forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrulozkok_haberturkHürriyet eski Genel Yay?n Yönetmeni ve Yazar? Ertu?rul Özkök Habertürk TV'de Söz Sende program?nda Balçiçek Pamir'in program?na kat?ld?. Özkök ortaya ç?kan ses kay?tlar?yla ilgili; "Beni Özer Çiller dinletti" derken, Ahmet Kaya hakk?nda att??? '?erefsiz' man?etiyle ilgili ise "a??r oldu" de?erlendirmesi yapt?.

Özkök, Balçiçek Pamir”in Ahmet Kaya hakk?nda att??? '?erefsiz' man?etiyle ilgili soruya gergin bir ?ekilde ?u yan?t? verdi...

“Ya tamam getiriyorlar da Allah a?k?na Ahmet Kaya Türkiye’den ayr?ld?ktan 8 y?l sonra kalp krizinden öldü.  On bin kere söyledim, , bir kere daha söyleyeyim…Orada bir man?et verdik. O man?eti bugün vermezdim. Ama Ahmet Kaya o man?etten dolay? ölmedi kusura bakmay?n."

Özkök, Ahmet Kaya man?etini Ergenekon'la savunmaya çal??t?.

"Ama ben size ba?ka bir örnek vereyim.  Ergenekon davas?nda Albay kafas?na s?kt?. Ama o olbayla ilgili bugüne kadar bir tek insan kalk?p bir ?ey söylemiyor o man?etleri atanlara. Bu ülkede sadece ben mi yanl?? yapt?m insanlarla ilgili? Niye hep bana soruluyor bu soru?”

Balçiçek Pamir’in Ahmet Kaya’n?n e?i Gülten Kaya’n?n o man?etten sonra 'soka?a ç?kamaz olduk' sözlerini hat?rlatmas? üzerine Özkök ?öyle konu?tu…

“Ben iki  defa bombadan  kurtuldum. Benim hakk?mda yaz?lan yaz?lardan…Bomba patlad? iki defa.. Arabam e?er kaymasayd? bugün ben yoktum.. Oktay Ek?i yoktu. Bir hafta sonra Ankara”da bomba patlad? bürom dümdüz oldu. Ben 20 y?l öldürülmü? bir genel yay?n yönetmeninin hayaletinin oldu?u bir koltukta oturdum. Kimseye hesap sormad?m niye beni hedef gösteriyorsunuz? diye."

?EREFS?Z MAN?ET? ÇOK A?IRDI

Özkök Ahmet Kaya ile ilgili man?et içinse “Ahmet Kaya- ?erefsiz man?eti a??rd? çok. ?erefsiz man?etini Ahmet Kaya söyledi diye kulland?k biz. Ben kendimi savunmuyorum o man?etle ilgili.. ?erefsiz kelimesi Ahmet Kaya”n?n çok sevdi?i laflardan biriydi .. O ba?kalar? için kulland? o kelimeyi” diye konu?tu

BEN? ÖZER Ç?LLER D?NLETT?...

’Allah bana en büyük kötülü?ü yapanlara dahi gayri resmi yolla kendi seslerini dinletmesin. Bundan daha büyük bir ?erefsizlik yok’
diyen Özkök kendisini dinletenin ismi de canl? yay?nda aç?klad?.

Balçiçek Pamir’in "Özer Çiller’den mi söz ediyorsunuz?" sorusunu Özkök, "Evet beni Özer Çiller dinletti" ?eklinde yan?tlad?.DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri