forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

uydu_televizyonTBMM Genel Kurulu'nda, Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?n Hizmetleri Hakk?nda Kanun Tasar?s?'n?n birinci bölümü kabul edildi. Yeni Yasa televizyonlarla ilgili köklü de?i?iklikler getiriyor. ??te o yenilikler...


“Temel yasa” olarak görü?ülen tasar?n?n kabul edilen birinci bölümündeki maddelere göre, Türkçe d???ndaki dil ve lehçelerde de yay?n yap?labilecek.

Milli güvenli?in aç?kça gerekli k?ld??? hallerde veya kamu düzeninin ciddi ?ekilde bozulmas?n?n kuvvetle muhtemel oldu?u durumlarda Ba?bakan veya görevlendirece?i Bakan, geçici yay?n yasa?? getirebilecek.Yay?n durdurma karar?na kar?? Dan??tayda iptal davas? aç?labilecek. Dan??tay, bu davalara öncelikli olarak bakacak ve yürütmenin durdurulmas? talebini 48 saat içerisinde karara ba?layacak.

Yay?n hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varl?k ve ba??ms?zl???na, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü?üne, Atatürk ilke ve ink?laplar?na ayk?r? olamayacak; ?rk, dil, din, cinsiyet, s?n?f, bölge ve mezhep fark? gözeterek toplumu kin ve dü?manl??a tahrik edemeyecek veya toplumda nefret duygular? olu?turamayacak; terörü övemeyecek ve te?vik edemeyecek, terör örgütlerini güçlü veya hakl? gösteremeyecek.

Yay?nlar, çocuklara kar?? istismar ve ?iddeti özendiremeyecek; güçsüzlere ve özürlülere kar?? ayr?mc?l?k, istismar ve ?iddeti te?vik edemeyecek; alkol, tütün ürünleri ve uyu?turucu gibi ba??ml?l?k yap?c? madde kullan?m? ile kumar oynamay? özendirici nitelikte olamayacak. Yay?nlar, müstehcen olamayacak; cinsiyet e?itli?ine ters dü?en, kad?nlara yönelik bask?lar? te?vik eden ve kad?n? istismar eden programlar içeremeyecek; ?iddeti özendirici veya kan?ksat?c? olamayacak.

Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamlar?, dürüstlük ilkesi çerçevesinde gerçe?i yans?tan ve do?rulanmas? mümkün unsurlardan olu?acak ?ekilde haz?rlanacak.

Sinema ve televizyon için yap?lm?? filmler ile haber bültenleri, planlanan yay?n süreleri 30 dakikadan fazla olmas? halinde, her 30 dakikal?k yay?n süresi için bir kez olmak üzere, reklam ve tele-al??veri?le kesilebilecek. Dini tören yay?n? içine, hiçbir ?ekilde reklam ve tele-al??veri? yay?n? yerle?tirilemeyecek. Alkol ve tütün ürünleri için hiçbir ?ekilde ticari ileti?ime izin verilemeyecek.

Bir program tamamen veya k?smen destek görmü?se, bu husus program?n ba??nda, program içindeki reklam ku?aklar?na giri? ve ç?k??ta ve program?n sonunda uygun ibarelerle belirtilecek.

Yay?n hizmetlerinde, genel veya tematik içerikli yay?n yap?labilecek. Medya hizmet sa?lay?c? kurulu?lar yay?n lisans? ba?vurusu s?ras?nda yay?nlar?n?n türünü Üst Kurula (RTÜK) yaz?l? olarak bildirecek. Üst Kurul taraf?ndan bu kurulu?lara verilecek yay?n lisans belgesinde yay?n?n türü aç?kça belirtilecek.
Televizyon kurulu?lar?, çocuk yay?nlar?nda çizgi filmlere yer vermeleri halinde, çizgi filmlerin en az yüzde 20'si, di?er çocuk programlar?n?n en az yüzde 40'? Türkçe üretilmi? olacak.

YABANCI SERMAYE PAYI


Üst Kurul, toplum için büyük önem arz eden ulusal ve uluslararas? olaylar?; ülke geneline ?ifresiz ve ücretsiz yay?n yapan televizyon kanallar?ndan canl? veya banttan yay?nlanmas?n? temin etmek amac?yla önemli olaylar listesi haz?rlayarak ilan edecek.Önemli olaylar? yay?nlayacak televizyonlar, listede yer alan olaylar? ülke geneline ?ifresiz ve ücretsiz olarak yay?nlayacak.Gerçek ve tüzel ki?iler, kendileri hakk?nda ?eref ve haysiyetlerini ihlal edici veya gerçe?e ayk?r? yay?n yap?lmas? halinde, yay?n tarihinden itibaren 60 gün içinde, üçüncü ki?ilerin hukuken korunan menfaatlerine ayk?r? olmamak ve suç unsuru içermemek kayd?yla, düzeltme ve cevap yaz?s?n? ilgili medya kurulu?una gönderecek. Medya kurulu?lar?, düzeltme ve cevap yaz?lar?n? ald?klar? tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yay?nlayacaklar.

Belirtilen süre içinde yay?nlanmamas? halinde, ki?i, düzeltme ve cevab?n yay?nland??? tarihten itibaren 10 gün içinde mahkemeden cevap ve düzeltmenin yay?nlanmas?na karar verilmesini isteyebilecek.Yay?n lisans?; münhas?ran radyo, televizyon ve iste?e ba?l? yay?n hizmeti sunmak amac?yla kurulmu? anonim ?irketlere verilecek. Ayn? ?irket ancak bir radyo, bir televizyon ve bir iste?e ba?l? yay?n hizmeti sunabilecek.

Siyasi partiler, sendikalar, meslek kurulu?lar?, kooperatifler, birlikler, dernekler, vak?flar, mahalli idareler ve bunlar taraf?ndan kurulan veya bunlar?n do?rudan veya dolayl? ortak olduklar? ?irketler ile sermaye piyasas? kurumlar? ve bu arac? kurumlara do?rudan veya dolayl? ortak olan gerçek ve tüzel ki?ilere yay?n lisans? verilemeyecek. Bu kurulu?lar, medya hizmet sa?lay?c? kurulu?lara do?rudan veya dolayl? ortak olamayacak.

Medya hizmet sa?lay?c? kurulu?lar?n?n hisseleri nama yaz?l? olacak. Herhangi bir ki?i lehine intifa senedi ihdas edilemeyecek.Bir gerçek veya tüzel ki?i do?rudan veya dolayl? olarak en fazla dört karasal yay?n lisans?na sahip medya hizmet sa?lay?c? kurulu?a ortak olabilecek. Ancak, bir gerçek veya tüzel ki?inin do?rudan veya dolayl? hisse sahibi oldu?u medya hizmet sa?lay?c? kurulu?lar?n?n y?ll?k toplam ticari ileti?im geliri, sektörün toplam ticari ileti?im gelirinin yüzde 30'unu geçemeyecek.

YABANCI SERMAYE YÜZDE 50'Y? GEÇEMEYECEK

Bir medya kurulu?unda toplam yabanc? sermaye pay? ödenmi? sermayenin yüzde 50'sini geçemeyecek. Yabanc? bir gerçek veya tüzel ki?i, en fazla iki medya hizmet sa?lay?c? kurulu?a do?rudan ortak olabilecek. Yerli veya yabanc? hissedarlar hiçbir ?ekilde imtiyazl? hisse senedine sahip olamayacak.?irket devir veya birle?me i?lemlerinden önce Üst Kuruldan gerekli bilgi ve belgelerle izin al?nmas? ve devir veya birle?me i?leminin gerçekle?mesinden sonra 30 gün içinde Üst Kurula bildirimi zorunlu olacak.

?lgili mevzuata uyulmas? ve kamu düzeni ve genel ahlaka ayk?r? olmamak ?art?yla, her türlü ad ve bu ad? tasvir eden blok grafikler logo olarak, sesli duyurular ise ça?r? i?areti olarak kullan?labilecek. Logo ve ça?r? i?aretlerinin Üst Kurul nezdinde tescili zorunlu olacak. Medya hizmet sa?lay?c?lar?, logo ve ça?r? i?aretlerini Üst Kurulun izniyle de?i?tirebilecek.

Medya hizmet sa?lay?c?lar?, ortak denetimle özdenetim mekanizmalar?n?n olu?turulmas?, izleyici ve dinleyicilerden ula?an ?ikayetlerin de?erlendirilip kurulu?un yay?n kuruluna sunulmas? ve sonuçlar?n?n takip edilmesi amac?yla en az 10 y?ll?k mesleki tecrübeye sahip bir izleyici temsilcisi görevlendirecek.
Özel medya kurulu?lar?, yapt?klar? her yay?n?n kayd?n? bir y?l süreyle saklayacaklar. Kay?tlar? kullanmak isteyen ki?i ve kurulu?lar, Üst Kurula ücretini ödeyerek bir kopya alabilecek.

RTÜK, KANAL VE FREKANS PLANLAMASINI YAPACAK


RTÜK, kurula tahsis edilen frekans bantlar? çerçevesinde, televizyon kanal ve radyo frekans planlamalar?n? yapacak. Frekans planlar?nda ulusal, bölgesel ve yerel karasal yay?n a?lar?n?n say?lar? ve türleri ile say?sal yay?nlar için multipleks say?lar? belirlenecek.Karasal televizyon ve karasal radyo yay?nlar? için uygun görülen kanal ve frekanslar ile karasal say?sal yay?nlar için uygun görülen say?da multipleks kapasitesi TRT'ye tahsis edilecek. Bu kuruma tahsis edilen frekans kapasitesi ile en az 4 karasal televizyon ve 4 karasal radyo yay?n? yap?lacak. Tahsis tarihinden itibaren 2 y?l içinde kullan?lmayan veya kullan?m?na son verilen kanal ve frekanslar, Üst Kurul taraf?ndan yeniden de?erlendirilecek.

Kamu kurumlar?n?n ikaz duyuru ve e?itim maksad?yla karasal radyo veya televizyon yay?n yapma talebinde bulunmalar? halinde, bu talepler yap?lacak protokol çerçevesinde TRT'den hizmet al?narak kar??lanacak. Düzenleme yürürlü?e girdi?i tarihte, kanunlar?nda radyo ve televizyon yay?n yapabileceklerine ili?kin hüküm bulanan kamu kurum ve kurulu?lar?ndan TRT taraf?ndan ücret al?nmayacak. TRT haricindeki kamu kurumlar?na kanal, frekans veya multipleks kapasitesi tahsisi yap?lmayacak.

300 B?N L?RAYA KADAR CEZA


Karasal radyo yay?nlar? için frekans planlar? esas al?narak yap?lacak s?ralama ihalesi sonucuna göre, medya hizmet sa?lay?c? kurulu?lara radyo frekans? veya multipleks kapasitesi tahsis edilecek.Say?sal televizyon frekans plan? esas al?narak yap?lacak s?ralama ihalesi sonucuna göre, medya hizmet sa?lay?c? kurulu?lara multipleks kapasitesi tahsis edilecek. Karasal yay?n lisans? alan kurulu?lar, en geç 2 y?l içinde, kendilerine tahsis edilen kanal, multipleks kapasitesi veya frekanslar?n tümünden yay?na geçmek zorunda olacak.

Karasal ortamdan yap?lacak radyo ve televizyon yay?n hizmeti için tahsis edilen kanal, multipleks kapasitesi ve radyo frekanslar? için, kamu ve özel medya hizmet sa?lay?c? kurulu?lardan y?ll?k kullan?m ücreti al?nacak. Bu ücreti, söz konusu yay?n?n nüfusa ba?l? kapsama alan?, türü, verici gücü, frekans?n bulundu?u bant ve yay?n?n yap?ld??? yerle?im biriminin ekonomik geli?mi?lik seviyesi gibi k?staslar esas al?narak Üst Kurul taraf?ndan belirlenecek.

Özel medya hizmet sa?lay?c? kurulu?lar, Üst Kurulca kendilerine tahsis edilen televizyon kanal?, multipleks kapasitesi ile radyo frekanslar?ndan yapacaklar? yay?nlar?n?, tek bir verici tesis ve i?letim ?irketince kurulan ve i?letilen radyo ve televizyon verici tesislerinden yapmak zorunda olacak.Karasal yay?n lisans?na sahip kurulu?larca ortak kurulan verici tesis ve i?letim ?irketinin uymas? gereken ?artlar Üst Kurulca belirlenecek. ?artlar? yerine getiren tek bir verici tesis ve i?letim ?irketine yay?n iletim yetkisi verilecek. Bu verici tesis ve i?letim ?irketine ortak olacaklar?n hisse oran?, yüzde 10'u geçemeyecek.

Verici tesis ve i?letim ?irketi, Üst Kuruldan karasal yay?n lisans? alm?? tüm kurulu?lara, tarafs?zl?k ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayr?mc?l?k içermeyecek ko?ullarda hizmet vermek zorunda olacak.Kurulmas?na izin verilen radyo ve televizyon verici tesisleri Üst Kurul taraf?ndan denetlenecek. Verici tesis ve i?letim ?irketinin izin ?artlar?n? ihlal etmesi ve Üst Kurulca yap?lan uyar?ya ra?men ayk?r?l???n giderilmemesi durumunda ?irkete 100 bin liradan 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

YAYIN L?SANSI TÜRLER?, SÜRES? VE DEV?R

Medya hizmet sa?lay?c? kurulu?lar, kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan yay?n yapabilmeleri için her bir yay?n tekni?i ve ortam?na ili?kin, Üst Kuruldan ayr? ayr? lisans almak zorunda olacak. Lisans?n hangi yay?n tekni?i ve ortam?na ili?kin verildi?i lisans belgesinde aç?kça belirtilecek. Farkl? yay?n teknikleri ve ortamlar?ndan ayn? anda yay?n yapmak isteyen kurulu?lar, her yay?n tekni?i ve ortam? için ayr? lisans alacak ve e? zamanl? yay?n yapacaklar.Yay?n lisans süresi 10 y?l olacak. Lisans süresi sonunda bo?alan karasal yay?n kapasitesi, Üst Kurulca yeniden ihale edilecek.Üst Kurulun karasal yay?n lisans? verdi?i bir kurulu?, bu lisans haklar?n? devredemeyecek. Yay?n faaliyetine devam etmeme karar? alan kurulu?, lisans?n? üst Kurula iade edecek.

YAYINLARIN ?LET?M? VE YETK?LEND?RME

Multipleks i?letmecileri, radyo, televizyon ve iste?e ba?l? yay?n hizmetlerinin iletimi alan?nda sadece Üst Kuruldan karasal yay?n lisans? alm?? kurulu?lara hizmet verebilecek.Bu i?letmeciler, Üst Kurulca durdurulmas?na karar verilen yay?nlar?n iletimini durdurmak zorunda olacak. Yap?lan uyar?ya ra?men bu yay?nlar? iletmeye devam eden multipleks i?letmecilerinin yay?n iletim yetkisi, Üst Kurul taraf?ndan iptal edilecek. Medya hizmet sa?lay?c? kurulu?lar, multipleks i?letmelere ortak olabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu taraf?ndan elektronik haberle?me hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen platform i?letmecileri, medya hizmet sa?lay?c? kurulu?lara tarafs?z olarak hizmet vermek zorunda olacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri