forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

hurriyet_logooDo?an Yay?n Holding'in ilk grup varl?k sat???nda listeye 3 yat?r?mc? kald?. Hürriyet için ayr? süreç ba?lad?, ilk geçici teklifler 1 ?ubat'a kadar istendi.

Do?an Yay?n Holding'in (DYH) do?rudan veya dolayl? ba?l? ortakl?klar? olarak faaliyet gösteren ve Hürriyet Gazetecilik d???nda kalan baz? varl?klar?n?n sat??? için olu?turulan k?sa listeye Texas Pasific Group (TPG), KKR Co ve Time Warner Group kal?rken; süreci yöneten Goldman Sachs , Hürriyet için ayr? bir süreç ba?latt? ve ilk geçici teklifleri 1 ?ubat'ta istedi.

NTVMSNBC.com'un haberine göre, Reuters'a bilgi veren kaynaklar, k?sa listeye kalan TPG, KKR ve Time Warner ile sat??? görü?ülen medya varl?klar? aras?nda Hürriyet'in yer almad???n? belirterek, bu sat??a söz konusu olan varl?klar için ba?lang?ç rakam?n?n 1.6-1.8 milyar dolar aras?nda olmas?n?n beklendi?ini söylediler.

Do?an Yay?n Holding Ba?kan Yard?mc?s? Soner Gedik, 13 Aral?k'ta Reuters'a yapt??? aç?klamada, medya varl?k sat???nda baz? varl?klar için k?sa listeyi bir ay içinde olu?turmay? planlad?klar?n? ancak bunun içinde Hürriyet Gazetesi'nin olmad???n? söylemi?ti.

Gedik ayn? aç?klamas?nda DYH'nin ?irket olarak sat???n?n söz konusu olmad???n? ve medyadan tamamen ç?kmay? planlamad?klar?n? belirterek, Goldman Sachs arac?l??? ile yürütülen çal??man?n 2009 y?l?nda yap?lan aç?klama do?rultusunda devam etti?ini vurgulam?? ve Hürriyet Gazetecilik'in de Do?an Yay?n'?n i?tiraki olarak do?al olarak bu sürece dahil oldu?unu belirtmi?ti.

Öte yandan, sürece dahil bir kayna??n verdi?i bilgiye göre, Do?an Yay?n Holding'in medya varl?k sat??? sürecini yürüten Goldman Sachs, Hürriyet Gazetecilik'in sat??? için ayr? bir süreç ba?latt? ve ilk geçici teklifleri 1 ?ubat'ta alaca??n? bildirdi.

Reuters'a konu?an kaynak, "Goldman Sachs, Hürriyet için ayr? bir süreç ba?latt?. ?u anda veri odas? aç?ld?, 1 ?ubat 2011'de ilk geçici teklifleri istiyorlar" dedi.

Analistler, sat??a ba?lang?ç seviyesi olarak telaffuz edilen 1.6-1.8 milyar dolarl?k rakam?n iyi bir rakam oldu?unu belirterek, hisselerdeki yükseli? performans?nda bunun etkisinin oldu?unu söyledi.

Gedik Yat?r?m Ara?t?rma Müdürü Onur Mutlu, haberlerin ard?ndan hisselerin olumlu etkilendi?ini ve Hürriyet'le ilgili sat?? sürecinin ba?lamas?n?n da olumlu katk?s?n?n olaca??n? belirterek, "1.6 milyar dolar civar?nda bir rakam telaffuz ediliyor. Bu iyi bir rakam. Bunun üzerinde gerçekle?irse hisseler daha da olumlu etkilenir. Ama alt?nda gerçekle?mesi durumunda sat?? gelebilir. Önümüzdeki dönemde gerçekle?melere bakaca??z. Ayr?ca Hürriyet'le ilgili sat?? sürecinin ba?lat?lmas? haberi de bu olumlu etkiyi art?rd?. Hürriyet hisselerinde önümüzdeki dönemde de bir miktar de?er art??? izleyebiliriz" diye konu?tu.

DYH'nin do?rudan ve dolayl? ba?l? ortakl?klar? nezdinde faaliyet gösteren baz? gazete ve TV kanallar?n?n sat??? için süreç Goldman Sachs taraf?ndan yürütülüyor. Sat?? için detayl? inceleme süreci (due diligence) Ekim ay? ortalar?nda ba?lam??t?.

DYH internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ?irketin bünyesinde aralar?nda Hürriyet ve Milliyet'in yer ald??? gazeteler ile ulusal kanallar olan Kanal D ve Star TV'nin yer ald??? televizyon kanallar? bulunuyor.

DYH AÇIKLAMASI

Do?an Yay?n Holding, seans aras?nda KAP'a yapt??? aç?klamada, bir k?s?m varl?klar?n?n sat??? ile ilgili olarak "due diligence" sürecinin devam etti?ini ve ba?lay?c? olmayan teklifleri ciddi bulunan ve ko?ullar? sa?layan kurumlar ile çal??malar?n Goldman Sachs arac?l??? ile sürdü?ünü bildirdi.

?irketten yap?lan aç?klamada, "?irketimizin ve ba?l? ortakl?klar?n?n yeniden yap?land?r?lmas?na yönelik olarak, ?irketimize yeni ortaklar al?nmas? ve/veya ba?l? ortakl?klar?m?zdaki ortakl?k paylar?n?n tamamen veya k?smen sat?lmas?, varl?k sat??? yap?lmas?, hisse de?i?imi veya stratejik ortakl?klar kurulmas? da dahil olmak üzere, muhtelif i?birli?i olanaklar?n?n ara?t?r?lmas? konular?nda, "ba?lay?c? olmayan" teklifleri ciddi bulunan ve ko?ullar? sa?layan kurumlar ile çal??malar, dan??man kurulu? (Goldman Sachs) refakatinde halen devam etmektedir. Mevcut durum itibariyle kamuya aç?klama yap?lmas?n? gerektirecek herhangi yeni bir geli?me ve durum bulunmamaktad?r" denildi.

Yürütülmekte olan çal??malar kapsam?nda, due dilligence sürecinin halen devam etti?i belirtilen aç?klamada, "?lgilenen kurumlar kendi tercihleri do?rultusunda farkl? varl?k gruplar? ile ilgilenebilmektedirler. Veri odas? süreci tamamland??? takdirde ilgilenen kurumlardan "ba?lay?c? olan" teklifleri al?nacak ve böyle bir geli?me oldu?u takdirde ayr?ca kamuya aç?klanacakt?r" denildi.

Aç?klamada ayr?ca, ?irket varl?klar?n?n/i?tirak paylar?n?n yeniden yap?land?r?lmas? ile ilgili süreçlerin sonucunda, herhangi bir 'ba?lay?c? teklif' (nihai teklif) gelmeyebilece?inin, gelecek 'ba?lay?c? tekliflerin' hiçbirisinin ko?ullar? sa?layamayabilece?i ve herhangi bir sat?? olmayabilece?i ihtimallerinin de yat?r?mc?lar taraf?ndan göz ard? edilmemesi gerekti?i kaydedildi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri