forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

mustafa_hosWikileaks Belgeleri sayesinde, Yeni ?afak yazar? ?brahim Karagül hakk?nda zaman?n Amerika'n?n Ankara Büyükelçisi Eric Edelman'?n nas?l bir karalama kampanyas? ba?latt???n? ço?unuz hat?rlamayabilir. Karagül, 7 Aral?k 2010 tarihli yaz?s?nda ya?ad??? bask?lar? tekrar hat?rlatma gere?i duydu. DKM'de o günlerde Mustafa Ho? imzas?yla yay?nlanan bir yaz?da özellikle Milliyet gazetesinin nas?l bir rol oynad???n? kaleme alm??t?.

Ho?'un 10 Mart 2005'te DKM'de yay?nlanan ve Karagül'ün Amerika taraf?ndan nas?l hedef haline getirildi?ini, hakk?nda yap?lan medya operasyonunu anlatan yaz?s?n? haf?zalar?n tazelenmesi için tekrar yay?nl?yoruz.

?BRAH?M KARAGÜL GUANTANAMO’YA GÖTÜRÜLSÜN

Amerika bir Türk gazeteciyi sürekli hedef gösteriyor, taciz ediyor. Ama nedense derin bir ölüm sessizli?i var. Herkes susuyor. Ama benim as?l ?a??rd???m embeddedlerin, Amerikan beslemelerinin sessizli?i. Daha ne bekliyorsunuz? Amerika istiyor karde?im, bu gazeteciyi susturun diye. Daha ne olacak, emir büyük yerden. Ben de durumdan vazife ç?kar?yorum ve cürümüm kadar olacak bir kampanya ba?lat?yorum. Amerika’n?n alî ç?karlar? için “?brahim Karagül Guantanamo’ya götürülsün” kampanyas? ba?lat?yorum.

Bu kampanya için Milliyet Gazetesi’nin öncülük yapmas?n? istiyorum. Nas?l olsa ilk ate?i ettiler. ?brahim Karagül’ün El kaide ba?lant?l? haber kaynaklar?n? kulland???n? Amerika a?z?yla sütunlar?na koydular. ?imdi en büyük deste?i onlardan bekliyorum. Bu “habis” yazar? hep beraber Guantanamo’ya sürelim. Sen kim oluyorsun ki Amerika’n?n özgürlük ad?na daha önce Vietnam’da, ?ili’de Afganistan’da ?imdi de Irak’ta yapt??? temizlik harekat?na dil uzat?yorsun!

?imdi benim gazetecilerin haklar?n? koruyan “sayg?n” derneklerden, cemiyetlerden, konseyden bir ricam var. Bu zamana kadar olmam?? bir ?ekilde Voltran’? olu?turun . ?brahim Karagül’ü k?nay?n. Gerçekleri yaz?p ebedi ve ezeli müttefikimiz, anam?z babam?z Amerika ile ili?kilerimizi bozan bu adama haddini bildirin.

Bunu yaparsan?z derneklerinizden birine üye olaca??m ve alkol masalar?nda siroz olma tehlikesine ra?men sohbetlerinize kat?laca??m. Yapmazsam namerdim. Yeter ki sesiniz ç?ks?n. Bu karaci?er sizlere feda olsun! 40 y?ld?r cillop gibi, alkolden ve sizden uzak kald??? için, kader bugüneymi?. ?brahim Karagül yeter ki Guantanamo’ya götürülsün .

Adamdaki cürete bak?n yahu. Türkiye gelin kaynana sorunu ile milli bir mücadele versin, tamamen yerli bir gündeme sahip milliyetçi bir magazin gündemimiz olsun, Kö?e yazarlar? sübyanc?l?k ve cinsel aktivite yar??? yaps?n, sen tut Amerika’n?n Felluce’de yapt??? katliam?, Ortado?u’daki asimilasyon politikas?n? yaz. Bu olacak i? midir? Git Guantanamo’ya orda göster aslan parçal???n?. Yok öyle, buras? Türkiye.

http://www.dorduncukuvvetmedya.net/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri