forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

aydin_dogan_gazeteleri?stanbul Menkul K?ymetler Borsas?'n?n yüzde 2,5 de?er kazand??? günde Do?an Grubu hisseleri adeta dalgaland?. Do?an Yay?n Holding Ba?kan Yard?mc?s? Soner Gedik'in, medya varl?klar?n? satma planlar?yla ilgili farkl? aç?klamalar? Grup hisselerini hareketlendirdi.

Zaman Gazetesi Ekonomi Sayfas?'ndaki habere göre,Gedik'in sabah saatlerinde Bloomberg haber ajans?nda ve Bloomberg HT televizyonunda yer alan aç?klamas?nda, "Hürriyet Gazetesi için de fiyat teklifleri al?yoruz. Hürriyet sat?lacak varl?klar listesinde hep yer ald?." dedi. Bu haber üzerine Grup hisselerinde ciddi primler gözlendi. Daha sonra Reuters'a aç?klama yapan Gedik, olu?turulmas? planlanan listede sat??a konu varl?klar aras?nda Hürriyet'in yer almad???n? söyledi. Bu haberin ekranlarda yer almas?n?n ard?ndan yüzde 3 primli olan Hürriyet hisseleri taban fiyat? gördükten sonra günü yüzde 5,56 kay?pla 1,87 liradan kapatt?.

Soner Gedik, Do?an Yay?n Holding'in ?irket olarak sat???n?n söz konusu olmad???n? ve medyadan tamamen ç?kmay? planlamad?klar?n? ifade ederek, yap?lan çal??man?n 2009 y?l?ndaki aç?klama do?rultusunda devam etti?ini vurgulad?. Do?an Yay?n Holding Ba?kan Yard?mc?s?, Hürriyet Gazetecilik'in Do?an Yay?n'?n i?tiraki olarak do?al olarak bu sürece dahil oldu?unu belirtti. Gedik, sözlerini, "Goldman Sachs dan??manl???nda bir ay içinde olu?turmay? planlad???m?z k?sa listede sat??a konu olan varl?klar aras?nda Hürriyet bulunmuyor." ?eklinde sürdürdü. Sürece dahil varl?k sat??? ya da stratejik ortakl?k için 'uygun ortak ve uygun fiyat' bulunmas?n?n önemli oldu?unu vurgulayan Gedik, "Medya varl?klar?n?n tamam?n? sat?p ç?kma plan?m?z yok. Do?an Yay?n'?n tüm medya varl?klar?nda, buna Hürriyet Gazetesi de dahil, stratejik ortakl?k, i?birli?i gibi olanaklara bak?l?yor, stratejik ortakl?k veya sat??a konu olan varl?klar Do?an Yay?n'?n i?tiraklerinden olu?uyor." dedi.

Hürriyet hisselerine gelen sert sat??? de?erlendiren HSBC Yat?r?m'dan Bülent Yurdagül, "Hürriyet'in pakette dahil olmamas?, olumsuz alg?land?." dedi. DYH'nin do?rudan ve dolayl? ba?l? ortakl?klar? nezdinde faaliyet gösteren baz? gazete ve TV kanallar?n?n sat??? için Goldman Sachs arac?l??? ile yürüttü?ü ve 2 milyar dolar? bulabilece?i tahmin edilen sat?? görü?meleriyle; RTL Group, Time Warner'?n i?tiraki olan Prag merkezli Central European Media Enterprises'?n yan? s?ra özel sermaye ?irketleri TPG Capital, KKR Co ve Providence Equity Partners'?n ad? geçiyor. Sat?? için detayl? inceleme süreci (due diligence) ekim ay? ortalar?nda ba?lam??t?.

DO?AN H?SSELER?N?N DÜNKÜ PERFORMANSI %

Do?an Gazete 10,67

Do?an Holding 1,85

Do?an Yay?n 1,10

Milliyet Pazarlama 1,10

Hürriyet -5,56

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri