forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

GAZETELER HAKKINDA B?L?NEN 7 M?T!

Aktif .

yedimitAmerikan Gazeteler Birli?i, reklam verenlere ynelik haz?rlad??? bir ilanla gazete sektrnn ya?ad??? sorunlar hakk?nda mitle?mi? 7 yanl??a cevap verdi.

Amerikan Gazeteler Birli?i (NAA) Ba?kan? ve CEO'sunun imzas?n? ta??yan "Gazeteler hakk?ndaki gerekler" ba?l?kl? a?k mektup 1500 dernek yesi gazeteye gnderilerek ilan olarak cretsiz yay?mlanmas? istendi.

Tam sayfa ilan? ilk yay?mlayan, 19 May?s'ta dnyan?n en gl gazeteleri aras?nda say?lan "The New York Times" oldu. Reklamverenlere ynelik ilanda gazete sektrnn ya?ad??? sorunlar hakk?ndaki yanl?? inan??lara cevap veriliyor.

NAA ?? Geli?tirmeden Sorumlu Ba?kan Yard?mc?s? Randy Bennett, Editor&Publisher internet sitesine yapt??? aklamada, "?nsanlar?n gazeteler hakk?nda duyduklar? olumsuz haberlere dair gerekleri sylemek iin bu sefer farkl? bir taktik uygulad?k" dedi.

Mektup tarz?nda haz?rlanan ilan, NAA Ba?kan? ve CEO'su John Sturm imzas?n? ta??yor ve gazeteler hakk?nda mit olarak tan?mlanan 7 yanl?? inan??a madde madde cevap veriyor.

lm de?il dn?m

Maddelerin sonunda ise ?yle deniliyor: "Bu, lmekte olan bir endstrinin portresi de?il. Bir dn?mn illstrasyonu. Farkl? rnlerle belli okur kitlelerine hizmet etmeye odaklanm?? olan gazeteler, kendilerini btnyle yeniliyorlar ve bu okur kitlelerini en etkin ?ekilde reklamverene sunuyorlar."

Bennett, NAA yesi 1500 gazeteye gnderilen ilan?n cretsiz yay?mlanmas?n? talep ettiklerini sylyor: "?lan?m?z bugne kadar sadece The New York Times'ta yay?mland? ama The Dallas Morning News ve Community Newspaper Holdings Inc.'e ait gazetelerin de ilan? kullanaca?? bilgisini ald?k. yelerimizin byk o?unlu?unun cretsiz kullanaca??n? d?nyoruz."

?lan?n The New York Times'ta yer almas?n?n ne etkisi oldu?u sorusuna ise Bennett, "Reklamc?lar?n dzenli okudu?u bir gazetede yer almas? nemli" cevab?n? verdi.

?LANDA YER ALAN '7 M?T'

1. mit: Art?k kimse gazete okumuyor.

Gerek: Hafta ileri her gn 104 milyondan fazla, pazar gnleri 115 milyondan fazla yeti?kin gazete okuyor. Bu rakamlar, TV'de Super Bowl'u (94 milyon), American Idol' (23 milyon) ve tipik bir ak?am ana haber bltenini (65 milyon) izleyenlerden fazla.

2. mit: Genler art?k gazete okumuyor.

Gerek: Ortalama bir haftada 18-24 ve 25-34 ya? grubunun yzde 61'i gazete okuyor ve geen hafta gazete okudu?unu veya bir gazete internet sitesine girdi?ini syleyenlerin oran? yzde 63.

3. mit: Gazete okurlu?u d?yor.

Gerek: Haftal?k ortalama gazete okurlu?u 2007-2008 aras?nda yzde 0,8 gibi kk bir oranda geriledi. 2002'deki zirveye oranla gerileme ise yakla??k yzde 7. Bunu, sadece 2007'de prime time TV izleme oran?ndaki yzde 10'luk d??le kar??la?t?r?n. Bu arada gazetelerin internet ayl?k tekil ziyareti say?s? 2004'ten bu yana yzde 75 artarak 75 milyona ula?t?.

4. mit: Pek ok gazete iflas ediyor.

Gerek: Gazeteler, bireysel ticari kurulu?lar olarak, krl? i?letmeler olmay? srdyorlar. Wall Street uzmanlar? 2009'da i?letme marj?n?n d?k veya orta onlu hanelerde olaca??n? tahmin ediyorlar. Gemi?teki yksek seviyelere gre daha az olsa da bu oran pok ok endstrinin k?skanaca?? dzeyde. American Journalism Review'daki makalesinde dan??man John Morton ?yle yazm??t?: "Genel olarak, zerine gidilen gazete endstrisi zay?flam?? olmakla birlikte pek ok lte gre mali sa?l???n? korumaktad?r. ?inde bulundu?umuz ortamda bu bir ba?ar?d?r."

5. mit: Gazete ilanlar? i?e yaram?yor.

Gerek: Google'?n kendi ara?t?rmas? tketicilerin yzde 58'inin gazetede grd? rn ara?t?rd???n? veya sat?n ald???n? gsteriyor. Google ayr?ca, gazete ilan?n?n online reklam? glendirdi?ini sylyor. Yzde 52'nin bir rn gazetede grrse sat?n alma olas?l??? daha fazla.

6. mit: Gazetede yarat?c? seenek yok

Gerek: Gazetelerin sundu?u yarat?c? seenekler de patlama ya??yor ve bugn zerine kk po?et yap??t?r?labilen ilanlar?, etiket, kokulu, tad?labilen, karanl?kta parlayan ilanlar?, ortadan yar?k tasar?m? ve ayr?ca etkinlik ve veritaban? pazarlamas?, tketici davran?? hedeflemesi, e-posta, e-blten uygulamalar?n? ieriyor.

7. mit: Gazeteler olmasa haber ihtiyac?n? ba?ka yerden giderebilirsin.

Gerek: Gazeteler di?er tm mecralardan fazla habercili?e yat?r?m yap?yorlar. "Toplamac?lar"da okudu?unuz ve di?er mecralardaki o?u bilgi gazete kaynakl?. Hibir yerel blogger'?n, kamu yarar? kurulu?unun veya TV haber kayna??n?n abas? gazete ieri?inin derinli?ine ve geni?li?ine eri?emez.

http://www.referansgazetesi.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri