forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

aydin_dogan_280Do?an Yay?n Holding Ba?kan Yard?mc?s? Soner Gedik, Reuters'a medya varl?klar?n?n tamam?n? sat?p medyadan ç?kma planlar? olmad???n? söylerken, Blomberg HT'ye ise 3 ay içinde medya varl?klar?n? ellerinden ç?karacaklar?n? ve Hürriyet'in de sat?? listesinde oldu?unu aç?klad?... 

 

Gedik, Do?an Yay?n'?n baz? varl?k sat??lar? ya da stratejik ortakl?k süreci ile ilgili olarak Reuters'a aç?klamalar yapt?. Gedik, "Varl?k sat???nda 1 ay içinde olu?turulacak k?sa listeye Hürriyet dahil de?il" dedi.

Do?an Yay?n Medya varl?k sat???nda baz? varl?klar için k?sa listeyi bir ay içinde olu?turmay? planlad?klar?n? belirten Gedik, "Bunun içinde Hürriyet Gazetesi yok" dedi.

"TAMAMINI SATMA PLANIMIZ YOK"

Medya varl?klar?n?n tamam?n? sat?p ç?kma planlar? olmad???n? belirten Gedik ?unlar? söyledi: "Do?an Yay?n'?n tüm medya varl?klar?nda -buna Hürriyet Gazetesi de dahil- stratejik ortakl?k, i?birli?i gibi tüm olanaklara bak?l?yor. Stratejik ortakl?k veya sat??a konu olan varl?klar Do?an Yay?n'?n i?tiraklerinden olu?uyor; Do?an Yay?n bu sürece dahil de?il. Sürece dahil medya varl?klar? için e?er uygun fiyat ve uygun ortak bulunursa sat?? ya da stratejik ortakl?k de?erlendirmeye al?n?r. Varl?klar için strateji olu?turma prosedüründe yerli oyunculara yer vermedik." 

BLOOMBERG HT'YE SATILIK DED?...

Soner Gedik, Bloomberg HT'ye yapt??? aç?klamada ise Hürriyet Gazetecilik için de teklif toplad?klar? belirtiliyordu.

Habertürk'te yay?nlanan haber ?öyle...

Do?an Holding ?cra Kurulu ve Do?an Yay?n Holding Yönetim Kurulu Üyesi Soner Gedik, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac?l?k’?n sat??? için teklif topland???n? aç?klad?. Soner Gedik Bloomberg’le yapt??? telefon görü?mesinde yüzde 66.6’s? Do?an Yay?n Holding’in elinde bulunan Hürriyet’in daima sat?labilir ?irketler listesinde bulundu?unu söyledi.

DANI?MAN GOLDMAN SACHS

Ayd?n Do?an’?n sahip oldu?u Do?an ?irketler Grubu Holding, medya varl?klar?n? Do?an Yay?n Holding çat?s? alt?nda sat??a koyarak, dan??man kurulu? olarak da Goldman Sachs’? görevlendirdi.
Gedik, potansiyel yat?r?mc?lara ili?kin k?sa listenin de bir ay içerisinde netle?ece?ini bildirdi.

SONER GED?K: TÜM MEDYA VARLIKLARIMIZI SATMAK ?ST?YORUZ

"Tüm medya varl?klar?m?z? do?ru bir fiyatla satmak istiyoruz” diyen Soner Gedik sat?? anla?mas?n? üç ay içerisinde tamamlamay? planlad?klar?n? da ekledi.

Potansiyel al?c?lar aras?nda özel sermaye ?irketleri ve stratejik yat?r?mc?lar?n bulundu?u, tüm teklif sahiplerinin yabanc? men?eli oldu?u da bildiriliyor.

?irketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Do?an Yay?n Holding’in Hürriyet Gazetecilik d???ndaki di?er medya varl?klar?, CNN Türk televizyonu, Kanal D televizyonu, Star televizyonu, Milliyet ve Posta gazeteleri ile çok say?da dergiden olu?uyor.

Bloomberg'ün haberine göre Do?an'?n medya varl?klar?yla ilgilenenler aras?nda RTL Group SA, KKR&Co. LP, TPG Capital ve Time Warner Inc. bulunuyor.  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri