forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Orhan Birgit
orhan_birgitCHP'ye kat?ld?ktan sonra ele?tirilerin hedefi haline gelen Oktay Ek?i Bas?n Konseyi ba?kanl???ndan ayr?ld?. Yerine ise Ayd?n Do?an Vakf? Ba?kan? ve Cumhuriyet Gazetesi yazar? Orhan Birgit geldi. Birgit ayn? zamanda DSP'nin Parti Meclisi üyesi. Ayn? zamanda 70'li y?llarda CHP milletvekili ve Bakan olmu?tu..
Birgit'le ilgili bilgiler sadece bunlarla s?n?rl? de?il. Birgit henüz bir üniversite ö?rencesiyken 1945'teki Tan Matbaas? bask?n?nda aktif olarak yer alm??t?. Birgit'in ad? ayn? zamanda 1956'daki 5-6 Eylül olaylar?nda da geçmi?ti...

Abdullah Murado?lu, Yeni ?afak'ta Orhan Birgit'le ilgili ilgi çekici bir de?erlendirme kaleme alm??.


Bas?n Konseyi'nde CHP Saltanat? Devam Ediyor!

Oktay Amca gitti, Orhan Amca geldi..

Oktay Amca gitti, Orhan Amca geldi

CHP'ye resmen üye oldu?u için "Bas?n Konseyi" ba?kanl???ndan istifa etti Oktay Ek?i.

Bas?n camias?nda tart??mal? bir yere sahip olan Konsey'in ba?kanl???na 84 ya??ndaki Orhan Birgit getirilmi?.

Bas?n Konseyi'nin kaderi olsa gerek, Orhan Birgit, Oktay Ek?i'den hem daha ya?l?, hem de ondan daha eski CHP'lidir.

1946'da CHP'ye giren Birgit, "27 May?s" öncesinde hükümete yönelik ö?renci gösterilerinde önemli rol oynad?.

Hangi ta?? kald?rsan?z alt?ndan Birgit ç?kard?.

Bu partiden uzun y?llar milletvekili seçildi, yönetici de oldu, bakan da oldu.

Ya?? ve oynad??? rol itibariyle 'derin CHP'li' unvan?na hak kazanm?? bir siyasi ki?ilik.

"Cumhuriyet" gazetesi yazar? olan Birgit, "Ayd?n Do?an Vakf?"n?n yöneticilerinden birisidir ayn? zamanda.

Hayat hikayesini bilen biri olarak, "gazetecili?i mi önde gelir, siyasetçili?i mi" derseniz, gözümü bile k?rpmadan siyasetçi ki?ili?i gazetecili?ini bast?r?r derim.

Birgit, 1965'e kadar olan an?lar?n? 2005 y?l?nda yay?nlad??? "Evvel zaman içinde" ba?l?kl? kitab?nda anlatm??t?.

Arkas? bir türlü gelmedi.

Ke?ke tart??mal? bir kurulu?un ba?kanl???n? üstlenmek yerine, an?lar?n? yazmaya devam etseydi çok daha hay?rl? bir i? yapm?? olurdu.

1965'den sonras?n? merakla bekliyoruz.

Zira arada "12 Mart" var, Ecevit'in ?smet Pa?a'y? yere sermesi var, "12 Eylül" var, "28 ?ubat" var.

Birgit'in tan?kl?klar? çok önemli.

 Yeni?afak

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri