forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

BTK RAPOR HAZIRLADI, FACEBOOK KULLANICILARINI UYARDI: KEND? KEND?N?Z? F??L?YORSUNUZ!..

Aktif .

facebook_casusArtan bili?im suçlar?na kar?? uzmanlar bilgisayar kullan?c?lar?n? uyar?rken, birçok ülkede ki?ilerin özgeçmi?leri yerine Facebook sayfalar?na bak?ld??? belirtildi. Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK) taraf?ndan haz?rlanan Bilgi Güvenli?i: Riskler ve Öneriler adl? yay?nda son y?llarda artan siber suçlara kar?? kapsaml? bir rapor haz?rland?. 

Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTK) ad?na, M. Emin ULA?ANO?LU. Ramazan YILMAZ. M. Alper TEK?N taraf?ndan haz?rlanan Bilgi Güvenli?i: Riskler ve Öneriler adl? yay?nda son y?llarda artan siber suçlara kar?? kapsaml? bir aç?klama yap?ld?. Sanal ortamda var olan risklere, sorunlar?n belirtilerine ve çözüm yollar?na dikkat çekilen raporda bilgisayarlardaki güvenlik aç?klar?na de?inildi. Raporda bir sistemde güvenlik aç??? oldu?unun belirtileri aras?nda yer alan ba?l?ca unsurlar s?ralan?rken, kullan?c?lar?n bilgisayarlar? bu belirtileri gösteriyorsa hemen önlem al?nmas? gerekti?i vurguland?. Bu unsurlar ?u ?ekilde s?raland?:

"Bilgisayar?n normalden daha yava? çal??mas?, ?nternete ba?lant? yap?lmamas?na kar??n bilgisayar?n a? ba?lant?s?n?n sürekli yan?p sönmesi, bilgisayar?n kendi kendine kapan?p aç?lmas? ya da ekranda beklenmeyen mesajlar görülmesi, Bilgisayar?n diskinin h?zl? bir ?ekilde dolmas?, bilgisayardaki baz? dosyalar?n kaybolmas? ve bilgisayarda bulunan güvenlik duvar?, anti virüs program? ve otomatik güncelleme gibi güvenli?e yönelik programlar?n kullan?c?n?n bilgisi d???nda kapat?lm?? olmas?d?r. E?er bir sistemde güvenlik sorunu varsa, önemli dosyalar?n yede?i al?nd?ktan sonra, i?letim sisteminin yeniden kurulup güvenlik önlemlerinin al?nmas? ya da güvenlik konusunda hizmet veren bir firmadan teknik destek al?nmas? ve internetten bir programla çözmeye çal??arak yeni bir ajan program yüklemekten kaç?n?lmas? yerinde olacakt?r."

?ST?HBARAT KURULU?LARI DA FACEBOOK'TA

Raporun önlemler bölümünde sosyal payla??m sitelerine de dikkat edilmesi gerekti?i vurguland?. Birçok ülkede ki?ilerin özgeçmi?leri yerine facebook sayfalar?na bak?ld???na dikkat çekilirken "Bilgi ça??n?n ya?and??? günümüzde gerek istihbarat kurulu?lar? ve gerekse kötü amaçl? ki?iler sosyal a?lar arac?l???yla ki?ilerin kendi kendilerini fi?lemelerinden faydalanmaktad?r. Özellikle facebook gibi sosyal a?larda ki?ilerin ?ahsi bilgilerine ve görüntülerine fazlas?yla yer vermeleri dolay?s?yla birçok kullan?labilir veri ortaya ç?kmaktad?r. ?nternetteki kay?tlar?n hiçbir zaman silinmedi?i bilinmelidir. ?nternette ortaya konan bütün görü?ler, girilen tüm tart??malar, ziyaret edilen siteler hep kay?t alt?ndad?r. Bu kay?t alt?ndal?k ki?ilere zarar getirebilmektedir. ?nternetteki her ?ey gibi e-postalar da kay?t alt?ndad?r" deniliyor...

RAPORUN 'SONUÇ VE TÜKET?C?LER ?Ç?N ÖNER?LER' BÖLÜMÜ

Siber güvenli?in hedefleri, bilginin eri?ilebilirli?inin, bütünlü?ünün ve gizlili?inin sa?lanmas?d?r. Bilgi güvenli?inin sa?lanmas? ortak çaba ve sorumluluklar gerektirmektedir. Bu do?rultuda kamu kurumlar?na, özel sektöre, STK’lara, üniversitelere ve bireylere önemli görevler dü?mektedir. Kamu-özel sektör i?birli?i, uluslararas? i?birli?i, siber güvenlik kültürünün olu?turulmas? ve siber güvenli?in sa?lanmas?na yönelik yasal mevzuat?n geli?tirilmesi siber güvenli?in sa?lanmas?n?n ba?l?ca unsurlar?d?r. Bilgi güvenli?i konusunda fark?ndal???n art?r?lmas?nda bu unsurlar?n birlikte ele al?nmas? ve de?erlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi güvenli?inin sa?lanmas?nda ve güvenlik kültürünün olu?turulmas?nda en zay?f halka insand?r. ?nsan faktörü uygun ve yeterli seviyede güvenli?in sa?lanmas?nda anahtar role sahiptir. Bu çerçevede siber dünyan?n olas? tehdit ve tehlikeleri konusunda toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi ile toplumda bilgi güvenli?i ?uuru ve fark?ndal???n?n olu?turulmas?na yönelik önlemlerin al?nmas? gerekmektedir.

Günümüzde popülaritesi gittikçe artan facebook ve twitter gibi sosyal payla??m siteleri vas?tas?yla kullan?c?lar sahte sitelere yönlendirilerek, kullan?c?lar?n parola gibi oturum açma bilgileri ele geçirilmekte ve kullan?lmaktad?r. Bu nedenle e?itim faaliyetleri suretiyle bireylerin fark?ndal?klar?n?n art?r?lmas? gerekmektedir. E?itim faaliyetleri çe?itli yöntemlerle gerçekle?tirilebilmektedir. ?nternet siteleri olu?turulmas?, seminerler düzenlenmesi, siber güvenli?e ili?kin kampanyalar düzenlenmesi, bilgisayar ve internet kullan?c?lar?n?n güvenlikle ilgili geli?meler, kötücül yaz?l?m ve ki?isel verilerin korunmas? gibi konularda bilgilendirilmesi ba?l?ca e?itim faaliyetleridir. TV, radyo ve internet gibi kitle ileti?im araçlar? da fark?ndal???n olu?turulmas?nda önemli göreve sahiptir.

Bilgi ça??n?n ya?and??? günümüzde gerek istihbarat kurulu?lar? ve gerekse kötü amaçl? ki?iler sosyal a?lar arac?l???yla ki?ilerin kendi kendilerini fi?lemelerinden faydalanmaktad?r. Özellikle facebook gibi sosyal a?larda ki?ilerin ?ahsi bilgilerine ve görüntülerine fazlas?yla yer vermeleri dolay?s?yla birçok kullan?labilir veri ortaya ç?kmaktad?r. Birçok ülkelerde ki?ilerin art?k özgeçmi?lerine de?il, internetteki geçmi?ine bak?lmaktad?r. Çünkü internetteki kay?tlar?n hiçbir zaman silinmedi?i bilinmelidir. ?nternette ortaya konan bütün görü?ler, girilen tüm tart??malar, ziyaret edilen siteler hep kay?t alt?ndad?r. Bu kay?t alt?ndal?k ki?ilere zarar getirebilmektedir. ?nternetteki her ?ey gibi e-postalar da kay?t alt?ndad?r.

Günümüzde sanal dünyada yap?lan en kritik hatalardan bir tanesi de internette tan???lan ki?ilere güvenmek ve samimi diyaloglar kurmakt?r. Bir tak?m görüntülerin internette yay?lmas? ?antaj?yla, kötü niyetli ki?iler taraf?ndan bayanlara ahlaks?z teklifler yap?lmas? çok yayg?nla?m??t?r. Böyle bir durumla kar??la??ld???nda hiç tereddüt etmeden ailelere ve güvenlik birimlerine mutlaka haber verilmelidir.

?nternet eri?iminin toplu ortamdan bireysel odalara ta??nma e?ilimi gösterdi?i bilinmektedir. Ayr?ca bireylerin ergenlik dönemlerinin önemli bir k?sm? sanal ortamlarda geçmektedir. Kullan?c?lara ait ki?isel bilgilerin payla??lmamas? konusu ile özellikle gençlerin internet yoluyla kabul görme ve ?öhret kazanma arzular? aras?nda bir çeli?ki bulunmaktad?r.

?ngiltere’de 2011 y?l?ndan itibaren e?itim müfredat?nda internetin güvenli kullan?m? ile ilgili ilkö?retim ça??ndaki ö?rencilerin ders programlar?nda zorunlu bir ders yer almas? planlanmaktad?r. ?ngiltere’de yaln?zca ortaokul ça??ndaki ö?rencilere verilen internetin güvenli kullan?m? e?itiminin tüm ilkö?retim ça??ndaki ö?rencilere ders olarak verilmesi öngörülmektedir.

?nternetin yararlar?n?n zararlar?ndan çok daha fazla oldu?u ve internetin kendi ba??na zararl? olamayaca?? unutulmamal?d?r. ?nternetin faydalar?n? art?rman?n en önemli yolu yararl? içeriklerin üretilmesidir. ?nternet kendi ba??na zararl? de?ildir. Ancak yanl?? kullan?mdan do?an problem ve riskler ortaya ç?kmaktad?r. ?nternette zararl? içerikler oldukça fazlad?r ve bu içeriklerle mücadelede en kal?c? yöntem yararl? içerik üretme ve bilinçlendirmedir.
Türkiye’de Milli E?itim Bakanl??? ders programlar?na internetin güvenli kullan?m? konusunda derslerin eklenerek müfredat?n güncellenmesi gereklidir. E?itimin tüm boyutlar?yla sistematik bir biçimde planlanmas? ve uygulanmas? gerekmektedir. ?lgili tüm aktörleri aras?nda koordinasyon sa?lanmal?d?r. ?nternetin güvenli kullan?m? konusunda yap?lan çal??malar birbirinden ba??ms?zd?r. Bu durumu ortadan kald?racak ve çal??malar?n koordineli olarak yürütülmesinden sorumlu olacak bir yap?n?n belirlenmesi gerekmektedir. Ayr?ca internetin güvenli kullan?m? konusunda sadece ulusal de?il, uluslararas? düzeyde de i?birli?i yap?lmas? önem arz etmektedir.

Kullan?c?lar?n internet kullan?m? konusunda bilinçlendirilmeleri ve fark?ndal?klar?n?n art?r?lmas? için ilgili tüm ki?i ve kurulu?lara önemli görevler dü?mektedir. Toplumun internette zararl? içeriklerden korunmas? için internetin risk ve olas? zararlar? konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede;

• Bilgi güvenli?i konusundaki e?itim ve bilinçlendirme çal??malar? i?birli?i içinde yürütülmelidir.

• ?nternetin güvenli kullan?m? ve fark?ndal???n art?r?lmas?n?n sa?lanmas? için radyo ve TV gibi medya araçlar?ndan yeterince faydalan?lmal? ve kampanyalar düzenlenmelidir. Bu çerçevede küçük bireylere yönelik e?itici ve ö?retici çizgi filmler üretilmeli ve yay?nlanmal?d?r.

• ?nternetin güvenli kullan?m? konusunda sosyal a?lar?n etkin kullan?m? sa?lanmal?d?r.

• ?nternet ortam?nda ki?isel bilgilerin korunmas? önemsenmeli ve bu çerçevede önlem al?c? uygulamalar geli?tirilmelidir.

• Sanal ortamda di?er ki?ilerin mülkiyet haklar?na sayg? duyulmas? ve müzik, video, oyun ve programlar?n yasad??? kopyalar?n?n olu?turulmamas?
sa?lanmal?d?r.

• Sanal ortamda görülen ya da okunan her ?eyin do?ru olmayabilece?i göz önünde bulundurulmal?d?r. Bu çerçevede toplumun medya okuryazarl??? konusunda e?itilmesi gerekmektedir. Sanal dünyada ki?ilerin yanl?? bilgilerle donat?lmas? ve dezenforme edilmesi mümkündür. Bunu önlemek için internette kaliteli bilgiye eri?menin yollar? konusunda bilinçlendirme sa?lanmal?d?r.

• Küçük bireylerin sanal etkinliklerinin geli?mi? internet yaz?l?mlar?yla denetlenmesi, zararl? içeri?e filtre uygulanmas? ve ziyaret edilen sitelerin takip edilmesi önlemleri al?nmal?d?r.

• ?nternette sanal zorbal?k, nefret söylemi, a??r? kullan?mdan do?an sa?l?k sorunlar? ve okuma kültüründen uzakla?ma gibi sorunlar göz önünde bulundurulmal?d?r. Sanal ortamdaki ya?am biçiminin gerçek hayattaki ortak ya?am?n tüm kurallar?yla örtü?mesi sa?lanmal?d?r.

• Türkçe’nin sanal ortamda da nazik ve kibar bir ?ekilde kullan?lmas? gerekmektedir. Bu nedenle dilin ve kültürün korunmas?na yönelik içeriklerin art?r?lmas? gerekmektedir.

• Özellikle küçük bireylere, ki?isel bilgilerin sanal ortamda tan?nmayan kimselerle payla??lmamas?, spamler, virüsler ve solucanlar gibi kötücül yaz?l?m ve siber tehditlere kar?? bilinçli olunmas? gibi temel güvenlik bilgileri ö?retilmelidir. Bu amaçla konferanslar, paneller düzenlenmeli, e?itici TV ve radyo programlar? haz?rlanmal?, bilgisayar oyunlar?, videolar, kitaplar ve bro?ürler ile fark?ndal?klar? art?r?lmal?d?r.

• Okullarda her y?l “bilgi ve internet güvenli?i haftas?” etkinlikleri düzenlenebilir. Bu kapsamda ö?rencilere internetten kaynaklanabilecek tehlikeler ve al?nmas? gereken önlemlere ili?kin e?itim verilebilir. Böylece ö?rencilerin fark?ndal?klar?n?n art?r?lmas? sa?lanabilir.

• Toplumun bilgi güvenli?i konusunda bilinçlendirilebilmesini teminen, rehber kitaplar?n haz?rlanmas? ve ücretsiz da??t?m?n?n yayg?nla?t?r?lmas?n?n faydal? olaca?? dü?ünülmektedir. ?nternetin etkin ve güvenli kullan?m? konusunda, ilkö?retim ö?rencilerine yönelik olarak, Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan ders müfredat?na ekleme yap?lmas?n?n faydal? olaca?? de?erlendirilmektedir. Ayr?ca Türkiye’de hukuk e?itimi veren kurumlarda internet ve bili?im teknolojileri e?itimi ile internet ve bili?im hukuku konular?n?n ders programlar?na eklenmesinin yararl? olaca?? dü?ünülmektedir. Buna ek olarak e?itici filmler, oyunlar ve videolar gibi yöntemlerle çocuklar?n ve gençlerin fark?ndal?klar? art?r?lmal?d?r.

• Bilgi güvenli?inin sa?lanabilmesi için teknolojinin etkin kullan?lmas? gerekmektedir. Ayr?ca bilgi güvenli?i konusunda bilgilendirme yap?lmas?n?n sa?lanabilmesi için uzman insan kayna??ndan yararlan?lmal?d?r.

• Bilgi güvenli?i ve kriptoloji alan?nda bilimsel çal??malar yap?lmal? ve bu alandaki akademik ve sektörel i?birli?inin artt?r?lmas? gerekmektedir.

• Sosyal güvenlik, emeklilik, adres, kimlik, askerlik, seçim ve vergi kay?tlar? gibi vatanda?l?k bilgileri ile bu bilgi ve belgeleri i?leyen, sunan ve saklayan kamu kurumlar? ile bankalar, finans kurulu?lar?, elektronik sertifika hizmet sa?lay?c?lar?, kay?tl? e-posta hizmet sa?lay?c?lar?, noterler, hastaneler, elektronik haberle?me i?letmecileri ve e-ticaret sistemleri gibi önemli bilgi i?leyen, ta??yan, saklayan di?er kurulu?lar?n bilgi ve ileti?im güvenli?i yönetimi sisteminin, altyap?s?n?n ve uygulamalar?n?n yeterli olmas?, sistemlerinde güvenlik aç?klar?n?n olmamas?, ki?isel verilerin uygun ?ekilde korunmas? sa?lanmal?d?r.

• Bilgisayarlar küçük bireylerin ki?isel odalar?nda de?il, evlerin ortak kullan?m alanlar?nda tutulmal? ve girilen siteleri kontrol eden yaz?l?mlardan yararlan?lmal?d?r.

• ?nternette harcanan sürelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Uzmanlara göre kendini ifade etmekte zorlanan, benli?ini oturtacak bir ortam bulamayan ve aile ile payla??mda bulunmayan bireyler, internete gere?inden fazla ilgi göstermektedir. Ki?ilerin internet ortam?nda geçirdi?i zaman?n s?n?rlanmas? ve ilgi duyulan alanlardaki aktivitelere kat?l?m sa?lanmas? önem arz etmektedir. Bireylerin oyun oynamas?, spor yapmas?, aile ve arkada?larla beraber vakit geçirmesi ve kitap okumas? sanal dünya ile engellenmemelidir.
• Elektronik haberle?me sektöründeki i?letmecilerin bilgi güvenli?i konusunda üretime ve yat?r?ma yönlendirilmesi gerekmektedir. Ayr?ca internetin güvenli kullan?m? konusunda topluma sunulan hizmetlerin tan?t?m?n?n yap?lmas? ve uygulama alan?n?n geni?letilmesi gerekmektedir.

• Virüs, solucan ve Truva at?na kar?? bilgisayarlara anti virüs programlar? kurulmas? ve bunlar?n belirli periyotlarla güncellenmesi faydal?d?r. Ayr?ca önemli dosyalar?n yedeklenmesi, beklenmeyen ar?za ve çökmelere kar?? doküman haf?zas?n?n korunmas?na yard?mc? olacakt?r.

• Klavye izleyici (Keylogger) program? internetteki tüm hareketleri izler, kaydeder ve ekran resimleri çeker. Bu sinsi program bilgileri çalarak program?n sahibine gönderir. Bu nedenle özellikle ba?ka bilgisayarlarda ki?isel bilgilerle faaliyetlerde bulunmamak daha uygun olacakt?r.
• ?nternet üzerinden al??veri? yap?l?rken azami seviyede dikkatli olunmas? gerekmektedir.

• TC kimlik numaras?, ev adresi ve telefon numaras? gibi özel bilgiler yabanc?larla payla??lmamal?d?r. ?nternet üzerinden foto?raf ve video görüntüleri yabanc?lara gönderilmemelidir. Yabanc?larla kamera arac?l???yla konu?ulmamal?d?r.

• Özgürlük ve ki?isel verilerin gizlili?ini ortadan kald?racak veya k?s?tlayacak ?ekilde olmamak ko?uluyla internet kafelerde i?lenen suçlar?n önlenebilmesi için yeni tedbirlerin al?nmas? dü?ünülebilir.

• ?ifreleme i?lemi yerine getirilirken sözlükte bulunabilecek isim ya da kelimelerin kullan?lmamas?, büyük ve küçük karakterler ile say?lar?n birlikte kullan?lmas?, mümkünse noktalama i?aretlerine de yer verilmesi, ayr? hizmetler için ayr? ?ifrelerin kullan?lmas?, ?ifrelerin kimseyle payla??lmamas? ve bir yere yaz?lmamas? ve ?ifrelerin ezberlenmesi daha uygun olacakt?r.

• ?ifreler ba?kalar?nca kolay tahmin edilebilir olmamakla birlikte, kullan?c?lar taraf?ndan kolay hat?rlanabilir nitelikte olmal?d?r.

• ?ifreler belli periyotlarda de?i?tirilmelidir. ?ifrelerin olu?turulmas?nda mümkünse “*, %, @, #, $, ^” gibi güçlü ?ifre karakterleri de kullan?lmal?d?r.
• ?nternetin kullan?m?n?n yayg?nla?mas? ki?ilerin e?itim, sosyalle?me ve ileti?im biçimlerinde önemli de?i?imler meydana getirmektedir. Ancak bu
de?i?imi ayn? ölçüde ya?ayamayan dar gelir gruplar? da mevcuttur. Bu ki?ilerin sosyalle?me biçimleriyle say?sal ça?? tam anlam?yla ya?ayabilenlerin sosyalle?me süreçleri aras?ndaki fark? simgeleyen say?sal uçurumun azalt?lmas? gerekmektedir.

• Teknolojilerin e?itimde araç olarak kullan?larak kolay ö?retim yöntemlerine olanak sa?lad??? ve teknoloji sayesinde bilgiye kolay eri?imin mümkün oldu?u göz ard? edilmemelidir. ?nternet ortam?nda yeti?me ve büyüme ile e?itim ve sosyalle?me konular?nda internet sayesinde f?rsat e?itli?inden yararlanma sa?lan?rken, ki?ilerin korunmas? ad?na bir tak?m k?s?tlamalara giderek geli?im f?rsatlar?n?n yok edilmemesine dikkat edilmelidir.

• “*.exe, *.vbs, *.bin, *.com, or *.pif” gibi uzant?lara sahip ekleri olan e-postalar?n göndericisi tan?nm?yorsa, bu e-postalar?n aç?lmamas?n?n güvenlik aç?s?ndan daha yerinde bir davran?? olaca?? mütalaa edilmektedir. Ayr?ca garip ba?l?klara sahip e-postalar?n?n aç?lmas? da güvenlik zafiyeti do?urabilir.

• Güvenlik bilinci olu?mu? büyük ölçekli firma ya da kurulu?larda tehditlere kar?? güvenlik duvar?, sald?r? tespiti ve önlenmesi sistemi, içerik kontrolü ve kullan?c?lar?n güvenlikle ilgili olarak bilinçlendirilmesi gibi birçok güvenlik önlemi al?nmaktad?r. Benzer ?ekilde ev ve küçük ofis kullan?c?lar? da tehditlere kar?? bilinçlendirilmeli ve kullan?lan bilgisayarlar üzerinde tehditleri önleyecek güvenlik ayarlar? yap?lmal?d?r. Ayr?ca i?letim sistemi güncellemeleri ve çe?itli yaz?l?mlar?n güvenlik yamalar? kullan?lmal?d?r.

• Laptoplar?n çal?nmas?na kar?? “kapkaç” olaylar?na dikkat edilmelidir. Cihazlar?n marka, model ve seri numaralar? ile MAC adresleri not edilmelidir.
• Korsan yaz?l?m, mp3, CD ve e-kitaplar de?il, lisansl? ürünler kullan?lmal?d?r.

• DSL gibi bireysel geni?bant internet abonelikleri ba?ka kullan?c?larla ortak kullan?lmak amac?yla kesinlikle payla??lmamal?d?r. Çünkü kaçak internet kullan?mlar?nda, internet üzerinden i?lenen suçlarda, abonelik kimin ad?naysa, hukuken o ki?i ya da firma sorumlu tutulmaktad?r. Yasal olarak bireysel kullan?mla s?n?rl? olan geni?bant internet hizmeti, sözle?me kurallar?na ve sat?? ko?ullar?na uygun kullan?lmal?d?r. Bu hizmetlerin bir
51/54
sitede ya da apartman gibi yerlerde tek mü?teri ad?na toplu olarak kullan?lmas?, sözle?me kurallar?n?n d???nda yasa d??? kullan?lmas? demektir. Kaçak internet kullan?m?nda sözle?me sahipleri taraf?ndan yap?lmamas?na ra?men, hakaret içeren bir e-posta, facebook veya MSN iletisi nedeniyle adli sorunlar ya?anmaktad?r.

• Kullan?c?lar?n yasa d??? bahis sitelerine kar?? son derece dikkatli olmalar? gerekmektedir.

• Firmalarda personele, çözüm ortaklar?na, tedarikçilere periyodik olarak ?irket içi e?itimler verilmeli ve yeni ba?layan personel için haz?rlanacak al??t?rma programlar?nda, mutlaka bilgi güvenli?i ve gizlilik e?itimlerine yer verilmelidir.

• ?irket içerisinde bilgi güvenli?i fark?ndal???, çe?itli uygulama ve anketlerle ölçülmelidir.

• ?irket sistemine d??ar?dan eri?im mevcutsa, bu ?ekilde çal??acak personel için kriptolu uzaktan eri?im uygulamalar?n?n sa?lanmas? ve bu eri?imlerin de kay?tlar?n?n tutulmas? (log) önemlidir.

• Güvenlik aç?s?ndan kamera ve elektronik geçi? sistemleri kullan?lmal?d?r.

• Kullan?c?lar?n 5651 ve 5816 say?l? yasalar çerçevesinde te?kil edilen bilgi ve ihbar merkezine (www.ihbarweb.org.tr) ?ikâyet olanaklar?n? kullanmalar?n?n faydal? olaca?? de?erlendirilmektedir. Ancak yasaklaman?n hiçbir zaman kesin çözüm olmayaca?? ve zaman zaman zararlar?n?n faydalar?ndan daha çok olabilece?i de unutulmamal?d?r.

Sonuç olarak bilgi güvenli?in sa?lanmas?na yönelik toplumun tüm kesimlerinin bilgi güvenli?ine ili?kin fark?ndal???n?n art?r?lmas? ve bilinçlendirilmesi sa?lanmal?d?r.

RAPORUN TAMAMI ?Ç?N TIKLAYINDKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri