eklerini üzerine çekiyor. Katar Emiri, di?er tüm Arap liderlerin aksine, M?s?r'daki halk devrimini ilk kutlayan Arap lider olmu? ve bu da Cezire taraf?ndan sürekli ekranlara ta??nm??t?.

Devrimi sürükleyenler ise ?üphesiz internet gençli?i oldu. Google'?n yöneticilerinden Vail Guneim ve blogcu Amr Selam ba?ta olmak üzere gençlerin gösterileri organize etmek için açt?klar? Facebook ve internet siteleri, on binlerce üye al?nca devrimin de k?v?lc?m? çak?lm??t?. Ve her iki ismin de aralar?nda bulundu?u internet korsanlar?, görü? aç?lar?n? anlamak ve kendilerininkini anlatmak için önceki gün komutanlarla bir araya geldi. Eylemciler, görü?mede komutanlar?n kendilerine anayasa de?i?ikli?ini yapacak komisyonun çal??mas?n? 10 gün içinde bitirece?ini ve anayasa de?i?ikli?i konusunda bir referandumun iki ay içinde yap?lmas?n?n öngörüldü?ünü anlatt?klar?n? kaydetti. Genç eylemciler, ordunun, M?s?r'? yönetmek istemedi?i güvencesi verdi?ini de duyurdu.

Mübarek, gidece?i ana kadar bile yanl?? yönlendirilmi?

11 ?ubat'ta görevini b?rakmak zorunda kalan M?s?r'?n devrik lideri Hüsnü Mübarek'in son an?na kadar bile ailesi ve yak?n dan??manlar? taraf?ndan yanl?? yönlendirildi?i ve kendisine hâlâ duruma hakim olabilece?inin söylendi?i iddia edildi. Per?embe günü ekranlar?n kar??s?na ç?kt???nda herkesin istifa edece?ini tahmin etti?i Mübarek, tam tersine yetkilerinin baz?lar?n? yard?mc?s? Ömer Süleyman'a aktararak eylül ay?na kadar koltu?unu b?rakmayaca??n? aç?klam??t?.

Amerikan Associated Press Ajans?'na bilgi veren kaynaklara göre Mübarek'i yan?ltanlar?n ba??nda, koltu?una oturmaya haz?rlanan Cemal Mübarek geliyordu. Mübarek, tamamen o?lunun bilgilerine göre hareket ediyordu. Habere göre Mübarek'in son saatleri yakla?t???nda saray içinde diplomasi trafi?i de yo?unla?t?. ?ktidardaki Ulusal Demokratik Parti genel sekreteri Hüssam Badravi, Mübarek'le görü?tü ve istifa etmesi gerekti?ini belirtti. Ayn? saatlerde Ba?bakan Ahmet ?efik, Mübarek'in istifa edebilece?i konusunda aç?klamalar yapt?. Son olarak da ordu üst düzey komutanlar?n?n önünde ekranlara ç?kan Yüksek Askerî Konsey'in sözcüsü halk?n taleplerini görü?tüklerini duyurdu. Ve merakla beklenen aç?klamas?nda Mübarek, ailesi ve yak?n dan??manlar?n?n da yönlendirmesiyle görevde kalmay? sürdürece?ini aç?klad?. Okudu?u aç?klamas? ise bizzat o?lu Cemal taraf?ndan kaleme al?nd?. Mübarek aç?klamay? okudu?unda o?lu Cemal de yan?ndayd?. Ancak bu aç?klamadan sonra iyice galeyana gelen demokrasi yanl?lar?, cuma namaz?ndan sonra televizyon binas? ve saray? da ku?atarak orduyla kar?? kar??ya geldi. Ard?ndan da ordu Mübarek'i devirdi.

Cumali Önal
http://www.zaman.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri