forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

internet_kucukEskiden iyi bir itibara sahip olmak uzun zaman ve emek gerektiriyordu. Ama geli?en internet teknolojileri ve sosyal a?lar sayesinde art?k k?sa zamanda itibar?m?z de?i?ebiliyor. ?nternette yay?nlanan ufak bir haber, bir blog yaz?s?, mesaj ya da foto?raf birçok insan taraf?ndan payla??labiliyor.

Bilginin s?n?rs?zca payla??labilmesi profesyonel hayat?m?z? da yak?ndan etkiliyor. ?? ba?vurusu yapt???n?zda art?k sadece CV'nize veya mülakattaki tavr?n?za dikkat edilmiyor. ??verenler isminizi internette arat?p hakk?n?zda ç?kan sonuçlar? yak?ndan inceliyor. Sosyal medya profillerinize, üye oldu?unuz gruplara, yazd???n?z mesajlar?n?za, foto?raflar?n?za veya hakk?n?zda ç?kan haberlere dikkat ediliyor. Facebook profilinizdeki s?ra d??? foto?raf?n?z sizi arkada? çevrenizde çok popüler yapabilir ama ayn? foto?raf, y?llar sonra yapaca??n?z bir i? ba?vurusunun reddedilmesine sebep olabilir.

Formspring üzerinden arkada?lar?n?z?n özel hayat?n?zla ilgili sordu?u sorulara verdi?iniz cevaplar bugün e?lenceli gelebilir ama bu cevaplar? bir gün i?vereninizin, ailenizin veya gelecekteki müstakbel e?inizin de görebilece?ini unutmay?n.

Sanal kimli?inizin itibar? nas?l artar?

Blog haz?rlamak: Bir blog açmak, kolay ve masrafs?z. Blog servisi veren sayfalardan birini seçerek birkaç dakika içinde blog alan? olu?turabilirsiniz. Düzenli olarak güncellenen blog, bir süre sonra dijital portfolyönüz haline gelecek. Ayr?ca blogunuzu web arama motorlar?na da tan?tmal?s?n?z. Böylelikle isminiz internette arand???nda blogunuz ön plana ç?kar. Do?ru ?ekilde kullan?lan bir blog, kariyerinizi ?ekillendirmenize mutlaka yard?mc? olur.

Farkl? sosyal a?larda profil olu?turmak: Sosyal a?larda profil olu?turup arkada? seçimi yaparken hedef kitlenin ve amac?n iyi belirlenememesi kar??m?za ç?kan en büyük zorluklardan biri. Arkada? listenizde ?irket yöneticileriniz, meslekta?lar?n?z, okul arkada?lar?n?z, aileniz ve güncel arkada?lar?n?z varken yapaca??n?z payla??mlar bir taraf?n ho?una giderken di?erlerinin hakk?n?zda yanl?? yorumlar yapmas?na sebep olabilir.

Sosyal a?lar? do?ru yönetmenin yollar?

Sosyal a??n kimli?ini tan?mak: Her sosyal a? farkl? bir kitleye hitap eder ve kendine özgü davran?? kurallar? içerir. LinkedIn, profesyonellerin yeni i? ba?lant?lar? kurmalar?na yard?mc? olmak için kuruldu. MySpace'te müzik, video ve e?lenceli içerikler payla?abilece?iniz bir profil olu?turabilirsiniz.

Amac?n?z? do?ru ?ekilde belirlemek: Tercih etti?iniz sosyal a?a neden üye oldu?unuzu ve amac?n?z? iyi belirlemelisiniz. E?er sosyal medyay? sadece zaman harcamak için kullan?yorsan?z o zaman sizin için hep bir zaman kayb? olacak.

Do?ru içeri?i sa?lamak: Sosyal a??n gerektirdi?i içeri?i düzenli bir ?ekilde sa?layabilmelisiniz. Yapaca??n?z payla??mlar?n içeri?i karakteriniz ve kariyer hedefleriniz hakk?nda ipuçlar? verecektir.

Düzenli kullan?m: Blogunuzu en az?ndan haftada bir kez güncellemenizde yarar vard?r.

Duyarl? olmak: Size sorulan sorulara an?nda cevap vermeli, payla??mlarda fikir belirtmeli ve güncel tart??malarda yorum yapmal?s?n?z.

Sosyal payla??m a?lar?nda dikkat etmeniz gereken 8 önemli nokta

1. Say?sal bilgi yok olmaz: ?nternete yüklenen bir resim, yaz? veya yorum asla tam anlam?yla silinmez. Ayr?ca birçok sosyal payla??m sitesi verdi?iniz bilgileri daima saklar. Ö?rencilikte yapt???n?z e?lencelerin resimlerini payla?mak bugün için çok zevkli olabilir. Ama y?llar sonra bamba?ka yerlerde kar??n?za ç?k?p farkl? alg?lamalara sebep olabilir.

2. Kimlik h?rs?zl???: Kimlik, pasaport, sosyal güvenlik ve telefon numaras?, do?um günü, anne k?zl?k soyad? gibi bilgilerinizi kesinlikle payla?may?n.

3. Özel bilgilerin payla??m?: Uzun bir tatile ç?kt???n?z? söylemek bazen çok riskli olabilir. Profilinizi takip eden kötü niyetli bir ki?i siz tatildeyken evinize h?rs?zl?k yapmak niyetiyle gelebilir.

4. Güvenlik ayarlar?n?n uygulanmas?: E?er profilinizin arama motorlar?nda ç?kmas?n? istemiyorsan?z bununla ilgili ayarlar?n?z? kontrol edin.

5. ?üpheli uygulamalara dikkat: Kayna??n? bilmedi?iniz uygulamalar? yüklemeyin ve ?üpheli ba?lant?lara kesinlikle t?klamay?n.

6. Ayn? ?ifreyi kullanmamak ve kolay ?ifrelerden kaç?nmak: Kolay ?ifrelerden ve tek bir ?ifreyi tüm üyeliklerde kullanmaktan kaç?n?n.

7. ?irket bilgilerini payla?mak: E?er sosyal medya stratejisinin bir parças? de?ilse ?irketinizle ilgili bilgileri bu gibi ortamlarda payla?may?n.

8. Ki?isel ve profesyonel arkada?l?klar? kar??t?rmak: Yak?n arkada?lar?n?z ve ailenizle yapt???n?z yaz??malar i? arkada?lar?n?za veya yöneticilerinize garip gelebilir. ?? saatlerinde sosyal medya ortam?nda payla??mlar yapmak ise hakk?n?zda farkl? alg?lamalara neden olabilir.

Kaynak: ZAMAN GAZETES?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri