forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

orhan_erinc_300DKM- Ahmet Tezcan ve Do?an Satm??'?n Habertürk TV'de birlikte sunduklar? 'MedyaKritik'te ilginç bir gerçek ortaya ç?kt?. Tezcan, ba?örtülü gazetecilerin Sar? Bas?n Kart? problemlerini gündeme getirdi, TGC Yönetim Kurulu Üyesi de olan Do?an Satm?? ise, TGC Balotaj Kurulu'nun ba?örtülü bir gazetecinin ba?vurusunu reddetti?ini aç?klad?...


Tezcan; Türkiye’nin gündemine oturan ba?örtüsü sorununu, sadece üniversitedeki k?z ö?rencilerin de?il, medyada ba?örtülü gazetecilerin de ya?ad???n?, ba?örtülü gazetecilere sar? bas?n kart? verilmedi?ini söyledi.

“Bas?n Yay?n Enformasyon eski Genel Müdürü Salih Melek ile görü?tü?ünü belirten Tezcan; “Sar? Bas?n Kart? Yönetmeli?i’nin 23. maddesindeki aç?k yüz ve aç?k ba?l? foto?raf ?art? yüzünden ba?örtülü gazetecilere kart verilmiyormu?, ancak bu yasak sadece Türk gazeteciler için geçerliymi?, çünkü M?s?rl? bir bayan televizyoncuya ba?örtülü olmas?na ra?men Sar? Bas?n Kart? verilmi?.” dedi.

Daha sonra Do?an Satm??’a dönerek “Sen Türkiye Gazeteciler cemiyeti Yönetim Kurulu’ndas?n, TGC bu sorunu çözmek için ele al?p gündeme getiremez mi?” diye sordu ve ald??? cevapla ?a??rd?.

Do?an Satm??, soruya gülerek “Bu konu TGC’nin gündeminde ama farkl? bir ?ekilde. TGC üyeli?i için ba?vuran bir ba?örtülü gazeteci Cemiyet’in Balotaj Kurulu taraf?ndan reddedildi. Biz bunu Yönetim Kurulu’nda tart??maya açt?k ve ba?örtüsü yüzünden üyeli?in reddedilemeyece?ini, bunun yanl?? oldu?unu savunduk, bir karar ç?kmad?. Önümüzdeki toplant?da karara ba?lanacak” dedi.

Bu a?z? aç?k kalacak ?ekilde “Ciddi misin? ?nanm?yorum!” diyerek ?a??ran Tezcan, “?ayet TGC bu ba?vuruy? reddecek olursa Amerika’daki Gay ve Lezbiyen Gazeteciler Derne?i’nden ne fark? kal?r?” diyerek tepki gösterdi...

BA?ÖRTÜLÜYE YOK, ERGENEKON'DAN YARGILANANLARA VAR...

Ba?örtülü gazetecilerin üyelik ba?vurusunu kabul etmeyen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, di?er meslek gruplar?n?n da kat?l?m?yla geçti?imiz aylarda "gazetecilere özgürlük" ad? alt?nda, Ergenekon tutuklusu gazeteciler Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'a özgürlük ça?r?s? yapm??, gazetecilikle alakas? olmayan yazar Ergun Poyraz'? da gazeteci kabul ederek destek vermi?ti...

Meslek örgütleri ayr?ca Silivri Cezaevine giderek Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'a destek ziyaretinde bulunmu?lard?...


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri