forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

el_cezireTVNet'in frekans?n? sat?n alan EL Cezire, El Cezire Türk ad?yla yay?na ç?kaca?? kanal için gazetelere eleman ilan? verdi. ??te El Cezire’nin ilan? ve alaca?? elemanlarda arad??? kriterler...

 

Gazetelere verilen ilan ?öyle... 

Al Jazeera, Arap bölgesi için televizyon üzerinden, kapsaml? haber yay?n? ve canl? tart??ma programlar? sunan dünyadaki ilk ba??ms?z Arap haber kanal? olarak on dört y?l önce kuruldu.

Yeni kanallar?n?n ve hizmetlerinin ortaya ç?k?p geni?lemesiyle Al Jazeera kendisini 2006 y?l?n?n Mart ay?nda resmi olarak Al Jazeera Network isimli uluslararas? bir medya kurumu haline getirdi. Al Jazeera Netvvork ?u anda amiral gemisi Al Jazeera Satellite (Arapça) Kanal? Al Jazeera English, Al Jazeera Documentary, Al Jazeera Sport, Al Jazeera.net, Al Jazeera Media Training and Develop Center, Al Jazeera Center for Studies, Al Jazeera Mubasher (Live) ve Al Jazeera Mobile’den olu?maktad?r.

Al Jazeera Network’un kanal ve i?tiraklerinin tümü, amiral gemisi olan Al Jazeera Arapça kanal?n?n ruhunu ve miras?n? takip eder.Network yerle?ik söylemlere meydan okumakta ve insan? yeniden haber gündeminin merkezine koyarak, sesi olmayan?n sesi olarak ve dünyadaki anlat?lmayan hikayeleri gün ?????na ç?kararak global izleyiciye alternatif bir ses vermektedir. Al Jazeera Netvvork, dünya çap?ndaki kapsaml? büro a??yla Arap dünyas?n?n en etkili uluslararas? haber kurumudur.

AI Jazeera Netvvork, Al Jazeera Türk isimli yeni kanal?n?n ba?lang?c?n? duyurmaktad?r. Kanal, ?stanbul’da, haberleri ve günlük programlar? seyircisine Türkçe olarak yay?nlayacakt?r. Kanal, Al Jazeera’n?n ç???r açan gazetecilik gelene?ini sürdürerek, izleyicileri için ba? jluslararas? ve bölgesel haberlerin en önemli kayna?? olacakt?r. Al Jazeera Türk, hem Al Jazeera’n?n varolan kaynaklar?n? hem de Network’ün dünyada 64’ün üzerindeki bürosu sayesinde yaratt??? uluslararas? haberalma a??n? kullanacakt?r.

Al Jazeera Türk, a?a??daki pozisyonlar için nitelikli profesyoneller istihdam edecektir;

Aktüel Kameraman
Ankara Editörleri
Ankara Temsilcisi
Ar?iv Operatörü
Bilgi Teknolojileri Destek Eleman?
Bilgi Teknolojileri Müdürü
Bilgi Teknolojileri Teknisyeni
Bilgi Teknolojileri Uzman?
Departman Asistan?
Depo Sorumlusu
Devaml?l?k Operatörü
D?? Haberler Müdürü
Ekonomi Muhabirleri
Ekonomi Müdürü
Ekonomi Sunucular?
Elektrik Mühendisi
Haber Editörleri
Haber Kameraman?
Haber Müdürü
Haber Planlama Editörü
Haber Spikerleri
Haber Yönetmeni
?nternet Sitesi Sorumlusu (içerik-haber)
I??k Teknisyeni
??letme Müdürü
Kay?t Operatörü
KJ Operatörü
Klima Teknisyeni
Konuk Koordinasyon Prodüktörleri
Konuk Koordinasyon Sorumlusu
Makyöz
Montajc?
Muhabir / Kameraman
(?stanbul, Ankara)
Muhabirler
(?stanbul, Ankara)

• Prodüktörler
• Program Editör Yard?mc?lar?
• Program Editörleri
• Program Yönetmeni
• Resim Seçici
• Ses Mühendisi
• Ses Teknisyeni
• Simutane Çevirmenler
(?ngilizce, Arapça, Farsça, Rusça, Frans?zca)
• Spor Müdürü
• Spor Prodüktörleri
• Spor Sunucular?
• Stüdyo Kameraman?
• Stüdyo ?efi
• Tan?t?m Uzman?
• Teknik Yönetmen
• Transmisyon Müdürü
• Uplink (SNG) Operatörü
• Uplink Mühendisi
• Uplink Teknisyeni
• VTR Operatörü
• Web Editörü
• Web ?çerik Müdürü
• Web Muhabir / Prodüktörleri
• Yard?mc? Prodüktörler
• Yay?n Müdürü
• Yay?n ?efi
• Yay?n Teknisyeni
• Yay?n Yönetim ve Planlama Müdürü
• Yeti?tirilmek üzere Muhabir Adaylar?
• Yurtd??? Büro Muhabirleri
(?ngilizce, Frans?zca, Çince, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça)
• Yurtd??? Yay?n / Uydu Koordinatörü
• Yurtiçi Büro Muhabirleri
(Diyarbak?r, Van, ?zmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Trabzon)

??e al?m süreçlerimiz, ?nsan Kaynaklar? Dan??manl??? çözüm orta??m?z CHRONOS Consulting Türkiye taraf?ndan gerçekle?tirilmekte ve tüm ba?vurular gizli tutulmaktad?r. Yukar?da belirtilen pozisyonlara ba?vurmak isteyen adaylar?n resimli güncel özgeçmi?lerini, ba?vurmak istedikleri pozisyon ismini e-mailin konu börümünde belirterek turkiye@chronosconsulting.com adresine iletmeleri rica olunur.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri